18.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 301/39


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2068 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 17.)

az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (14) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 517/2014/EU rendelet 12. cikke magában foglal bizonyos, az 1494/2007/EK bizottsági rendeletben (2) előírt, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy ilyen gázokkal működtetett termékekre és berendezésekre vonatkozó címkézési követelményeket, melyeket további – habokra és különleges felhasználási célokra forgalmazott fluortartalmú üvegházhatású gázokra irányuló – címkézési követelményekkel egészít ki.

(2)

Az egyértelműség érdekében helyénvaló meghatározni az 517/2014/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett címkéken feltüntetendő információk pontos megfogalmazását, és követelményeket kell felállítani az ilyen címkék külső megjelenésére és elhelyezésére vonatkozóan, láthatóságuk és olvashatóságuk biztosítására.

(3)

Annak érdekében, hogy azokon a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken – különösen azok tartályain, ideértve a palackokat, a hordókat, a közúti és a vasúti tartálykocsikat –, amelyek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) hatálya alá is tartoznak, egyetlen címke szerepeljen, az 517/2014/EU rendeletben meghatározott címkézési információkat a címkén a kiegészítő információs mezőben kell feltüntetni.

(4)

Ezért az 1494/2007/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 517/2014/EU rendelet 24. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az 517/2014/EU rendelet 12. cikkének (1), (2) és (5) bekezdésében említett termék- és berendezéstípusok, valamint az említett rendelet 12. cikkének (6)–(12) bekezdésében említett fluortartalmú üvegházhatású gázok esetében alkalmazandó címkék formátumát.

2. cikk

A címkék formátuma

(1)   A címkén szereplő információknak világosan el kell különülniük a címke hátterétől, és a megfelelő olvashatóság biztosításához szükséges mérettel és tagolással kell rendelkezniük. Amennyiben az e rendelet által előírt információkat az érintett terméken vagy berendezésen már rögzített címkéhez kell hozzáadni, a kiegészítő információ betűmérete nem lehet kisebb a címkén, a már létező névtáblán vagy más termékinformációs címkén található egyéb információk legkisebb betűméreténél.

(2)   Az egész címkét és tartalmát úgy kell kialakítani, hogy a terméken vagy berendezésen rögzítve maradjon, és rendeltetésszerű üzemi körülmények között jól olvasható legyen mindaddig, míg a termék vagy berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

(3)   Az 517/2014/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett termékeken és berendezéseken olyan címkét kell használni, amely feltünteti az 517/2014/EU rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében előírt információkat, valamint a „Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.” mondatot.

(4)   A fluortartalmú üvegházhatású gázok tömegét kilogrammban kell megadni, a szén-dioxid-egyenértéket pedig tonnában.

(5)   Amennyiben a berendezést fluortartalmú üvegházhatású gázokkal előzetesen feltöltik, vagy ha működéséhez ilyen gázok szükségesek, és azok hozzáadása a gyártás helyszínén kívül is történhet, anélkül, hogy a gyártó meghatározná a teljes végső mennyiséget, a címkén fel kell tüntetni a gyártás helyszínén hozzáadott mennyiséget vagy a tervezés szerinti mennyiséget, és a címkén helyet kell biztosítani a gyártás helyszínén kívül hozzáadott mennyiség és a teljes végső mennyiség feltüntetéséhez.

(6)   Ha egy, fluortartalmú üvegházhatású gázokat vagy előre kevert poliolokat tartalmazó termék címkézése tekintetében az 1272/2008/EK rendelet is alkalmazandó, az 517/2014/EU rendelet 12. cikkének (3) és (5)–(12) bekezdésében előírt információkat a címkén az 1272/2008/EK rendelet 25. cikkében említett kiegészítő információs mezőben kell feltüntetni.

(7)   Amennyiben a fluortartalmú üvegházhatású gázokat az 517/2014/EU rendelet 12. cikkének (6)–(12) bekezdésében meghatározott bizonyos felhasználások egyikére szánták, a címkén az alábbi szöveget kell feltüntetni:

a)   „100 %-ban regenerált” vagy „100 %-ban újrahasznosított”: olyan regenerált vagy újrahasznosított fluortartalmú üvegházhatású gázok esetében, amelyek nem tartalmaznak korábban nem használt fluortartalmú üvegházhatású gázokat. A regenerálást vagy az újrahasznosítást végző létesítmény címének feltüntetésekor meg kell adni az Unión belüli postai címet is.

b)   „Kizárólag ártalmatlanítás céljából importált”: ártalmatlanítás céljából importált fluortartalmú üvegházhatású gázmennyiségek esetében;

c)   „Kizárólag az EU-n kívülre irányuló, közvetlen, ömlesztett export”: gyártók vagy importőrök által vállalkozások részére leszállított fluortartalmú üvegházhatású gázmennyiségek közvetlen, az Unión kívülre irányuló, ömlesztett exportja;

d)   „Kizárólag katonai felszerelésekben való felhasználásra”: katonai felszerelésekben való felhasználásra szánt fluortartalmú üvegházhatású gázmennyiségek esetében;

e)   „Kizárólag a félvezetőgyártó ágazatban végzett marás/tisztítás céljára”: olyan fluortartalmú üvegházhatású gázmennyiségek esetében, amelyeket marás vagy tisztítás céljával használnak fel a félvezetőgyártó ágazatban;

f)   „Kizárólag alapanyagként való felhasználásra”: alapanyagként szolgáló fluortartalmú üvegházhatású gázmennyiségek esetében;

g)   „Kizárólag adagolószelepes inhalátorok előállítása céljából”: az adagolószelepes inhalátorokban a gyógyszerek bejuttatására szánt fluortartalmú üvegházhatású gázmennyiségek.

(8)   Azon hűtő- és légkondicionáló berendezéseket, valamint hőszivattyúkat, amelyeket fluortartalmú üvegházhatású gázokkal fújt habbal szigeteltek, az alábbi mondatot tartalmazó címkével kell ellátni: „Fluortartalmú üvegházhatású gázokkal fújt hab.”

(9)   A címkéket az 517/2014/EU rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően kell elhelyezni, ahol lehetséges, közvetlenül a fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó termék vagy berendezés már létező névtáblája vagy termékinformációs címkéje mellett.

3. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1494/2007/EK rendelet hatályát veszti. Az 1494/2007/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja 2017. január 1-jéig alkalmazandó marad; ugyanakkor annak érdekében, hogy már 2017. január 1-je előtt megfelelhessenek e rendelkezésnek, a vállalkozások jelenleg is alkalmazhatják az 517/2014/EU rendelet 12. cikke (3) bekezdésének c) pontját.

Az 1494/2007/EK rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni, a mellékletben található megfelelési táblázat szerint.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 150., 2014.5.20., 195. o.

(2)  A Bizottság 2007. december 17-i 1494/2007/EK rendelete az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések címkéinek formáiról és a különleges címkézési követelmények megállapításáról (HL L 332., 2007.12.18., 25. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1494/2007/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (3) és (4) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (8) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

2. cikk (9) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

5. cikk

4. cikk