20.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/79


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/786 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. május 18.)

a tagállamokat és a Bizottságot a dohánytermékek jellegzetes ízesítéssel rendelkezésének megállapításában segítő független tanácsadó testület létrehozására és működésére vonatkozó eljárás meghatározásáról

(az értesítés a C(2016) 2921. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/40/EU irányelv 7. cikke megtiltja a jellegzetes ízesítésű dohánytermékek forgalomba hozatalát. Az (EU) 2016/779 bizottsági végrehajtási rendelet (2) egységes szabályokat határoz meg annak megállapítására vonatkozóan, hogy egy dohánytermék rendelkezik-e jellegzetes ízesítéssel.

(2)

A 2014/40/EU irányelv 7. cikkének (4) bekezdése értelmében annak megállapítását megelőzően, hogy egy dohánytermék rendelkezik-e jellegzetes ízesítéssel, a tagállamok és a Bizottság konzultálhatnak egy független tanácsadói testülettel (a továbbiakban: testület). Az irányelv továbbá felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtási aktusok útján megállapítsa a testület felállítására és működésére vonatkozó eljárásokat.

(3)

A testület tagjai csak magasan képzett, specializálódott és független tudományos szakértők lehetnek, akik az érzékszervi, statisztikai és vegyi elemzés terén megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. A szakértők feladataikat pártatlanul, a közérdeket szem előtt tartva látják el. A személyes minőségükben kinevezett tagok kiválasztása objektív kritériumok alapján, nyilvános pályázati felhívás útján történik. Rendelkeznek a testület megbízatásának ellátásához szükséges készségekkel és szakértelemmel.

(4)

A testület munkáját egy közbeszerzési eljárás során kiválasztott technikai csoport segíti. A technikai csoport érzékszervi elemzést és kémiai értékelést végez a referenciatermék és a vizsgált termék illatának összehasonlítása alapján. Az érzékszervi, ezen belül is az illatelemzés egy elismert tudományterület, amely a fogyasztási cikkek értékelésekor az emberi érzékszervek általi tapasztalások – például illatok – értékeléséhez és leírásához a kísérleti tervezés és a statisztikai elemzés elveire támaszkodik. Az eddigi tapasztalatok alapján olyan módszernek bizonyult, amely érvényes, szilárd, megbízható és reprodukálható eredményeket tud felmutatni annak értékelésekor, hogy egy dohánytermék jellegzetes ízesítéssel rendelkezik-e vagy sem. Az elemzésnek egy kiforrott módszertanra kell támaszkodnia és statisztikai eszközökkel nyert eredményeket kell biztosítania. Adott esetben az érzékszervi vizsgálatot kiegészítheti a termék vegyi elemzése.

(5)

Tanácsadói feladatainak ellátása során a testület adott esetben megvizsgálja a technikai csoport által előállított adatokat, valamint bármey olyan rendelkezésére álló információt, amelyet lényegesnek tart, beleértve a 2014/40/EU irányelv 5. cikkében előírt jelentéstételi kötelezettség eredményeként származó információt is. Amennyiben a testület úgy értékeli, hogy a vizsgált termék a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében jellegzetes ízesítésű dohánytermék, erről időben tájékoztatja a tagállamokat és a Bizottságot.

(6)

Mivel a jellegzetes ízesítés meglétének megállapítására vonatkozó tudományos módszerek és technikák az idő múlásával és a tapasztalatok felhalmozódásával változhatnak, a Bizottságnak nyomon kell követnie az e területen való fejlődést és fel kell mérnie, hogy szükség van-e az alkalmazott módszerek felülvizsgálatára.

(7)

A testületnek és a jellegzetes ízesítés meglétének értékeléséhez alkalmazott folyamatnak védelmet kell biztosítani az értékelés eredményében érdekelt egységek vagy társaságok részéről érkező külső befolyással szemben. Biztosítani kell a bizalmas információk szándékos és nem szándékos nyilvánosságra hozatallal szembeni védelmét. A testület vagy a technikai csoport azon tagjai helyébe, akik nem tudják többé feladataikat ellátni vagy nem felelnek meg e határozatban előírt követelményeknek, új tagokat kell kijelölni.

(8)

A testület munkája a magas szintű szakértelem, a függetlenség és az átláthatóság elveire épül. A feladatok szervezése és végrehajtása terén a bevált gyakorlatokat és a legmagasabb szintű tudományos követelményeket követik.

(9)

A testület ténylegesen hozzájárul a belső piac működésének javításához, eközben biztosítja a népegészség magas szintjét különösen az által, hogy segíti a tagállamokat azon dohánytermékek értékelésében, amelyek potenciálisan jellegzetes ízesítéssel rendelkeznek. A testület tevékenysége a 2014/40/EU irányelv hatékony és egységes végrehajtását szolgálja és a tagok által biztosított tanács elengedhetetlenül fontos a vonatkozó uniós szakpolitikai célkitűzések eléréséhez. Ezért a felmerült költségeken túl, a tagoknak folyósított különleges juttatás formájában a testületnek megfelelő pénzügyi támogatást kell biztosítani.

(10)

A tagok személyes adatainak összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően történik.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/40/EU irányelv 25. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat meghatározza azon független tanácsadó testület (a továbbiakban: a testület) létrehozására és működésére vonatkozó eljárásokat, amely annak megállapításában segíti tagállamokat és a Bizottságot, hogy egy hogy egy dohánytermék rendelkezik-e jellegzetes ízesítéssel.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E határozat alkalmazásában: „vizsgálati termék” az a termék, amelyre vonatkozóan egy tagállam vagy a Bizottság a testület tanácsát kéri annak megállapításához, hogy a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében jellegzetes ízesítésű dohányterméknek minősül-e.

3. cikk

Feladatok

A testület véleményt nyilvánít arról, hogy a vizsgálati termék a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében jellegzetes ízesítésű dohányterméknek tekinthető-e.

II. FEJEZET

FÜGGETLEN TANÁCSADÓI TESTÜLET LÉTREHOZÁSA

4. cikk

Kinevezés

(1)   A testület hat tagból áll.

(2)   Az Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóság vezetője (a továbbiakban: a főigazgató) a Bizottság nevében eljárva kinevezi a testület tagjait az alkalmas jelölteknek a Bizottság weboldalán és a bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartásában (a továbbiakban: szakértői csoportok nyilvántartása) közzétett pályázati felhívást követően összeállított listájáról. A tagokat az érzékszervi, statisztikai és vegyi elemzés terén szerzett szakértelmük és tapasztalatuk alapján választják ki, különös figyelemmel függetlenségükre és az összeférhetetlenség elkerülésére.

(3)   A testületbe be nem választott alkalmas jelöltek listáján szereplő szakértőkből összeállítanak egy tartaléklistát, amely azokat a jelölteket tartalmazza, akik azon tagok helyébe léphetnek, akiknek az 5. cikk (3) bekezdése értelmében lejárt a megbízatása. A főigazgató- csak a pályázók hozzájárulásával veszik fel azok nevét a listára.

(4)   A tagok nevét közzéteszik a szakértői csoportok nyilvántartásában valamint a Bizottság megfelelő internetes oldalain.

5. cikk

Hivatali idő

(1)   A testület tagjait öt éves meghosszabbítható időszakra nevezik ki.

(2)   Az adott tag hivatalában marad, amennyiben a hivatali idő végén nem erősítik meg felváltását vagy megbízatásának megújítását.

(3)   A testület tagjának megbízatása megszűnik amennyiben:

a)

elhalálozik vagy olyan mértékben cselekvőképtelenné válik, hogy nem képes e határozat szerinti feladatainak ellátására;

b)

lemond tisztségéről;

c)

az (5) bekezdés értelmében a főigazgató felfüggeszti tagságát és a felfüggesztés idejére megszűnik testületi tagsága; vagy

d)

az (5) bekezdés értelmében a főigazgató megszünteti tagságát.

(4)   Amennyiben egy tag le kíván mondani tisztségéről, azt hat hónappal korábban e-mailben vagy ajánlott levélben jeleznie kell a főigazgatónak. Amennyiben képes feladatainak ellátására és a helyettesítési eljárás már folyamatban van, a főigazgató kérésére egészen addig hivatalban marad, amíg az új tag kiválasztása megerősítésre nem kerül.

