11.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2002 RENDELETE

(2015. november 10.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. és V. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) III. mellékletének felváltásáról szóló 1357/2014/EU bizottsági rendelet (3) módosítja a hulladékok veszélyességi jellemzőit az 1272/2008/EK rendelettel (4) bevezetett változtatásokhoz való hozzáigazításuk érdekében. Az említett módosításban a H1–H15 veszélyességi jellemzők elnevezése HP1–HP15-re változik azért, hogy ne legyenek összetéveszthetők az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott figyelmeztető mondatok kódjaival. Az említett rendelet 2015. június 1-jétől alkalmazandó.

(2)

Az 1013/2006/EK rendelet IC. melléklete, amely külön utasításokat ír elő a bejelentőlap és a kísérődokumentum kitöltésére vonatkozóan, a veszélyességi jellemzők régi elnevezését használja, ezért azt ennek megfelelően naprakésszé kell tenni.

(3)

A 2014/955/EU bizottsági határozat (5) a tudományos és műszaki fejlődés tükrözése érdekében felváltja a 2000/532/EK bizottsági határozat (6) mellékletében felsorolt hulladékok listáját. A 2014/955/EU határozat 2015. június 1-jétől alkalmazandó.

(4)

Az 1013/2006/EK rendelet V. mellékletének 2. része felsorolja a 2000/532/EK határozat mellékletében szereplő hulladékokat. A 2000/532/EK határozat módosítása nyomán az 1013/2006/EK rendelet V. mellékletét helyénvaló hozzáigazítani az említett módosításokhoz. Ezért e rendeletet az 1357/2014/EU rendelet és a 2014/955/EU határozat alkalmazásának napjától indokolt alkalmazni.

(5)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet IC. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(3)  A Bizottság 2014. december 18-i 1357/2014/EU rendelete a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról (HL L 365., 2014.12.19., 89. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2014. december 18-i 2014/955/EU határozata a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról (HL L 370., 2014.12.30., 44. o.).

(6)  A Bizottság 2000. május 3-i 2000/532/EK határozata a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).


MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IC. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az IC. melléklet IV. szakaszának 25. g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„g)

viii. alpont: Adott esetben ide kell beírni a megfelelő H-kódot vagy H-kódokat, vagyis a hulladék veszélyességi jellemzőit leíró kódokat (lásd a bejelentőlaphoz csatolt rövidítés- és kódjegyzéket). Ha a hulladék a Bázeli Egyezmény szerint nem, a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. melléklete alapján azonban rendelkezik veszélyességi jellemzőkkel, a III. melléklet szerinti HP-kódot vagy HP-kódokat kell feltüntetni, a HP-kód után »EU« jelzést téve (pl. HP14 EU).”

2.

Az V. mellékletben a 2. rész helyébe a következő szöveg lép:

„2. rész

A 2000/532/EK bizottsági határozathoz  (1) csatolt mellékletben felsorolt hulladékok

01

ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, FEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

01 01

ásványok bányászatából származó hulladék

01 01 01

fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék

01 01 02

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék

01 03

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

01 03 04*

szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő

01 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

01 03 06

meddő, a 01 03 04 és a 01 03 05 kódszám alatt szereplők kivételével

01 03 07*

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

01 03 08

hulladék por, a 01 03 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 03 09

timföld előállításából származó vörösiszap, a 01 03 10 kódszám alatt szereplők kivételével

01 03 10*

timföld előállításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vörösiszap, a 01 03 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

01 04

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

01 04 07*

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

01 04 08

kőtörmelék és hulladék kavics, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 09

hulladék homok és hulladék agyag

01 04 10

hulladék por, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 11

kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 12

ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, a 01 04 07 és a 01 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 13

kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

01 05

fúróiszap és egyéb fúrási hulladék

01 05 04

édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék

01 05 05*

olajtartalmú fúróiszap és hulladék

01 05 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és ilyen anyagokat tartalmazó egyéb fúrási hulladék

01 05 07

barittartalmú fúróiszap és hulladék, a 01 05 05 és a 01 05 06 kódszám alatt szereplők kivételével

