16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/586 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 14.)

az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokról

(az értesítés a C(2016) 2093. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (13) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/40/EU irányelv 20. cikke (3) bekezdésének g) pontja értelmében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az elektronikus cigaretták és azok utántöltő flakonjainak mechanizmusa szivárgásmentes módon garantálja az utántöltést.

(2)

A 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (13) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványok végrehajtási aktus útján történő meghatározására.

(3)

Az elektronikus cigarettákban és utántöltő flakonokban használt nikotintartalmú folyadékok toxicitására figyelemmel helyénvaló biztosítani, hogy az elektronikus cigaretták utántöltése olyan módon valósuljon meg, ami minimálisra csökkenti mind a bőrrel való érintkezés, mind az említett folyadékok véletlenszerű lenyelése kockázatát.

(4)

Az érdekeltektől kapott visszajelzések és egy külső megbízott által elvégzett munka alapján azonosításra kerültek azok a műszaki szabványok, amelyekkel vélhetően biztosítható, hogy a megfelelő utántöltési mechanizmusok kellő védelmet nyújtsanak a szivárgás ellen.

(5)

Az azonosított műszaki szabványok arra is kitérnek, hogy a fogyasztókat hogyan lehet megfelelően tájékoztatni az utántöltési mechanizmus használatának szivárgásmentes módjáról.

(6)

Amennyiben az érdekeltek további alternatív, általuk kifejlesztett szivárgásmentes újratöltési mechanizmusokról értesítik a Bizottságot, ez a határozat felülvizsgálható.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/40/EU irányelv 25. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat az Unióban gyártott vagy az Unióba behozott elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokat határozza meg.

2. cikk

Az utántöltési mechanizmussal szemben támasztott követelmények

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az utántölthető elektronikus cigaretták és az azokhoz való utántöltő flakonok csak abban az esetben kerülhessenek forgalomba, ha utántöltési mechanizmusuk megfelel az alábbi feltételek egyikének:

a)

az utántöltő flakonhoz szilárdan rögzített, legalább 9 mm hosszú csatlakozó tartozik, amely keskenyebb a hozzá illő elektronikus cigaretta tartályának nyílásánál, és így könnyen beleilleszthető abba, továbbá olyan áramlásszabályozó mechanizmussal rendelkezik, ami percenként legfeljebb 20 cseppnyi utántöltő folyadékot enged át függőleges helyzetben tartva, csupán légköri nyomásnak kitéve, 20 °C ± 5 °C hőmérséklet mellett;

b)

olyan csatlakoztató rendszerrel működik, amely csak akkor teszi lehetővé az utántöltő folyadék áramlását az elektronikus cigaretta tartályába, ha az elektronikus cigaretta és az utántöltő flakon kapcsolódik egymáshoz.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az utántölthető elektronikus cigarettákhoz és az utántöltő flakonokhoz tartozó, a 2014/40/EU irányelv 20. cikke (4) bekezdésének a) pontja i. alpontja értelmében megkövetelt használati útmutató megfelelő utántöltési utasításokat és ábrákat is tartalmazzon.

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti utántöltő mechanizmussal működő utántölthető elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok esetében a használati útmutatónak jeleznie kell a csatlakozó illetve a tartály nyílásának átmérőjét olyan módon, hogy a fogyasztók meg tudják ítélni az utántöltő flakonok és az elektronikus cigaretták egymással való kompatibilitását.

Az (1) bekezdés b) pontjának megfelelő utántöltési mechanizmussal működő utántölthető elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok használati útmutatójában meg kell jelölni azokat a csatlakoztató rendszereket, amelyekkel az elektronikus cigaretta és az utántöltő flakon kompatibilis.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 127., 2014.4.29., 1. o.