11.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 52/11


F2. HATÁROZATA

(2015. június 23.)

a családi ellátások megállapítása céljából az intézmények közötti adatcseréről

(EGT-vonatkozású és az EK-Svájc-megállapodást érintő szöveg)

(2016/C 52/07)

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen 72. cikke (a) bekezdésére,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére és III. címének VI. fejezetére,

mivel:

(1)

Az igazgatási bizottság 2014. október 22–23-i 340. ülésén a delegációk aggodalmukat fejezték ki a családi ellátások megállapítása és kiszámítása céljából az illetékes intézmények között megvalósuló információcsere sebessége, egységessége és struktúrája tekintetében tapasztalt problémákkal kapcsolatban.

(2)

Az igazgatási bizottság családi ellátásokkal foglalkozó munkacsoportjának 2012. április 18-i ülésén, valamint a családi ellátások exportálhatóságával és a családi ellátások tekintetében fennálló illetékességgel foglalkozó 2015. március 10-i fórumon a családi ellátások megállapítására irányuló eljárás összetettségéről és hosszáról is viták zajlottak.

(3)

Az intézmények közötti információcserének meg kell felelnie a 883/2004/EK rendelet 68. cikke (3) bekezdésének és 76. cikke (4) bekezdésének, valamint a 987/2009/EK rendelet 2. cikkének és 60. cikke (2) és (3) bekezdésének.

(4)

A 987/2009/EK rendelet 60. cikke (3) bekezdésének megfelelően, amennyiben a családi ellátások iránti kérelemmel megkeresett intézmény úgy határoz, hogy jogszabályai alkalmazandóak, de nem elsőbbség alapján, haladéktalanul ideiglenes határozatot hoz az alkalmazandó elsőbbségi szabályokról, és a kérelmet a 883/2004/EK rendelet 68. cikke (3) bekezdésének megfelelően továbbítja azon tagállam illetékes intézményéhez, amely megítélése szerint elsődleges illetékességgel rendelkezik.

(5)

Kivéve ha a 987/2009/EK rendelet 60. cikkének (3) bekezdése értelmében továbbított kérelmet megkapó intézmény a meghatározott két hónapos határidőn belül arról tájékoztat, hogy vitatja az ideiglenes határozatot, az említett ideiglenes határozat vagy attól az időponttól válik véglegessé, amikor a kérelmet megkapó intézmény jóváhagyja a határozatot, vagy ha a kérelmet megkapó intézmény elmulasztja az ideiglenes határozatról való állásfoglalást, két hónappal azt követően, hogy megkapta a kérelmet (a két időpont közül a korábbi alkalmazandó).

(6)

A 883/2004/EK rendelet 68. cikke (3) bekezdésének a) pontja és a 987/2009/EK rendelet 60. cikkének (3) bekezdése alapján, amint az adott személy jogosulttá válik az ellátásra, és amint a tagállam rendelkezésére áll a különbözeti kiegészítés kiszámításához szükséges információ, a különbözeti kiegészítés kiszámításának és kifizetésének haladéktalanul meg kell történnie.

(7)

Amennyiben az az intézmény, amelyhez családi ellátás iránti kérelmet nyújtottak be, elsőbbségi szabályokról szóló ideiglenes határozatot hozott, de még nem rendelkezik a különbözeti kiegészítés összegének kiszámításához szükséges minden információval, ezen intézmény az adott személy kérésére a különbözeti kiegészítést ideiglenes alapon kiszámítja és kifizeti, amennyiben ennek kiszámítása a rendelkezésre álló információk alapján lehetséges a 883/2004/EK rendelet 68. cikke (3) bekezdésének a) pontjával és a 987/2009/EK rendelet 7. cikke és 60. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ha az érintett intézmények véleménye eltér arra vonatkozóan, hogy mely jogszabályok alkalmazandók elsőbbséggel, a 987/2009/EK rendelet 6. cikkének (2)–(5) bekezdését és 60. cikkének (4) bekezdését kell alkalmazni.

(8)

A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek hatálya alá tartozó családi ellátások megállapítása céljából történő adatcserére használt űrlapoknak meg kell felelniük az E1. határozatnak (3).

(9)

A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek egységes alkalmazásának elősegítése érdekében az igazgatási bizottság egyetért azzal, hogy világosabb határidőket kell meghatározni a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek keretében a családi ellátások megállapítása és kiszámítása céljából történő adatcserére, ezen felül a különbözeti kiegészítés kifizetésére vonatkozó szabályokat is világosabbá kell tenni (beleértve az ideiglenes alapon történő kifizetést is).

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében előírt rendelkezéseknek megfelelően,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.

Az illetékes intézmény a jogosultság megállapításához és a családi ellátás kiszámításához szükséges minden információt haladéktalanul köteles átadni a tagállamok illetékes intézményeinek. Hasonlóan, amennyiben egy intézmény olyan információ birtokába kerül, amely meghatározó lehet a családi ellátások jogosultságáról vagy összegéről való döntés tekintetében, az adott információt a lehető leghamarabb továbbítja a többi érintett intézmény felé.

2.

Az intézmény gyors választ ad egy másik tagállamból érkező információkérésre, minden esetben legkésőbb:

a)

a kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül a 987/2009/EK rendelet 60. cikkének (3) bekezdésében említett elsőbbségi szabályokról szóló ideiglenes határozatról szóló állásfoglalás kérése esetén, illetve

b)

minden egyéb esetben az információkérés beérkezésének napjától számított három hónapon belül.

3.

Kivételes esetekben, amennyiben az információkérést kapó intézmény indokoltan nem tud választ adni a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőkön belül, erről a tényről, valamint a késedelem okáról tájékoztatja a kérelmező intézményt; és amennyiben lehetséges a kérelmező intézménynek jelzi, hogy mikor tudja biztosítani a kért információt, és folyamatosan tájékoztatja azt a valószínűsített határidő bármely változásáról.

4.

Amennyiben legalább két tagállam érintett, az illetékes intézmények kérésre információt cserélnek a kedvezményezettek családi helyzetéről, valamint a kifizetett ellátások összegéről és mértékéről. E kérelmekre a (2) bekezdés b) pontjában említett határidők vonatkoznak. Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség sérelme nélkül, az illetékes intézmény évente egynél többször nem nyújthat be konkrét indok nélkül sem az ellátási összeg, sem pedig az ellátásra való jogosultság ellenőrzésére irányuló általános periodikus kérelmet, és az információkérést kapó intézmény nem köteles ilyen kérelem esetében évente egy alkalomnál többszöri válaszadásra.

5.

Amint az adott személy jogosulttá válik az ellátásra, és amint a tagállam rendelkezésére áll a különbözeti kiegészítés kiszámításához szükséges információ, a különbözeti kiegészítés kiszámításának és kifizetésének haladéktalanul meg kell történnie. A kiegészítés vagy az ideiglenes kiegészítés kifizetésének a családi ellátás kifizetésére illetékes tagállam nemzeti jogszabályában meghatározott időközönként kell megtörténnie.

6.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. A határozat a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

az igazgatási bizottság elnöke

Liene RAMANE


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

(3)  2009. június 12-i E1. határozat a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében említett elektronikus úton történő adatcserével kapcsolatos átmeneti időszakra vonatkozó gyakorlati rendelkezésekről (HL C 106., 2010.4.24., 9. o.).