(5)   Ha az alábbi esetek fennállása megalapozottan feltételezhető, a főigazgató ideiglenesen felfüggesztheti vagy véglegesen megszüntetheti egy tag tagságát:

a)

az adott tag már nem felel meg az e határozatban vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkében meghatározott feltételeknek vagy vagy megsértette azokat;

b)

a tag már nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt egy vagy több alapvető feltételnek vagy a 16. cikkben említett függetlenség, pártatlanság és titoktartás elvének, vagy magatartása, esetleg helyzete összeegyeztethetetlen a 16., 17. és 18. cikkel összhangban tett nyilatkozatokkal;

c)

a tag nem képes e határozat szerinti feladatait ellátni;

d)

egyéb jelentős tényező veszélyezteti a testület működését.

(6)   Amennyiben a (3) bekezdés értelmében megszűnik egy tag tagsága, a főigazgató kijelöl egy helyettest a hivatali idő fennmaradó részére vagy az ideiglenes felfüggesztés idejére. A tartaléklista kimerítését követően a Bizottság új pályázati felhívást ír ki.

III. FEJEZET

A TESTÜLET MŰKÖDÉSE

6. cikk

Az elnök és az alelnök megválasztása

(1)   A hivatali idő kezdetén a testület tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az elnököt és helyettesét a tagok egyszerű többséggel választják meg. Szavazategyenlőség esetén a főigazgató választja ki az elnököt a legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül képesítésük és tapasztalatuk értékelése alapján.

(2)   Az elnök és az alelnök hivatali ideje megegyezik a testület megbízatási idejével és megújítható. Az elnök és alelnök helyettesítője a hivatali idő fennmaradó idejében tölti be e tisztséget.

7. cikk

Szavazási szabályok

(1)   A 6. cikkben és a 8. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említettől eltérő esetekben tartott szavazást követően a testület csak akkor hozhat döntést, ha legalább négy tagja részt vesz a szavazásban, akik között kell lennie az elnöknek vagy az alelnöknek. A határozatokat egyszerű többséggel kell meghozni.

(2)   Szavazategyenlőség esetén a szavazást levezető személy szavazata dönt.

(3)   Az (1) bekezdésben említett többségbe nem számít bele az a személy, akinek tagsága megszűnt vagy akinek tagságát az 5. cikk (5) bekezdése értelmében ideiglenesen felfüggesztették.

8. cikk

Eljárási szabályzat

(1)   A testület a főigazgató javaslatára és vele egyetértésben elfogadja és adott esetben aktualizálja eljárási szabályzatát.

(2)   Az eljárási szabályzat biztosítja, hogy a testület feladatait a tudományos kiválóság, a függetlenség és az átláthatóság szellemében végezze.

(3)   Az eljárási szabályzat különösen az alábbiakról rendelkezik:

a)

a 6. cikk értelmében a testület elnökének és alelnökének megválasztására vonatkozó eljárás;

b)

a IV. fejezetben meghatározott elvek alkalmazása;

c)

vélemény elfogadására vonatkozó eljárások;

d)

harmadik felekkel, többek között tudományos testületekkel való kapcsolattartás;

e)

a testület működésére vonatkozó egyéb részletes szabályok.

9. cikk

Módszertan

(1)   A testület meghatározza és adott esetben aktualizálja a vizsgálati termékek technikai értékelését. Az érzékszervi elemzés módszertanának a referenciatermék és a vizsgált termék illatának összehasonlítására kell épülnie. A módszertan kidolgozásakor a testületnek adott esetben figyelembe kell vennie a 12. cikkben hivatkozott technikai csoport véleményét.

(2)   A módszertantervezetet és minden későbbi aktualizált tervezetet be kell nyújtani a főtitkárnak véleményezésre; a dokumentum csak a főtitkár jóváhagyását követően lép életbe.