01 05 08

kloridtartalmú fúróiszap és hulladék, a 01 05 05 és a 01 05 06 kódszám alatt szereplők kivételével

01 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 01

mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka

02 01 01

mosásból és tisztításból származó iszap

02 01 02

hulladékká vált állati szövetek

02 01 03

hulladékká vált növényi szövetek

02 01 04

műanyaghulladék (kivéve a csomagolást)

02 01 06

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), szelektíven gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)

02 01 07

erdőgazdálkodási hulladék

02 01 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék

02 01 09

agrokémiai hulladék, a 02 01 08 kódszám alatt szereplők kivételével

02 01 10

fémhulladék

02 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 02

hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék

02 02 01

mosásból és tisztításból származó iszap

02 02 02

hulladékká vált állati szövetek

02 02 03

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 02 04

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 03

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melaszfeldolgozásból és -fermentálásból származó hulladék

02 03 01

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap

02 03 02

tartósítószer-hulladék

02 03 03

oldószeres extrakcióból származó hulladék

02 03 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 03 05

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 04

cukorgyártási hulladék

02 04 01

cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld

02 04 02

az előírásoktól eltérő minőségű kalcium-karbonát

02 04 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 05

tejipari hulladék

02 05 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 05 02

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 06

sütő- és cukrászipari hulladék

02 06 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 06 02

tartósítószer-hulladék

02 06 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 07

alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok előállításából származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)

02 07 01

nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék

02 07 02

szeszfőzés hulladéka

02 07 03

kémiai kezelésből származó hulladék

02 07 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 07 05

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

03

FAFELDOLGOZÁSBÓL, VALAMINT FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZROST-SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

03 01

fafeldolgozásból, valamint falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

03 01 01

fakéreg- és parafahulladék

03 01 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér

03 01 05

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, a 03 01 04 kódszám alatt szereplők kivételével

03 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

03 02

faanyagvédőszer-hulladék

03 02 01*

halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer

03 02 02*

klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

03 02 03*

fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

03 02 04*

szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

03 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer

03 02 99

közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer

03 03

Cellulózrost-szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból, illetve -feldolgozásból származó hulladék

03 03 01

fakéreg- és fahulladék

03 03 02

zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert)

03 03 05

papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap

03 03 07

hulladék papír és kartonrost-szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék

03 03 08

hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék

03 03 09

hulladék mésziszap

03 03 10

mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap

03 03 11

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 03 03 10 kódszám alatt szereplők kivételével

03 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

04

BŐR- SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK

04 01

bőr- és szőrmeipari hulladék

04 01 01

húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka

04 01 02

meszezési hulladék

04 01 03*

oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék

04 01 04

krómtartalmú cserzőlé

04 01 05

krómot nem tartalmazó cserzőlé

04 01 06

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap

04 01 07

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap

04 01 08

krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

04 01 09

kidolgozási és kikészítési hulladék

04 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

04 02

textilipari hulladék

04 02 09

társított anyagokból (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) származó hulladék

04 02 10

természetes alapanyagokból származó szerves anyag (például zsír, viasz)

04 02 14*

kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék

04 02 15

kikészítésből származó hulladék, a 04 02 14 kódszám alatt szereplők kivételével

04 02 16*

veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment

04 02 17

színezék és pigment, a 04 02 16 kódszám alatt szereplők kivételével

04 02 19*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

04 02 20

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 04 02 19 kódszám alatt szereplők kivételével

04 02 21

feldolgozatlan textilszál-hulladék

04 02 22

feldolgozott textilszál-hulladék

04 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

05

KŐOLAJ-FINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

05 01

kőolaj-finomításból származó hulladék

05 01 02*

sótalanító berendezésből származó iszap

05 01 03*

tartályfenék-iszap

05 01 04*

alkil-savas iszap

05 01 05*

kiömlött olaj

05 01 06*

az üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap

05 01 07*

savas kátrány

05 01 08*

egyéb kátrány

05 01 09*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap

05 01 10

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 05 01 09 kódszám alatt szereplők kivételével

05 01 11*

tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék

05 01 12*

savas olaj

05 01 13

kazántápvíz iszapja

05 01 14

hűtőtornyok hulladéka

05 01 15*

kimerült derítőföld

05 01 16

kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék

05 01 17

bitumen

05 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

05 06

a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék

05 06 01*

savas kátrány

05 06 03*

egyéb kátrány

05 06 04

hűtőtornyok hulladéka

05 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

05 07

földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék

05 07 01*

higanytartalmú hulladék

05 07 02

kéntartalmú hulladék

05 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06

SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

06 01

savak előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 01 01*

kénsav és kénessav

06 01 02*

sósav

06 01 03*

folysav (hidrogén-fluorid)

06 01 04*

foszfor- és foszforossav

06 01 05*

salétromsav és salétromossav

06 01 06*

egyéb sav

06 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 02

lúgok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 02 01*

kalcium-hidroxid

06 02 03*

ammónium-hidroxid

06 02 04*

nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 05*

egyéb lúg

06 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 03

sók és oldataik, valamint fém-oxidok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 03 11*

Cianidtartalmú szilárd sók és oldataik

06 03 13*

nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik

06 03 14

szilárd sók és oldataik, a 06 03 11 és a 06 03 13 kódszám alatt szereplők kivételével

06 03 15*

nehézfémeket tartalmazó fém-oxidok

06 03 16

fém-oxidok, a 06 03 15 kódszám alatt szereplők kivételével

06 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 04

fémtartalmú hulladék, a 06 03 kódszám alatt szereplők kivételével

06 04 03*

arzéntartalmú hulladék

06 04 04*

higanytartalmú hulladék

06 04 05*

más nehézfémeket tartalmazó hulladék

06 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 05

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

06 05 02*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

06 05 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 06 05 02 kódszám alatt szereplők kivételével

06 06

kénvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék

06 06 02*

veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék

06 06 03

szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, a 06 06 02 kódszám alatt szereplők kivételével

06 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 07

halogének előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogének vegyipari feldolgozásából származó hulladék

06 07 01*

elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék

06 07 02*

klórgyártásból származó aktív szén

06 07 03*

higanytartalmú bárium-szulfát iszap

06 07 04*

oldat és sav, például kontakt-sav

06 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 08

szilícium és szilíciumszármazékok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 08 02*

veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék

06 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 09

foszforvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a foszfor vegyipari feldolgozásából származó hulladék

06 09 02

foszfortartalmú salak

06 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalciumalapú reakciók hulladéka

06 09 04

kalciumalapú reakciók hulladéka, a 06 09 03 kódszám alatt szereplők kivételével

06 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 10

nitrogénvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a nitrogén vegyipari feldolgozásából és műtrágyagyártásból származó hulladék

06 10 02*

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

06 10 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 11

szervetlen pigmentek és opálosító anyagok előállításából származó hulladék

06 11 01

titán-dioxid előállításából származó, kalciumalapú reakció hulladéka

06 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 13

közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék

06 13 01*

szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

06 13 02*

kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)

06 13 03

műkorom

06 13 04*

azbeszt feldolgozásának hulladéka

06 13 05*

korom

06 13 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07

SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

07 01

szerves anyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 01 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 01 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 01 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 01 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

07 01 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

07 01 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 01 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 02

műanyagok, műgumi és műszálak előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 02 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 02 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 02 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 02 07*

halogéntartalmú üst- és reakciómaradék

07 02 08*

egyéb üst- és reakciómaradék

07 02 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 02 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 02 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 02 13

hulladék műanyag

07 02 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladék

07 02 15

adalékanyag-hulladék, a 07 02 14 kódszám alatt szereplők kivételével

07 02 16*

veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék

07 02 17

szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, a 07 02 16 kódszám alatt szereplők kivételével

07 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 03

szerves festékek, pigmentek és színezékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve 06 11)

07 03 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 03 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 03 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 03 07*

halogéntartalmú üst- és reakciómaradék

07 03 08*

egyéb üst- és reakciómaradék

07 03 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 03 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 03 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 04

szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 04 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 04 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 04 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 04 07*

halogéntartalmú üst- és reakciómaradék

07 04 08*

egyéb üst- és reakciómaradék

07 04 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 04 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 04 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

