19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/599 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 15.)

az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott felülvizsgált nemzeti tervekben vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt bizonyos célok és a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélok közötti összhangról

(az értesítés a C(2016) 2140. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, cseh, horvát, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre („keretrendelet”) (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

valamint a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 549/2004/EK rendelet értelmében a tagállamoknak nemzeti terveket vagy funkcionális légtérblokkokra (továbbiakban: FAB) vonatkozó terveket, és ezen belül kötelező érvényű nemzeti célkitűzéseket vagy FAB-szintű célkitűzéseket kell elfogadniuk, amelyek biztosítják az uniós szintű teljesítménycélokkal való összhangot. Az említett rendelet előírja továbbá, hogy a Bizottság annak 11. cikke (6) bekezdése d) pontjában említett értékelési kritériumok felhasználásával értékeli a szóban forgó célok összhangját. Az erre vonatkozó részletes szabályokat 390/2013/EU végrehajtási rendelet határozza meg.

(2)

A „biztonság”, a „környezet”, a „kapacitás” és a „költséghatékonyság” fő teljesítményterületek tekintetében a második referencia-időszakra (2015–2019) vonatkozó uniós szintű teljesítménycélokat a 2014/132/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) jelölte ki.

(3)

2015. március 2-án a Bizottság elfogadta az (EU) 2015/347 végrehajtási határozatot (4) az eredeti teljesítménytervekben foglalt bizonyos célok és az uniós szintű teljesítménycélok közötti összhang hiányáról és e célok felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások meghatározásáról. Az említett határozat címzettjei Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia, és a „kapacitás” és/vagy a „költséghatékonyság” fő teljesítményterületekre vonatkozó célok felülvizsgálatát írja elő.

(4)

2015. július 2-ig Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia kivétel nélkül nyújtott be felülvizsgált teljesítménycélokat tartalmazó felülvizsgált nemzeti vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó terveket. Spanyolország és Portugália 2016. február 4-én a funkcionális légtérblokkra vonatkozó tervet érintő módosítást nyújtott be, amely további felülvizsgált teljesítménycélokat tartalmazott.

(5)

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv, amely a 390/2013/EU végrehajtási rendelet 3. cikke alapján a teljesítményrendszer végrehajtása terén támogatja a Bizottságot, 2015. október 15-én benyújtotta a Bizottsághoz értékelő jelentését.

(6)

A felülvizsgált teljesítménycélok uniós szintű teljesítménycélokkal való összhangjának értékelése ugyanazon értékelési kritériumok és módszerek alkalmazásával történt, mint az eredetileg benyújtott teljesítménycélok értékelése.

(7)

A „kapacitás” fő teljesítményterületre vonatkozóan a Bizottság – a 390/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 4. pontjában leírt elvnek megfelelően – megvizsgálta az érintett tagállamok által az útvonali légiforgalomáramlás-szervezéssel (ATFM) kapcsolatos késésre vonatkozóan benyújtott felülvizsgált teljesítménycélok megfelelőségét; ehhez a hálózatkezelő által kiszámított és a hálózatműködtetési terv (2014–2018/2019) legújabb, 2014. júniusi verziójában (a továbbiakban: „hálózatműködtetési terv”) rögzített, az egyes FAB-okra vonatkozó kapacitás-referenciaértékeket használta fel, amelyek alkalmazása uniós szinten biztosítja az uniós teljesítménycél elérését. Az értékelés bizonyította, hogy a FAB CE-t illetően a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Ausztria, Szlovénia és Szlovákia, az SW FAB-ot illetően Spanyolország és Portugália, valamint a Danube FAB-ot illetően Bulgária és Románia által benyújtott felülvizsgált célok összhangban állnak a vonatkozó uniós szintű teljesítménycéllal.

(8)

A „költséghatékonyság” fő teljesítményterületre vonatkozóan a Bizottság – a 390/2013/EU végrehajtási rendelet IV. melléklete 1. pontjával összefüggésben értelmezett 5. pontjában leírt elvekkel összhangban – értékelte az érintett tagállamok által benyújtott, az útvonali szolgálatok megállapított egységköltségeiben kifejezett teljesítménycélokat, figyelembe véve az útvonali szolgálatok megállapított egységköltségeinek alakulását a második referencia-időszakban és az első és második referencia-időszak teljes időszakában (2012–2019), a szolgálati egységek számát (forgalmi előrejelzés) és az útvonali szolgálatok megállapított egységköltségeinek a hasonló működési és gazdasági környezettel rendelkező tagállamokéhoz viszonyított szintjét. Az értékelés bizonyította, hogy a felülvizsgált FAB CE teljesítménytervben foglalt, Ausztria és Szlovákia által benyújtott, valamint a felülvizsgált Blue Med FAB teljesítménytervben foglalt, Olaszország által benyújtott felülvizsgált célok összhangban állnak a vonatkozó uniós szintű teljesítménycélokkal.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Egységes Égbolt Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt, az 549/2004/EK rendelet alapján benyújtott felülvizsgált teljesítménytervekben szereplő célok összhangban vannak a 2014/132/EU végrehajtási határozatban a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélokkal.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, Magyarország, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 15-én.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(2)  HL L 128., 2013.5.9., 1. o.

(3)  A Bizottság 2014. március 11-i 2014/132/EU végrehajtási határozata a légiforgalmi szolgáltatási hálózat uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek a 2015–2019. évi második referencia-időszakra vonatkozó meghatározásáról (HL L 71., 2014.3.12., 20. o.).

(4)  A Bizottság 2015. március 2-i (EU) 2015/347 végrehajtási határozata az 549/2004/EK rendelet értelmében benyújtott nemzeti tervekben vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt bizonyos célok és a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélok közötti összhang hiányáról és e célok felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások meghatározásáról (HL L 60., 2015.3.4., 48. o.).


MELLÉKLET

A második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélokkal összhangban lévőnek ítélt, az 549/2004/EK rendelet értelmében benyújtott felülvizsgált nemzeti vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt, a „kapacitás” és „költséghatékonyság” fő teljesítményterületekre vonatkozó teljesítménycélok

„KAPACITÁS” FŐ TELJESÍTMÉNYTERÜLET

Útvonali légiforgalomáramlás-szervezéssel (ATFM) kapcsolatos késés, perc/járat

TAGÁLLAM

FAB

FAB CÉL, ÚTVONALI KAPACITÁS

2015

2016

2017

2018

2019

Cseh Köztársaság

FAB CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Horvátország

Magyarország

Ausztria

Szlovénia

Szlovákia

Bulgária

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Románia

Portugália

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Spanyolország

„KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG” FŐ TELJESÍTMÉNYTERÜLET

Jelmagyarázat:

Jelölés

Tétel

Egységek

(A)

Útvonali szolgálatok megállapított összköltségei

(nominális értéken és nemzeti fizetőeszközben)

(B)

Inflációs ráta

(%)

(C)

Inflációs index

(100 = 2009)

(D)

Útvonali szolgálatok megállapított összköltségei

(valós 2009-es árakon és nemzeti fizetőeszközben)

(E)

Teljes útvonali szolgálati egységek

(TSU-k)

(F)

Útvonali szolgálatok megállapított egységköltsége (DUC)

(valós 2009-es árakon és nemzeti fizetőeszközben)

BLUE MED FAB

Díjszámítási körzet: Olaszország – fizetőeszköz: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Díjszámítási körzet: Ausztria – fizetőeszköz: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Díjszámítási körzet: Szlovák Köztársaság – fizetőeszköz: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64