30.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 445/3


AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK

2016. október 11-iHATÁROZATA

az Európai Unió Bíróságának igazgatási feladatai ellátása körében rendelkezésére álló dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről

(2016/C 445/03)

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az igazgatási bizottság 2012. szeptember 26-i véleményére,

mivel szabályozni kell az Európai Unió Bíróságának igazgatási feladatai ellátása körében rendelkezésére álló dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés szabályait,

ELFOGADJA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Hatály

(1)   A jelen határozat hatálya alá tartozik az Európai Unió Bíróságának igazgatási feladatai ellátása körében rendelkezésére álló – vagyis általa készített vagy neki továbbított és a birtokában lévő – minden dokumentum.

(2)   Ez a rendelet nem érinti az Európai Unió Bíróságának dokumentumaihoz való azon nyilvános hozzáférési jogokat, amelyek nemzetközi jogi okmányokból vagy az azokat végrehajtó jogi aktusokból származhatnak.

2. cikk

Kedvezményezettek

(1)   Bármely európai uniós polgár, illetve valamely tagállamban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult az Európai Unió Bíróságának az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott dokumentumaihoz az e határozat által megállapított feltételek szerint hozzáférni.

(2)   Az Európai Unió Bírósága ugyanezen feltételek szerint engedélyezheti az ezen dokumentumokhoz való hozzáférést a valamely tagállamban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel nem rendelkező természetes vagy jogi személy számára is.

3. cikk

Kivételek

(1)   Az Európai Unió Bírósága megtagadja a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a hozzáférhetővé tétel sértené:

a)

a közérdek tekintetében:

a közbiztonság,

a védelmi és katonai ügyek,

a nemzetközi kapcsolatok,

az Unió vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikája védelmét;

b)

a magánszféra és a személyi sérthetetlenség védelmét, különösen a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós joganyagnak megfelelően.

(2)   Az Európai Unió Bírósága megtagadja a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a hozzáférhetővé tétel sértené:

a természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei, beleértve a szellemi tulajdont is,

a bírósági eljárások és jogi tanácsadás,

az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmét.

(3)   Meg kell tagadni az Európai Unió Bírósága által belső használatra összeállított vagy neki továbbított, olyan ügyre vonatkozó dokumentumhoz való hozzáférést, amellyel kapcsolatosan az Európai Unió Bírósága még nem hozott határozatot, ha a dokumentum hozzáférhetővé tétele az Európai Unió Bírósága döntéshozatali eljárását súlyosan sértené.

Az Európai Unió Bíróságán belüli vagy – ha ez utóbbi abban részt vett – az Európai Unió Bíróságán kívüli tárgyalások és előzetes egyeztetések részét képező, belső használatra korlátozott, állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférést meg kell tagadni a döntés meghozatalát követően is, ha a dokumentum hozzáférhetővé tétele az Európai Unió Bírósága döntéshozatali eljárását súlyosan sértené.

(4)   A (2) és (3) bekezdésben szereplő kivételek nem alkalmazhatók, ha a hozzáférhetővé tételhez nyomós közérdek fűződik.

(5)   Ha az (1)–(3) bekezdésben szereplő kivételek bármelyike a kért dokumentumnak csak részeit érinti, a dokumentum fennmaradó részei közzétehetők.

(6)   Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kivételek csak azon időtartam alatt érvényesek, amely alatt a védelem a dokumentum tartalma alapján indokolt. A kivételek maximum 30 éves időtartamra alkalmazhatók. A magánszférára vagy a kereskedelmi érdekekre vonatkozó kivételek hatálya alá eső dokumentumok és a minősített dokumentumok esetében a kivételek szükség esetén ezen időtartam elteltét követően is alkalmazhatók.

(7)   E cikk a 9. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandó.

4. cikk

Az első kérelem benyújtása

(1)   Az Európai Unió Bíróságának dokumentumához való hozzáférés iránti kérelmet az Unió valamely hivatalos nyelvén megszövegezve, az Európai Unió Bíróságának internetes oldalán elérhető nyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet lehetőleg elektronikus úton, az említett internetes oldalon található tájékoztatásnak megfelelően, illetve kivételesen faxon vagy postai úton kell megküldeni.

(2)   A kérelmet megfelelő pontossággal kell megfogalmazni, és tartalmaznia kell többek között a kért dokumentum vagy dokumentumok azonosításához szükséges adatokat, valamint a kérelmező nevét és címét.