07 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 05

gyógyszerek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 05 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 05 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 05 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 05 07*

halogéntartalmú üst- és reakciómaradék

07 05 08*

egyéb üst- és reakciómaradék

07 05 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 05 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 05 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 05 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

07 05 14

szilárd hulladék, a 07 05 13 kódszám alatt szereplők kivételével

07 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 06

zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 06 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 06 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 06 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 06 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

07 06 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

07 06 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 06 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 06 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 07

finomvegyszerek és vegyipari termékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék

07 07 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 07 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 07 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 07 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

07 07 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

07 07 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 10*

egyéb szűrőpogácsa, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 07 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 07 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

08 01

festékek és lakkok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

08 01 11*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladék

08 01 12

festék- vagy lakkhulladék, a 08 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 13*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszap

08 01 14

festék- vagy lakk-iszap, a 08 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 15*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes iszap

08 01 16

festék- vagy lakktartalmú vizes iszap, a 08 01 15 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 17*

festék vagy lakk eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

08 01 18

festék vagy lakk eltávolításából származó hulladék, a 08 01 17 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 19*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók

08 01 20

festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, a 08 01 19 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 21*

festék vagy lakk eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

08 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08 02

egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) előállításából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 02 01

poralapú bevonatok hulladéka

08 02 02

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap

08 02 03

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió

08 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08 03

nyomdafestékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 03 07

nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap

08 03 08

nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék

08 03 12*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladék

08 03 13

nyomdafesték-hulladék, a 08 03 12 kódszám alatt szereplők kivételével

08 03 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-iszap

08 03 15

nyomdafesték-iszap, a 08 03 14 kódszám alatt szereplők kivételével

08 03 16*

hulladékká vált gravírozó oldat

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

08 03 18

hulladékká vált toner, a 08 03 17 kódszám alatt szereplők kivételével

08 03 19*

diszpergált olaj

08 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08 04

ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 09*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka

08 04 10

ragasztók és tömítőanyagok hulladéka, a 08 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével

08 04 11*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyagok iszapja

08 04 12

ragasztó- és tömítőanyagok iszapja, a 08 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével

08 04 13*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók vagy tömítőanyagok vizes iszapja

08 04 14

ragasztók vagy tömítőanyagok vizes iszapja, a 08 04 13 kódszám alatt szereplők kivételével

08 04 15*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat vagy tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék

08 04 16

ragasztókat vagy tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, a 08 04 15 kódszám alatt szereplők kivételével

08 04 17*

gyantaolaj

08 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08 05

A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék

08 05 01*

hulladék izocianátok

09

A FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA

09 01

a fényképészeti ipar hulladéka

09 01 01*

vizes alapú előhívó és aktiváló oldat

09 01 02*

vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldat

09 01 03*

oldószeralapú előhívó oldat

09 01 04*

rögzítő (fixír-) oldat

09 01 05*

halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat

09 01 06*

a fényképészeti hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 10

egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül

09 01 11*

egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz

09 01 12

áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, a 09 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

09 01 13*

a képződés helyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladéka, a 09 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével

09 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10

TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

10 01

erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve 19)

10 01 01

hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04 kódszám alatt szereplő kazánport)

10 01 02

széntüzelés pernyéje

10 01 03

tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye

10 01 04*

olajtüzelés pernyéje és kazánpora

10 01 05

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladék

10 01 07

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladék

10 01 09*

kénsav

10 01 13*

tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

10 01 14*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 15

együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, a 10 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 16*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 01 17

együttégetésből származó pernye, a 10 01 16 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 18*

gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

10 01 19

gázok tisztításából származó hulladék, a 10 01 05, 10 01 07 és a 10 01 18 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 20*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

10 01 21

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 10 01 20 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 22*

kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap

10 01 23

kazán tisztításából származó vizes iszap, a 10 01 22 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 24

fluidágy homokja

10 01 25

széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék

10 01 26

hűtővíz kezeléséből származó hulladék

10 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 02

vas- és acéliparból származó hulladék

10 02 01

salak kezeléséből származó hulladék

10 02 02

kezeletlen salak

10 02 07*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 02 08

gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 02 07 kódszám alatt szereplők kivételével

