19.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2077 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 18.)

az Ukrajnából származó tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikke a), c) és d) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikke a), b), c) és d) pontjára, valamint 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A Tanács a 2014/668/EU határozattal (3) jóváhagyta az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodásnak (a továbbiakban: Megállapodás) az Európai Unió nevében történő aláírását és ideiglenes alkalmazását. A Megállapodás I. fejezetének I-A. melléklete rendelkezik az Ukrajnából származó áruk behozatalára vonatkozó vámok eltörléséről. Az I-A. melléklet függeléke vámkontingenseket állapít meg a tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozóan.

(2)

A 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) rendelkezéseinek megfelelően a Megállapodás hatálybalépéséig a tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozó 2014. és 2015. évi vámkontingensek megnyitását és kezelését a 412/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) szabályozta.

(3)

A megállapodást 2016. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell. Ezért 2016. január 1-jétől kezdődően éves behozatali vámkontingens-időszakokat kell nyitni. Annak érdekében, hogy kellő súlyt kapjanak a meglévő, illetve az újonnan megjelenő uniós termelési, feldolgozási és fogyasztási piac ellátási igényei – a versenyképesség, a kínálat biztonsága és folytonossága tekintetében –, illetve a piaci egyensúly megőrzésének szükségessége okán, a kontingensek kezelését a Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdése b) pontjának, valamint az 510/2014/EU rendelet 14. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően biztosítja.

(4)

Az érintett behozatali vámkontingenseket behozatali engedélyek kiadása révén célszerű kezelni. E célból – az e rendeletben megállapított további feltételek sérelme nélkül – az 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (6) kell alkalmazni.

(5)

A Bizottság 376/2008/EK rendelete (7) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására részletes közös szabályokat állapít meg. Az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyekre az említett rendeletet kell alkalmazni, kivéve azon eseteket, amikor helyénvaló eltéréseket biztosítani.

(6)

A vámkontingensek megfelelő kezelése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a behozatali engedélyekhez kapcsolódó biztosítékot a behozatali jogok iránti kérelem benyújtásakor kell letétbe helyezni.

(7)

Az 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (8) új KN-kódokkal helyettesített a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (9) I. mellékletében szereplő egyes KN-kódokat, melyek így eltérnek a Megállapodás I. fejezete I-A. mellékletének függelékében feltüntetett kódoktól. Ezért indokolt az új KN-kódokat feltüntetni e rendelet I. mellékletében.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A vámkontingensek megnyitása és kezelése

(1)   Ez a rendelet az I. mellékletben feltüntetett tojástermékek és albuminok behozatalára vonatkozóan a 2016. évtől kezdődően a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra szóló éves vámkontingenseket nyit meg, és szabályozza e kontingensek kezelését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek keretében behozható termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, valamint a vonatkozó tételszámokat az I. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1) bekezdésben említett behozatali vámkontingenseket behozatali engedélyek révén kell kezelni.

(4)   Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1301/2006/EK rendeletet és a 376/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

(5)   E rendelet alkalmazásában a tojástermékek tömegét a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (10) 69. mellékletében megállapított átalányelszámolási kulcsok szerint át kell számítani héjastojás-egyenértékre.

(6)   E rendelet alkalmazásában a tejalbuminok tömegét – a 2454/93/EGK rendelet 69. cikkében megállapított átváltási elveknek megfelelően – a szárított tejalbuminok (3502 20 91 KN-kód) esetében 7,00 értékű átalányelszámolási kulcs, más tejalbuminok (3502 20 99 KN-kód) esetében pedig 53,00 értékű átalányelszámolási kulcs szerint át kell számítani héjastojás-egyenértékre.

2. cikk

A behozatali vámkontingensek tárgyidőszakai

Az I. mellékletben meghatározott tételszámokhoz tartozó éves behozatali vámkontingensek tekintetében rögzített termékmennyiség mindegyik tételszám esetében négy alidőszak között oszlik el, a következőképpen:

a)

25 % a január 1-jétől március 31-ig terjedő alidőszakra;

b)

25 % az április 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra;

c)

25 % a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő alidőszakra;

d)

25 % az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra.

3. cikk

Behozatali engedély iránti kérelmek és behozatali engedélyek

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett behozatali vámkontingensek keretében odaítélt mennyiségek csak behozatali engedély bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba.

(2)   Behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 20 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A behozataliengedély-kérelmek csak egy tételszámot jelölhetnek meg. Ugyanakkor több, különböző KN-kódok alá tartozó termékre is vonatkozhatnak. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és a hozzájuk tartozó árumegnevezéseket fel kell tüntetni a behozatali engedély iránti kérelem és az engedély 15., illetve 16. rovatában. Az I. mellékletben szereplő 09.4275 tételszámú vámkontingens esetében a teljes mennyiséget héjastojás-egyenértékben kell megadni.

(4)   A behozatali engedély iránti kérelmen és az engedélyen a következőket kell feltüntetni:

a)

a 8. rovatban a származási országot feltüntető „Ukrajna” nevet és az „igen” szó melletti négyzetben egy X-et;

b)

a 20. rovatban a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

(5)   Minden egyes engedélyben fel kell tüntetni az egyes KN-kódokhoz tartozó mennyiséget.

