31.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/1285


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2452 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 2.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés tekintetében alkalmazandó eljárásokra, formátumokra és adatszolgáltatási táblákra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (Szolvencia II.) (1) és különösen annak 56. cikke negyedik bekezdésére és 256. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésben foglalt számszerű információkra vonatkozó harmonizált követelmények alkalmazását előre meghatározott közzétételi táblák használatával kell biztosítani, ami lehetővé teszi a nyilvánosság számára közzétett információk jobb megértését, különösen az időbeli és a különböző biztosítók és viszontbiztosítók közötti összehasonlítás tekintetében. Emellett a táblák használata biztosítja a biztosítók és viszontbiztosítók egyenlő megítélését, és a csoportok által közzétett információk jobb megértését is.

(2)

Amennyiben a biztosítók vagy viszontbiztosítók, a részesedő biztosítók vagy viszontbiztosítók, a biztosítói holdingtársaságok vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaságok számára engedélyezett, hogy a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről egyetlen közös jelentést tegyenek közzé, jelentésük részeként a jelentés által lefedett összes biztosító és viszontbiztosító leányvállalat tekintetében külön közzé kell tenniük az egyes vállalkozásokra vonatkozóan e rendeletben meghatározott információkat, valamint a csoportokra vonatkozóan előírt információkat.

(3)

A közzétételi módok egységes alkalmazása érdekében, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (2) a közzétételi módokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről készült egyedi és csoportszintű jelentés közzétételére is.

(4)

A biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, valamint a csoportoknak csak a saját üzleti tevékenységükre alkalmazható információkat kell közzétenniük. Például, a 2009/138/EK irányelv által meghatározott bizonyos opciók, mint az illeszkedési kiigazítás alkalmazása a biztosítástechnikai tartalékok számításához, vagy a teljes vagy részleges belső modell vagy biztosítóspecifikus paraméterek alkalmazása a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, befolyásolják a közzéteendő információk körét. A legtöbb esetben az ebben a rendeletben meghatározott tábláknak csak egy részét kell közzétenni, mivel nem minden tábla alkalmazható minden vállalkozás esetében.

(5)

E rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés közzétételével kapcsolatos eljárásokra és táblákra vonatkoznak. Az egy időben hatályba lépő rendelkezések közötti koherencia biztosítása érdekében és annak elősegítése érdekében, hogy a betartásukra kötelezett személyek, többek között a nem az Unióban letelepedett befektetők átfogó képet kaphassanak ezekről és hozzáférhessenek ezekhez, célszerű a 2009/138/EK irányelv 56. cikke és 256. cikkének (5) bekezdése által előírt egyes végrehajtás-technikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(6)

Ez a rendelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(7)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtási technikai standardok tervezeteiről, elvégezte a kapcsolódó költség-haszon elemzést, továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés tekintetében alkalmazandó eljárásokra, formátumokra és adatszolgáltatási táblákra vonatkozó végrehajtás-technikai standardokat határoz meg az egyedi biztosítókra és viszontbiztosítókra vonatkozóan a 2009/138/EK irányelv 51. cikkében, a csoportokra vonatkozóan a 2009/138/EK irányelv 256. cikkében említett adatok közzétételéről.

2. cikk

Közzétételi formátumok

Az e rendeletben említett adatok közzétételekor a pénzösszegeket kifejező számokat ezres egységben kell megadni.

3. cikk

Pénznem

1.   E rendelet alkalmazásában – a felügyeleti hatóság eltérő rendelkezése hiányában – a „jelentés pénzneme”:

a)

egyedi közzététel esetén a biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi beszámolóinak elkészítéséhez használt pénznem;

b)

csoportszintű közzététel esetén a konszolidált pénzügyi beszámolók elkészítéséhez használt pénznem.

2.   A pénzösszegeket kifejező számokat a jelentés pénznemében kell megadni. A jelentés pénznemétől eltérő bármely más pénznemet át kell konvertálni a jelentés pénznemére.

3.   A jelentés pénznemétől eltérő pénznemben denominált eszköz vagy kötelezettség értékének kifejezésekor az értéket úgy kell az adatszolgáltatás pénznemére átkonvertálni, hogy a konvertálás olyan utolsó napi záróárfolyamon történjen, amely árfolyamadat az adott eszköz vagy kötelezettség vonatkozásában a jelentési időszakban rendelkezésre áll.

4.   Bármely bevétel vagy kiadás összegének kifejezésekor az értéket a számviteli célokra alkalmazott módszerrel kell a jelentés pénznemére konvertálni.

5.   A jelentés pénznemére való konvertálás kiszámításához – a felügyeleti hatóság eltérő rendelkezése hiányában – ugyanazon forrásból származó átváltási árfolyamot kell alkalmazni, mint a biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi beszámolójánál egyedi adatszolgáltatás esetében vagy a konszolidált pénzügyi beszámolónál csoportszintű adatszolgáltatás esetében.

4. cikk

Egyedi biztosítók fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéséhez használandó táblák

A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentése részeként a biztosító vagy viszontbiztosító legalább az alábbi táblákat közzéteszi:

a)

az I. melléklet S.02.01.02 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelés alkalmazásával meghatározott mérleginformációk, az e rendelet II. mellékletének S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b)

az I. melléklet S.05.01.02 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó információk a biztosító pénzügyi beszámolójában alkalmazott értékelési és nyilvántartási elvek alkalmazásával, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.05.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c)

az I. melléklet S.05.02.01 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó országonkénti információk a biztosító pénzügyi beszámolóiban alkalmazott értékelési és nyilvántartási elvek alkalmazásával, a II. melléklet S.05.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d)

az I. melléklet S.12.01.02 táblája szerinti, az életbiztosításhoz és életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosításhoz (SLT egészségbiztosítás) kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.12.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e)

az I. melléklet S.17.01.02 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.17.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f)

az I. melléklet S.19.01.21 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási kárigényekre vonatkozó információk kifutási háromszögek formájában, a nem-életbiztosítási ágazat egésze tekintetében, a II. melléklet S.19.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g)

az I. melléklet S.22.01.21 táblája szerinti, a hosszú távú garanciák és az átmeneti intézkedések hatására vonatkozó információk, a II. melléklet S.22.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h)

az I. melléklet S.23.01.01 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó információk, ideértve az alapvető szavatoló tőkére és a kiegészítő szavatoló tőkére vonatkozó információkat is, a II. melléklet S.23.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i)

az I. melléklet S.25.01.21 táblája szerinti, a standard formulával kiszámított szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j)

az I. melléklet S.25.02.21 táblája szerinti, a standard formulával és egy részleges belső modellel kiszámított szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

k)

az I. melléklet S.25.03.21 táblája szerinti, a teljes belső modellel kiszámított szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

l)

az I. melléklet S.28.01.01 táblája szerinti, a csak életbiztosítási vagy csak nem-életbiztosítási, illetve viszontbiztosítási tevékenységet végző biztosítók és viszontbiztosítók minimális tőkeszükséglete, a II. melléklet S.28.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

m)

az I. melléklet S.28.02.01 táblája szerinti, az életbiztosítási és nem-életbiztosítási, illetve viszontbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók és viszontbiztosítók minimális tőkeszükséglete, a II. melléklet S.28.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

5. cikk

Biztosítói csoportok fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéséhez használandó táblák

A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésük részeként a részesedő biztosítók és viszontbiztosítók, a biztosítói holdingtársaságok vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaságok legalább az alábbi táblákat közzéteszik:

a)

az I. melléklet S.32.01.22 táblája szerinti, a csoporthoz tartozó biztosítókra és viszontbiztosítókra vonatkozó információk, a III. melléklet S.32.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b)

ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a csoport a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazza, akár kizárólagosan, akár a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az e rendelet I. mellékletének S.02.01.02 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelés alkalmazásával meghatározott mérleginformációk, az e rendelet III. mellékletének S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c)

az I. melléklet S.05.01.02 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó információk a konszolidált pénzügyi beszámolóban alkalmazott értékelési és nyilvántartási elvek alkalmazásával, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet III. mellékletének S.05.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d)

az I. melléklet S.05.02.01 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó országonkénti információk a konszolidált pénzügyi beszámolókban alkalmazott értékelési és nyilvántartási elvek alkalmazásával, a III. melléklet S.05.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e)

az I. melléklet S.22.01.22 táblája szerinti, a hosszú távú garanciák és az átmeneti intézkedések hatására vonatkozó információk, a III. melléklet S.22.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f)

az I. melléklet S.23.01.22 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó információk, ideértve az alapvető szavatoló tőkére és a kiegészítő szavatoló tőkére vonatkozó információkat is, a III. melléklet S.23.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g)

ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a csoport a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazza, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az e rendelet I. mellékletének S.25.01.22 táblája szerinti, a standard formulával kiszámított szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, az e rendelet III. mellékletének S.25.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h)

ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a csoport a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazza, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az e rendelet I. mellékletének S.25.02.22 táblája szerinti, a standard formulával és egy részleges belső modellel kiszámított szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, az e rendelet III. mellékletének S.25.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i)

ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a csoport a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazza, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az e rendelet I. mellékletének S.25.03.22 táblája szerinti, teljes belső modellel kiszámított szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, az e rendelet III. mellékletének S.25.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

6. cikk

Hivatkozások más dokumentumokra a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésben

Amennyiben a biztosítók vagy viszontbiztosítók, a részesedő biztosítók vagy viszontbiztosítók, a biztosítói holdingtársaságok vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaságok a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésben más, nyilvánosan elérhető dokumentumokra hivatkoznak, ezt olyan hivatkozásokon keresztül kell megtenniük, amelyek közvetlenül az érintett információra, nem pedig általában egy dokumentumra hivatkoznak.

7. cikk

Az információk konzisztenciája

A biztosító vagy viszontbiztosító, részesedő biztosító vagy viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság megvizsgálja, hogy a közzétett információ teljes mértékben konzisztens-e a felügyeleti hatóságnak jelentett információval.

8. cikk

A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló egyedi és csoportszintű jelentés közzétételi módja

A közzétételi módok tekintetében a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló egyedi és csoportszintű jelentésre az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 301. cikkét kell alkalmazni.

9. cikk

Leányvállalatok szerepeltetése a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló egyetlen közös jelentésben

1.   Amennyiben a részesedő biztosító vagy viszontbiztosító, a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság a csoportfelügyeleti hatóságnál kérelmezi, hogy a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről egyetlen közös jelentést készíthessen, a csoportfelügyeleti hatóság haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az összes érintett felügyeleti hatósággal, hogy egyeztessen mindenekelőtt a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló egyetlen közös jelentés szövegének nyelvéről.

2.   A részesedő biztosító vagy viszontbiztosító, a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság ismerteti, hogy a leányvállalatok miként szerepelnek a jelentésben, továbbá, hogy a leányvállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testülete miként vesz részt a folyamatban, illetve a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló egyetlen közös jelentés jóváhagyásában.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


I. MELLÉKLET

S.02.01.02

Mérleg

 

 

Szolvencia II. szerinti érték

Eszközök

 

C0010

Immateriális javak

R0030

 

Halasztott adókövetelések

R0040

 

Nyugdíjszolgáltatások többlete

R0050

 

Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

R0060

 

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)

R0070

 

Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével)

R0080

 

Kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedési viszonyok, ideértve a részesedéseket is

R0090

 

Részvények

R0100

 

Részvények – tőzsdén jegyzett részvények

R0110

 

Részvények – tőzsdén nem jegyzett részvények

R0120

 

Kötvények

R0130

 

Államkötvények

R0140

 

Vállalati kötvények

R0150

 

Strukturált értékpapírok

R0160

 

Biztosítékkal fedezett értékpapírok

R0170

 

Kollektív befektetési vállalkozások

R0180

 

Származtatott termékek

R0190

 

Betétek, a készpénz-egyenértékesek kivételével

R0200

 

Egyéb befektetések

R0210

 

Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök

R0220

 

Hitelek és jelzáloghitelek

R0230

 

Biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek

R0240

 

Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek

R0250

 

Egyéb hitelek és jelzáloghitelek

R0260

 

Viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyből:

R0270

 

Nem-életbiztosítás és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás

R0280

 

Nem-életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével

R0290

 

Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás

R0300

 

Életbiztosítási és az életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével

R0310

 

Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0320

 

Életbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével

R0330

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

R0340

 

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

R0350

 

Biztosítási és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések

R0360

 

Viszontbiztosítási követelések

R0370

 

Követelések (kereskedési, nem biztosítási)

R0380

 

Saját részvények (közvetlenül birtokolt)

R0390

 

Szavatolótőke-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett indulótőke tekintetében esedékes összegek

R0400

 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek

R0410

 

Egyéb, máshol nem kimutatott eszközök

R0420

 

Eszközök összesen

R0500

 

Kötelezettségek

 

C0010

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések

R0510

 

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási szerződések kivételével)

R0520

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0530

 

Legjobb becslés

R0540

 

Kockázati ráhagyás

R0550

 

Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések)

R0560

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0570

 

Legjobb becslés

R0580

 

Kockázati ráhagyás

R0590

 

Biztosítástechnikai tartalékok – Életbiztosítás (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével)

R0600

 

Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (életbiztosításhoz hasonló szerződések)

R0610

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0620

 

Legjobb becslés

R0630

 

Kockázati ráhagyás

R0640

 

Biztosítástechnikai tartalékok – Életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével)

R0650

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0660

 

Legjobb becslés

R0670

 

Kockázati ráhagyás

R0680

 

Biztosítástechnikai tartalékok – Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

R0690

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0700

 

Legjobb becslés

R0710

 

Kockázati ráhagyás

R0720

 

Függő kötelezettségek

R0740

 

Biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok

R0750

 

Nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek

R0760

 

Viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek

R0770

 

Halasztott adókötelezettség

R0780

 

Származtatott termékek

R0790

 

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek

R0800

 

A hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségektől eltérő pénzügyi kötelezettségek

R0810

 

Biztosítási és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek

R0820

 

Viszontbiztosítási kötelezettségek

R0830

 

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási)

R0840

 

Alárendelt kötelezettségek

R0850

 

Az alapvető szavatoló tőkéhez nem tartozó alárendelt kötelezettségek

R0860

 

Az alapvető szavatoló tőkéhez tartozó alárendelt kötelezettségek

R0870

 

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek

R0880

 

Kötelezettségek összesen

R0900

 

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R1000

 

S.05.01.02

Biztosítási díjak, kárigények és ráfordítások üzletáganként

 

 

A következő üzletágakban: nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás)

 

 

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjármű-felelősségbiztosítás

Egyéb gépjármű-biztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

Általános felelősségbiztosítás

Hitel- és kezességvállalási biztosítás

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Díjelőírás

Bruttó – Direkt biztosítás

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díjak

Bruttó – Direkt biztosítás

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

Bruttó – Direkt biztosítás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat érintő változások

