12.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/50


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2315 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 8.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 3. oszlopában feltüntetett indokok alapján a 2. oszlopban megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 8-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Heinz ZOUREK

adóügyi és vámuniós főigazgató


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

A termék 4 fém kivezetést, diódákat és kábeleket tartalmazó, csatlakozókkal szerelt műanyag tokból áll, (úgynevezett fotovoltaikus elosztódoboz).

A fotovoltaikus elosztódoboz rendeltetése, hogy kábeleken keresztül 1 000 V-ot nem meghaladó, fotovoltaikus panel által generált villamos energiát továbbítson egy másik fotovoltaikus modulhoz vagy fotovoltaikus inverterhez. A diódák feladata kizárólag az, hogy a túlfeszültség ellen védjék a terméket (úgynevezett hot spot-ok).

Lásd a képet (1).

8544 42 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, a XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3. pontja, valamint a 8544, a 8544 42 és a 8544 42 90 KN-kód szövegezése határozza meg.

A 8541 vámtarifaszám alá diódaként történő besorolás kizárt, mivel a diódák nem módosítják jelentősen a termék, mint fotovoltaikus elosztódoboz jellemzőit és tulajdonságait. A termék elsődlegesen elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgál.

Mivel a termék kábelekkel is rendelkezik, a 8536 vámtarifaszám alá történő, elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülékként történő besorolás is kizárt (lásd még a 8536 vámtarifaszámhoz tartozó HRM (III) (A) csoportját).

A terméket ezért csatlakozókkal szerelt más elektromos vezetékekként a 8544 42 90 KN-kód alá kell besorolni.

Image

(1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.