14.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 298/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2030 RENDELETE

(2015. november 13.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 850/2004/EK rendelet végrehajtja az uniós jogban a 2006/507/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményben, valamint a 2004/259/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez (a továbbiakban: Egyezmény) csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 1998. évi Aarhusi Jegyzőkönyvben (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) meghatározott kötelezettségvállalásokat.

(2)

A 2009/2 sz. határozat (4), amelyet az Egyezmény végrehajtó szerve 2009. december 14–18-i 27. ülésén fogadott el, a rövidláncú klórozott paraffinokat (SCCP-k) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoknak minősítette. Az SCCP-ket ezért felhasználásuk megszüntetése céljából felvették a Jegyzőkönyvbe; felhasználásuk tekintetében két mentesség került megállapításra: a bányászatban használt szállítószalagok gumijában vagy gáttömítőanyagokban lévő égésgátlókként való felhasználás. A 2009/2 sz. határozat arra kötelezi a Jegyzőkönyv részes feleit, hogy ezt a két felhasználási módot is számolják fel, amint megfelelő alternatívák állnak rendelkezésre. A 2009/2 sz. határozatot az 519/2012/EK bizottsági rendelet (5) hajtotta végre az uniós jogban; az említett határozat felvette az SCCP-ket a 850/2004/EK rendelet I. mellékletébe.

(3)

A 850/2004/EK rendelet I. mellékletében szereplő, SCCP-kre vonatkozó bejegyzés a bányászatban használt szállítószalagokban, illetve gáttömítőanyagokban való felhasználás tekintetében eltérést állapít meg az SCCP-k előállítására, forgalomba hozatalára és használatára vonatkozóan. A 2009/2 sz. határozatban foglalt követelményeknek való megfeleléshez az említett bejegyzés szerint a Bizottságnak az SCCP-k fennmaradó felhasználási módjainak fokozatos megszüntetése érdekében felül kell vizsgálnia az eltéréseket, amint rendelkezésre állnak a felhasználással és a biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy technológiákkal kapcsolatos információk. Az ilyen – a 2009/2 határozat által előírt – felülvizsgálat összhangban van a 850/2004/EK 14. cikkének (3) bekezdésével.

(4)

A 2009/2 határozatnak és a 850/2004/EK rendelet I. mellékletében szereplő, SCCP-kre vonatkozó bejegyzésnek megfelelően a mentességek felülvizsgálata során elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy a két fennmaradó felhasználás vonatkozásában léteznek-e megfelelő alternatívák. Ilyen alternatívák rendelkezésre állása esetén a mentességeket törölni kell a bejegyzésből.

(5)

2010-ben Hollandia SCCP-kkel kapcsolatos dokumentációt nyújtott be, a következő címmel: „Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins” (6) (a továbbiakban: dokumentáció). A dokumentáció több olyan alternatívát is megjelöl, amelyek a bányászatban használt szállítószalagokban, illetve a gáttömítőanyagokban kiválthatják az SCCP-ket. A holland hatóságok a dokumentáció elkészítése során egy előzetes nyilvános konzultáció eredményeit is figyelembe vették.

(6)

A feltérképezett alternatívák közül a legismertebbek a közepes lánchosszúságú klórozott paraffinok (MCCP-k) és a hosszúláncú klórozott paraffinok (LCCP-k), amelyek közül a felhasználók többsége számára az MCCP-k tűnnek jobb alternatívának. Mind az MCCP-k, mind az LCCP-k teljesítményjellemzői hasonlítanak az SCCP-kéihez. Más helyettesítő anyagok is léteznek, mint például a szerves foszfátokat tartalmazó égésgátlók, a foszfáttartalmú lágyítószerek, a szervetlen égésgátlók és különböző egyéb anyagok.

(7)

Az említett nyilvános konzultáció során egyes európai vállalatok felvetették, hogy az alternatív anyagokra történő átállás nem lesz feltétlenül zökkenőmentes, és hogy a termékek receptúrájának módosítása időigényes lehet. Több példa is volt már rá ugyanakkor, hogy bizonyos európai vállalatok különösebb nehézség nélkül áttértek az alternatív anyagok használatára. Kifejezetten a 850/2004/EK rendelet keretében mentesített két alkalmazásra vonatkozóan egy jelentős szállítószalag-gyártó jelezte, hogy az MCCP-kre való átállás zökkenőmentesen zajlott le és alacsony költségekkel járt. Az említett konzultáció előkészítésekor két másik vállalat alternatívákon dolgozott.