10. cikk

A vizsgálati termékekre vonatkozó tanácsadás

(1)   Az elnök értesíti a tagokat arról, ha a vizsgálati termékre vonatkozó tanácsadási kérés érkezett a testülethez. Az elnök a tagok közül kijelölhet egy előadót az adott termék vizsgálatának koordinálására. Az elnök végleges jelentést nyújt be a Bizottságnak és adott esetben a tanácsot kérő tagállamnak.

(2)   Amennyiben a testület a tanács megfogalmazásához szükségesnek tartja, kikérheti a 12. cikkel összhangban felállított technikai csoport véleményét. Véleménye megfogalmazásakor a testületnek figyelembe kell vennie a technikai csoport által biztosított információkat és adatokat. Emellett más olyan rendelkezésére álló információkat is figyelembe vehet, amelyeket hitelesnek és mérvadónak tart, beleértve a 2014/40/EU irányelv 5. cikke szerinti bejelentési kötelezettségből származó információkat.

(3)   A technikai csoport által biztosított információk tekintetében a testület az alábbiak szerint jár el:

a)

ellenőrzi, hogy a csoport tiszteletben tartotta-e az alkalmazandó szabályokat és a tudományos szabványokat;

b)

értékeli az adatokat és információkat és megállapítja, hogy elégségesek-e a következtetések levonásához vagy ehhez újabb adatokra és információkra van szükség;

c)

ha következtetések levonásához szükségesnek tartja, az információk pontosítását kéri a technikai csoporttól.

(4)   A testület konzultál a Bizottsággal és a tanácsot kérő tagállammal, amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésre elégséges adat vagy információ, vagy kételyek merülnek fel az alkalmazandó szabályok és szabványok betartása tekintetében. Amennyiben szükségesnek tartja, a testület felkéri a technikai csoportot, hogy megjegyzéseinek figyelembevételével ismételjen meg bizonyos vizsgálatokat.

(5)   Ha a testület megítélése szerint figyelembe vették az alkalmazandó szabályokat és szabványokat, beleértve adott esetben a (4) bekezdésben meghatározott eljárást követő helyzetet, továbbá ha elegendő adat és információ áll rendelkezésre a következtetés levonásához, a (2) bekezdés értelmében véleményt nyilvánít.

(6)   A testület a felkéréstől számított három hónapon belül vagy a Bizottsággal vagy a tanácsot kérő tagállammal közösen megállapított határidőn belül benyújtja véleményét a Bizottságnak és az érintett tagállamnak.

11. cikk

Konzultáció egyéb kérdésekben

(1)   A 2014/40/EU irányelv 7. cikke értelmében a Bizottság más, azzal kapcsolatos kérdésekben is konzultálhat a testülettel, hogy egy dohánytermék rendelkezik-e jellegzetes ízesítéssel. Ilyen esetekben az elnökkel folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy a kérdés megvitatására találkozó útján vagy írásbeli eljárás során kerüljön sor.

(2)   Az elnök a testületi tagok közül kijelölhet egy előadót a feladat koordinálására, és végleges jelentést nyújt be a Bizottsághoz.

(3)   A testület ülései során adott esetben eszmecserét folytat a technikai csoporttól kapott adatokról és információkról és egyéb rendelkezésére álló releváns információról.

12. cikk

Érzékszervi és vegyi elemzésekkel foglalkozó technikai csoport

(1)   Az érzékszervi és vegyi elemzésekkel foglalkozó technikai csoport (a továbbiakban: „technikai csoport”) feladata, hogy a 10. cikkben meghatározott eljárás részeként a vizsgálati termék érzékszervi és adott esetben kémiai tulajdonságainak értékelésével segítse a testületet. A technikai csoport az alábbi tagokból áll:

a)

az érzékszervi elemzés terén megszerzett ismereteik, jártasságuk és tapasztalatuk alapján kiválasztott két szakképzett személy, akiknek a feladta az érzékszervi elemzést végző munkatársak felvétele, képzése és ellenőrzése;

b)

a szagláson alapuló megkülönböztetőképességük és az illatok észlelésének, elemzésének és értelmezésének képessége alapján kiválasztott, érzékszervi elemzést végző, a vonatkozó nemzeti szabályozás szerint nagykorúságot elért személyek; valamint

c)

a vegyi és laboratóriumi elemzés terén meglévő szakértelmük és tapasztalatuk alapján kiválasztott két személy, akik feladata a vizsgálati termék vegyi elemzése.