(3)   Ha a kérelem nem elég pontos, az Európai Unió Bírósága felhívja a kérelmezőt, hogy pontosítsa a kérelmet, és ennek során a kérelmező számára segítséget nyújt.

(4)   Ha a kérelem jelentős terjedelmű vagy nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az Európai Unió Bírósága nem hivatalos úton tárgyalhat a kérelmezővel a méltányos megoldás érdekében.

(5)   A kérelmező nem köteles megindokolni a kérelmet.

5. cikk

Az első kérelem elbírálása

(1)   A kérelmezőnek írásbeli (elektronikus levél, levél vagy fax) átvételi elismervényt kell küldeni a kérelmet tartalmazó nyomtatvány nyilvántartásba vételét követően.

(2)   Az Európai Unió Bírósága e nyilvántartásba vételt követően legfeljebb egy hónapon belül megadja a hozzáférést a kért dokumentumhoz, a dokumentumnak a kérelmező részére történő megküldése révén.

(3)   Ha az Európai Unió Bírósága nem engedélyezheti a kért dokumentumhoz való hozzáférést, a teljes vagy részleges elutasítás okairól írásban értesíti a kérelmezőt, egyben tájékoztatva a kérelmezőt arról, hogy a válasz kézhezvételétől számított egy hónapon belül megerősítő kérelem benyújtására jogosult.

(4)   Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős terjedelmű vagy nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az (1) bekezdésben említett határidőt a kérelmező előzetes tájékoztatása és minden körülményre kiterjedő indokolás mellett egy hónappal meg lehet hosszabbítani.

(5)   A 4. cikk (3) bekezdésében szereplő esetben a válaszadásra rendelkezésre álló határidő csak akkor kezdődik, amikor az Európai Unió Bíróságának rendelkezésére állnak a kérelmet megfelelően pontosító kiegészítő információk.

(6)   A határidők számítására az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 124., 1971. június 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 51. o.) analógia útján alkalmazandó.

6. cikk

A megerősítő kérelem benyújtása

(1)   Az első kérelemre adott teljes vagy részleges elutasító válasz esetén a kérelmező megerősítő kérelem benyújtására jogosult.

(2)   Ha az első kérelemre az előírt határidőn belül nem érkezik válasz az Európai Unió Bíróságától, a kérelmező megerősítő kérelem benyújtására jogosult.

(3)   A megerősítő kérelmet a kért dokumentumhoz való hozzáférés teljes vagy részleges elutasításáról szóló válasz kézhezvételétől, illetve az első kérelemre adandó bárminemű válasz hiányában a válaszadási határidő lejártától számított egy hónapos határidőn belül kell benyújtani az Európai Unió Bíróságához.

(4)   A megerősítő kérelmet a 4. cikkben szereplő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

7. cikk

A megerősítő kérelem elbírálása

(1)   A megerősítő kérelmet az 5. cikkben előírt módon kell elbírálni, leszámítva a megerősítő kérelem benyújtására való jogosultságra vonatkozó tájékoztatást.

(2)   Ha az Európai Unió Bírósága teljesen vagy részben elutasítja a megerősítő kérelmet, tájékoztatja a kérelmezőt az ezen elutasítás megtámadására rendelkezésére álló eljárásokról, vagyis arról, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. és 228. cikkében foglalt feltételek mellett lehetősége van keresetet indítani és/vagy panasszal fordulni az európai ombudsmanhoz.

(3)   Ha a megerősítő kérelemre az előírt határidőn belül nem érkezik válasz, az elutasításnak minősül, amely feljogosítja a kérelmezőt a (2) bekezdésben szereplő eljárások igénybevételére.

8. cikk

Elbírálásra jogosult hatóságok

(1)   A dokumentumhoz való hozzáférés iránti első kérelem elbírálására jogosult hatóság feladatait a kommunikációs igazgató látja el.

(2)   Ha a kért dokumentummal a Bíróság hivatala vagy a Törvényszék hivatala rendelkezik, az elbírálásra jogosult hatóság feladatait a Bíróság hivatalvezető-helyettese, illetve a Törvényszék hivatalvezető-helyettese látja el.

A Bíróság, illetve a Törvényszék hivatalvezető-helyettese az első kérelem elbírálására jogosult hatóságként megillető hatáskört átruházhatja hivatala valamely tanácsosára.

(3)   A megerősítő kérelmek elbírálására a Bíróság hivatalvezetője jogosult, ha pedig a megerősítő kérelem olyan dokumentumra vonatkozik, amellyel a Törvényszék hivatala rendelkezik, arra a Törvényszék hivatalvezetője jogosult.

