21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/23


A TANÁCS (EU) 2016/63 HATÁROZATA

(2016. január 15.)

Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés K. 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján létrehozott, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i egyezményt (2) (a továbbiakban: a tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény) 1997. május 26-án írták alá, és 2005. szeptember 28-án lépett hatályba.

(2)

A Horvátország csatlakozási okmányának (a továbbiakban: csatlakozási okmány) 3. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy Horvátország csatlakozik a csatlakozási okmány I. mellékletében felsorolt, a tagállamok által aláírt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez, beleértve a tisztviselőket érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményt. Ezek Horvátország tekintetében a Tanács által meghatározott időpontban lépnek hatályba.

(3)

A csatlakozási okmány 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban a Tanács határoz minden, a fent említett egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez történő csatlakozás miatt szükségessé vált kiigazítás elvégezéséről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény Horvátországra vonatkozóan az e határozat közzétételét követő első hónap első napján lép hatályba.

2. cikk

A tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény (3) horvát nyelvű változata ugyanazokkal a feltételekkel hiteles, mint a tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény többi nyelvi változata.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2015. június 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 195., 1997.6.25., 2. o.

(3)  Az egyezmény horvát nyelvű verziója a Hivatalos Lap különkiadásában került közzétételre (19. fejezet, 14. kötet, 120. o.).