10 02 10

hengerlési reve

10 02 11*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 02 12

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 02 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 02 13*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 02 14

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 02 13 kódszám alatt szereplők kivételével

10 02 15

egyéb iszap és szűrőpogácsa

10 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 03

alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék

10 03 02

hulladékká vált anódtörmelék

10 03 04*

elsődleges termelésből származó salak

10 03 05

hulladék timföld

10 03 08*

másodlagos termelésből származó sósalak

10 03 09*

másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

10 03 15*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak

10 03 16

fölözék és salak, a 10 03 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 17*

anódgyártásból származó kátránytartalmú hulladék

10 03 18

anódgyártásból származó, széntartalmú hulladék, a 10 03 17 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 19*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 03 20

füstgázpor, a 10 03 19 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 21*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalomból származó port is)

10 03 22

egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalomból származó port is), a 10 03 21 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 23*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 03 24

gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 03 23 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 25*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 03 26

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 03 25 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 27*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 03 28

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 03 27 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 29*

sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

10 03 30

sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, a 10 03 29 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 04

ólom termikus kohászatából származó hulladék

10 04 01*

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02*

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 04 03*

kalcium-arzenát

10 04 04*

füstgázpor

10 04 05*

egyéb részecskék és por

10 04 06*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

10 04 07*

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 04 09*

hűtővíz-kezelésből származó olajtartalmú hulladék

10 04 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 05

cink termikus kohászatából származó hulladék

10 05 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 05 03*

füstgázpor

10 05 04

egyéb részecskék és por

10 05 05*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

10 05 06*

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 05 08*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 05 09

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 05 08 kódszám alatt szereplők kivételével

10 05 10*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak

10 05 11

fölözék és salak, a 10 05 10 kódszám alatt szereplők kivételével

10 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 06

réz termikus kohászatából származó hulladék

10 06 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 06 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 06 03*

füstgázpor

10 06 04

egyéb részecskék és por

10 06 06*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

10 06 07*

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 06 09*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 06 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 06 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 07

ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék

10 07 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 07 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 07 03

gázkezelésből származó szilárd hulladék

10 07 04

egyéb részecskék és por

10 07 05

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 07 07*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 07 08

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 07 07 kódszám alatt szereplők kivételével

10 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 08

egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladék

10 08 04

szilárd részecskék és por

10 08 08*

elsődleges és másodlagos termelés sósalakja

10 08 09

egyéb salak

10 08 10*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak

10 08 11

fölözék és salak, a 10 08 10 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 12*

anódgyártásból származó kátránytartalmú hulladék

10 08 13

anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, a 10 08 12 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 14

anódtörmelék

10 08 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 08 16

füstgázpor, a 10 08 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 08 18

füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 08 17 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 19*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 08 20

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 08 19 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 09

vasöntvények készítéséből származó hulladék

10 09 03

kemencesalak

10 09 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

10 09 06

fémöntésre nem használt öntőmag és forma, a 10 09 05 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

10 09 08

fémöntésre használt öntőmag és forma, a 10 09 07 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 09 10

füstgázpor, a 10 09 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 09 12

egyéb részecskék, a 10 09 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladék

10 09 14

kötőanyag-hulladék, a 10 09 13 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag

10 09 16

hulladékká vált repedésjelző anyag, a 10 09 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 10

nemvasfém öntvények készítéséből származó hulladék

10 10 03

kemencesalak

10 10 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

10 10 06

fémöntésre nem használt öntőmag és forma, a 10 10 05 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

10 10 08

fémöntésre használt öntőmag és forma, a 10 10 07 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 10 10

füstgázpor, a 10 10 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 10 12

egyéb részecskék, a 10 10 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladék

10 10 14

kötőanyag-hulladék, a 10 10 13 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 10 16

hulladékká vált repedésjelző anyagok, a 10 10 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 11

