25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2171 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. november 24.)

a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

A 94/800/EK határozattal (2) a Tanács megkötötte a közbeszerzésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) (3). A megállapodást minden olyan közbeszerzési szerződésre alkalmazni kell, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/25/EU irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérők számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvben az azokra a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan megállapított értékhatárokat, amelyek egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartoznak, így biztosítva, hogy megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett – legközelebbi ezerig lefelé kerekített – egyenértékének.

(3)

A koherencia érdekében azokat az értékhatárokat is célszerű módosítani, amelyek a 2014/25/EU irányelvben szerepelnek, de nem tartoznak a megállapodás hatálya alá. A 2014/25/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Mivel a felülvizsgált értékhatárokat az eurónak egy bizonyos, augusztus 31-én véget érő időszakra meghatározott átlagos értéke alapján kell kiszámítani, és azokat november elején közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, e rendeletet a sürgősségi eljárással kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/25/EU irányelv 15. cikke a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „414 000 EUR” összeg helyébe „418 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban az „5 186 000 EUR” összeg helyébe „5 225 000 EUR” lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 243. o.

(2)  A Tanács 1994. december 22-i 94/800/EK határozata a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

(3)  A megállapodás a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött többoldalú megállapodás. Célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása.