12.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 295/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2016 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 11.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a részvényekre vonatkozó standard tőkekövetelmény szimmetrikus korrekciójához alkalmazott részvényindex tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) (Szolvencia II.) és különösen annak 109a. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Annak biztosítása érdekében, hogy az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 172. cikkében előírtak szerint a részvényindex egy olyan diverzifikált eszközportfólió piaci értékét mérje, amely reprezentatív a biztosító vagy viszontbiztosító által jellemzően tartott eszközök jellege tekintetében, a részvényindexnek a releváns piacokra vonatkozó több meglévő részvényindexből kell állnia. Ahhoz, hogy ezeknek a részvényindexeknek a szintje összehasonlítható legyen, a 2009/138/EK irányelv 106. cikkének (2) bekezdésében említett megfelelő időtartam kezdetén minden egyes index szintjét 100 százalékpontban célszerű megállapítani.

(2)

A részvényindexek értéke a nap során ingadozik. Ezért szükséges tisztázni, hogy mely értéket kell használni egy adott napra vonatkozóan. Mivel a tőzsdéken nincs minden nap kereskedés, szükséges meghatározni azt is, hogy a részvényindexek szintjét mely napok esetében kell kiszámítani. Ezen okból meg kell határozni az „utolsó szint” és a „munkanap” fogalmát.

(3)

A részvényindexnek meg kell felelnie az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 172. cikkében meghatározott követelményeknek.

(4)

Ez a rendelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(5)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke által létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „utolsó szint”: a részvényindexnek a részvényindex szolgáltatója által közzétett, referencianapi utolsó értéke;

2.   „munkanap”: szombaton és vasárnapon kívül minden nap.

2. cikk

A részvényindex kiszámítása

(1)   A részvényindexnek a 2009/138/EK irányelv 106. cikke (2) bekezdésében említett szintjét minden egyes munkanapra vonatkozóan meg kell határozni.

A részvényindex egy konkrét munkanapra vonatkozó szintje a mellékletben szereplő összes részvényindex adott munkanapi hozzájárulásának összege.

A mellékletben meghatározott minden egyes részvényindex egy konkrét munkanapi hozzájárulása a részvényindex adott munkanapi normalizált szintjének és a mellékletben a részvényindexre vonatkozóan meghatározott súlynak a szorzata.

(2)   A mellékletben meghatározott minden egyes részvényindex egy konkrét munkanapra vonatkozó normalizált szintje a részvényindex adott munkanapi utolsó szintje, osztva azon 36 hónapos időtartam első napi utolsó szintjével, amely időtartam azon a munkanapon ér véget, amelyre vonatkozóan az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 172. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint a részvényindex szintje kiszámításra kerül. Ha egy konkrét nap esetében valamely részvényindex utolsó szintje nem áll rendelkezésre, az adott napot megelőző legfrissebb utolsó szintet kell használni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


MELLÉKLET

Részvényindexek és súlyok

Részvényindexek (árindex)

Súlyok

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08