12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/361 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 10.)

a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lóféléknek, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unióba való behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében szereplő, Kínára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 1450. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/156/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 12. cikke (1) és (4) bekezdésére, valamint 19. cikkének bevezető mondatára, továbbá a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 92/65/EGK irányelv megállapítja többek között a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unióba való behozatalára vonatkozó feltételeket. Ezeknek legalább egyenértékűeknek kell lenniük a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó feltételekkel.

(2)

A 2009/156/EK irányelv megállapítja az élő lófélék Unióba történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételeket. Az irányelv értelmében lófélék Unióba történő behozatala csak olyan harmadik országokból engedélyezett, amelyekben teljesülnek bizonyos állat-egészségügyi követelmények.

(3)

A 2004/211/EK bizottsági határozat (3) létrehozza azon harmadik országoknak, illetve – régiókba sorolás alkalmazása esetén – a harmadik országok azon részeinek a jegyzékét, amelyekből a tagállamok engedélyezik a lóféléknek és azok spermájának, petesejtjeinek, és embrióinak a behozatalát, valamint feltünteti az ilyen behozatalokra alkalmazandó egyéb feltételeket. Ezt a jegyzéket a 2004/211/EK határozat I. melléklete tartalmazza.

(4)

Az illetékes kínai hatóságok a Nemzetközi Lovas Szövetség (Fédération Equestre Internationale, FEI) égisze alatt, a bajnokok világturnéja (Global Champions Tour) keretében 2016. április 29. és május 1. között rendezendő lovassportrendezvény lebonyolítása érdekében Sanghaj térségének – amely a közeli nemzetközi repülőtérről közvetlenül elérhető – lóbetegségektől mentes körzetként történő elismerését kérelmezték. Tekintettel az EXPO 2010 parkolójának területén felállított, adott célt szolgáló létesítmények ideiglenes jellegére, helyénvaló a körzetet kizárólag ideiglenes jelleggel jóváhagyni.

(5)

A kínai hatóságok által adott tájékoztatás és garanciák figyelembevételével, valamint annak érdekében, hogy korlátozott ideig lehetőség nyíljon törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele után azok Kína területének egy részéről a 93/195/EGK bizottsági határozat (4) követelményeinek megfelelően történő újrabehozatalára, a Bizottság elfogadta az (EU) 2015/557 végrehajtási határozatot (5), amely a bajnokok világturnéja lovassportrendezvény 2015. május 8. és 10. közötti lebonyolítása céljára ideiglenes jelleggel jóváhagyta Kína CN-2 körzetét.

(6)

Tekintve, hogy a lovassportrendezvényt 2016-ban a 2015-ben alkalmazottakkal megegyező állat-egészségügyi és karantén alá helyezési feltételek mellett ismétlik meg, helyénvaló ennek megfelelően kiigazítani a 2004/211/EK határozat I. mellékletében szereplő táblázat 15. oszlopában a CN-2 körzetre vonatkozó dátumot.

(7)

A 2004/211/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/211/EK határozat I. mellékletében szereplő táblázatban a Kína CN-2 körzetére vonatkozó sor 15. oszlopában az „Érvényes 2015. április 25-tőlmájus 25-ig” szavak helyébe a következő szöveg lép: „Érvényes 2016. április 15-tőlmájus 15-ig”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 10-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  HL L 192., 2010.7.23., 1. o.

(3)  A Bizottság 2004. január 6-i 2004/211/EK határozata a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.).

(4)  A Bizottság 1993. február 2-i 93/195/EGK határozata a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 86., 1993.4.6., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2015. március 31-i (EU) 2015/557 végrehajtási határozata a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának az Európai Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Kínára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (HL L 92., 2015.4.8., 107. o.).