18.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 41/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/230 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. február 17.)

a 2014/908/EU végrehajtási határozatnak a kitettségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából egyenértékűnek tekintett felügyeleti és szabályozási követelményekkel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 107. cikke (4) bekezdésére és 142. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/908/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) meghatározza azon harmadik országok és területek jegyzékeit, amelyek felügyeleti és szabályozási rendelkezései egyenértékűnek tekintendők az 575/2013/EU rendelettel összhangban az Unióban alkalmazott megfelelő felügyeleti és szabályozási rendelkezésekkel.

(2)

A Bizottság – a 2014/908/EU végrehajtási határozat elfogadását eredményező egyenértékűségi értékeléseknél alkalmazott módszertan felhasználásával – tovább értékelte a befektetési vállalkozásokra és tőzsdékre alkalmazandó felügyeleti és szabályozási rendelkezéseket.

(3)

Az értékelés során a Bizottság megvizsgálta a felügyeleti és szabályozási keretben a 2014/908/EU végrehajtási határozat elfogadása óta bekövetkezett lényeges fejleményeket, és figyelembe vette a rendelkezésre álló információforrásokat, többek között nemzetközi szervezetek – például a Nemzetközi Valutaalap és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete – által végzett független értékeléseket.

(4)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Japán esetében csak a befektetési vállalkozások egy alcsoportjára alkalmazott felügyeleti és szabályozási rendelkezések felelnek meg a befektetési vállalkozásokra vonatkozó uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések alapvető elemeit tükröző működési, szervezési és felügyeleti standardoknak. Az említett alcsoporthoz tartozó japán befektetési vállalkozások a pénzügyi eszközökre és tőzsdére vonatkozó japán törvény 28. cikkének megfelelően meghatározott üzleti tevékenységet végeznek, és a japán jogi keret pénzügyi eszközökkel foglalkozó I-es típusú befektetési vállalkozásként hivatkozik rájuk. Az I-es típusú befektetési vállalkozások az engedélyezéshez kapcsolódó tőkekövetelményekre és a folyamatos kockázatalapú tőkekövetelményekre vonatkozó egyedi szabályok hatálya alá tartoznak. Az elvégzett elemzés alapján az 575/2013/EU rendelet 107. cikke (4) bekezdésének és 142. cikke (1) bekezdése 4. b) pontjának alkalmazásában helyénvaló a Japánban található, pénzügyi eszközökkel foglalkozó I-es típusú befektetési vállalkozásokra vonatkozó felügyeleti és szabályozási követelményeket legalább egyenértékűnek tekinteni az Unióban alkalmazottakkal.

(5)

A Bizottság megállapította, hogy Hongkong, Indonézia és Dél-Korea olyan felügyeleti és szabályozási rendelkezéseket alkalmaz, amelyek a befektetési vállalkozásokra alkalmazandó uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések alapvető elemeit tükröző, számos működési, szervezési és felügyeleti standardnak megfelelnek. Ezért az 575/2013/EU rendelet 107. cikke (4) bekezdésének és 142. cikke (1) bekezdése 4. b) pontjának alkalmazásában helyénvaló úgy tekinteni, hogy az említett harmadik országokban és területeken elhelyezkedő befektetési vállalkozásokra vonatkozó felügyeleti és szabályozási követelmények legalább egyenértékűek az Unióban alkalmazottakkal.

(6)

A Bizottság megállapította, hogy Ausztrália, Indonézia és Dél-Korea olyan felügyeleti és szabályozási rendelkezéseket alkalmaz, amelyek a tőzsdékre alkalmazandó uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések alapvető elemeit tükröző, számos működési standardnak megfelelnek. Ezért az 575/2013/EU rendelet 107. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában helyénvaló úgy tekinteni, hogy az említett harmadik országokban elhelyezkedő tőzsdékre vonatkozó felügyeleti és szabályozási követelmények legalább egyenértékűek az Unióban alkalmazottakkal.

(7)

A 2014/908/EU végrehajtási határozatot ezért módosítani kell abból a célból, hogy a harmadik országok és területek megfelelő jegyzékeibe felvegyék azon harmadik országokat és területeket, amelyek felügyeleti és szabályozási követelményei a kitettségek 575/2013/EU rendelet szerinti kezelése céljából az uniós szabályokkal egyenértékűnek tekintendők.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az európai bankbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/908/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

a II. melléklet helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép;

2.

a III. melléklet helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép;

3.

az V. melléklet helyébe e határozat III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. december 12-i 2014/908/EU végrehajtási határozata a kitettségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából bizonyos harmadik országok és területek felügyeleti és szabályozási követelményeinek egyenértékűségéről (HL L 359., 2014.12.16., 155. o.).


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

HARMADIK ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE A 2. CIKK ALKALMAZÁSÁBAN (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK)

1.

Ausztrália

2.

Brazília

3.

Kanada

4.

Kína

5.

Hongkong

6.

Indonézia

7.

Japán (a pénzügyi eszközökkel foglalkozó I-es típusú befektetési vállalkozásokra korlátozva)

8.

Mexikó

9.

Dél-Korea

10.

Szaúd-Arábia

11.

Szingapúr

12.

Dél-Afrika

13.

Egyesült Államok”


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

HARMADIK ORSZÁGOK JEGYZÉKE A 3. CIKK ALKALMAZÁSÁBAN (TŐZSDÉK)

1.

Ausztrália

2.

Brazília

3.

Kanada

4.

Kína

5.

India

6.

Indonézia

7.

Japán

8.

Mexikó

9.

Dél-Korea

10.

Szaúd-Arábia

11.

Szingapúr

12.

Dél-Afrika

13.

Egyesült Államok”


III. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

HARMADIK ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE AZ 5. CIKK ALKALMAZÁSÁBAN (HITELINTÉZETEK ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK)

Hitelintézetek:

1.

Ausztrália

2.

Brazília

3.

Kanada

4.

Kína

5.

Guernsey

6.

Hongkong

7.

India

8.

Man-sziget

9.

Japán

10.

Jersey-szigetek

11.

Mexikó

12.

Monaco

13.

Szaúd-Arábia

14.

Szingapúr

15.

Dél-Afrika

16.

Svájc

17.

Egyesült Államok

Befektetési vállalkozások:

1.

Ausztrália

2.

Brazília

3.

Kanada

4.

Kína

5.

Hongkong

6.

Indonézia

7.

Japán (a pénzügyi eszközökkel foglalkozó I-es típusú befektetési vállalkozásokra korlátozva)

8.

Mexikó

9.

Dél-Korea

10.

Szaúd-Arábia

11.

Szingapúr

12.

Dél-Afrika

13.

Egyesült Államok”