üveg és üvegtermékek előállításából származó hulladék

10 11 03

üvegalapú, szálas anyagok hulladéka

10 11 05

szilárd részecskék és por

10 11 09*

feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka

10 11 10

feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, a 10 11 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 11*

nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugárcsövek) üvegrészecske- és üvegpor hulladék

10 11 12

üveghulladék, a 10 11 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszap

10 11 14

üvegcsiszolási és -polírozási iszap, a 10 11 13 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 15*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 11 16

füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, a 10 11 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 11 18

füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 11 17 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 19*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 11 20

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, a 10 11 19 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 12

kerámiaáru, tégla, cserép és építőipari termékek előállításából származó hulladék

10 12 01

hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék

10 12 03

szilárd részecskék és por

10 12 05

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 12 06

kiselejtezett öntőforma

10 12 08

kerámia, tégla, cserép és építőipari termékek hulladéka

10 12 09*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 12 10

gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 12 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 12 11*

nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék

10 12 12

zománcozási hulladék, a 10 12 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 12 13

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

10 12 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 13

cement, mész és gipsz előállításából, valamint ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladék

10 13 01

hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek

10 13 04

mészégetésből és -oltásból származó hulladék

10 13 06

szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)

10 13 07

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 13 09*

azbesztcement-gyártásnál képződő azbeszttartalmú szilárd hulladék

10 13 10

azbesztcement-gyártásnál képződő szilárd hulladék, a 10 13 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 13 11

cementalapú kompozitanyagok hulladéka, a 10 13 09 és a 10 13 10 kódszám alatt szereplők kivételével

10 13 12*

gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 13 13

gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 13 12 kódszám alatt szereplők kivételével

10 13 14

hulladék beton és betonkészítési iszap

10 13 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 14

krematóriumokból származó hulladék

10 14 01*

füstgáztisztításból származó higanytartalmú hulladék

11

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVASFÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA

11 01

fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) származó hulladék

11 01 05*

reve eltávolítására használt sav

11 01 06*

közelebbről meg nem határozott sav

11 01 07*

pácolásra használt lúg

11 01 08*

foszfátozásból származó iszap

11 01 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

11 01 10

iszap és szűrőpogácsa, a 11 01 09 kódszám alatt szereplők kivételével

11 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz

11 01 12

öblítő- és mosóvíz, a 11 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

11 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék

11 01 14

zsírtalanítási hulladék, a 11 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével

11 01 15*

membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapja

11 01 16*

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

11 01 98*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

11 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

11 02

nemvasfémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék

11 02 02*

cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve)

11 02 03

vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok előállításából származó hulladék

11 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék

11 02 06

réz-hidrometallurgiai hulladék, a 11 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével

11 02 07*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

11 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

11 03

fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszap és szilárd hulladék

11 03 01*

cianidtartalmú hulladék

11 03 02*

egyéb hulladék

11 05

tűzihorganyzási eljárások hulladéka

11 05 01

kemény cink

11 05 02

cinkhamu

11 05 03*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

11 05 04*

kimerült folyósítószer

11 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

12

FÉMEK ÉS MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

12 01

fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01 01

vasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 02

vasfém részecskék és por

12 01 03

nemvasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 04

nemvasfém részecskék és por

12 01 05

gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

12 01 06*

ásványolaj-alapú, halogéntartalmú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)

12 01 07*

halogénmentes, ásványolaj-alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)

12 01 08*

halogéntartalmú hűtő-kenő emulzió és oldat

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat

12 01 10*

szintetikus gépolaj

12 01 12*

kimerült viasz és zsír

12 01 13

hegesztési hulladék

12 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszap

12 01 15

gépi megmunkálás során képződő iszap, a 12 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével

12 01 16*

veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék

12 01 17

homokfúvatási hulladék, a 12 01 16 kódszám alatt szereplők kivételével

12 01 18*

olajtartalmú fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)

12 01 19*

biológiailag lebomló gépolaj

12 01 20*

veszélyes anyagokat tartalmazó elhasználódott csiszolóanyagok és eszközök

12 01 21

elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, a 12 01 20 kódszám alatt szereplők kivételével

12 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

12 03

vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve 11)