Bruttó – Direkt biztosítás

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A következő üzletágakban: nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás)

A következő üzletágakban: aktív nem arányos viszontbiztosítás

Összesen

 

 

Jogvédelmi biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző pénzügyi veszteségek

Egészségbiztosítás

Balesetbiztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Vagyonbiztosítás

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Díjelőírás

Bruttó – Direkt biztosítás

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díjak

Bruttó – Direkt biztosítás

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

Bruttó – Direkt biztosítás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat érintő változások

Bruttó – Direkt biztosítás

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A következő üzletágakban: életbiztosítási kötelezettségek

Élet-viszontbiztosítási kötelezettségek

Összesen

 

 

Egészségbiztosítás

Nyereségrészesedéssel járó biztosítás

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Egyéb életbiztosítás

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségektől eltérő biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Egészség-viszontbiztosítás

Élet-viszontbiztosítás

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Díjelőírás

Bruttó

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díjak

Bruttó

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

Bruttó

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat érintő változások

Bruttó

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Biztosítási díjak, kárigények és költségek országonként

 

 

Székhely szerinti ország

Az öt legjelentősebb ország (a bruttó díjelőírás összege alapján) – nem-életbiztosítási kötelezettségek

Az öt legjelentősebb ország és a székhely szerinti ország összesen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Díjelőírás

Bruttó – Direkt biztosítás

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díjak

Bruttó – Direkt biztosítás

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

Bruttó – Direkt biztosítás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat érintő változások

Bruttó – Direkt biztosítás

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Székhely szerinti ország

Az öt legjelentősebb ország (a bruttó díjelőírás összege alapján) – életbiztosítási kötelezettségek

Az öt legjelentősebb ország és a székhely szerinti ország összesen

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Díjelőírás

Bruttó

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díjak

Bruttó

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

Bruttó

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat érintő változások

Bruttó

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Életbiztosítási és egészségségbiztosítási SLT biztosítástechnikai tartalékok

 

 

Nyereségrészesedéssel járó biztosítás

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Egyéb életbiztosítás

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségektől eltérő biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Aktív viszontbiztosítás

Összesen (Életbiztosítási szerződések az egészség-biztosítási szerződések kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekkel együtt)

 

 

 

Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések

Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések

 

Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések

Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó legjobb becslés

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockázati ráhagyás

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockázati ráhagyás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok összesen

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Egészségbiztosítás (direkt biztosítás)

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Egészség-viszontbiztosítás (aktív viszontbiztosítás)

Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

 

 

 

Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések

Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0010

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

R0020

 

 

 

 

 

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó legjobb becslés

R0030

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

R0080

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege

R0090

 

 

 

 

 

 

Kockázati ráhagyás

R0100

 

 

 

 

 

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra

 

 

 

 

 

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0110

 

 

 

 

 

Legjobb becslés

R0120

 

 

 

 

 

 

Kockázati ráhagyás

R0130

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok összesen

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok

 

 

Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás

 

 

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjármű-felelősségbiztosítás

Egyéb gépjármű-biztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

Általános felelősségbiztosítás

Hitel- és kezességvállalási biztosítás

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjtartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjtartalékok nettó legjobb becslése

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függőkár-tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függőkár-tartalék nettó legjobb becslése

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés összesen – bruttó

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés összesen – nettó

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockázati ráhagyás

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockázati ráhagyás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok összesen

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összesen

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás

Aktív nem arányos viszontbiztosítás

Nem-életbiztosítási kötelezettségek összesen

 

 

Jogvédelmi biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző pénzügyi veszteségek

Nem arányos egészség-viszontbiztosítás

Nem arányos baleseti viszontbiztosítás

Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszontbiztosítás

Nem arányos vagyon-viszontbiztosítás

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjtartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjtartalékok nettó legjobb becslése

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Függőkár-tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Függőkár-tartalék nettó legjobb becslése

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés összesen – bruttó

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés összesen – nettó

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockázati ráhagyás

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobb becslés

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockázati ráhagyás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok összesen

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összesen

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Nem-életbiztosítási kárigények

Nem-életbiztosítási üzletágak összesen

Kárbekövetkezés éve / kockázatvállalás éve

Z0010

 


Bruttó kifizetett kárigény (nem kumulatív)

(abszolút összeg)

 

 

Kifutási év

 

 

Tárgyév

 

Évek összesítve (kumulatív)

 

Év

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Korábbi évek

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

R0260

 

 

 


Függőkár-tartalék bruttó nem diszkontált legjobb becslése

(abszolút összeg)

 

 

Kifutási év

 

 

Év vége (diszkontált adatok)

 

Év

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Korábbi évek

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

R0260

 

S.22.01.21

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések hatása

 

 

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések alkalmazásával kapott összeg

Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása

Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása

A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása

A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Biztosítástechnikai tartalékok

R0010

 

 

 

 

 

Alapvető szavatoló tőke

R0020

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke

R0050

 

 

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0090

 

 

 

 

 

A minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke

R0100

 

 

 

 

 

Minimális tőkeszükséglet

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések hatása

 

 

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések alkalmazásával kapott összeg

Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása

Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása

A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása

A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Biztosítástechnikai tartalékok

R0010

 

 

 

 

 

Alapvető szavatoló tőke

R0020

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke

R0050

 

 

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Szavatoló tőke

 

 

Összesen

1. szint – korlátlan

1. szint – korlátozott

2. szint

3. szint

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Alapvető szavatoló tőke összege a más pénzügyi szektorbeli részesedések miatti, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 68. cikke szerinti levonások előtt

 

 

 

 

 

 

Törzsrészvénytőke (saját részvényekkel együtt)

R0010

 

 

 

 

 

A törzsrészvénytőkéhez kapcsolódó tőketartalék

R0030

 

 

 

 

 

Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén

R0040

 

 

 

 

 

Alárendelt egyesületi tagi számlák

R0050

 

 

 

 

 

Nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke

R0070

 

 

 

 

 

Elsőbbségi részvények

R0090

 

 

 

 

 

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék

R0110

 

 

 

 

 

Átértékelési tartalék

R0130

 

 

 

 

 

Alárendelt kötelezettségek

R0140

 

 

 

 

 

A nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező összeg

R0160

 

 

 

 

 

A felügyeleti hatóság által alapvető szavatoló tőkeként jóváhagyott, fent nem említett egyéb szavatolótőke-elemek

R0180

 

 

 

 

 

A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak

 

 

 

 

 

 

A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak

R0220

 

 

 

 

 

Levonások

 

 

 

 

 

 

A pénz- és hitelintézetekben fennálló részesedések miatti levonások

R0230

 

 

 

 

 

Összes alapvető szavatoló tőke a levonások után

R0290

 

 

 

 

 

Kiegészítő szavatoló tőke

 

 

 

 

 

 

Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan törzsrészvénytőke

R0300

 

 

 

 

 

Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén

R0310

 

 

 

 

 

Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan elsőbbségi részvények

R0320

 

 

 

 

 

Jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalás az alárendelt kötelezettségek igény szerinti lejegyzésére és kifizetésére

R0330

 

 

 

 

 

Akkreditívek és garanciák a 2009/138/EK irányelv 96. cikkének (2) bekezdése szerint

R0340

 

 

 

 

 

Akkreditívek és garanciák, amelyek nem tartoznak a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (2) bekezdésének hatálya alá

R0350

 

 

 

 

 

Pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján

R0360

 

 

 

 

 

Pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek – a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján előírttól eltérő pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek

R0370

 

 

 

 

 

Egyéb kiegészítő szavatolótőke-elemek

R0390

 

 

 

 

 

Kiegészítő szavatoló tőke összesen

R0400

 

 

 

 

 

Rendelkezésre álló és figyelembe vehető szavatoló tőke

 

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló szavatoló tőke összesen

R0500

 

 

 

 

 

A minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló szavatoló tőke összesen

R0510

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke összesen

R0540

 

 

 

 

 

A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke összesen

R0550

 

 

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0580

 

 

 

 

 

Minimális tőkeszükséglet

R0600

 

 

 

 

 

A figyelembe vehető szavatoló tőke és a szavatolótőke-szükséglet aránya

R0620

 

 

 

 

 

A figyelembe vehető szavatoló tőke és a minimális tőkeszükséglet aránya

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Átértékelési tartalék

 

 

 

 

 

 

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R0700

 

 

 

 

 

Saját részvények (közvetlenül és közvetve birtokolt)

R0710

 

 

 

 

 

Várható osztalékok, kifizetések és díjak

R0720

 

 

 

 

 

Egyéb alapvető szavatolótőke-elemek

R0730

 

 

 

 

 

A korlátozott szavatolótőke-elemeknek megfelelő kiigazítás az illeszkedési kiigazítási portfóliók és az elkülönített alapok tekintetében

R0740

 

 

 

 

 

Átértékelési tartalék

R0760

 

 

 

 

 

Várható nyereség

 

 

 

 

 

 

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) – Életbiztosítási üzletág

R0770

 

 

 

 

 

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) – Nem-életbiztosítási üzletág

R0780

 

 

 

 

 

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPFIP) összesen

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Szavatoló tőke

 

 

Összesen

1. szint – korlátlan

1. szint – korlátozott

2. szint

3. szint

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Alapvető szavatoló tőke összege a más pénzügyi szektorbeli részesedések miatti levonások előtt

 

 

 

 

 

 

Törzsrészvénytőke (saját részvényekkel együtt)

R0010

 

 

 

 

 

Lehívott, de még be nem fizetett, rendelkezésre nem álló törzsrészvénytőke csoportszinten

R0020

 

 

 

 

 

A törzsrészvénytőkéhez kapcsolódó tőketartalék

R0030

 

 

 

 

 

Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén

R0040

 

 

 

 

 

Alárendelt egyesületi tagi számlák

R0050

 

 

 

 

 

Figyelembe nem vehető, alárendelt egyesületi tagi számlák csoportszinten

R0060

 

 

 

 

 

Nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke

R0070

 

 

 

 

 

Nyereségrészesedésből származó, figyelembe nem vehető szavatoló tőke csoportszinten

R0080

 

 

 

 

 

Elsőbbségi részvények

R0090

 

 

 

 

 

Rendelkezésre nem álló elsőbbségi részvények csoportszinten

R0100

 

 

 

 

 

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék

R0110

 

 

 

 

 

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó, rendelkezésre nem álló tőketartalék csoportszinten

R0120

 

 

 

 

 

Átértékelési tartalék

R0130

 

 

 

 

 

Alárendelt kötelezettségek

R0140

 

 

 

 

 

Rendelkezésre nem álló, alárendelt kötelezettségek csoportszinten

R0150

 

 

 

 

 

A nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező összeg

R0160

 

 

 

 

 

Rendelkezésre nem álló nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező összeg csoportszinten

R0170

 

 

 

 

 

A felügyeleti hatóság által alapvető szavatoló tőkeként jóváhagyott, fent nem említett egyéb szavatolótőke-elemek

R0180

 

 

 

 

 

A felügyeleti hatóság által jóváhagyott egyéb szavatolótőke-elemekhez kapcsolódó, rendelkezésre nem álló szavatoló tőke

R0190

 

 

 

 

 

Kisebbségi részesedések (a meghatározott szavatolótőke-elemek részeként kimutatott részesedések kivételével)

R0200

 

 

 

 

 

Rendelkezésre nem álló kisebbségi részesedések csoportszinten

R0210

 

 

 

 

 

A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak

 

 

 

 

 

 

A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak

R0220

 

 

 

 

 

Levonások

 

 

 

 

 

 

Más pénzügyi vállalkozásokban – ideértve a pénzügyi tevékenységet végző nem szabályozott vállalkozásokat is –fennálló részesedések miatti levonások

R0230

 

 

 

 

 

A 2009/138/EK irányelv 228. cikke szerinti levonások

R0240

 

 

 

 

 

Részesedések miatti, a szükséges információk hiánya miatti levonások (229. cikk)

R0250

 

 

 

 

 

Módszerek kombinálása esetén a levonás és összeadás módszerével kimutatott részesedések miatti levonás

R0260

 

 

 

 

 

Rendelkezésre nem álló szavatolótőke-elemek összesen

R0270

 

 

 

 

 

Levonások összesen

R0280

 

 

 

 

 

Összes alapvető szavatoló tőke a levonások után

R0290

 

 

 

 

 

Kiegészítő szavatoló tőke

 

 

 

 

 

 

Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan törzsrészvénytőke

R0300

 

 

 

 

 

Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén

R0310

 

 

 

 

 

Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan elsőbbségi részvények

R0320

 

 

 

 

 

Akkreditívek és garanciák, amelyek nem tartoznak a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (2) bekezdésének hatálya alá

R0350

 

 

 

 

 

Akkreditívek és garanciák a 2009/138/EK irányelv 96. cikkének (2) bekezdése szerint

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján

R0360

 

 

 

 

 

Pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek – a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján előírttól eltérő pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek

R0370

 

 

 

 

 

Rendelkezésre nem álló kiegészítő szavatoló tőke csoportszinten

R0380

 

 

 

 

 

Egyéb kiegészítő szavatolótőke-elemek

R0390

 

 

 

 

 

Kiegészítő szavatoló tőke összesen

R0400

 

 

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli szavatolótőke-elemek

 

 

 

 

 

 

Átértékelési tartalék

R0410

 

 

 

 

 

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények

R0420

 

 

 

 

 

Pénzügyi tevékenységet végző nem szabályozott jogalanyok

R0430

 

 

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli szavatolótőke-elemek összesen

R0440

 

 

 

 

 

A levonási és aggregálási módszerrel kizárólagosan, vagy az 1. módszerrel kombinálva kiszámított szavatoló tőke

 

 

 

 

 

 

A levonás és összeadás módszerével vagy módszerek kombinálásával kiszámított összesített szavatoló tőke

R0450

 

 

 

 

 

A levonás és összeadás módszerével vagy módszerek kombinálásával kiszámított összesített szavatoló tőke a csoporton belüli ügyletek nélkül

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló szavatoló tőke összesen (a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonás és összeadás módszerével bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőke kivételével)

R0520

 

 

 

 

 

A minimális konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló szavatoló tőke összesen

R0530

 

 

 

 

 

A konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke összesen (a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonás és összeadás módszerével bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőke kivételével)

R0560

 

 

 

 

 

A minimális konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke összesen

R0570

 

 

 

 

 

Minimális konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet

R0610

 

 

 

 

 

A figyelembe vehető szavatoló tőke és a minimális konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet aránya

R0650

 

 

 

 

 

A csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke összesen (a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonás és összeadás módszerével bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőkével együtt)

R0660

 

 

 

 

 

Csoportszintű szavatolótőke-szükséglet

R0680

 

 

 

 

 

A figyelembe vehető szavatoló tőke és a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonás és összeadás módszerével bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőkét is tartalmazó csoportszintű szavatolótőke-szükséglet aránya

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Átértékelési tartalék

 

 

 

 

 

 

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R0700

 

 

 

 

 

Saját részvények (közvetlenül és közvetve birtokolt)

R0710

 

 

 

 

 

Várható osztalékok, kifizetések és díjak

R0720

 

 

 

 

 

Egyéb alapvető szavatolótőke-elemek

R0730

 

 

 

 

 

A korlátozott szavatolótőke-elemeknek megfelelő kiigazítás az illeszkedési kiigazítási portfóliók és az elkülönített alapok tekintetében

R0740

 

 

 

 

 

Egyéb, rendelkezésre nem álló szavatolótőke-elemek

R0750

 

 

 

 

 

Átértékelési tartalék a más pénzügyi szektorbeli részesedések miatti levonások előtt

R0760

 

 

 

 

 

Várható nyereség

 

 

 

 

 

 

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) – Életbiztosítási üzletág

R0770

 

 

 

 

 

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) – Nem-életbiztosítási üzletág

R0780

 

 

 

 

 

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPFIP) összesen

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó biztosítók esetén

 

 

Bruttó szavatolótőke-szükséglet

Biztosító-specifikus paraméterek

Egyszerűsítések

 

 

C0110

C0090

C0100

Piaci kockázat

R0010

 

 

 

Partner-nemteljesítési kockázat

R0020

 

 

 

Életbiztosítási kockázat

R0030

 

 

 

Egészségbiztosítási kockázat

R0040

 

 

 

Nem-életbiztosítási kockázat

R0050

 

 

 

Diverzifikáció

R0060

 

 

 

Immateriális javakkal kapcsolatos kockázat

R0070

 

 

 

Alapvető szavatolótőke-szükséglet

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

 

C0100

 

 

Működési kockázat

R0130

 

 

 

A biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége

R0140

 

 

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége

R0150

 

 

 

A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye

R0160

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül

R0200

 

 

 

Előírt többlettőke-követelmény

R0210

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0220

 

 

 

A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodulra vonatkozó tőkekövetelmény

R0400

 

 

 

A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0410

 

 

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0420

 

 

 

Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0430

 

 

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesítése miatti diverzifikációs hatások a 304. cikk szerint

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó csoportok esetén

 

 

Bruttó szavatolótőke-szükséglet

Biztosító-specifikus paraméterek

Egyszerűsítések

 

 

C0110

C0080

C0090

Piaci kockázat

R0010

 

 

 

Partner-nemteljesítési kockázat

R0020

 

 

 

Életbiztosítási kockázat

R0030

 

 

 

Egészségbiztosítási kockázat

R0040

 

 

 

Nem-életbiztosítási kockázat

R0050

 

 

 

Diverzifikáció

R0060

 

 

 

Immateriális javakkal kapcsolatos kockázat

R0070

 

 

 

Alapvető szavatolótőke-szükséglet

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

 

C0100

 

 

Működési kockázat

R0130

 

 

 

A biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége

R0140

 

 

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége

R0150

 

 

 

A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye

R0160

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül

R0200

 

 

 

Előírt többlettőke-követelmény

R0210

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0220

 

 

 

A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodulra vonatkozó tőkekövetelmény

R0400

 

 

 

A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0410

 

 

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0420

 

 

 

Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0430

 

 

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesítése miatti diverzifikációs hatások a 304. cikk szerint

R0440

 

 

 

Minimális konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet

R0470

 

 

 

Egyéb vállalkozásokra vonatkozó információk

 

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények)

R0500

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Hitelintézetek, befektetési vállalkozások és pénzügyi vállalkozások, alternatívbefektetésialap-kezelők, ÁÉKBV alapkezelő társaságok

R0510

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények

R0520

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Pénzügyi tevékenységet végző, nem szabályozott jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény

R0530

 

 

 

A nem ellenőrzött részesedésekhez kapcsolódó tőkekövetelmény

R0540

 

 

 

A reziduális vállalkozásokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény

R0550

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet összesen

 

 

 

 

A levonás és összeadás módszerével bevont vállalkozásokhoz kapcsolódó szavatolótőke-szükséglet

R0560

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó biztosítók esetén

Az összetevő egyedi azonosító száma

Az összetevők leírása

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

Modellezett összeg

Biztosító-specifikus paraméterek

Egyszerűsítések

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

 

C0100

 

 

 

Nem diverzifikált összetevők összesen

R0110

 

 

 

 

Diverzifikáció

R0060

 

 

 

 

A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye

R0160

 

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül

R0200

 

 

 

 

Előírt többlettőke-követelmény

R0210

 

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0220

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

 

A biztosítástechnikai tartalékok összesített veszteségelnyelő képességének összege / becsült összege

R0300

 

 

 

 

A halasztott adók összesített veszteségelnyelő képességének összege / becsült összege

R0310

 

 

 

 

Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodulra vonatkozó tőkekövetelmény

R0400

 

 

 

 

A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0410

 

 

 

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen (a 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágakhoz kapcsolódó szavatolótőke-szükséglet kivételével (átmeneti intézkedés))

R0420

 

 

 

 

Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0430

 

 

 

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesítése miatti diverzifikációs hatások a 304. cikk szerint

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó csoportok esetén

Az összetevő egyedi azonosító száma

Az összetevők leírása

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

Modellezett összeg

Biztosító-specifikus paraméterek

Egyszerűsítések

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

 

C0100

 

 

 

Nem diverzifikált összetevők összesen

R0110

 

 

 

 

Diverzifikáció

R0060

 

 

 

 

A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye

R0160

 

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül

R0200

 

 

 

 

Előírt többlettőke-követelmény

R0210

 

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet konszolidált módszert alkalmazó vállalkozások esetén

R0220

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

 

A biztosítástechnikai tartalékok összesített veszteségelnyelő képességének összege / becsült összege

R0300

 

 

 

 

A halasztott adók összesített veszteségelnyelő képességének összege / becsült összege

R0310

 

 

 

 

Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodulra vonatkozó tőkekövetelmény

R0400

 

 

 

 

A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0410

 

 

 

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen (a 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágakhoz kapcsolódó szavatolótőke-szükséglet kivételével (átmeneti intézkedés))

R0420

 

 

 

 

Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0430

 

 

 

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesítése miatti diverzifikációs hatások a 304. cikk szerint

R0440

 

 

 

 

Minimális konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet

R0470

 

 

 

 

Egyéb vállalkozásokra vonatkozó információk

 

 

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények)

R0500

 

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Hitelintézetek, befektetési vállalkozások és pénzügyi vállalkozások, alternatívbefektetésialap-kezelők, ÁÉKBV alapkezelő társaságok

R0510

 

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények

R0520

 

 

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Pénzügyi tevékenységet végző, nem szabályozott jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény

R0530

 

 

 

 

A nem ellenőrzött részesedésekhez kapcsolódó tőkekövetelmény

R0540

 

 

 

 

A reziduális vállalkozásokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet összesen

 

 

 

 

 

A levonás és összeadás módszerével bevont vállalkozásokhoz kapcsolódó szavatolótőke-szükséglet

R0560

 

 

 

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén

Az összetevő egyedi azonosító száma

Az összetevők leírása

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

 

C0100

Nem diverzifikált összetevők összesen

R0110

 

Diverzifikáció

R0060

 

A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye (átmeneti intézkedés)

R0160

 

Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül

R0200

 

Előírt többlettőke-követelmény

R0210

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0220

 

A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk

 

 

A biztosítástechnikai tartalékok összesített veszteségelnyelő képességének összege / becsült összege

R0300

 

A halasztott adók összesített veszteségelnyelő képességének összege / becsült összege

R0310

 

A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0410

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen (a 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágakhoz kapcsolódó szavatolótőke-szükséglet kivételével (átmeneti intézkedés))

R0420

 

Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0430

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesítése miatti diverzifikációs hatások a 304. cikk szerint

R0440

 


S.25.03.22

Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó csoportok esetén

Az összetevő egyedi azonosító száma

Az összetevők leírása

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

 

C0100

Nem diverzifikált összetevők összesen

R0110

 

Diverzifikáció

R0060

 

A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye

R0160

 

Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül

R0200

 

Előírt többlettőke-követelmény

R0210

 

Szavatolótőke-szükséglet

R0220

 

A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk

 

 

A biztosítástechnikai tartalékok összesített veszteségelnyelő képességének összege / becsült összege

R0300

 

A halasztott adók összesített veszteségelnyelő képességének összege / becsült összege

R0310

 

A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0410

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen (a 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágakhoz kapcsolódó szavatolótőke-szükséglet kivételével (átmeneti intézkedés))

R0420

 

Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0430

 

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesítése miatti diverzifikációs hatások a 304. cikk szerint

R0440

 

Minimális konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet

R0470

 

Egyéb vállalkozásokra vonatkozó információk

 

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények)

R0500

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Hitelintézetek, befektetési vállalkozások és pénzügyi vállalkozások, alternatívbefektetésialap-kezelők, ÁÉKBV alapkezelő társaságok

R0510

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények

R0520

 

Más pénzügyi szektorbeli jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény (nem biztosítási tőkekövetelmények) – Pénzügyi tevékenységet végző, nem szabályozott jogalanyokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény

R0530

 

A nem ellenőrzött részesedésekhez kapcsolódó tőkekövetelmény

R0540

 

A reziduális vállalkozásokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény

R0550

 

S.28.01.01

Minimális tőkeszükséglet – A csak életbiztosítási vagy csak nem-életbiztosítási tevékenységet végző biztosítók és viszontbiztosítók esetén

Lineáris formula komponens nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Result

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági egység nélkül)

Nettó díjelőírás az utolsó 12 hónapban (viszontbiztosítás nélkül)

 

 

 

 

C0020

C0030

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0020

 

 

Jövedelembiztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0030

 

 

Üzemi balesetbiztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0040

 

 

Gépjármű-felelősségbiztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0050

 

 

Egyéb gépjármű-biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0060

 

 

Tengeri, légi és szállítási biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0070

 

 

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása és arányos viszontbiztosítás

R0080

 

 

Általános felelősségbiztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0090

 

 

Hitel- és kezességvállalási biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0100

 

 

Jogvédelmi biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0110

 

 

Segítségnyújtás és arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása és arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

Nem arányos egészség-viszontbiztosítás

R0140

 

 

Nem arányos baleseti viszontbiztosítás

R0150

 

 

Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszontbiztosítás

R0160

 

 

Nem arányos vagyon-viszontbiztosítás

R0170

 

 


Lineáris formula komponens életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan

 

 

C0040

 

 

 

MCRL Result

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági egység nélkül)

Nettó teljes kockáztatott tőke (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági egység nélkül)

 

 

 

 

C0050

C0060

Nyereségrészesedéssel járó kötelezettségek – garantált szolgáltatások

R0210

 

 

Nyereségrészesedéssel járó kötelezettségek – jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedések

R0220

 

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási kötelezettségek

R0230

 

 

Egyéb életbiztosítási (élet-viszontbiztosítási) és egészségbiztosítási (egészség-viszontbiztosítási) kötelezettségek

R0240

 

 

Teljes kockáztatott tőke az életbiztosítási és élet-viszontbiztosítási kötelezettségek összessége tekintetében

R0250

 

 


A teljes minimális tőkeszükséglet kiszámítása

 

 

C0070

Lineáris MCR

R0300

 

SCR

R0310

 

MCR felső korlátja

R0320

 

MCR alsó korlátja

R0330

 

Kombinált MCR

R0340

 

MCR abszolút alsó korlátja

R0350

 

 

 

C0070

Minimális tőkeszükséglet

R0400

 

S.28.02.01

Minimális tőkeszükséglet – életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók és viszontbiztosítók esetén

 

 

Nem-életbiztosítási tevékenység

Élet-biztosítási tevékenység

 

Nem-életbiztosítási tevékenység

Életbiztosítási tevékenység

 

 

MCR(NL,NL) Result

MCR(NL,L)Result

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Lineáris formula komponens nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági egység nélkül)

Nettó díjelőírás az utolsó 12 hónapban (viszontbiztosítás nélkül)

Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági egység nélkül)

Nettó díjelőírás az utolsó 12 hónapban (viszontbiztosítás nélkül)

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0020

 

 

 

 

Jövedelembiztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0030

 

 

 

 

Üzemi balesetbiztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0040

 

 

 

 

Gépjármű-felelősségbiztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0050

 

 

 

 

Egyéb gépjármű-biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0060

 

 

 

 

Tengeri, légi és szállítási biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0070

 

 

 

 

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása és arányos viszontbiztosítás

R0080

 

 

 

 

Általános felelősségbiztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0090

 

 

 

 

Hitel- és kezességvállalási biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0100

 

 

 

 

Jogvédelmi biztosítás és arányos viszontbiztosítás

R0110

 

 

 

 

Segítségnyújtás és arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása és arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

Nem arányos egészség-viszontbiztosítás

R0140

 

 

 

 

Nem arányos baleseti viszontbiztosítás

R0150

 

 

 

 

Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszontbiztosítás

R0160

 

 

 

 

Nem arányos vagyon-viszontbiztosítás

R0170

 

 

 

 


 

 

Nem-életbiztosítási tevékenységek

Életbiztosítási tevékenységek

 

Nem-életbiztosítási tevékenységek

Életbiztosítási tevékenységek

 

 

MCR(L,NL) Result

MCR(L,L) Result

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Lineáris formula komponens életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/ különleges célú gazdasági egység nélkül)

Nettó teljes kockáztatott tőke (viszontbiztosítás/ különleges célú gazdasági egység nélkül)

Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/ különleges célú gazdasági egység nélkül)

Nettó teljes kockáztatott tőke (viszontbiztosítás/ különleges célú gazdasági egység nélkül)

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Nyereségrészesedéssel járó kötelezettségek – garantált szolgáltatások

R0210

 

 

 

 

Nyereségrészesedéssel járó kötelezettségek – jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedések

R0220

 

 

 

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási kötelezettségek

R0230

 

 

 

 

Egyéb életbiztosítási (élet-viszontbiztosítási) és egészségbiztosítási (egészség-viszontbiztosítási) kötelezettségek

R0240

 

 

 

 

Teljes kockáztatott tőke az életbiztosítási és élet-viszontbiztosítási kötelezettségek összessége tekintetében

R0250

 

 

 

 


A teljes minimális tőkeszükséglet kiszámítása

 

 

C0130

 

Lineáris MCR

R0300

 

 

SCR

R0310

 

 

MCR felső korlátja

R0320

 

 

MCR alsó korlátja

R0330

 

 

Kombinált MCR

R0340

 

 

MCR abszolút alsó korlátja

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimális tőkeszükséglet

R0400

 

 

 

 

 

 

Nem-életbiztosítási és életbiztosítási elvi minimális tőkeszükséglet kiszámítása

Nem-életbiztosítási tevékenységek

Életbiztosítási tevékenységek

 

 

C0140

C0150

Elvi lineáris MCR

R0500

 

 

Elvi szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-szükséglet nélkül (az éves vagy legutóbbi számítás alapján)

R0510

 

 

Elvi MCR felső korlátja

R0520

 

 

Elvi MCR alsó korlátja

R0530

 

 

Elvi kombinált MCR

R0540

 

 

Az elvi MCR abszolút alsó korlátja

R0550

 

 

Elvi MCR

R0560

 

 

S.32.01.22

A csoporthoz tartozó vállalkozások

Ország

A vállalkozás azonosító kódja

A vállalkozás azonosító kódjának típusa

A vállalkozás hivatalosan bejegyzett neve

A vállalkozás típusa

Jogi forma

Kategória (biztosító egyesület / nem biztosító egyesület)

Felügyeleti hatóság

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(folyt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Befolyásolási kritériumok

Csoportfelügyelet hatálya alá kerülés

Csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámítása

Tőkerészesedés aránya (%)

A számviteli konszolidált beszámoló elkészítéséhez használt %-os arány

Szavazati jogok aránya (%)

Egyéb kritériumok

Befolyás mértéke

A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához használt arányos részesedés

IGEN/NEM

A 214. cikk alkalmazása esetén, a határozat dátuma.