(6)   A behozatali engedély iránti kérelmeket a 2. cikkben említett egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján kell benyújtani.

(7)   Az egyes engedélykérelmeknek legalább 1 tonna mennyiségre és az adott kontingens keretében az érintett kontingens-alidőszakban szétosztható mennyiség 10 %-át meg nem haladó mennyiségre kell vonatkozniuk.

(8)   A tagállamok a kérelmezés hónapjának 14. napjáig értesítik a Bizottságot a kérelmezett összmennyiségekről (a nulla értéket is beleértve); ezen összmennyiségeket tételszám szerinti bontásban, az I. mellékletben szereplő 09.4275 tételszámú vámkontingens esetében a termék héjastojás-egyenérték szerinti, kilogrammban kifejezett tömegében, a 09.4276 tételszámú vámkontingens esetében pedig a termék kilogrammban kifejezett tömegében kell megadni.

(9)   A behozatali engedélyeket a kérelmezés hónapjának 23. napjától kezdődően és legkésőbb ugyanazon hónap utolsó napjáig kell kibocsátani.

(10)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be engedélykérelmeket, és amelyek ennek következtében automatikusan hozzáadódnak a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiséghez.

4. cikk

A behozatali engedélyek érvényessége

A 376/2008/EK rendelet 22. cikkétől eltérve a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számítva, amelyre kibocsátották őket, 150 napig érvényesek. A behozatali engedélyek érvényessége azonban legkésőbb a behozatali vámkontingens tárgyidőszakának zárónapján, december 31-én lejár.

5. cikk

A Bizottságnak küldendő értesítések

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok legkésőbb a kérelmezés hónapját követő hónap 10. napján értesítik a Bizottságot az általuk kibocsátott engedélyekben szereplő mennyiségekről, beleértve a nulla értékeket is.

(2)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok az alábbiak szerint értesítik a Bizottságot a fel nem használt vagy csupán részben felhasznált behozatali engedélyekben szereplő mennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett és az engedélyben szereplő mennyiségek különbözetének:

a)

az e rendelet 3. cikkének (8) bekezdésében említett, a kontingensidőszak utolsó alidőszaka tekintetében benyújtott kérelmekre vonatkozó értesítésekkel együtt;

b)

az a) pontban előírt első értesítés idején még be nem jelentett mennyiségek esetében legkésőbb a behozatali vámkontingens tárgyidőszakának végét követő április 30-ig.

(3)   A tagállamok legkésőbb a behozatali vámkontingens tárgyidőszakának végét követő április 30-ig értesítik a Bizottságot az előző behozatali vámkontingens-időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségéről.

(4)   Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett értesítések esetében a mennyiséget tételszám szerinti bontásban, az I. mellékletben szereplő 09.4275 tételszámú vámkontingens tekintetében a termék héjastojás-egyenérték szerinti, kilogrammban kifejezett tömegében, a 09.4276 tételszámú vámkontingens tekintetében pedig a termék kilogrammban kifejezett tömegében kell megadni.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(3)  A Tanács 2014. június 23-i 2014/668/EU határozata az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a megállapodás III. címe (a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével), valamint IV., V., VI. és VII. címe és a vonatkozó mellékletek és jegyzőkönyvek tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 278., 2014.9.20., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 374/2014/EU rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről (HL L 118., 2014.4.22., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2014. április 23-i 412/2014/EU végrehajtási rendelete az Ukrajnából származó tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 121., 2014.4.24., 32. o.).

(6)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.)

(7)  A Bizottság 2008. április 23-i 376/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (HL L 114., 2008.4.26., 3. o.).

(8)  A Bizottság 2013. október 4-i 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 290., 2013.10.31., 1. o.).

(9)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(10)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül az Árumegnevezés oszlop tartalma csupán tájékoztató jellegű, mivel e melléklettel összefüggésben a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg.

Tételszám

KN-kódok

Leírás

Behozatali időszak

Mennyiség tonnában

Alkalmazandó vám

(EUR/tonna)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Baromfitojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve; emberi fogyasztásra alkalmas madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; emberi fogyasztásra alkalmas tojásalbuminok és tejalbuminok

2016. év

1 500

(héjastojás-egyenértékben kifejezve)

0

2017. év

1 800

(héjastojás-egyenértékben kifejezve)

2018. év

2 100

(héjastojás-egyenértékben kifejezve)

2019. év

2 400

(héjastojás-egyenértékben kifejezve)

2020. év

2 700

(héjastojás-egyenértékben kifejezve)

2021. évtől

3 000

(héjastojás-egyenértékben kifejezve)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Baromfitojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

 

3 000 (nettó tömegben kifejezve)

0


II. MELLÉKLET

A 3. cikk (4) bekezdésének b) pontjában hivatkozott bejegyzések

Bolgárul: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

Spanyolul: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

Csehül: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

Dánul: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

Németül: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

Észtül: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

Görögül: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

Angolul: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

Franciául: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

Horvátul: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

Olaszul: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

Lettül: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

Litvánul: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

Magyarul: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

Máltaiul: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

Hollandul: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

Lengyelül: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

Portugálul: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

Románul: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

Szlovákul: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

Szlovénül: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

Finnül: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

Svédül: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077