27.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1223 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. július 25.)

a bizonyos harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének egyenértékűségéről, továbbá bizonyos harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok európai unióbeli könyvvizsgálati tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról szóló 2011/30/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2016) 4637. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 46. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2011/30/EU bizottsági határozattal (2) mentesülnek a 2006/43/EK irányelv 45. cikkének követelményei alól egyes pénzügyi évekhez kapcsolódóan azon könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló jogalanyok, amelyek az említett határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országokban bejegyzett olyan társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentést, amelyek átruházható értékpapírjait egy tagállamban szabályozott piacra bevezették, feltéve, hogy az érintett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló jogalany megad a tagállam illetékes hatóságainak bizonyos információkat.

(2)

A Bizottság elvégezte a 2011/30/EU határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének értékelését. Az értékeléseket a Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületei Európai Csoportjának segítségével végezték el a 2006/43/EK irányelv 29., 30. és 32. cikkében meghatározott, a tagállamok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló cégekre vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerét szabályozó kritériumok alapján. Az értékeléseket követően úgy tűnik, hogy Mauritius, Új-Zéland és Törökország könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerei a 2006/43/EK irányelv 29., 30. és 32. cikkében meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeknek felelnek meg. Helyénvaló tehát az említett rendszereket a tagállamok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszereivel egyenértékűnek tekinteni.

(3)

A tagállamok és a harmadik országok között a könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerek tekintetében folytatott együttműködés végső célja az egymás felügyeleti rendszerébe vetett, a rendszerek egyenértékűségén alapuló kölcsönös bizalom megteremtése.

(4)

Bermuda, a Kajmán-szigetek, Egyiptom, és Oroszország létrehozta a könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerét, vagy annak létrehozása folyamatban van. Mivel azonban az említett rendszerek nemrégiben jöttek létre, bizonyos információk még mindig hiányoznak, a szabályok nem kerülnek maradéktalanul végrehajtásra, az ellenőrzések elvégzésére vagy a szankciók kivetésére nem kerül sor. Az e rendszerekre vonatkozó végleges egyenértékűségi határozatok meghozatalához szükséges további értékelések elvégzése és az említett rendszerek alaposabb megismerése érdekében az említett harmadik országoktól további információkat kell beszerezni. Következésképpen indokolt a 2011/30/EU határozatban engedélyezett átmeneti időszakot meghosszabbítani azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok tekintetében, amelyek az említett harmadik országokban bejegyzett olyan társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentést, amelyek átruházható értékpapírjait egy tagállamban szabályozott piacra bevezették.

(5)

A befektetők védelme érdekében lehetővé kell tenni, hogy azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok, amelyek a 2011/30/EU határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országokban bejegyzett olyan társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentést, amelyek átruházható értékpapírjait egy tagállamban szabályozott piacra bevezették, a 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti kiegészítő időszakban a 2006/43/EK irányelv 45. cikke szerinti nyilvántartásba vétel nélkül folytathassák az Unión belüli könyvvizsgálói tevékenységüket, feltéve, hogy megadnak bizonyos információkat. Az érintett könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló jogalanyoknak ebben az esetben lehetővé kell tenni, hogy a 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti időszakban kezdődő pénzügyi évekhez kapcsolódóan az adott tagállam követelményei szerint folytathassák az éves vagy összevont éves beszámolókról szóló könyvvizsgálói jelentésekkel összefüggő tevékenységek végzését. E határozat nem érinti a tagállamok hatáskörét a tekintetben, hogy saját vizsgálati és szankciórendszerüket alkalmazzák a szóban forgó könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra.

(6)

A Bizottság rendszeresen figyelemmel fogja kísérni a harmadik országokkal folytatott felügyeleti és szabályozói együttműködés fejleményeit. Az egyenértékűség megállapításáról vagy az átmeneti időszak meghosszabbításáról szóló határozat nem érinti annak lehetőségét, hogy a Bizottság bármikor felülvizsgálhatja a határozatot. A felülvizsgálat az egyenértékűség elismerésének visszavonásához vagy az átmeneti időszak idő előtti megszüntetéséhez vezethet. A 2011/30/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a 2006/43/EK irányelv 48. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/30/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő harmadik bekezdéssel egészül ki:

„A 2006/43/EK irányelv 46. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az alábbi harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszere olyan követelményeknek felel meg, amelyek a 2016. augusztus 1-jétől kezdődő pénzügyi évek éves vagy összevont (konszolidált) éves beszámolóihoz kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenységek tekintetében egyenértékűnek tekintendők az említett irányelv 29., 30. és 32. cikkében foglalt követelményekkel:

1.

Mauritius;

2.

Új-Zéland;

3.

Törökország.”

2.

A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok a 2010. július 2. és 2018. július 31. közötti időszakban kezdődő pénzügyi évek vonatkozásában nem alkalmazzák a 2006/43/EK irányelv 45. cikkét azon könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló jogalanyok tekintetében, amelyek az e határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országokban bejegyzett olyan társaságok éves vagy összevont éves beszámolóival kapcsolatban adnak könyvvizsgálói jelentést, amelyek átruházható értékpapírjait az adott tagállamban a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti szabályozott piacra bevezették, feltéve, hogy az érintett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló jogalany megadja a tagállam illetékes hatóságainak az alábbi információk mindegyikét:

a)

az érintett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló jogalany nevét és címét, valamint a jogi formájára vonatkozó információkat;

b)

amennyiben a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló jogalany egy hálózathoz tartozik, a hálózat leírását;

c)

az érintett könyvvizsgálatnál alkalmazott könyvvizsgálati standardokat és függetlenségi követelményeket;

d)

a könyvvizsgáló jogalany belső minőségbiztosítási rendszerének leírását;

e)

arra való utalást, hogy a könyvvizsgálónál vagy a könyvvizsgáló jogalanynál végeztek-e minőségbiztosítási ellenőrzést, és ha igen, legutóbb mikor, valamint – kivéve, ha ezt az információt a harmadik ország illetékes hatósága bocsátja rendelkezésre – a szükséges információt az ellenőrzés eredményéről. Amennyiben a legutóbbi minőségbiztosítási ellenőrzés eredményére vonatkozó információk nem nyilvánosak, a tagállamok illetékes hatóságai a szóban forgó információkat bizalmasan kezelik.

(*)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.).”"

3.

A II. melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 25-én.

a Bizottság részéről

Valdis DOMBROVSKIS

alelnök


(1)  HL L 157., 2006.6.9., 87. o.

(2)  A Bizottság 2011/30/EU határozata (2011. január 19.) bizonyos harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének egyenértékűségéről, továbbá bizonyos harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok európai unióbeli könyvvizsgálati tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról (HL L 15., 2011.1.20., 12. o.).


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A HARMADIK ORSZÁGOK JEGYZÉKE

Bermuda

Kajmán-szigetek

Egyiptom

Oroszország.”