Az alkalmazott módszer, és az 1. módszer esetén a vállalkozás kezelési módja

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. MELLÉKLET

Egyedi biztosítók fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéséhez használandó táblákkal kapcsolatos előírások

Ez a melléklet további előírásokat tartalmaz a rendelet I. mellékletében szereplő táblákkal kapcsolatban. A táblázatok első oszlopa a közzéteendő adatok megnevezése az oszlopoknak és a soroknak az I. mellékletben szereplő tábla szerinti azonosítójával.

A mellékletben a „tábla” kifejezéssel hivatkozunk a jelen melléklet különböző szakaszaiban található előírásoknak megfelelően kitöltendő táblákra.

S.02.01. – Mérleg

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz az egyedi intézmények éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmaz.

A „Szolvencia II. szerinti érték” oszlopot (C0010) a 2009/138/EK irányelvben, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletben és a Szolvencia II-re vonatkozó technikai standardokban és iránymutatásokban megállapított értékelési elvek alapján kell kitölteni.

 

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

Eszközök

C0010/R0030

Immateriális javak

Immateriális javak (a cégérték kivételével) Az immateriális javak azonosítható, fizikai megjelenéssel nem rendelkező, nem monetáris eszközök.

C0010/R0040

Halasztott adókövetelések

A halasztott adókövetelések a nyereségadónak a következő időszakokban visszatérülő összegei a következőkből eredően:

a)

a levonható átmeneti különbözetek;

b)

a fel nem használt negatív adóalapok továbbvitele; és/vagy

c)

a fel nem használt adójóváírások továbbvitele.

C0010/R0050

Nyugdíjszolgáltatások többlete

A munkavállalói nyugdíjrendszerhez kapcsolódó nettó többlet összege.

C0010/R0060

Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

A tartós használatra szánt tárgyi eszközök és a biztosító saját használatú ingatlanjai. Ide tartoznak a saját használatú, építés alatt álló ingatlanok is.

C0010/R0070

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)

A befektetések teljes összege, kivéve az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközöket.

C0010/R0080

Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével)

Az ingatlanok értéke, kivéve a saját használatú ingatlanokat. Ide tartoznak a nem saját használatú, építés alatt álló ingatlanok is.

C0010/R0090

Kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedési viszonyok, ideértve a részesedéseket is

A 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 20. pontjában és 212. cikke (2) bekezdésében meghatározott részesedések, illetve a 2009/138/EK irányelv 212. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedési viszonyok.

Ha a részesedéssel és a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos eszközök egy része indexhez vagy befektetési egységekhez kötött szerződésekre vonatkozik, ezeket a részeket a C0010/R0220., „Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök” mezőben kell megadni.

C0010/R0100

Részvények

A jegyzett és nem jegyzett részvények teljes összege.

C0010/R0110

Részvények – tőzsdén jegyzett részvények

A társasági tőkét megtestesítő részvények, pl. egy társaságban tulajdont megtestesítő részvények, amelyekkel szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren keresztül kereskednek a 2004/39/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően.

Nem tartoznak ide a kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedési viszonyok, ideértve a részesedéseket is.

C0010/R0120

Részvények – tőzsdén nem jegyzett részvények

A társasági tőkét megtestesítő részvények, pl. egy társaságban tulajdont megtestesítő részvények, amelyekkel nem szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren keresztül kereskednek a 2004/39/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően.

Nem tartoznak ide a kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedési viszonyok, ideértve a részesedéseket is.

C0010/R0130

Kötvények

Az államkötvények, a vállalati kötvények, a strukturált értékpapírok és a biztosítékkal fedezett értékpapírok teljes összege.

C0010/R0140

Államkötvények

A hatóságok – központi kormányzatok, szupranacionális kormányzati intézmények, regionális önkormányzatok vagy helyi hatóságok – által kibocsátott kötvények és az Európai Központi Bank, a tagállamok központi kormányzatai és központi bankjai által teljes egészében, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garantált, az adott központi kormányzat és központi bank, illetve az 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdésében említett multilaterális fejlesztési bankok vagy az 575/2013/EU rendelet 118. cikkében említett nemzetközi szervezetek nemzeti pénznemében denominált és finanszírozott kötvények, amennyiben a garancia megfelel az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 215. cikkében foglalt követelményeknek.

C0010/R0150

Vállalati kötvények

Vállalatok által kibocsátott kötvények

C0010/R0160

Strukturált értékpapírok

Rögzített kamatozású (fix kifizetések formájában lévő bevétel) eszközöket származtatott elemekkel kombináló hibrid értékpapírok. A kormányok által kibocsátott rögzített kamatozású értékpapírok nem tartoznak ebbe a kategóriába. Azokat az értékpapírokat érinti, amelyek beágyazott származtatott terméket tartalmaznak, beleértve a hitel-nemteljesítési csereügyleteket (CDS), az állandó lejáratú csereügyleteket (CMS), a hitel-nemteljesítési opciót (CDOp). Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök nem szétválaszthatók.

C0010/R0170

Biztosítékkal fedezett értékpapírok

Azok az értékpapírok, amelyek értékét és kifizetését alapeszköz-portfólióból származtatják. Ide tartoznak az eszközfedezetű értékpapírok (ABS), a jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS), az üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok (CMBS), a fedezett adósságkötelezvények (CDO), a hitellel fedezett kötelezvények (CLO) és a jelzálogpapírral fedezett kötelezvények (CMO)

C0010/R0180

Kollektív befektetési vállalkozások

„Kollektív befektetési vállalkozás”: a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás („ÁÉKBV”), vagy a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alap („ABA”).

C0010/R0190

Származtatott termékek

Olyan pénzügyi instrumentum vagy más szerződés, amely az alábbi három jellemző mindegyikével rendelkezik:

a)

értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi instrumentum ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam, árindex vagy kamatindex, hitelminősítés vagy hitelindex, vagy ezekhez hasonló (időnként „mögöttesnek” nevezett) változók módosulása miatt változik – nem pénzügyi változó esetében a változó egyik szerződő félre sem lehet jellemző.

b)

nem igényel kezdeti nettó befektetést vagy kismértékű kezdeti nettó befektetést igényel egyéb olyan típusú szerződésekhez képest, amelyek a piaci körülményekben történt változásokra várhatóan hasonlóan reagálnának.

c)

egy jövőbeni időpontban kerül elszámolása.

A származtatott terméknek a jelentéstétel időpontjában érvényes Szolvencia II. szerinti értékét kell megadni itt, kizárólag akkor, ha pozitív (negatív érték esetén lásd a C0010/R0790. tételt).

C0010/R0200

Betétek, a készpénz-egyenértékesek kivételével

A pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli betétek, amelyek fizetőeszközként egy konkrét lejárat előtt nem használhatók fel, valamint jelentős korlátozás vagy szankció nélkül fizetőeszközre, illetve átruházható betétre sem válthatóak.

C0010/R0210

Egyéb befektetések

A fent közzétett befektetések alá nem tartozó egyéb befektetések.

C0010/R0220

Az indexhez és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök (az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott 31. üzletágba van besorolva).

C0010/R0230

Hitelek és jelzáloghitelek

A hitelek és jelzálogok teljes összege, vagyis azok a pénzügyi eszközök, amelyek akkor jönnek létre, amikor a biztosítók fedezettel vagy anélkül pénzeszközöket kölcsönöznek, beleértve a csoportszintű folyószámla-kezelést.

C0010/R0240

Biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek

A szerződőknek nyújtott kölcsönök, amelyek esetében fedezetként biztosítási kötvények szolgálnak (mögöttes biztosítástechnikai tartalékok).

C0010/R0250

Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek

Azok a pénzügyi eszközök, amelyek akkor jönnek létre, amikor a hitelezők a hitelfelvevők (magánszemélyek) számára fedezettel vagy anélkül pénzeszközöket kölcsönöznek, beleértve a csoportszintű folyószámla-kezelést.

C0010/R0260

Egyéb hitelek és jelzáloghitelek

Azok a pénzügyi eszközök, amelyek akkor jönnek létre, amikor a hitelezők a (egyéb, az R0240. vagy R0250. mezőbe be nem sorolható) hitelfelvevők számára fedezettel vagy anélkül pénzeszközöket kölcsönöznek, beleértve a csoportszintű folyószámla-kezelést.

C0010/R0270

A viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyből:

A viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek teljes értéke. Megfelel a viszontbiztosítók biztosítástechnikai tartalékokból való részesedésének (ideértve a pénzügyi viszontbiztosítást és a különleges célú gazdasági egységeket).

C0010/R0280

Nem-életbiztosítás és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás

A nem-életbiztosítási ághoz és a nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok vonatkozásában a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek.

C0010/R0290

Nem-életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével

A nem-életbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok – kivéve a nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékokat – vonatkozásában a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek

C0010/R0300

Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás

A nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok vonatkozásában a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek.

C0010/R0310

Életbiztosítás és az életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével

Életbiztosításhoz és életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok – kivéve az egészségbiztosításhoz és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékokat – vonatkozásában a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek

C0010/R0320

Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás

Az életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok vonatkozásában a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek.

C0010/R0330

Életbiztosítás, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Életbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok – kivéve az életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosításhoz és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékokat – vonatkozásában a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek.

C0010/R0340

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási üzletághoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok vonatkozásában a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek.

C0010/R0350

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

Aktív viszontbiztosítással kapcsolatos letéti követelések.

C0010/R0360

Biztosítási és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések

A szerződők, biztosítók és más, a biztosítási tevékenységhez kapcsolódó alanyok által be nem fizetett, lejárt követelések, amelyek nem tartoznak a biztosítástechnikai tartalékok készpénzbeáramlásába.

Ide tartoznak az aktív viszontbiztosítással kapcsolatos követelések.

C0010/R0370

Viszontbiztosítási követelések

A viszontbiztosítókkal és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó alanyokkal szembeni lejárt követelések, amelyek nem tartoznak a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegekbe.

Ide tartozhatnak: a viszontbiztosítókkal szembeni követelésekből eredő, lejárt követelések, amelyek a szerződők vagy kedvezményezettek rendezett kárigényeihez kapcsolódnak; a viszontbiztosítókkal szembeni követelések, amelyek nem biztosítási eseményekhez vagy rendezett kárigényeihez kapcsolódnak, például jutalékok.

C0010/R0380

Követelések (kereskedési, nem biztosítási)

Munkavállalókkal vagy egyéb (nem biztosításhoz kapcsolódó) üzleti partnerekkel, köztük állami szervezetekkel szembeni követelések.

C0010/R0390

Saját részvények (közvetlenül birtokolt)

A biztosító által közvetlenül birtokolt saját részvények teljes összege.

C0010/R0400

Szavatolótőke-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett indulótőke tekintetében esedékes összegek

A szavatolótőke-elemekkel vagy induló tőkével kapcsolatos lehívott, de kifizetetlen esedékes összegek értéke.

C0010/R0410

Készpénz és készpénz-egyenértékesek

Fizetőeszközként általánosan használt, forgalomban lévő bankjegyek és érmék és kérésre névértéken készpénzre átváltható és csekkel, fizetési utalvánnyal, átutalási megbízással, közvetlen terheléssel/jóváírással vagy más közvetlen fizetési módon, korlátozás és szankció nélkül közvetlenül fizetésre használható betétek.

A bankszámlák nem nettósíthatók, így kizárólag pozitív egyenleggel rendelkező számlák szerepelhetnek ebben a mezőben, és a banki folyószámlahiteleket a kötelezettségek között kell feltüntetni, kivéve, ha mind az elszámoláshoz való jog, mind a nettósítás bizonyítható szándéka fennáll.

C0010/R0420

Egyéb, máshol nem kimutatott eszközök

A mérleg más tételeiben még fel nem tüntetett egyéb eszközök értéke.

C0010/R0500

Eszközök összesen

Az összes eszköz együttes értéke.

Kötelezettségek

C0010/R0510

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítás

A nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0520

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítás (kivéve egészségbiztosítás)

A nem-életbiztosítási ág (kivéve egészségbiztosítás) biztosítástechnikai tartalékainak teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0530

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítás (kivéve egészségbiztosítás) – Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

A nem-életbiztosítási ág (kivéve egészségbiztosítás) egy összegben meghatározott (replikálható/fedezhető portfólió) biztosítástechnikai tartalékainak teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0540

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítás (kivéve egészségbiztosítás) – Legjobb becslés

A nem-életbiztosítási ág (kivéve egészségbiztosítás) biztosítástechnikai tartalékai legjobb becslésének teljes összege.

A legjobb becslés viszontbiztosítással nem csökkentett összegét kell megadni.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0550

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítás (kivéve egészségbiztosítás) – Kockázati ráhagyás

A nem-életbiztosítási ág (kivéve egészségbiztosítás) biztosítástechnikai tartalékai kockázati ráhagyásának teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0560

Biztosítástechnikai tartalékok – egészségbiztosítás (a nem életbiztosításhoz hasonló szerződések)

A (nem-életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0570

Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések) – Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

A (nem-életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosítás egy összegben meghatározott (replikálható/fedezhető portfólió) biztosítástechnikai tartalékainak teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0580

Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések) – Legjobb becslés

A (nem-életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok legjobb becslésének teljes összege.

