18.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 301/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2066 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 17.)

az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (12) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 517/2014/EU rendelet kötelezettségeket határoz meg a természetes személyeknek a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések tekintetében történő képesítésére vonatkozóan. E személyek képesítése a visszanyerés mellett kiterjed a telepítésre, szervizelésre, karbantartásra, javításra és használaton kívül helyezésre is. Az 517/2014/EU rendelet ezenfelül követelményeket ír elő a képesítési programok tartalmára vonatkozóan, miszerint e programoknak ki kell terjedniük a fluortartalmú üvegházhatású gázok felhasználását felváltó vagy csökkentő releváns technológiákkal és azok biztonságos kezelésével kapcsolatos információkra.

(2)

Az 517/2014/EU rendelet 10. cikkének alkalmazása céljából ezért naprakésszé kell tenni a tevékenységek körére és a szükséges készségekre és ismeretekre vonatkozó minimumkövetelményeket, meghatározva a képesítés igazolására vonatkozó részletes szabályokat és a kölcsönös elismerés feltételeit.

(3)

A meglévő minősítési és képesítési rendszerek – különösen a már hatályon kívül helyezett 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) alapján elfogadott rendszerek – és a 305/2008/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott követelmények figyelembevétele érdekében e rendeletnek a lehető legteljesebb mértékben tartalmaznia kell az említett követelményeket

(4)

A 305/2008/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(5)

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak elegendő idejük legyen oly módon kiigazítani a képesítési programjaikat, hogy azok lefedjék a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítéséhez, szervizeléséhez, karbantartásához, javításához és használaton kívül helyezéséhez, valamint a 305/2008/EK rendeletben említett nagyfeszültségű kapcsolóberendezésen kívüli kapcsolóberendezésekből való visszanyeréshez kapcsolódó tevékenységeket, indokolt, hogy az e rendeletnek megfelelő képesítés meglétére vonatkozó követelmény 2017. július 1-jétől legyen alkalmazandó a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítéséhez, szervizeléséhez, karbantartásához, javításához és használaton kívül helyezéséhez kapcsolódó tevékenységekre.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 517/2014/EU rendelet 24. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását, használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelményeket, valamint az azok alapján kiadott képesítések kölcsönös elismerésének feltételeit.

2. cikk

Természetes személyek képesítése

(1)   Az 1. cikkben említett tevékenységeket kizárólag a 3. cikkben említett képesítéssel rendelkező természetes személyek végezhetik.

(2)   Az 1. cikkben említett valamely tevékenységet végző természetes személyekre nem vonatkozik az e cikk (1) bekezdésében meghatározott követelmény, amennyiben a természetes személyek megfelelnek a következő feltételeknek:

a)

az érintett tevékenységhez kapcsolódó képesítés megszerzése céljából már beiratkoztak képzésre; és

b)

a tevékenységet egy olyan személy felügyelete mellett végzik, aki rendelkezik az adott tevékenységhez kapcsolódó képesítéssel, és aki teljes mértékben felelős a tevékenység helyes végrehajtásáért.

Az első albekezdésben biztosított eltérés az 1. cikkben említett tevékenységek végzésének időszakaira alkalmazandó, amely időszakok együttesen nem haladhatják meg a 12 hónapot.

(3)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a gyártók telephelyein végzett, az elektromos kapcsolóberendezéseket érintő gyártási és javítási tevékenységekre.

3. cikk

A képesítés kiadása természetes személyek számára

(1)   A 4. cikkben említett képesítő testület képesítési igazolást ad ki azon természetes személyek részére, akik teljesítették a 5. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett és az I. mellékletben felsorolt minimális készségeket és ismereteket felmérő elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit.

(2)   A képesítési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, a képesítési igazolás száma és – adott esetben – a képesítés érvényességi ideje;

b)

azon tevékenységek, amelyek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(3)   A 305/2008/EK rendelet alapján kiadott képesítések birtokosait úgy kell tekinteni, mint akik rendelkeznek az 1. cikkben említett valamennyi tevékenység végzéséhez szükséges képesítéssel, és a 4. cikkben említett valamely képesítő testület a vizsga megismétlése nélkül is kiadhat képesítési igazolást a szóban forgó képesítéssel rendelkezők számára.

4. cikk

Képesítő testület

(1)   A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok rendelkeznek, illetve a testületet egy tagállam illetékes hatósága vagy más, erre jogosult jogalany nevezi ki, felruházva azt a képesítési igazolásoknak az 1. cikkben említett tevékenységet gyakorló természetes személyek számára történő kiadásának hatáskörével.

A képesítő testületnek pártatlan módon kell végeznie a tevékenységét.

(2)   A képesítő testületnek meg kell határoznia a képesítések kiadásával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos eljárásokat, és azokat alkalmaznia kell.