(8)

A Bizottság 2013-ban egyeztetett a bányászati ágazatbeli érintett felekkel. A konzultáció eredménye azt mutatta, hogy az ágazatban bányászati célokra már nem használnak SCCP-tartalmú szállítószalagokat.

(9)

Ami az SCCP-tartalmú gáttömítőanyagokat illeti, ilyeneket a jelek szerint már nem gyártanak, hoznak fogalomba vagy használnak fel az Unióban. Az érintett felek már 2008-ban jelezték az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (7), hogy az SCCP-k a jelek szerint már nincsenek használatban, illetve tömítőanyagokban (többek között a gáttömítőanyagokban) való felhasználásuk fokozatosan megszűnik Európában.

(10)

Az egyetlen olyan vállalkozás, amely az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) alapján SCCP-k gyártását jelentette be, 2012 júniusában úgy nyilatkozott, hogy a szóban forgó anyagok gyártását megszüntette, és azt nem kívánja újraindítani.

(11)

A bányászatban használt szállítószalagokban, illetve a gáttömítőanyagokban való felhasználás tekintetében az SCCP-k megfelelő alternatív anyagokkal helyettesíthetők. Következésképpen a Bizottság a 2009/2 határozat és a 850/2004/EK rendelet I. mellékletében szereplő, SCCP-kre vonatkozó bejegyzés felülvizsgálati rendelkezése alapján köteles megszüntetni az említett két felhasználási mód mentességét. Noha az ipar a jelek szerint önkéntes alapon már megszüntette ezt a két felhasználási módot, a vonatkozó bejegyzésben indokolt törölni a mentességeket azért, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok felhasználásának megszüntetésére irányuló nemzetközi egyezmény előírásai maradéktalanul teljesüljenek.

(12)

Az SCCP-k tekintetében azt is indokolt tisztázni, hogy a 850/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében előírt tilalom nem vonatkozik a bányászatban használt olyan szállítószalagokra, illetve olyan gáttömítőanyagokra, amelyek e rendelet hatálybalépésekor vagy azt megelőzően már használatban vannak.

(13)

Ezenkívül azt is egyértelművé kell tenni, hogy a 0,15 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó árucikkek forgalomba hozhatók és használhatók, mivel ez az az SCCP-mennyiség, amely szennyeződésként jelen lehet egy MCCP felhasználásával előállított árucikkben.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 67/548/EGK tanácsi irányelv (9) alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/2004/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(2)  A Tanács 2004. október 14-i 2006/507/EK határozata a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2004. február 19-i 2004/259/EK határozata a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 81., 2004.3.19., 35. o.).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  A Bizottság 2012. június 19-i 519/2012/EU rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az I. melléklete tekintetében történő módosításáról (HL L 159., 2012.6.20., 1. o.).

(6)  Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) (A rövidláncú klórozott paraffinokat (SCCP-ket) érintő lehetséges korlátozások értékelése); készítette: National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Hollandia, 2010. július.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(9)  A Tanács 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL 196., 1967.8.16., 1. o.).


MELLÉKLET

A 850/2004/EK rendelet I. mellékletének B. részében az „Alkánok, 10-13 szénatom számú, klór (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k)” bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„C10–C13 klóralkánok (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k)

85535-84-8

287-476-5

1.

Eltérésként engedélyezett az 1 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó anyagok vagy készítmények, illetve a 0,15 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó árucikkek előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása.

2.

A felhasználás az alábbiak tekintetében engedélyezett:

a)

SCCP-ket tartalmazó olyan, bányászatban használt szállítószalagok, illetve gáttömítőanyagok, amelyek 2015. december 4-én vagy az előtt már használatban voltak; és

b)

az a) pontban említettektől eltérő, SCCP-ket tartalmazó olyan árucikkek, amelyek 2012. július 10-én vagy az után már használatban voltak;

3.

A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése a fenti 2. pontban említett cikkekre vonatkozik.”