(2)   A technikai csoport létrehozásáért felelős vállalkozó kiválasztása közbeszerzési eljárás útján történik. A vállalkozó rendelkezik legalább az ajánlati felhívásban meghatározott minimális technikai szakértelemmel és eszközökkel és az (1) bekezdés a) és c) pontjában említett személyekkel.

Az ajánlati felhívásban és a kapcsolódó szerződéses dokumentációban ki kell kötni, hogy a technikai csoport feladatai ellátása során függetlenül jár el, valamint biztosítja a bizalmas információk és a személyes adatok védelmét. Tartalmaznia kell továbbá az arra vonatkozó követelményt, hogy minden csoporttag kitöltött érdekeltségi nyilatkozatot nyújtson be, mielőtt bármilyen munkát vállalna a technikai csoportban. Ezen túlmenően, az ajánlati felhívás és a kapcsolódó szerződéses dokumentáció legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a)

a technikai csoport főbb feladatainak ismertetése;

b)

a technikai csoport irányításával és működtetésével kapcsolatos előírások, beleértve a csoport feladatainak ellátására vonatkozó technikai előírásokat;

c)

arra a technikai szakértelemre és eszközökre vonatkozó előírások amelyekkel a vállalkozónak rendelkeznie kell;

d)

az érzékszervi bírálók toborzásával és kiválasztásával kapcsolatos leírások. Az ilyen előírásoknak tartalmazniuk kell azt a követelményt, hogy az érzékszervi bíráló pozíciókra javasolt jelöltek csak a Bizottság jóváhagyását követően vehetők fel.

(3)   A technikai csoport érzékszervi elemzése a 9. cikkben meghatározott módszeren alapul.

(4)   Az érzékszervi elemzést adott esetben kémiai értékeléssel kell kiegészíteni a termék összetételének kémiai vizsgálata útján. Ezt az értékelést oly módon kell végezni, hogy pontos, következetes és reprodukálható eredményeket adjon. A kémiai értékelés folyamatát és eredményeit dokumentálni kell.

(5)   A technikai csoport a termék vizsgálatának eredményeit a testülettel közösen kitűzött határidőn belül átadja a testületnek.

(6)   A technikai csoport munkáját a Bizottság által részére elkülönített éves költségvetés keretein belül végzi.

13. cikk

Titkárság

(1)   A Bizottság biztosítja a testület működéséhez és e határozat alkalmazásához kapcsolódó egyéb tevékenységekhez szükséges titkársági szolgáltatásokat.

(2)   A titkárság adminisztratív támogatással segíti a testület hatékony működését és nyomon követi az eljárási szabályzattal való megfelelést.

14. cikk

Különleges juttatás

(1)   A testület tagjai a különleges juttatásra jogosultak, amely kompenzálja őket a testület ülésein, valamint egyéb, az e határozat alkalmazásához kapcsolódó, a Bizottság által szervezett tevékenységek előkészítő munkáiban és konkrét kérdésekben előadóként – személyesen, vagy elektronikus úton távolról – történő részvételért.

(2)   A különleges juttatás összege maximum 450 EUR, minden teljes munkanapra számított napi egységköltség formájában. A teljes juttatás kiszámításakor azt a legközelebbi fél munkanapnak megfelelő összegre kell felkerekíteni.

(3)   A testület tevékenységeinek keretében a tagoknál és külső szakértőknél felmerült utazási és adott esetben tartózkodási költségeket a Bizottság az érvényben lévő rendelkezéseinek megfelelően visszatéríti.

(4)   Minden juttatás és visszatérítés a Bizottság által a testület részére elkülönített éves költségvetés függvénye.

IV. FEJEZET

FÜGGETLENSÉG, TITOKTARTÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

15. cikk

Kommunikáció

(1)   A testület elnöke tartja a kapcsolatot a tagállamokkal és a Bizottsággal.

(2)   Az elnök azonnal jelzi a Bizottságnak, ha bármi veszélyeztetné a testület munkáját.

