29.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/63


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG (KKBP) 2016/118 HATÁROZATA

(2016. január 20.)

az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2240 (2015) sz. határozatának az EUNAVFOR MED SOPHIA művelet keretében történő végrehajtásáról (EUNAVFOR MED SOPHIA művelet/1/2016)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Uniónak a Földközi-tenger déli-középső részén folytatott katonai műveletéről (EUNAVFOR MED SOPHIA művelet) szóló, 2015. május 18-i (KKBP) 2015/778 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A (KKBP) 2015/778 tanácsi határozat úgy rendelkezik, hogy az Európai Uniónak a Földközi-tenger déli-középső részén folytatott katonai műveletét (EUNAVFOR MED SOPHIA művelet) (a továbbiakban: művelet) különböző szakaszokban kell végrehajtani.

(2)

A Tanács 2015. szeptember 14-én megállapította, hogy minden feltétel teljesült ahhoz, hogy a művelet a második, nyílt tengeri szakaszába lépjen. A Politikai és Biztonsági Bizottság 2015. szeptember 28-án elfogadta a (KKBP) 2015/1772 határozatot (2), amely az EUNAVFOR MED SOPHIA műveletnek a (KKBP) 2015/778 határozat 2. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában meghatározott második szakaszba lépéséről szól és amelyben a bizottság jóváhagyta a művelet második szakasza tekintetében kiigazított művelet-végrehajtási szabályokat is.

(3)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2015. október 9-én elfogadta a 2240 (2015) sz. határozatot. A határozat megerősíti a Líbia területéről és part menti vizeiről kiinduló migránscsempészettel és emberkereskedelemmel szembeni intézkedések meghozatalára vonatkozó felhatalmazást. A határozat 7., 8. és 10. pontja egy évre felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy nemzeti alapon vagy a migránscsempészet és az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó regionális szervezetek keretében eljárva átvizsgálják a líbiai partokhoz közeli nyílt tengeren azon hajókat, amelyekről ésszerűen gyanítható, hogy a Líbiából kiinduló migránscsempészet vagy emberkereskedelem céljára használják, amennyiben e tagállamok és regionális szervezetek az e bekezdés szerinti hatáskörük gyakorlását megelőzően jóhiszeműen törekednek a hajó lobogó szerinti tagállama egyetértésének elnyerésére. A határozat felhatalmazza a tagállamokat továbbá arra, hogy lefoglalják a 7. pont szerinti hatáskörük gyakorlásával átvizsgált azon hajtókat, amelyeket bizonyítottan a Líbiából kiinduló migránscsempészet vagy emberkereskedelem céljára használnak, és hangsúlyozza, hogy a 7. pont szerinti hatáskörük gyakorlásával átvizsgált hajókat érintő további intézkedéseket – a megsemmisítést is ideértve – az alkalmazandó nemzetközi joggal összhangban és a jóhiszeműen eljáró harmadik felek érdekeit figyelembe véve kell meghozni, valamint hogy az adott körülményekkel arányos minden intézkedést vessenek be a migránscsempészekkel vagy emberkereskedőkkel szemben a 7. és a 8. pont szerinti tevékenységek során, az adott esetnek megfelelően a nemzetközi emberi jogi előírásokat teljes körűen betartva.

(4)

2015. október 16-án az EUNAVFOR MED SOPHIA művelet műveleti parancsnoka jelezte, hogy a művelet készen áll arra, hogy a 2240 (2015) sz. ENSZ BT-határozatot végrehajtsa.

(5)

A Politikai és Biztonsági Bizottságban létrejött megállapodást követően a Tanács 2016. január 18-án megállapította, hogy teljesültek a feltételek ahhoz, hogy a művelet Líbia partjai mentén, a nyílt tengeren – a (KKBP) 2015/778 tanácsi határozattal összhangban – végrehajtsa a 2240 (2015) sz. ENSZ BT-határozat által adott felhatalmazást.

(6)

A művelet számára ezért engedélyezni kell, hogy a személyzete a nyílt tengeren a gyaníthatóan embercsempészet vagy emberkereskedelem céljára használt hajók fedélzetére lépjen, azokat átkutassa, lefoglalja és átirányítsa a 2240 (2015) sz. ENSZ BT-határozatban foglalt feltételek mellett, és ebből a célból kiigazított művelet-végrehajtási szabályokat kell jóváhagyni.

(7)

A (KKBP) 2015/778 határozattal és a (KKBP) 2015/972 tanácsi határozattal (3) összhangban a művelet további szakaszaiba – a (KKBP) 2015/778 határozat 2. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja alapján, egy parti állam parti tengerén vagy beltengerén végrehajtandó intézkedéseket is ideértve – történő átmenetre majd azt követően kerülhet sor, hogy a Tanács újabb értékelés keretében elbírálja az átmenethez szükséges feltételek teljesülését, figyelembe véve az alkalmazandó ENSZ BT-határozatokat és az érintett parti államok hozzájárulását, valamint a Politikai és Biztonsági Bizottságnak az átmenet időpontjára vonatkozó döntését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak a Földközi-tenger déli-középső részén folytatott katonai művelete (EUNAVFOR MED SOPHIA művelet) a 2240 (2015) sz. ENSZ-BT határozatban foglalt, valamint a Biztonsági Tanács által a későbbiekben esetlegesen meghosszabbított időtartamra felhatalmazást kap arra, hogy személyzete az említett ENSZ-BT határozatban foglalt feltételek mellett, a (KKBP) 2015/778 határozattal összhangban a nyílt tengeren a gyaníthatóan embercsempészet vagy emberkereskedelem céljára használt hajók fedélzetére lépjen, azokat átkutassa, lefoglalja és átirányítsa.

2. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság jóváhagyja az 1. cikkben említett felhatalmazás gyakorlása érdekében kiigazított művelet-végrehajtási szabályokat.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 20-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

W. STEVENS


(1)  HL L 122., 2015.5.19., 31. o.

(2)  HL L 258., 2015.10.3., 5. o.

(3)  HL L 157., 2015.6.23., 51. o.