A legjobb becslés viszontbiztosítással nem csökkentett összegét kell megadni.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0590

Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések) – Kockázati ráhagyás

A (nem-életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok kockázati ráhagyásának teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0600

Biztosítástechnikai tartalékok – életbiztosítás (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével)

Az életbiztosításho kapcsolódó (kivéve indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás) biztosítástechnikai tartalékok összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0610

Biztosítástechnikai tartalékok – (életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosítás

Az (életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosítási üzletághoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0620

Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (életbiztosításhoz hasonló szerződések) – Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

Az (életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosítási üzletág egy összegben meghatározott (replikálható/fedezhető portfólió) biztosítástechnikai tartalékainak teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0630

Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (életbiztosításhoz hasonló szerződések) – Legjobb becslés

Az (életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosítási üzletághoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok legjobb becslésének teljes összege.

A legjobb becslés viszontbiztosítással nem csökkentett összegét kell megadni.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0640

Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (életbiztosításhoz hasonló) – Kockázati ráhagyás

Az (életbiztosításhoz hasonló) egészségbiztosítási üzletághoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok kockázati ráhagyásának teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0650

Biztosítástechnikai tartalékok – Életbiztosítás (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött biztosítási szerződések kivételével)

Az életbiztosítási üzletághoz (kivéve egészségbiztosítás és indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás) kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0660

Biztosítástechnikai tartalékok – Életbiztosítás (kivéve egészségbiztosítás és indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás) – egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

Az életbiztosítási üzletág (kivéve egészségbiztosítás és indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás) egy összegben meghatározott (replikálható/fedezhető portfólió) biztosítástechnikai tartalékainak teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0670

Biztosítástechnikai tartalékok – Életbiztosítás (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével) – Legjobb becslés

Az életbiztosítási üzletághoz (kivéve egészségbiztosítás és indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás) kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok legjobb becslésének teljes összege.

A legjobb becslés viszontbiztosítással nem csökkentett összegét kell megadni.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0680

Biztosítástechnikai tartalékok – Életbiztosítás (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével) – Kockázati ráhagyás

Az életbiztosítási üzletághoz (kivéve egészségbiztosítás és indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás) kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok kockázati ráhagyásának teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0690

Biztosítástechnikai tartalékok – Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási üzletághoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0700

Biztosítástechnikai tartalékok – Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás – egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási üzletág egy összegben meghatározott (replikálható/fedezhető portfólió) biztosítástechnikai tartalékainak teljes összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0710

Biztosítástechnikai tartalékok – Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás – Legjobb becslés

Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási üzletághoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok legjobb becslésének összege.

A legjobb becslés viszontbiztosítással nem csökkentett összegét kell megadni

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0720

Biztosítástechnikai tartalékok – Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás – Kockázati ráhagyás

Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási üzletághoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok kockázati ráhagyásának összege.

Ebbe az összegbe a minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt arányosítási módszertannak megfelelően beletartozik a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonásból származó költségmegosztás.

C0010/R0740

Függő kötelezettségek

A függő kötelezettség:

a)

egy olyan lehetséges kötelem, amely múltbeli eseményekből származik, és amelynek létezését csak egy vagy több, nem teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése fogja megerősíteni; vagy

b)

olyan meglévő kötelem, amely múltbeli eseményekből származik, akkor is, ha:

i.

nem valószínű, hogy gazdasági hasznot megtestesítő erőforrások kiáramlása lesz szükséges a kötelem teljesítéséhez; vagy

ii.

a kötelem összege nem határozható meg kellő megbízhatósággal.

A függő kötelezettségek mérlegben nyilvántartott összegének meg kell felelnie az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkében meghatározott követelményeknek.

C0010/R0750

Biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok

Bizonytalan ütemezésű vagy összegű kötelezettségek, kivéve a „Nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek” mezőben megadott kötelezettségeket.

A céltartalékokat (feltételezve, hogy megbízható becslés készíthető) kötelezettségként jelenítik meg, amennyiben kötelmek, és valószínű, hogy a kötelmek teljesítéséhez gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások kiáramlására lesz szükség.

C0010/R0760

Nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek

A munkavállalói nyugdíjrendszerhez kapcsolódó nettó kötelmek összege.

C0010/R0770

Viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek

A viszontbiztosító által a viszontbiztosítási szerződés szerint kifizetett vagy levont összegek (pl. készpénz).

C0010/R0780

Halasztott adókötelezettség

A halasztott adókötelezettségek a nyereségadónak a következő időszakokban az adóköteles átmeneti különbözetekből eredően fizetendő összegei.

C0010/R0790

Származtatott termékek

Olyan pénzügyi instrumentum vagy más szerződés, amely az alábbi három jellemző mindegyikével rendelkezik:

a)

értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi instrumentum ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam, árindex vagy kamatindex, hitelminősítés vagy hitelindex, vagy ezekhez hasonló (időnként „mögöttesnek” nevezett) változók módosulása miatt változik – nem pénzügyi változó esetében a változó egyik szerződő félre sem lehet jellemző.

b)

nem igényel kezdeti nettó befektetést vagy kismértékű kezdeti nettó befektetést igényel egyéb olyan típusú szerződésekhez képest, amelyek a piaci körülményekben történt változásokra várhatóan hasonlóan reagálnának.

c)

egy jövőbeni időpontban kerül elszámolása.

Ebben a sorban kizárólag a származtatott kötelezettségeket kell feltüntetni (vagyis a jelentés időpontjában negatív értéket mutató származtatott termékeket) A származtatott követeléseket a C0010/R0190 mezőben kell megadni.

A helyi GAAP alapján a származtatott termékeiket fel nem tüntető biztosítóknak nem kell pénzügyi kimutatási értéket feltüntetniük.

C0010/R0800

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek, például jelzálogok és hitelek, kivéve a hitelintézetek által birtokolt kötvényeket (a biztosító nem képes azonosítani az általa kibocsátott kötvények összes birtokosát) és az alárendelt kötelezettségeket. A banki folyószámlahitelek is ide értendők.

C0010/R0810

A hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségektől eltérő pénzügyi kötelezettségek

Pénzügyi kötelezettségek, ideértve a biztosító által kibocsátott (hitelintézetek vagy nem hitelintézetek által birtokolt) kötvényeket, a biztosító által kibocsátott strukturált értékpapírokat és a nem hitelintézetekkel szemben fennálló jelzálogokat és hiteleket.

Az alárendelt kötelezettségek nem beleértendők.

C0010/R0820

Biztosítási és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek

A szerződőkkel, biztosítókkal és más, a biztosítási tevékenységhez kapcsolódó vállalkozásokkal szemben fennálló lejárt kötelezettségek, amelyek nem biztosítástechnikai tartalékok.

Ide értendők a (viszont)biztosításközvetítők felé fennálló lejárt kötelezettségek is (pl. a közvetítők felé fennálló, a biztosító által még ki nem egyenlített jutalékok).

Nem tartoznak ide a többi biztosító felé fennálló hitelek és jelzálogok, ha csak a finanszírozáshoz kapcsolódnak, és a biztosítási tevékenységhez nem köthetők (ezeket a hiteleket és jelzálogokat pénzügyi kötelezettségként kell megadni).

Ide tartoznak az aktív viszontbiztosítással kapcsolatos tartozások.

C0010/R0830

Viszontbiztosítási kötelezettségek

A viszontbiztosítókkal szemben fennálló lejárt kötelezettségek (különösen folyószámlák), amelyek nem a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó letétek, és nem tartoznak a viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegekbe.

Ide tartoznak az átadott biztosítási díjakhoz kapcsolódó, a viszontbiztosítók felé fennálló tartozások is.

C0010/R0840

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási)

Az üzleti tartozások teljes összege, ideértve a munkavállalók, szolgáltatók stb., köztük állami szervezetek felé fennálló és a biztosításhoz nem kapcsolódó tartozásokat is, amelyek a (kereskedési, nem biztosítási) követelésekkel párhuzamosan megjelennek az eszközoldalon is.

C0010/R0850

Alárendelt kötelezettségek

Az alárendelt kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek a biztosító esetleges felszámolása esetén más meghatározott követelések után következnek. Az alapvető szavatoló tőkébe beszámított és az alapvető szavatoló tőkébe be nem számított alárendelt kötelezettségek összege.

C0010/R0860

Az alapvető szavatoló tőkébe be nem számított alárendelt kötelezettségek

Az alárendelt kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek a biztosító esetleges felszámolása esetén más meghatározott követelések után következnek. Más kötelezettségek még ennél is alárendeltebb helyzetben lehetnek. Itt kizárólag az alapvető szavatoló tőkébe be nem számított alárendelt kötelezettségeket kell feltüntetni.

C0010/R0870

Az alapvető szavatoló tőkébe beszámított alárendelt kötelezettségek

Az alapvető szavatoló tőkébe beszámított alárendelt kötelezettségek tartoznak ide.

C0010/R0880

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek

A mérleg más tételeiben még fel nem tüntetett egyéb kötelezettségek összege.

C0010/R0900

Kötelezettségek összesen

Az összes kötelezettség együttes értéke.

C0010/R1000

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

A biztosítók eszközei kötelezettségeket meghaladó többletének a Szolvencia II. elvei alapjának megfelelően értékelt összege. Az eszközök és kötelezettségek különbözete.

S.05.01. – Biztosítási díjak, kárigények és költségek üzletágak szerint

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz az egyedi intézmények éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmaz.

Ezt a táblát számviteli szempontból, tehát: a helyi GAAP-nak vagy – amennyiben azt helyi GAAP-ként elfogadják – az IFRS-nek megfelelően, ám a Szolvencia II. szerinti üzletágak alkalmazásával kell közzétenni. A biztosítók – a kiadott pénzügyi beszámolókhoz hasonlóan – a megjelenítési és értékelési módszereket alkalmazzák, nincs szükség ismételt megjelenítésre vagy újraértékelésre.

 

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

Nem-életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek

C0010–C0120/R0110

Díjelőírás – Bruttó – Direkt biztosítás

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben a direkt biztosításból származó valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0010–C0120/R0120

Díjelőírás – Bruttó – Arányos aktív viszontbiztosítás

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben az arányos aktív viszontbiztosításból származó valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0130–C0160/R0130

Díjelőírás – Bruttó – Nem arányos aktív viszontbiztosítás

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben a nem arányos aktív viszontbiztosításból származó valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0010–C0160/R0140

Díjelőírás – Viszontbiztosítók részesedése

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben esedékes, a viszontbiztosítók számára átadott valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0010–C0160/R0200

Díjelőírás – Nettó

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a nettó díjelőírás a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összege.

C0010–C0120/R0210

Megszolgált díj – Bruttó – Direkt biztosítás

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a direkt biztosítással kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0010–C0120/R0220

Megszolgált díj – Bruttó – Arányos aktív viszontbiztosítás

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz az arányos aktív viszontbiztosítással kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0130–C0160/R0230

Megszolgált díj – Bruttó – Nem arányos aktív viszontbiztosítás

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a nem arányos aktív viszontbiztosítással kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0010–C0160/R0240

Megszolgált díj – Viszontbiztosítók részesedése

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítók bruttó díjelőírásból való részesedésének összege mínusz a viszontbiztosítónak a meg nem szolgált díjak tartalékából való részesedésének változása.

C0010–C0160/R0300

Megszolgált díj – Nettó

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0010–C0120/R0310

Kárráfordítás – Bruttó – Direkt biztosítás

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza direkt biztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0010–C0120/R0320

Kárráfordítás – Bruttó – Arányos aktív viszontbiztosítás

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza a bruttó arányos aktív viszontbiztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0130–C0160/R0330

Kárráfordítás – Bruttó – Nem arányos aktív viszontbiztosítás

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza a bruttó nem arányos aktív viszontbiztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0010–C0160/R0340

Kárráfordítás – Viszontbiztosítók részesedése

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítónak az összes megtörtént kifizetésből, valamint a károk tartalékainak a pénzügyi év során történő változásából való részesedése.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0010–C0160/R0400

Kárráfordítás – Nettó

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0010–C0120/R0410

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Bruttó – Direkt biztosítás

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó direkt biztosítással kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0010–C0120/R0420

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Bruttó – Arányos aktív viszontbiztosítás

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó arányos aktív viszontbiztosítással kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0130–C0160/R0430

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Bruttó – Nem arányos aktív viszontbiztosítás

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó nem arányos aktív viszontbiztosítással kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0010–C0160/R0440

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Viszontbiztosítók részesedése

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítók számára átadott összegekkel kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0010–C0160/R0500

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Nettó

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: az egyéb biztosítástechnikai tartalékok nettó változásai a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével egyeznek meg.

C0010–C0160/R0550

Felmerült költségek

A biztosítónál a jelentési időszakban felmerült, az eredményszemléletű elszámolás elve alapján kimutatott valamennyi biztosítástechnikai költség.

C0200/R0110-R0550

Összesen

Az összes üzletágara vonatkozó különböző tételek összege.

C0200/R1200

Egyéb költségek

A fent említett kiadások által le nem fedett és az üzletágak szerint fel nem osztott, egyéb biztosítástechnikai költségek.

Nem tartoznak ide a nem biztosítástechnikai költségek, például az adók, a kamatkiadások, az eszközök elidegenítésének vesztesége stb.

C0200/R1300

Összes költség

Az összes biztosítástechnikai költség összege

Életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek

C0210–C0280/R1410

Díjelőírás – Bruttó

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben a bruttó üzleti tevékenységből származó valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

Ide tartozik a direkt biztosítás és a viszontbiztosítás is.

C0210–C0280/R1420

Díjelőírás – Viszontbiztosítók részesedése

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben esedékes, a viszontbiztosítók számára átadott valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0210–C0280/R1500

Díjelőírás – Nettó

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a nettó díjelőírás a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összege.

C0210–C0280/R1510

Megszolgált díj – Bruttó

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, ahol alkalmazandó: a bruttó díjbevétel összege mínusz a bruttó direkt biztosítással és az aktív viszontbiztosítással kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0210–C0280/R1520

Megszolgált díj – Viszontbiztosítók részesedése

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítók bruttó díjelőírásból való részesedése mínusz a viszontbiztosítónak a meg nem szolgált díjak tartalékából való részesedésének változása.

