2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/35


Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2015. december 29. )

Az 565. oldalon a 2. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„E cikk (1) bekezdésétől eltérve a KTF és a Felügyelet 2 rendszer korszerűsítése első szakaszának telepítési időpontjáig az A. melléklet kódjai és formátumai nem alkalmazandók, és a vonatkozó kódok és formátumok az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 2–5. mellékletében meghatározottaknak felelnek meg.

E cikk (1) bekezdésétől eltérve az engedélyezett gazdálkodók (AEO) rendszere korszerűsítésének időpontjáig az A. melléklet kódjai és formátumai nem alkalmazandók, és a vonatkozó kódok és formátumok az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 6–7. mellékletében meghatározottaknak felelnek meg.

E cikk (2) bekezdésétől eltérve az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. mellékletében meghatározott vonatkozó informatikai rendszerek korszerűsítésének vagy telepítésének időpontjaiig a B. mellékletben meghatározott formátumok és kódok nem kötelezők a tagállamok számára.

Az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. mellékletében meghatározott vonatkozó informatikai rendszerek korszerűsítésének vagy telepítésének időpontjaiig az árunyilatkozatokhoz, az értesítésekhez és a vámjogi státus igazolásához szükséges formátumok és kódok az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. mellékletében meghatározott adatszolgáltatási követelmények hatálya alá tartoznak.

A 2014/255/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) mellékletében említett Uniós Vámkódex – Automatizált Kiviteli Rendszer telepítésének és a nemzeti importrendszerek korszerűsítésének időpontjaiig a tagállamok biztosítják, hogy a vám elé állításról szóló értesítésre vonatkozó kódok és formátumok lehetővé tegyék az áruk – a Vámkódex 139. cikkével összhangban történő – vám elé állítását.”

Az 565. oldalon az 1. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.).”