16. cikk

Függetlenség

(1)   A testület tagjait személyükben nevezik ki. Feladataikat nem ruházzák át más személyre. Feladataik ellátásakor szem előtt tartják a közérdeket és tiszteletben tartják a függetlenség, pártatlanság és titoktartás elvét.

(2)   A testületi tagságra pályázó szakértőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk amelyben megjelölnek minden olyan egyéni érdekeltséget, amely veszélyezteti vagy ésszerűen feltételezhető, hogy veszélyezteti függetlenségüket, ideértve közeli családtagjaikkal vagy partnereikkel kapcsolatos minden lényeges körülményt. A megfelelően kitöltött érdekeltségi nyilatkozat benyújtása előfeltétele annak, hogy a szakértőt a testület tagjává ki lehessen nevezni. Ha a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, a pályázó jogosult a kinevezésre, feltéve, hogy rendelkezik a szükséges szakértelemmel.

(3)   A testület tagjai haladéktalanul értesítik a Bizottságot a nyilatkozatban megadott információk bármely változásáról; ez esetben azonnal új nyilatkozatot nyújtanak be, amely bemutatja a releváns változásokat.

(4)   A testület tagjai minden ülésen bejelentenek minden olyan egyéni érdekeltséget, amely veszélyezteti vagy ésszerűen feltételezhető, hogy veszélyezteti függetlenségüket bármely napirendi ponttal kapcsolatban. Ilyen esetekben az elnök kérheti, hogy az érintett tag visszavonuljon az ülésről vagy az ülés egy részéről. Az elnök tájékoztatja a Bizottságot az ilyen nyilatkozatokról és a megtett intézkedésekről.

(5)   A testület tagjai tartózkodnak bármilyen közvetlen vagy közvetett kapcsolattartástól a dohányipar szereplőivel vagy annak képviselőivel.

17. cikk

A személyes adatok bizalmas kezelése és védelme

(1)   A testület tagjai nem hozzák nyilvánosságra a testület munkája, vagy az egyéb, e határozat alkalmazásához kapcsolódó tevékenységek során szerzett információt – ideértve a kereskedelmi szempontból érzékeny vagy személyes adatokat –, még tagságuk megszűnése után sem. Ezt a vállalásukat egy titoktartási nyilatkozat aláírásával megerősítik.

(2)   A testület tagjai eleget tesznek az „EU minősített” és nem minősített érzékeny adatok védelmére az (EU, Euratom) 2015/443 bizottsági határozatban (4) és az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban (5) meghatározott bizottsági biztonsági szabályoknak. E kötelezettségeik esetleges elmulasztása esetén a Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat.

18. cikk

Kötelezettségvállalás

A testület tagjai vállalják, hogy aktívan hozzájárulnak a testület munkájához. Ezt a vállalásukat egy kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásával megerősítik.

19. cikk

Átláthatóság

(1)   A testület munkáját magas szintű átláthatóság mellett végzi. A Bizottság a releváns dokumentumokat közzéteszi egy külön erre a célra létrehozott weboldalon és a szakértői csoportok nyilvántartásában feltünteti a weboldalra mutató hivatkozást. Indokolatlan késedelem nélkül a nyilvánosság számára elérhetővé teszi a következő információkat:

a)

a tagok neve;

b)

a tagok érdekeltségi, titoktartási és kötelezettségvállalási nyilatkozata;

c)

a testület eljárási szabályzata;

d)

a testületnek a 10. cikk értelmében elfogadott véleményei;

e)

a testület üléseinek napirendjei és jegyzőkönyvei;

f)

a 9. cikk szerinti információk.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a rendszeres közzététel alól kivételt kell tenni, amennyiben a dokumentum közzététele kedvezőtlenül befolyásolná az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6). 4. cikke értelmében vett köz- vagy magánérdek védelmét.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 18-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 127., 2014.4.29., 1. o.

(2)  A Bizottság 2016. május 18-i (EU) 2016/779 végrehajtási rendelete a dohánytermékek jellegzetes ízesítéssel rendelkezésének megállapítására szolgáló eljárásokra vonatkozó egységes szabályok meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 48. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/443 határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

(5)  A Bizottság 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).