(4)   Ha valamely tagállam konzultáció céljából a Bírósághoz fordul valamely olyan dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelem ügyében, amely e tagállam rendelkezésére áll, és amely a Bíróságtól származik annak igazgatási feladatai ellátása körében, a konzultációs kérelemre az a hatóság ad választ, amely közvetlenül az Európai Unió Bíróságához intézett, ugyanezen dokumentumra vonatkozó megerősítő kérelem esetén a (3) bekezdés alapján válaszadásra jogosult volna.

(5)   Az (1) bekezdéstől eltérve a Bíróság hivatalvezetője a dokumentumhoz való hozzáférés iránti első kérelem elbírálására jogosult más hatóságot is kijelölhet.

9. cikk

Harmadik felek dokumentumai

(1)   Az Európai Unió Bírósága csupán az érintett harmadik fél hozzájárulásával biztosít hozzáférést a birtokában lévő dokumentumokhoz.

(2)   A jelen cikk alkalmazásában „harmadik fél” minden természetes vagy jogi személy vagy pedig az Európai Unió Bíróságán kívüli jogalany, ideértve a tagállamokat, az Európai Unió többi intézményét, szervét és ügynökségét, valamint a harmadik országokat.

(3)   Ha az Európai Unió Bíróságához harmadik fél dokumentumához való hozzáférés iránti kérelem érkezik, az elbírálásra jogosult hatóság konzultál az érintett harmadik féllel, hogy megtudja tőle, ellenzi-e a dokumentumhoz való hozzáférést, kivéve, ha az elbírálásra jogosult hatóság a 3. cikkben szereplő kivételek alapján hivatalból megtagadja a hozzáférést.

10. cikk

A hozzáférés módjai

(1)   A dokumentumokat a meglévő változatban és formában kell megküldeni. Az Európai Unió Bírósága a jelen határozat értelmében nem köteles új dokumentumot készíteni vagy információkat összeállítani a kérelmező kívánságára.

A másolat megküldhető papír alapon vagy elektronikus formában is. E tekintetben teljes mértékben figyelembe kell venni a kérelmező kívánságát.

Jelentős terjedelmű vagy nehezen kezelhető dokumentumok esetén a kérelmezőt fel lehet hívni arra, hogy helyben tanulmányozza a dokumentumot.

(2)   Ha a dokumentumot az Európai Unió Bírósága vagy valamely más intézmény már hozzáférhetővé tette, és az könnyen megismerhető, az Európai Unió Bírósága szorítkozhat arra, hogy tájékoztatja a kérelmezőt a dokumentumhoz való hozzáférés módjáról.

11. cikk

A hozzáférés költsége

(1)   A dokumentumok másolatai elkészítésének és elküldésének költsége a kérelmezőre áthárítható.

(2)   Helyszíni tanulmányozás esetén, valamint ha a másolatok száma a húsz A4-es oldalt nem haladja meg, a hozzáférés ingyenes.

(3)   A másolatkészítés és az elküldés díját a Bíróság hivatalvezetőjének határozatában megállapított árak alapján kell kiszámítani. E díj nem haladhatja meg a művelet tényleges költségét.

(4)   A közzétett dokumentumokra a saját díjrendszerük vonatkozik.

12. cikk

Másolat készítése a dokumentumokról

(1)   Ez a határozat nem érinti a szerzői jogra vonatkozó azon hatályban lévő szabályokat, amelyek korlátozhatják harmadik személy másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a hozzáférhetővé tett dokumentumok vonatkozásában.

(2)   Azon dokumentumokat, amelyekre nézve az Európai Unió Bíróságát szerzői jog illeti meg, és amelyeket a jelen határozatnak megfelelően tettek hozzáférhetővé, az Európai Unió Bíróságának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos többszörözni vagy kereskedelmi célból hasznosítani.

13. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Bíróság hivatalvezetője elfogadja a jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ezen intézkedéseket az Európai Unió Bíróságának internetes oldalán közzéteszik.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a határozat hatályon kívül helyezi az Európai Unió Bíróságának igazgatási feladatai ellátása körében rendelkezésére álló dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2012. december 11-i határozatot (HL C 38., 2013.2.9., 2. o.), és annak helyébe lép.

Kelt Luxembourgban, 2016. október 11-én.

hivatalvezető

Alfredo CALOT ESCOBAR

elnök

Koen LENAERTS