C0210–C0280/R1600

Megszolgált díj – Nettó

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0210–C0280/R1610

Kárráfordítás – Bruttó

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása: a kárráfordítás tartalmazza a direkt biztosításból és a viszontbiztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0210–C0280/R1620

Kárráfordítás – Viszontbiztosítók részesedése

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása: a viszontbiztosítónak az összes megtörtént kifizetésből, valamint a károk tartalékainak a pénzügyi év során történő változásából való részesedése.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0210–C0280/R1700

Kárráfordítás – Nettó

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása: a kárráfordítás tartalmazza a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0210–C0280/R1710

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Bruttó – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó direkt biztosításból és a viszontbiztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0210–C0280/R1720

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása – Viszontbiztosítók részesedése

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítóknak az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásaiból való részesedése.

C0210–C0280/R1800

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása – Nettó

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos, egyéb biztosítástechnikai tartalékok nettó változásai.

C0210–C0280/R1900

Felmerült költségek

A biztosítónál a jelentési időszakban felmerült, az eredményszemléletű elszámolás elve alapján kimutatott valamennyi biztosítástechnikai költség.

C0300/R1410–R1900

Összesen

Az összes üzletágra vonatkozó különböző tételek összege.

C0300/R2500

Egyéb költségek

A fent említett kiadások által le nem fedett és az üzletágak szerint fel nem osztott, egyéb biztosítástechnikai költségek.

Nem tartoznak ide a nem biztosítástechnikai költségek, például az adók, a kamatkiadások, az eszközök elidegenítésének vesztesége stb.

C0300/R2600

Összes költség

Az összes biztosítástechnikai költség összege.

C0210–C0280/R2700

A visszavásárlások teljes összege

Ez az összeg az év során történt visszavásárlások teljes összege.

Az összeget a kárráfordítás (R1610. mező) is tartalmazza.

S.05.02 – Biztosítási díjak, kárigények és költségek országok szerint

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz az egyedi intézmények éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmaz.

Ezt a táblát számviteli szempontból, tehát az általánosan elfogadott helyi számviteli elveknek („GAAP”) vagy – amennyiben azt helyi GAAP-ként elfogadják – a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak („IFRS”) megfelelően kell közzétenni.

A táblát a „pénzügyi évből eddig eltelt idő” alapján kell kitölteni. A biztosítók – a kiadott pénzügyi beszámolókhoz hasonlóan – a megjelenítési és értékelési módszereket alkalmazzák, nincs szükség ismételt megjelenítésre vagy újraértékelésre.

Az országok szerinti osztályozáshoz az alábbi kritériumok alkalmazandók:

az országok szerint megadott információkat a székhely szerinti országon kívül az öt legnagyobb bruttó díjelőírással rendelkező országra kell megadni, vagy annyira, ahánnyal lefedik a teljes bruttó díjelőírások legalább 90 %-át;

a „gyógyászati költségek”, „jövedelembiztosítás”, „üzemi balesetbiztosítás”, „tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása” és „hitel- és kezességvállalási biztosítás” üzletágakban a direkt biztosításra vonatkozóan azon országokról kell információt közölni, amelyek a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kockázat helye szerinti tagállamok;

valamennyi üzletágban a direkt biztosítási tevékenységekre vonatkozóan a szerződés kötelezettségvállalási helye szerinti országokról kell egyenként információt közölni;

arányos és nem arányos viszontbiztosításra vonatkozóan az átadó biztosító helye szerinti országokról kell egyenként információt nyújtani.

E tábla alkalmazásában „a szerződés kötelezettségvállalási helye szerinti ország”:

a)

az az ország, ahol a biztosító letelepedett (székhely szerinti ország), amennyiben a szerződést nem fióktelepen keresztül vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alkalmazásával adták el;

b)

az az ország, ahol a fióktelep letelepedett (fogadó ország), amennyiben a szerződést fióktelepen keresztül adták el;

c)

az az ország, ahol a szolgáltatásnyújtás szabadságát bejelentették (fogadó ország), amennyiben a szerződést a szolgáltatásnyújtás szabadságának alkalmazásával adták el.

d)

Ha közvetítőt vettek igénybe vagy bármely egyéb esetben az a), b) vagy c) opció érvényesül attól függően, hogy ki adta el a szerződést.

 

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

Nem-életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek

C0020–C0060/R0010

Az öt legjelentősebb ország (a bruttó díjelőírás összege alapján) – nem-életbiztosítási kötelezettségek

A nem-életbiztosítási kötelezettségeknél feltüntetett országok ISO 3166-1-alpha-2 kódját kell megadni.

C0080–C0140/R0110

Díjelőírás – Bruttó – Direkt biztosítás

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben a direkt biztosításból származó valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0080–C0140/R0120

Díjelőírás – Bruttó – Arányos aktív viszontbiztosítás

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben az arányos aktív viszontbiztosításból származó valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0080–C0140/R0130

Díjelőírás – Bruttó – Nem arányos aktív viszontbiztosítás

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben a nem arányos aktív viszontbiztosításból származó valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0080–C0140/R0140

Díjelőírás – Viszontbiztosítók részesedése

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben esedékes, a viszontbiztosítók számára átadott valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0080–C0140/R0200

Díjelőírás – Nettó

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a nettó díjelőírás a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összege.

C0080–C0140/R0210

Megszolgált díj – Bruttó – Direkt biztosítás

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a direkt biztosítással kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0080–C0140/R0220

Megszolgált díj – Bruttó – Arányos aktív viszontbiztosítás

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz az arányos aktív viszontbiztosítással kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0080–C0140/R0230

Megszolgált díj – Bruttó – Nem arányos aktív viszontbiztosítás

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a nem arányos aktív viszontbiztosítással kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0080–C0140/R0240

Megszolgált díj – Viszontbiztosítók részesedése

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítók bruttó díjelőírásból való részesedésének összege mínusz a viszontbiztosítónak a meg nem szolgált díjak tartalékából való részesedésének változása.

C0080–C0140/R0300

Megszolgált díj – Nettó

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0080–C0140/R0310

Kárráfordítás – Bruttó – Direkt biztosítás

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza a direkt biztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0080–C0140/R0320

Kárráfordítás – Bruttó – Arányos aktív viszontbiztosítás

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza az arányos aktív viszontbiztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0080–C0140/R0330

Kárráfordítás – Bruttó – Nem arányos aktív viszontbiztosítás

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza a nem arányos aktív viszontbiztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0080–C0140/R0340

Kárráfordítás – Viszontbiztosítók részesedése

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítónak az összes megtörtént kifizetésből, valamint a károk tartalékainak a pénzügyi év során történő változásából való részesedése.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0080–C0140/R0400

Kárráfordítás – Nettó

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

A kárrendezési költségeket, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak mozgásait azonban nem tartalmazza.

C0080–C0140/R0410

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Bruttó – Direkt biztosítás

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó direkt biztosítással kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0080–C0140/R0420

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Bruttó – Arányos aktív viszontbiztosítás

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó arányos aktív viszontbiztosítással kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0080–C0140/R0430

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Bruttó – Nem arányos aktív viszontbiztosítás

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó nem arányos aktív viszontbiztosítással kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0080–C0140/R0440

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Viszontbiztosítók részesedése

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítók számára átadott összegekkel kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0080–C0140/R0500

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Nettó

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: az egyéb biztosítástechnikai tartalékok nettó változásai a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével egyeznek meg.

C0080–C0140/R0550

Felmerült költségek

A biztosítónál a jelentési időszakban felmerült, az eredményszemléletű elszámolás elve alapján kimutatott valamennyi biztosítástechnikai költség.

C0140/R1200

Egyéb költségek

A fent említett kiadások által le nem fedett és az üzletágak szerint fel nem osztott, egyéb biztosítástechnikai költségek.

Nem tartoznak ide a nem biztosítástechnikai költségek, például az adók, a kamatkiadások, az eszközök elidegenítésének vesztesége stb.

C0140/R1300

Összes költség

Az ebben a táblában megjelölt országok összes biztosítástechnikai költségének összege.

Életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek

C0160–C0200/R1400

Az öt legjelentősebb ország (a bruttó díjelőírás összege alapján) – életbiztosítási kötelezettségek

Az életbiztosítási kötelezettségeknél feltüntetett országok ISO 3166-1-alpha-2 kódját kell megadni.

C0220–C0280/R1410

Díjelőírás – Bruttó

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben a bruttó üzleti tevékenységből származó valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0220–C0280/R1420

Díjelőírás – Viszontbiztosítók részesedése

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás magában foglalja a biztosítási szerződések alapján a pénzügyi évben esedékes, a viszontbiztosítók számára átadott valamennyi összeget, függetlenül attól, hogy az ilyen összegek részben vagy egészben egy későbbi pénzügyi évhez kapcsolódnak-e.

C0220–C0280/R1500

Díjelőírás – Nettó

A díjelőírás 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a nettó díjelőírás a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összege.

C0220–C0280/R1510

Megszolgált díj – Bruttó

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a bruttó direkt biztosítással és aktív viszontbiztosítással kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0220–C0280/R1520

Megszolgált díj – Viszontbiztosítók részesedése

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítók bruttó díjelőírásból való részesedése mínusz a viszontbiztosítónak a meg nem szolgált díjak tartalékából való részesedésének változása.

C0220–C0280/R1600

Megszolgált díj – Nettó

A megszolgált díj 91/674/EGK irányelv alkalmazásában megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó díjelőírás összege mínusz a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos meg nem szolgált díjak bruttó tartalékának változása.

C0220–C0280/R1610

Kárráfordítás – Bruttó

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza a bruttó direkt biztosításból és a viszontbiztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

Nem tartoznak ide a kárrendezési költségek, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak változásai.

C0220–C0280/R1620

Kárráfordítás – Viszontbiztosítók részesedése

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítónak az összes megtörtént kifizetésből, valamint a károk tartalékainak a pénzügyi év során történő változásából való részesedése.

Nem tartoznak ide a kárrendezési költségek, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak változásai.

C0220–C0280/R1700

Kárráfordítás – Nettó

A jelentési időszak kárráfordításának a 91/674/EGK irányelv szerinti meghatározása, amennyiben alkalmazandó: a kárráfordítás tartalmazza a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos összes megtörtént kifizetést, valamint a károk tartalékainak változását a pénzügyi év során.

Nem tartoznak ide a kárrendezési költségek, valamint a kárrendezési költségek tartalékainak változásai.

C0220–C0280/R1710

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai – Bruttó

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó direkt biztosításból és a viszontbiztosításból származó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0220–C0280/R1720

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása – Viszontbiztosítók részesedése

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a viszontbiztosítóknak az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásaiból való részesedése.

C0220–C0280/R1800

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása – Nettó

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásainak a 91/674/EGK irányelvben megállapított fogalommeghatározása, amennyiben alkalmazandó: a bruttó biztosítás és az aktív viszontbiztosítás viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével kapcsolatos, egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai.

C0220–C0280/R1900

Felmerült költségek

A biztosítónál a jelentési időszakban felmerült, az eredményszemléletű elszámolás elve alapján kimutatott valamennyi biztosítástechnikai költség.

C0280/R2500

Egyéb költségek

A fent említett kiadások által le nem fedett és az üzletágak szerint fel nem osztott, egyéb biztosítástechnikai költségek.

Nem tartoznak ide a nem biztosítástechnikai költségek, például az adók, a kamatkiadások, az eszközök elidegenítésének vesztesége stb.

C0280/R2600

Összes költség

Az ebben a táblában megjelölt országok összes biztosítástechnikai költségének összege.

S.12.01 – Életbiztosítási és az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz az egyedi intézmények éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmaz.

A biztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikke alapján megfelelő közelítéseket használhatnak fel a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására. Továbbá az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 59. cikke alapján számíthatják ki a kockázati ráhagyást a pénzügyi év során.

Üzletágak életbiztosítási kötelezettségek esetén: a 2009/138/EK irányelv 80. cikkében említett, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott üzletágak. A szegmentálásnak a szerződés alapjául szolgáló kockázatok jellegét (tartalom), nem pedig a szerződés jogi formáját (forma) kell tükröznie. Főszabály szerint, amennyiben egy biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés többféle üzletághoz tartozó kockázatot fedez, a biztosítónak a kötelezettségeket fel kell osztania a megfelelő üzletágakra (az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikke).

Az „Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás”, az „Egyéb életbiztosítás” és az „Egészségbiztosítás” üzletág „Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések” és „Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések” részekre oszlik. A felosztásnál a következőket kell figyelembe venni:

Az „Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések” résznek tartalmaznia kell a pénzügyi garanciát vagy szerződéses opciót nem tartalmazó szerződésekhez kapcsolódó összegeket, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok számításában nem jelenik meg a pénzügyi garanciák vagy szerződéses opciók összege.

Ebben az oszlopban kell megadni azokat a nem jelentős pénzügyi garanciát vagy szerződéses opciót tartalmazó szerződéseket is, amelyek a biztosítástechnikai tartalékok számításában nem jelennek meg;

Az „Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések” résznek tartalmaznia kell a pénzügyi garanciákat, szerződéses opciókat vagy mindkettőt tartalmazó szerződéseket, amennyiben a biztosítástechnikai tartalékok számításában megjelennek e pénzügyi garanciák vagy szerződéses opciók.

A viszontbiztosítással nem csökkentett összeget kell megadni, mivel a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülésekkel kapcsolatos adatokat külön sorokban kell megadni.

Az R0010. és R0100. mező közötti adatokat a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe tekintetében volatilitási kiigazítást, illeszkedési kiigazítást és átmeneti kiigazítást követően kell megadni, de nem tartalmazhatják a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonást. A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás összegét külön kell megadni az R0110. és R0130. sor között.

 

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

C0150/R0010

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött biztosítással együtt)

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok teljes összege életbiztosítás esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt).

C0210/R0010

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok teljes összege SLT egészségbiztosítás esetén.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100–C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

C0150/R0020

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után életbiztosítások esetében (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt) .

C0210/R0020

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítások esetében.

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100–C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok, bruttó legjobb becslés

A bruttó legjobb becslés összege (a 2009/138/EK irányelv 77. cikke (2) bekezdésének megfelelően a viszontbiztosítási szerződések / különleges célú gazdasági egységek szerződéseinek és pénzügyi viszontbiztosítási szerződések levonása nélkül) az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

C0150/R0030

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok, bruttó legjobb becslés – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

A bruttó legjobb becslés összege (a 2009/138/EK irányelv 77. cikke (2) bekezdésének megfelelően a viszontbiztosítási szerződések / különleges célú gazdasági egységek szerződéseinek és pénzügyi viszontbiztosítási szerződések levonása nélkül) életbiztosítások esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött biztosítással együtt).