(3)   A képesítő testületnek nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a képesített személyek státusa ellenőrizhető. A nyilvántartás tanúsítja, hogy a képesítési eljárást teljes mértékben betartották. Az adatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

5. cikk

Vizsgáztató testület

(1)   Az 1. cikkben említett természetes személyek képesítő vizsgáit a tagállam illetékes hatósága által vagy más, erre jogosult jogalanyok által kinevezett vizsgáztató testület szervezi. A 4. cikkben említett képesítő testület egyben vizsgáztató testületnek is minősülhet.

A vizsgáztató testületnek pártatlan módon kell végeznie a tevékenységét.

(2)   A vizsgákat oly módon kell megtervezni és összeállítani, hogy azok lefedjék a mellékletben szereplő minimális készségeket és ismereteket.

(3)   A vizsgáztató testületnek jelentési eljárásokat kell elfogadnia, és nyilvántartást kell vezetnie az egyéni és az összesített értékelési eredményekre vonatkozóan.

(4)   A vizsgáztató testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgák levezetésére kijelölt vizsgáztatók kellően ismerjék a vonatkozó vizsgáztatási módszereket és vizsgaanyagokat, valamint megfelelően jártasak legyenek a vizsga tárgyát képező szakterületen. A testületnek továbbá biztosítania kell a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat.

6. cikk

Értesítés

(1)   A tagállamok az (EU) 2015/2065 bizottsági végrehajtási határozatban (4) rögzített formátumot használva 2017. január 1-jéig értesítik a Bizottságot a természetes személyek számára képesítést adó, a 4. cikk hatálya alá tartozó képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint a 3. cikkben foglalt követelményeket teljesítő, természetes személyek számára kiadandó képesítések megnevezéseiről.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott értesítést lényeges új információk esetén módosítják, és a módosított értesítést késedelem nélkül benyújtják a Bizottságnak.

7. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1)   A 3. cikkel összhangban kiadott képesítésekre alkalmazni kell a más tagállamokban kiadott képesítések kölcsönös elismerését.

(2)   A tagállamok a más tagállamokban kiadott képesítési igazolások birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be azok fordítását az Unió valamely másik hivatalos nyelvén.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 305/2008/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett 305/2008/EK rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 2. cikk (1) bekezdése azonban 2017. július 1-jétől alkalmazandó a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását és használaton kívül helyezését, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázoknak a 305/2008/EK rendeletben említett nagyfeszültségű kapcsolóberendezésen kívüli kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyekre.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 150., 2014.5.20., 195. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 842/2006/EK rendelete egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (HL L 161., 2006.6.14., 1. o.)

(3)  A Bizottság 2008. április 2-i 305/2008/EK rendelete az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról (HL L 92., 2008.4.3., 17. o.).

(4)  A Bizottság 2015. november 17-i (EU) 2015/2065 végrehajtási rendelete az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 14. oldalát).


I. MELLÉKLET

A vizsgáztató testületek által felmérendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

A 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsga a következő részekből áll:

a)

elméleti vizsga, az adott készség vagy ismeret felmérésére szolgáló egy vagy több kérdéssel: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „E” betű jelzi;

b)

gyakorlati vizsga, amelynek során a vizsgázónak végre kell hajtania a vizsga tárgyához kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „GY” betű jelzi.

Szám

Minimális ismeretek és készségek

Vizsgatípus

1.

A tárgyhoz tartozó környezetvédelmi alapismeretek (éghajlatváltozás, globális felmelegedési potenciál), valamint az 517/2014/EK rendelet és a releváns végrehajtási aktusok vonatkozó rendelkezéseinek alapszintű ismerete

E

2.

Az SF6 fizikai és kémiai jellemzői, környezeti hatásai

E

3.

Az SF6 használata elektromos berendezésekben (szigetelés, ívoltás)

E

4.

Az SF6 minőségi jellemzői, a vonatkozó ipari szabványok alapján

E

5.

Elektromos berendezések szerkezetére vonatkozó ismeretek

E

6.

Az SF6 minőségének ellenőrzése

GY

7.

SF6 és SF6-keverékek visszanyerése, az SF6 tisztítása

GY

8.

Az SF6 tárolása és szállítása

E

9.

Az SF6 visszanyerésére szolgáló berendezés kezelése

GY

10.

Szivárgásbiztos fúrórendszerek kezelése, amennyiben követelmény

GY

11.

Az SF6 újrafelhasználása és a különböző újrafelhasználási kategóriák

E

12.

Munkavégzés nyitott SF6-kamrával

GY

13.

SF6-melléktermékek közömbösítése

E

14.

Az SF6 figyelemmel kísérése, valamint a nyilvántartási kötelezettségekre vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok, illetve nemzetközi megállapodások rendelkezéseinek ismerete

E

15.

A szivárgások mérséklése és szivárgásvizsgálat

E

16.

A fluortartalmú üvegházhatású gázok felhasználását felváltó vagy csökkentő releváns technológiákkal és azok biztonságos kezelésével kapcsolatos alapismeretek

E


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

305/2008/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

2. cikk

4. cikk

3. cikk

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet