19.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 74/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/412 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 17.)

a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról

(az értesítés a C(2016) 1635. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdése külön követelményeket állapít meg a Kanadából származó kőrisfa (Fraxinus L.) Unióba való behozatalára.

(2)

Kanada kérelmezte több olyan eljárás elismerését, amelyek együttesen a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjában található intézkedésekkel egyenértékű növény-egészségügyi védelmet biztosítanak.

(3)

A Kanada által hivatalosan benyújtott információk értelmében a fafeldolgozás során egy olyan integrált rendszerszerű megközelítést alkalmaznak, amely révén megszüntethető az Agrilus planipennis Fairmaire károsítóval való megfertőződés veszélye.

(4)

A veszély elhárításához e megközelítés mellett még bizonyos követelményeket alkalmazni kell a létesítmények, az exportot megelőző vizsgálatok és a címkézés vonatkozásában.

(5)

Következésképpen a Kanadából származó import tekintetében ezeket az eljárásokat a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjában foglaltakkal egyenértékű alternatív megoldásként kell elismerni.

(6)

A hatékony ellenőrzés biztosítása, valamint a kőrisfa-import és az import meg nem felelésének áttekintése érdekében előírásokat kell megállapítani a növény-egészségügyi bizonyítványok, az import, valamint a meg nem felelés jelentése tekintetében.

(7)

Tekintetbe véve a Agrilus planipennis Fairmaire károsító Észak-Amerikában való elterjedését, célszerű az eltérést korlátozott időtartamra, 2017. december 31-ig engedélyezni.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Eltérés biztosítására vonatkozó felhatalmazás

A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a Kanadából származó vagy ott feldolgozott olyan kőrisfa Fraxinus L. (a továbbiakban: „meghatározott faanyag”) területükre történő behozatalát, amely a Kanadából való kivitelt megelőzően megfelel e határozat mellékletében megállapított feltételeknek.

2. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítvány

(1)   A meghatározott faanyagot a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti, Kanadában kibocsátott növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely tanúsítja, hogy a fa az ellenőrzést követően mentes a károsítóktól.

(2)   A növény-egészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatának tartalmaznia kell a következőket:

a)

„az (EU) 2016/412 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított európai uniós követelményeknek megfelelően” szövegezésű nyilatkozat;

b)

a köteg száma(i);

c)

a jóváhagyott létesítmények neve Kanadában

3. cikk

Az import jelentése

Az importőr tagállamnak minden évben december 31-i határidővel meg kell adnia a Bizottságnak és a többi tagállamnak, hogy a megelőző 12 hónapban mennyi szállítmányt hozott be a meghatározott faanyagból e határozatnak megfelelően.

4. cikk

Értesítés a feltételeknek való meg nem felelésről

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan szállítmányról, amely nem felel meg az e határozatban meghatározott feltételeknek. Az említett értesítésnek az ilyen szállítmány észlelésétől számított három munkanapon belül meg kell történnie.

5. cikk

A hatályvesztés időpontja

Ez a határozat 2017. december 31-én hatályát veszti.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 17-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.


MELLÉKLET

1.   Feldolgozási követelmények

Az 1. cikkben hivatkozott meghatározott faanyagnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a)   Kéregleválás

A meghatározott faanyag kérgezett, csupán olyan, szemmel elkülöníthető, egymással nem összefüggő kisebb kéregdarabok maradhatnak rajta, amelyek megfelelnek az alábbi követelmények valamelyikének:

a)

3 cm-nél keskenyebbek (hosszúságuktól függetlenül); vagy

b)

szélességük meghaladja a 3 cm-t, az egyes kéregdarabok teljes felülete kisebb, mint 50 cm2.

b)   Fűrészelés

A meghatározott fűrészfa kérgezett hengeres fából származik.

c)   Hőkezelés

A meghatározott faanyagot a profiljának megfelelően a Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) által jóváhagyott hőkemencében 1 200 percen keresztül legalább 71 °C-on melegítik.

d)   Szárítás

A meghatározott faanyagot legalább két hétig a CFIA által elismert ipari szárítási eljárással szárítják.

A fa végső nedvességtartalma nem haladhatja meg a szárazanyag-tartalom 10 %-át.

2.   A létesítményekre vonatkozó követelmények

A meghatározott faanyagot a következő követelményeknek megfelelő létesítményekben kell kitermelni, kezelni vagy tárolni:

a)

a CFIA Agrilus planipennis Fairmaire károsítóra vonatkozó tanúsítási programja értelmében a szervezet általi tanúsítással rendelkezik;

b)

a CFIA honlapján közzétett adatbázisban szerepel;

c)

a CFIA vagy a CFIA által jóváhagyott ügynökség havonta legalább egyszer ellenőrzi és az ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy e melléklet követelményeinek megfelel;

d)

a fa kezeléséhez alkalmazott eszközöket folyamatosan a berendezések működési kézikönyvének megfelelően kalibrálják;

e)

a CFIA vagy a CFIA által jóváhagyott ügynökség ellenőrzései céljára az alkalmazott eljárásokról – beleértve a fa kezelésének időtartamát, a kezelés ideje alatti hőmérsékletet és minden exportálásra szánt köteg végső nedvességtartalmát – nyilvántartást vezetnek.

3.   Címkézés

A meghatározott faanyag minden kötegén jól láthatóan szerepelnie kell a köteg számának és az alábbi szöveget tartalmazó címkének: „HT-KD” vagy „Heat Treated-Kiln Dried” (hőkezelt, mesterségesen szárított). A jóváhagyott létesítmény kijelölt tisztségviselője vagy az ő felügyelete alatt egy alkalmazott azt követően állítja ki a címkét, hogy megbizonyosodott arról, hogy teljesülnek az 1. pontban a feldolgozási eljárásokra és a 2. pontban a létesítményekre vonatkozó követelmények.

4.   A kivitelt megelőző ellenőrzések

Az Unióba szánt meghatározott faanyagot a CFIA-nak vagy a CFIA által hivatalosan jóváhagyott ügynökségnek az Unióba való behozatal előtt ellenőriznie kell, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy elvégeztek rajta minden olyan növény-egészségügyi eljárást és intézkedést, amely kizárja a Agrilus planipennis Fairmaire károsító jelenlétét.