C0210/R0030

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok, bruttó legjobb becslés – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

A bruttó legjobb becslés összege (a 2009/138/EK irányelv 77. cikke (2) bekezdésének megfelelően a viszontbiztosítási szerződések / különleges célú gazdasági egységek szerződéseinek és pénzügyi viszontbiztosítási szerződések levonása nélkül) életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítások esetén.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100–C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

Megtérülések összege a 2009/138/EK irányelv 81. cikkében meghatározottak szerint a viszontbiztosítók nemteljesítési valószínűségéből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, a csoporton belüli viszontbiztosítóknak átadott összegekkel együtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

C0150/R0080

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

Megtérülések összege a 2009/138/EK irányelv 81. cikkében meghatározottak szerint a viszontbiztosítók nemteljesítési valószínűségéből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, a csoporton belüli viszontbiztosítóknak átadott összegekkel együttesen életbiztosítások esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött biztosítással együtt).

C0210/R0080

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

Megtérülések összege a 2009/138/EK irányelv 81. cikkében meghatározottak szerint a viszontbiztosítók nemteljesítési valószínűségéből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, a csoporton belüli viszontbiztosítóknak átadott összegekkel együttesen életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítások esetén.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Legjobb becslés mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege

Legjobb becslés összege mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből való megtérülések összege üzletáganként

C0150/R0090

Legjobb becslés mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

Legjobb becslés teljes összege mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege életbiztosítások esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött biztosítással együtt).

C0210/R0090

Legjobb becslés mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

Legjobb becslés teljes összege mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítások esetén.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100–C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Kockázati ráhagyás

A kockázati ráhagyás összege a 2009/138/EK irányelv 77. cikke (3) bekezdésében meghatározottak szerint az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

C0150/R0100

Kockázati ráhagyás – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

Kockázati ráhagyás teljes összege az életbiztosítások esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt).

C0210/R0100

Kockázati ráhagyás – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

Kockázati ráhagyás teljes összege az életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítások esetén.

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás összege üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0150/R0110

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás teljes összege életbiztosítás esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt).

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0210/R0110

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás teljes összege életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás esetén.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Legjobb becslés

A legjobb becsléshez hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás összege üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0150/R0120

Legjobb becslés – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

A legjobb becsléshez hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás teljes összege életbiztosítás esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt).

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0210/R0120

Legjobb becslés – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

A legjobb becsléshez hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás teljes összege életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás esetén.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Kockázati ráhagyás

A kockázati ráhagyáshoz hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás összege üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0150/R0130

Kockázati ráhagyás – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

A kockázati ráhagyáshoz hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás teljes összege életbiztosítás esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt).

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0210/R0130

Kockázati ráhagyás – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

A kockázati ráhagyáshoz hozzárendelt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás teljes összege életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás esetén.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

Biztosítástechnikai tartalékok – Összesen

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Biztosítástechnikai tartalékok – Összesen

A biztosítástechnikai tartalékok teljes összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként a direkt és aktív viszontbiztosítás esetén, beleértve az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokat és a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás után.

C0150/R0200

Biztosítástechnikai tartalékok – Összesen – Összesen (Életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt)

A biztosítástechnikai tartalékok teljes összege életbiztosítás esetén (az egészségbiztosítás kivételével, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással együtt), az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokkal együtt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás után.

C0210/R0200

Biztosítástechnikai tartalékok – Összesen – Összesen (Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás)

A biztosítástechnikai tartalékok teljes összege életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás esetén, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokkal együtt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás után.

S.17.01 – Nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz az egyedi intézmények éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmaz.

A biztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikke alapján megfelelő közelítéseket használhatnak fel a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására. Továbbá a 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 59. cikke alapján számíthatják ki a kockázati ráhagyást a pénzügyi év során.

Üzletágak nem-életbiztosítási kötelezettségek esetén: a 2009/138/EK irányelv 80. cikkében említett, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott üzletágak, a direkt biztosítás / arányos aktív viszontbiztosítás és nem arányos aktív viszontbiztosítás tekintetében. A szegmentálásnak a szerződés alapjául szolgáló kockázatok jellegét (tartalom), nem pedig a szerződés jogi formáját (forma) kell tükröznie.

A direkt egészségbiztosítási tevékenységet – az életbiztosításhoz hasonló biztosítástechnikai alapon folytatott tevékenység kivételével – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti 1–3. nem–életbiztosítási üzletágakhoz kell besorolni.

Az aktív arányos viszontbiztosítást a direkt biztosítással együtt kell figyelembe venni a C0020–C0130 mezőnél.

Az R0010. és R0280. mező közötti adatokat a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe tekintetében volatilitási kiigazítást, illeszkedési kiigazítást és átmeneti kiigazítást követően kell megadni, de nem tartalmazhatják a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonást. A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás összegét külön kell feltüntetni az R0290–R0310. sorokban.

 

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

C0020–C00170/R0010

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként, a direkt és az aktív viszontbiztosításra vonatkozóan.

A viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülésekkel nem csökkentett összeg.

C0180/R0010

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok – Összes nem-életbiztosítási kötelezettség

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok teljes összege a direkt biztosítási és az aktív viszontbiztosítási tevékenység tekintetében.

A viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülésekkel nem csökkentett összeg.

C0020 – C0170/R0050

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

C0180/R0050

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege az összes üzletágra vonatkozóan, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok – Legjobb becslés

C0020 – C0170/R0060

Díjtartalékok legjobb becslése, bruttó, összesen

Díjtartalékok legjobb becslésének összege, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülésekkel nem csökkentett összeg üzletáganként, a direkt biztosítási és az aktív viszontbiztosítási tevékenység tekintetében.

C0180/R0060

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, díjtartalékok legjobb becslése, bruttó, összesen

Díjtartalékok legjobb becslésének teljes összege, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülésekkel nem csökkentett összeg a direkt biztosítási és az aktív viszontbiztosítási tevékenység tekintetében.

C0020–C0170/R0140

Díjtartalékok legjobb becslése, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, üzletáganként a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében.

C0180/R0140

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, díjtartalékok legjobb becslése, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után.

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege a díjtartalékok legjobb becslése tekintetében.

C0020–C0170/R0150

Díjtartalékok nettó legjobb becslése – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Díjtartalékok nettó legjobb becslésének összege üzletáganként.

C0180/R0150

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, díjtartalékok nettó legjobb becslése

Díjtartalékok nettó legjobb becslésének teljes összege.

C0020–C0170/R0160

Függőkár-tartalékok legjobb becslése, bruttó, összesen

Függőkár-tartalékok legjobb becslésének összege, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülésekkel nem csökkentett összeg üzletáganként, a direkt biztosítási és az aktív viszontbiztosítási tevékenység tekintetében.

C0180/R0160

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, függőkár-tartalékok legjobb becslése, bruttó, összesen

Függőkár-tartalékok legjobb becslésének teljes összege, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülésekkel nem csökkentett összeg.

C0020–C0170/R0240

Függőkár-tartalékok legjobb becslése, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, üzletáganként a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében

C0180/R0240

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, függőkár-tartalékok legjobb becslése, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után.

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege a függőkár-tartalékok legjobb becslése tekintetében.

C0020–C0170/R0250

Függőkár-tartalékok nettó legjobb becslése – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Függőkár-tartalékok nettó legjobb becslésének összege üzletáganként a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében.

C0180/R0250

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, függőkár-tartalékok nettó legjobb becslése

Függőkár-tartalékok nettó legjobb becslésének teljes összege.

C0020–C0170/R0260

Legjobb becslés összesen, bruttó – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Összes bruttó legjobb becslés összege üzletáganként a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében.

C0180/R0260

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, összes legjobb becslés, bruttó

Bruttó legjobb becslés teljes összege (a díjtartalékok és a függőkár-tartalékok összege).

C0020–C0170/R0270

Legjobb becslés összesen, nettó – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Összes nettó legjobb becslés összege üzletáganként a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében.

C0180/R0270

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, összes legjobb becslés, nettó

Nettó legjobb becslés teljes összege (a díjtartalékok és a függőkár-tartalékok összege).

C0020–C0170/R0280

A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok – Kockázati ráhagyás

Kockázati ráhagyás összege a 2009/138/EK irányelv 77. cikkének (3) bekezdése alapján. A kockázati ráhagyást a (viszont)biztosítási kötelezettségek teljes portfóliójára vonatkozóan kell kiszámítani, majd az egyes üzletágakhoz hozzá kell rendelni, a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében.

C0180/R0280

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, összes kockázati ráhagyás

Kockázati ráhagyás teljes összege a 2009/138/EK irányelv 77. cikkének (3) bekezdése alapján.

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra

C0020–C0170/R0290

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra –

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz hozzárendelt összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0180/R0290

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra –

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz hozzárendelt teljes összege az összes üzletágra vonatkozóan, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0020 – C0170/R0300

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra –

Legjobb becslés

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás legjobb becsléshez hozzárendelt összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0180/R0300

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra –

Legjobb becslés

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás legjobb becsléshez hozzárendelt teljes összege az összes üzletágra vonatkozóan, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0020–C00170/R0310

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra –

Kockázati ráhagyás

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás kockázati ráhagyáshoz hozzárendelt összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

C0180/R0310

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra –

Kockázati ráhagyás

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás kockázati ráhagyáshoz hozzárendelt teljes összege az összes üzletágra vonatkozóan, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti üzletáganként.

Az értéket negatív értékként kell megadni.

Biztosítástechnikai tartalékok – Összesen

C0020–C00170/R0320

Biztosítástechnikai tartalékok összesen – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

A bruttó biztosítástechnikai tartalékok teljes összege üzletáganként a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokkal együtt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás után.

C0180/R0320

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség,biztosítástechnikai tartalék – összesen

A bruttó biztosítástechnikai tartalékok teljes összege a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokkal együtt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás után.

C0020–C00170/R0330

Biztosítástechnikai tartalékok, összesen – viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, üzletáganként a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében.

C0180/R0330

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után, a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében.

C0020–C0170/R0340

Biztosítástechnikai tartalékok, összesen – Biztosítástechnikai tartalékok mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

A nettó biztosítástechnikai tartalékok teljes összege üzletáganként a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokkal együtt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás után.

C0180/R0340

Összes nem-életbiztosítási kötelezettség, Biztosítástechnikai tartalékok mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege – Direkt biztosítás és aktív viszontbiztosítás

A nettó biztosítástechnikai tartalékok teljes összege a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítás tekintetében, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokkal együtt, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás után.

S.19.01. – Nem-életbiztosítási kárigények

Ez a szakasz az egyedi intézmények éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmaz.

A kárigényekre vonatkozó kifutási háromszögek a biztosítónak a kárigények költségeire (kifizetett kárigény és függőkár-tartalék a Szolvencia II. szerinti értékelési elv alapján) vonatkozó becslését és a becslés időbeli alakulását mutatják.

A biztosítóknak a kárbekövetkezés éve vagy kockázatvállalás éve alapján kell adatot szolgáltatniuk, a nemzeti felügyeleti hatóság előírásainak megfelelően. Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem írta elő, hogy melyiket kell használni, a biztosítók az általuk az egyes üzletágakban alkalmazottak szerint használhatják a kárbekövetkezés évét vagy a kockázatvállalás évét, feltéve, hogy következetesen, évről évre ugyanazt az évet alkalmazzák.

Ezt a táblát az egész nem-életbiztosítási ágra vonatkozóan kell kitölteni, de ha a biztosító eltérő alapokat használt, a kárbekövetkezés éve vagy a kockázatvállalás éve szerinti bontásban.

A kifutási háromszög alapértelmezett hossza 10 + 1 év, de az adatszolgáltatási kötelezettség a biztosító kárigényeinek kifutásán alapul (ha a kárigények elszámolási ciklusa 10 évnél rövidebb, a vállalkozásoknak a belső rövidebb kifutás alapján kell közzétenni adataikat).

A Szolvencia II. először történő alkalmazásától kezdődő történeti adatokat a kifizetett kárigényekre vonatkozóan meg kell adni (vagyis a teljes adatsort meg kell adni), a függőkár-tartalék legjobb becslésére vonatkozóan azonban nem. A kifizetett kárigényekre vonatkozó történeti adatok összeállítása során a háromszög hosszával kapcsolatban a folyamatban lévő közzétételnél használt módszert kell alkalmazni (vagyis a 10 + 1 év és a biztosító kárigény-elszámolási ciklusa közül a rövidebbet).

 

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

Z0020

Kárbekövetkezés éve vagy kockázatvállalás éve

A biztosító által a kárigények kifutásának közzétételével kapcsolatban használt standardot kell megadni. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell használni:

 

1 – Kárbekövetkezés éve

 

2 – Kockázatvállalás éve

C0010–C0110 /R0100–R0250

Bruttó kifizetett kárigény (nem kumulatív) – Háromszög

Bruttó kifizetések mentés és engedményezés nélkül, a költségek kivételével, egy, a már kifizetett bruttó kárigények kifutását ábrázoló háromszöggel: ebben a mezőben kell megadni az N–9. évtől kezdődő és azt megelőző egyes kárbekövetkezési évekre / kockázatvállalási évekre és az N. (utolsó adatszolgáltatási év) évet beleértve minden korábbi jelentési időszakra a teljesített kifizetéseket az egyes kifutási éveknek megfelelően (ami a kárbekövetkezés dátuma / kockázatvállalás dátuma és a kifizetési dátum közötti időszak).

Az adatok abszolút összegű, nem-kumulatív és nem diszkontált adatok.

C0170 / R0100–R0260

Bruttó kifizetett kárigény (nem kumulatív) – Tárgyév

A „Tárgyév” összesen az utolsó átlót tartalmazza (valamennyi adat az utolsó jelentési évre vonatkozik) az R0160–R0250. mezőből.

R0260 az R0160–R0250. mezők együttes összege

C0180 / R0100–R0260

Bruttó kifizetett kárigény – Évek összesítve (kumulatív)

Az „Évek összesítve” összesen a sorokban megadott valamennyi adat (kárbekövetkezés / kockázatvállalás évével kapcsolatos valamennyi kifizetés) összegét tartalmazza, beleértve a teljes összeget.

C0200–C0300 / R0100–R0250

Függőkár-tartalék bruttó nem diszkontált legjobb becslése – Háromszög

A függőkár-tartalékok nem diszkontált legjobb becslésére vonatkozó háromszög, a viszontbiztosítással nem csökkentve a kárbekövetkezés / kockázatvállalás egyes éveire az N-9. évtől (és korábbról) kezdve és valamennyi korábbi jelentési időszakra vonatkozóan N. évig (utolsó jelentési év) – azt is beleértve. A függőkár-tartalék legjobb becslése az értékelés időpontjában vagy azt megelőzően bekövetkezett káreseményekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az ezen eseményekből eredő kárigényeket bejelentették-e vagy sem.

