17.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/221 HATÁROZATA

(2016. február 12.)

a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról szóló (EU) 2015/1937 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

A Bizottság 2015. október 21-én határozatot fogadott el a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról (1). A határozat több rendelkezést tartalmaz a Költségvetési Tanács és titkársága megbízatásával és feladatával, összetételével, függetlenségével és működésével kapcsolatban, és kimondja, hogy a titkárságot igazgatásilag a Bizottság Főtitkárságához kell csatolni. A határozat értelmében a titkárságvezetői funkciót a 2015. április 17-i C(2015) 2665 határozattal létrehozott funkciót betöltő vezető gazdasági elemző tölti be.

(2)

A vezető gazdasági elemzőről szóló, 2015. április 17-i határozat értelmében a vezető gazdasági elemző a tagállami gazdaság- és költségvetési politikák összehangolása és felügyelete terén elfogadandó bizottsági határozatokat ellenőrzi. A határozat szerint a vezető gazdasági elemző posztja az euróért és szociális párbeszédért felelős alelnökhöz tartozik, aki a vezető gazdasági elemzőt véleményezésre is felkérheti (2).

(3)

Az egyértelműség és a hatékonyság érdekében célszerű elkülöníteni a vezető gazdasági elemző és az Európai Költségvetési Tanács titkárságvezetője feladatait.

(4)

A független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról szóló határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az (EU) 2015/1937 bizottsági határozat (3) 3. cikkének (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A titkárságvezetőt a Bizottság nevezi ki, miután erről konzultációt folytatott az Európai Költségvetési Tanács elnökével. A titkárságvezető kinevezése három évre szól, egyszer megújítható. A titkárságvezető feladatai közé tartozik a Költségvetési Tanács létrehozásának előkészítése is. A titkárság tagjai tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és kirendelt nemzeti szakértők, akiket a titkárságvezető az elnök egyetértésével választ ki. A titkárság tagjait a Költségvetési Tanács tevékenységi területei szempontjából releváns végzettségük és tapasztalatuk alapján választják ki, majd kinevezik vagy kirendelik (mis à disposition).

(9)   A (8) bekezdéstől eltérve, ha az Európai Költségvetési Tanács elnökét még nem nevezték ki, akkor a Bizottság közvetlenül nevezi ki a titkárságvezetőt.”

Kelt Brüsszelben, 2016. február 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  C(2015)8000

(2)  C(2015)2665

(3)  A Bizottság 2015. október 21-i (EU) 2015/1937 határozata a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról (HL L 282., 2015.10.28., 37. o.).