Az adatok abszolút összegű, nem-kumulatív és nem diszkontált adatok.

C0360/R0100–R0260

Függőkár-tartalék bruttó legjobb becslése – Év vége (diszkontált adatok)

Az „Év vége” összesen az utolsó átlót tartalmazza (valamennyi adat az utolsó jelentési évre vonatkozik) az R0160–R0250. mezőből.

R0260 az R0160–R0250. mezők együttes összege

S.22.01 – A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések hatása

Általános megjegyzések:

Ez a tábla az egyedi intézmények éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmazza

Ezt a táblát akkor kell kitölteni, ha a vállalkozás legalább egy hosszú távú garanciát vagy átmeneti intézkedést alkalmaz.

Ennek a táblának a pénzügyi helyzetre abban az esetben gyakorolt hatást kell tükröznie, amikor nem alkalmaznak átmeneti intézkedést, és minden hosszú távú garanciához kapcsolódó vagy átmeneti intézkedés nullára van állítva. Ennek érdekében lépésről lépésre történő megközelítést kell alkalmazni, és egyenként ki kell venni az átmeneti és hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó intézkedéseket, az egyes lépéseket követően a fennmaradó intézkedések hatásának újraszámítása nélkül.

A hatásokat pozitív értékként kell megadni, ha növelik a közzéteendő tétel összegét, és negatív értékként kell megadni, ha csökkentik a tétel összegét (pl. ha szavatolótőke-követelmény vagy a szavatoló tőke összege növekedik, pozitív értéket kell megadni).

 

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

C0010/R0010

Hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések alkalmazásával kapott összeg – Biztosítástechnikai tartalékok

Az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok teljes összege a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együtt

C0030/R0010

Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása – Biztosítástechnikai tartalékok

A biztosítástechnikai tartalékoknak az átmeneti levonás biztosítástechnikai tartalékokra való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok közötti különbség.

C0050/R0010

Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása – Biztosítástechnikai tartalékok

A biztosítástechnikai tartalékoknak az átmeneti kiigazítás releváns kockázatmentes hozamgörbére való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok közötti különbség.

C0070/R0010

A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása – Biztosítástechnikai tartalékok

A biztosítástechnikai tartalékok volatilitási kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

A volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok.

C0090/R0010

A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása – Biztosítástechnikai tartalékok

A biztosítástechnikai tartalékok illeszkedési kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás és illeszkedési kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

Az illeszkedési kiigazítás és minden egyéb átmeneti intézkedés nélküli biztosítástechnikai tartalékok és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok, a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok.

C0010/R0020

Hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel kapott összeg – Alapvető szavatoló tőke

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések miatti kiigazításokkal együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított alapvető szavatoló tőke teljes összege

C0030/R0020

Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása – Alapvető szavatoló tőke

Az alapvető szavatoló tőkének az átmeneti levonás biztosítástechnikai tartalékokra való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított alapvető szavatoló tőke közötti különbség.

C0050/R0020

Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása – Alapvető szavatoló tőke

Az alapvető szavatoló tőkének az átmeneti kiigazítás vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított alapvető szavatoló tőke közötti különbség.

C0070/R0020

A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása – Alapvető szavatoló tőke

Az alapvető szavatoló tőke volatilitási kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

A volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított alapvető szavatoló tőke és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított alapvető szavatoló tőke.

C0090/R0020

A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása – Alapvető szavatoló tőke

Az alapvető szavatoló tőke illeszkedési kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás és illeszkedési kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

Az illeszkedési kiigazítás és minden egyéb átmeneti intézkedés nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított alapvető szavatoló tőke és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok, a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékokvagy a volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított alapvető szavatoló tőke.

C0010/R0050

Hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel kapott összeg – A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések miatti kiigazításokkal együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke teljes összege.

C0030/R0050

Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása – A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke

A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőkének az átmeneti levonás biztosítástechnikai tartalékokra való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke közötti különbség.

C0050/R0050

Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása – A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke

A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőkének az átmeneti kiigazítás vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke közötti különbség.

C0070/R0050

A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása – A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke

A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke volatilitási kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

A volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke.

C0090/R0050

A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása – A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke

A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke illeszkedési kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás és illeszkedési kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

Az illeszkedési kiigazítás és minden egyéb átmeneti intézkedés nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok, a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke.

C0010/R0090

Hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel kapott összeg – Szavatolótőke-szükséglet

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések miatti kiigazításokkal együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított szavatolótőke-szükséglet teljes összege

C0030/R0090

Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása –Szavatolótőke-szükséglet

A szavatolótőke-szükségletnek az átmeneti levonás biztosítástechnikai tartalékokra való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított szavatolótőke-szükséglet közötti különbség.

C0050/R0090

Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása – Szavatolótőke-szükséglet

A szavatolótőke-szükségletnek az átmeneti kiigazítás vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított szavatolótőke-szükséglet közötti különbség.

C0070/R0090

A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása – Szavatolótőke-szükséglet

A szavatolótőke-szükséglet volatilitási kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

A volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított szavatolótőke-szükséglet és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított szavatolótőke-szükséglet.

C0090/R0090

A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása – Szavatolótőke-szükséglet

A szavatolótőke-szükséglet illeszkedési kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás és illeszkedési kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

Az illeszkedési kiigazítás és minden egyéb átmeneti intézkedés nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított szavatolótőke-szükséglet és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok, a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított szavatolótőke-szükséglet.

C0010/R0100

Hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel kapott összeg – A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések miatti kiigazításokkal együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke teljes összege.

C0030/R0100

Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása – A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke

A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőkének az átmeneti levonás biztosítástechnikai tartalékokra való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke közötti különbség.

C0050/R0100

Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása – A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke

A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőkének az átmeneti kiigazítás vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke közötti különbség.

C0070/R0100

A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása – A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke

A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke volatilitási kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás hatását kell tartalmaznia

A volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke.

C0090/R0100

A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása – A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke

A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke illeszkedési kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás és illeszkedési kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

Az illeszkedési kiigazítás és minden egyéb átmeneti intézkedés nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok, a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított, a minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke.

C0010/R0110

Hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel kapott összeg – Minimális tőkeszükséglet

A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések miatti kiigazításokkal együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított minimális tőkeszükséglet teljes összege.

C0030/R0110

Az átmeneti intézkedések biztosítástechnikai tartalékokra gyakorolt hatása – Minimális tőkeszükséglet

A minimális tőkeszükségletnek az átmeneti levonás biztosítástechnikai tartalékokra való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított minimális tőkeszükséglet közötti különbség.

C0050/R0110

Az átmeneti intézkedések kamatlábra gyakorolt hatása – Minimális tőkeszükséglet

A minimális tőkeszükségletnek az átmeneti kiigazítás vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére való alkalmazása miatti kiigazításának összege.

A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével, valamint a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított minimális tőkeszükséglet közötti különbség.

C0070/R0110

A nullára állított volatilitási kiigazítás hatása – Minimális tőkeszükséglet

A minimális tőkeszükséglet volatilitási kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

A volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított minimális tőkeszükséglet és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok és a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított minimális tőkeszükséglet.

C0090/R0110

A nullára állított illeszkedési kiigazítás hatása – Minimális tőkeszükséglet

A minimális tőkeszükséglet illeszkedési kiigazítás alkalmazása miatti kiigazításának összege. A nullára állított volatilitási kiigazítás és illeszkedési kiigazítás hatását kell tartalmaznia.

Az illeszkedési kiigazítás és minden egyéb átmeneti intézkedés nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított minimális tőkeszükséglet és az alábbiak közül a legmagasabb összeg közötti különbség: a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedésekkel együttesen kapott biztosítástechnikai tartalékok, a biztosítástechnikai tartalékokra alkalmazott átmeneti levonás nélküli biztosítástechnikai tartalékok vagy a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbével kapcsolatos átmeneti kiigazítás nélküli biztosítástechnikai tartalékok és a volatilitási kiigazítás és egyéb átmeneti intézkedések nélküli biztosítástechnikai tartalékok figyelembevételével számított minimális tőkeszükséglet.

S.23.01. – Szavatoló tőke

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz az egyedi intézmények éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmaz.

 

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

Alapvető szavatoló tőke összege a más pénzügyi szektorbeli részesedések miatti, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 68. cikke szerinti levonások előtt

R0010/C0010

Törzsrészvénytőke (saját részvényekkel együtt) – Összesen

A közvetlen és közvetett tulajdonban lévő összes törzsrészvénytőke (saját részvények levonása előtt). A biztosító vagy viszontbiztosító 1. szintű vagy 2. szintű elemekre vonatkozó kritériumoknak teljes mértékben megfelelő teljes törzsrészvénytőkéje. A kritériumoknak nem teljes körűen megfelelő törzsrészvénytőkét elsőbbségi részvénytőkeként kell kezelni, és aszerint kell besorolni, függetlenül a leírásától vagy megnevezésétől.

R0010/C0020

Törzsrészvénytőke (saját részvényekkel együtt) – 1. szint – Korlátlan

Az 1. szintű korlátlan elemekre vonatkozó kritériumoknak megfelelő befizetett törzsrészvénytőke összege.

R0010/C0040

Törzsrészvénytőke (saját részvényekkel együtt) – 2. szint

A 2. szintre vonatkozó kritériumoknak megfelelő lehívott törzsrészvénytőke összege.

R0030/C0010

A törzsrészvénytőkéhez kapcsolódó tőketartalék – összesen

A biztosító törzsrészvénytőkéjéhez kapcsolódó összes tőketartalék, amely teljes körűen megfelel a 1. vagy 2. szint tételei vonatkozásában előírt kritériumoknak.

R0030/C0020

A törzsrészvénytőkéhez kapcsolódó tőketartalék – 1. szint – Korlátlan

Törzsrészvényekhez kapcsolódó tőketartalék összege, amely megfelel az 1. szintű korlátlan elemekre vonatkozó kritériumoknak, mivel az 1. szintű korlátlanként kezelt törzsrészvénytőkéhez kapcsolódik.

R0030/C0040

A törzsrészvénytőkéhez kapcsolódó tőketartalék – 2. szint

A törzsrészvénytőkéhez kapcsolódó összes olyan tőketartalék összege, amely megfelel a 2. szint kritériumainak, mivel a 2. szintként kezelt törzsrészvénytőkéhez kapcsolódik.

R0040/C0010

Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén – összesen

Az 1. szintű vagy 2. szintű elemekre vonatkozó kritériumoknak teljes mértékben megfelelő induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén.

R0040/C0020

Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén – 1. szint – Korlátlan

Az 1. szintű korlátlan elemekre vonatkozó kritériumoknak megfelelő induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek összege biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén.

R0040/C0040

Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén – 2. szint

A 2. szintre vonatkozó kritériumoknak megfelelő induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek összege biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén.

R0050/C0010

Alárendelt egyesületi tagi számlák – összesen

Az 1. szintű korlátozott, a 2. szintű vagy 3. szintű elemekre vonatkozó kritériumoknak teljes mértékben megfelelő alárendelt egyesületi tagi számlák teljes összege.

R0050/C0030

Alárendelt egyesületi tagi számlák – 1. szint – Korlátozott

Az 1. szintű korlátozott elemekre vonatkozó kritériumoknak megfelelő alárendelt egyesületi tagi számlák összege.

R0050/C0040

Alárendelt egyesületi tagi számlák – 2. szint

A 2. szintre vonatkozó kritériumoknak megfelelő alárendelt egyesületi tagi számlák összege.

R0050/C0050

Alárendelt egyesületi tagi számlák – 3. szint

A 3. szintre vonatkozó kritériumoknak megfelelő alárendelt egyesületi tagi számlák összege.

R0070/C0010

Nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke – összesen

A 2009/138/EK irányelv 91. cikkének (2) bekezdése szerinti, nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke teljes összege.

R0070/C0020

Nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke – 1. szint – Korlátlan

A 2009/138/EK irányelv 91. cikkének (2) bekezdése szerinti azon nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke, amely megfelel az 1. szint korlátlan elemei vonatkozásában előírt kritériumoknak.

R0090/C0010

Elsőbbségi részvények – összesen

Az 1. szintű korlátozott, a 2. szintű vagy 3. szintű elemekre vonatkozó kritériumoknak teljes mértékben megfelelő kibocsátott elsőbbségi részvények teljes összege.

R0090/C0030

Elsőbbségi részvények – 1. szint –Korlátozott

A biztosító vagy viszontbiztosító által kibocsátott, az 1. szintű korlátozott elemekre vonatkozó kritériumoknak megfelelő elsőbbségi részvények összege.

R0090/C0040

Elsőbbségi részvények – 2. szint

A biztosító által kibocsátott azon elsőbbségi részvények összege, amelyek megfelelnek a 2. szint kritériumainak.

R0090/C0050

Elsőbbségi részvények – 3. szint

A biztosító által kibocsátott azon elsőbbségi részvények összege, amelyek megfelelnek a 3. szint kritériumainak.

R0110/C0010

Elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék – összesen

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó összes tőketartalék, amely teljes körűen megfelel a korlátozott 1., a 2. vagy a 3. szint elemei vonatkozásában előírt kritériumoknak.

R0110/C0030

Elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék – 1. szint – Korlátozott

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó összes olyan tőketartalék összege, amely megfelel a 1. szint korlátozott elemei vonatkozásában előírt kritériumoknak, mivel az 1. szint korlátozott elemeiként kezelt elsőbbségi részvényekhez kapcsolódik.

R0110/C0040

Elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék – 2. szint

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó összes olyan tőketartalék összege, amely megfelel a 2. szint kritériumainak, mivel a 2. szintként kezelt elsőbbségi részvényekhez kapcsolódik.

R0110/C0050

Elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék – 3. szint

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó összes olyan tőketartalék összege, amely megfelel a 3. szint kritériumainak, mivel a 3. szintként kezelt elsőbbségi részvényekhez kapcsolódik.

R0130/C0010

Átértékelési tartalék – összesen

Az összes átértékelési tartalék a tartalékokat (pl. eredménytartalék) kiigazításokkal (pl. elkülönített alapok) csökkentve tartalmazza. Ez túlnyomórészt a számviteli értékelés és a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelés közötti különbségből ered.

R0130/C0020

Átértékelési tartalék – 1. szint – Korlátlan

Az átértékelési tartalék a tartalékokat (pl. eredménytartalék) kiigazításokkal (pl. elkülönített alapok) csökkentve tartalmazza. Ez túlnyomórészt a számviteli értékelés és a 2009/138/EK irányelv szerinti értékelés közötti különbségből ered.

R0140/C0010

Alár