12 03 01*

vizes mosófolyadék

12 03 02*

gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka

13

OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKA (KIVÉVE ÉTOLAJOK, VALAMINT 05, 12 ÉS 19)

13 01

hidraulikaolaj hulladéka

13 01 01*

PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj

13 01 04*

klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió

13 01 05*

klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió

13 01 09*

klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj-alapú hidraulikaolaj

13 01 10*

klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj-alapú hidraulikaolaj

13 01 11*

szintetikus hidraulikaolaj

13 01 12*

biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj

13 01 13*

egyéb hidraulikaolaj

13 02

motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

13 02 04*

ásványolaj-alapú, klórozott szerves vegyületeket tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 02 05*

ásványolaj-alapú, klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 02 07*

biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 02 08*

egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 03

szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 01*

PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 06*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, a 13 03 01 kódszám alatt szereplők kivételével

13 03 07*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 08*

szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 09*

biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 10*

egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 04

hajófenéki olajhulladék

13 04 01*

belvízi hajózásból származó hajófenéki olajhulladék

13 04 02*

kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék

13 04 03*

egyéb, hajózásból származó hajófenéki olajhulladék

13 05

olaj-víz szeparátorokból származó hulladék

13 05 01*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag

13 05 02*

olaj-víz szeparátorokból származó iszap

13 05 03*

bűzelzáróból származó iszap

13 05 06*

olaj-víz szeparátorokból származó olaj

13 05 07*

olaj-víz szeparátorokból származó olajtartalmú víz

13 05 08*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverék

13 07

folyékony üzemanyagok hulladéka

13 07 01*

tüzelőolaj és dízelolaj

13 07 02*

benzin

13 07 03*

egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)

13 08

közelebbről meg nem határozott olajhulladék

13 08 01*

sótalanítási iszap vagy emulzió

13 08 02*

egyéb emulzió

13 08 99*

közelebbről meg nem határozott hulladék

14

SZERVES OLDÓSZER, HŰTŐANYAG ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKA (KIVÉVE 07 ÉS 08)

14 06

szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék

14 06 01*

klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC

14 06 02*

egyéb halogénezett oldószer és oldószerkeverék

14 06 03*

egyéb oldószer és oldószerkeverék

14 06 04*

halogénezett oldószereket tartalmazó iszap vagy szilárd hulladék

14 06 05*

egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék

15

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01

csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

15 01 03

fa csomagolási hulladék

15 01 04

fém csomagolási hulladék

15 01 05

vegyes összetételű (kompozit) csomagolási hulladék

15 01 06

kevert csomagolási hulladék

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

15 01 09

textil csomagolási hulladék

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

15 02

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

15 02 03

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, a 15 02 02 kódszám alatt szereplők kivételével

16

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó, hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járműveket is), valamint a hulladékká vált gépjármű bontásából és karbantartásából származó hulladék (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncs

16 01 04*

hulladékká vált gépjármű

16 01 06

hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt

16 01 07*

olajszűrő

16 01 08*

higanyt tartalmazó alkatrész

16 01 09*

PCB-t tartalmazó alkatrész

16 01 10*

robbanó tulajdonságú alkatrész (például légzsák)

16 01 11*

azbesztet tartalmazó súrlódóbetét

16 01 12

súrlódóbetét, a 16 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

16 01 13*

fékfolyadék

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

16 01 15

fagyálló folyadék, a 16 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével

16 01 16

cseppfolyósított gázok tartályai

16 01 17

vasfém

16 01 18

nemvasfém

16 01 19

műanyag

16 01 20

üveg

16 01 21*

veszélyes alkatrészek, a 16 01 07 és a 16 01 11 közötti kódszámok, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével

16 01 22

közelebbről meg nem határozott alkatrészek

16 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

16 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 09*

PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

16 02 10*

PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, a 16 02 09 kódszám alatt szereplők kivételével

16 02 11*

klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezések

16 02 12*

kiporló azbesztet tartalmazó, használatból kivont berendezés

16 02 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés (2), a 16 02 09 és a 16 02 12 közötti kódszámok alatt szereplők kivételével

16 02 14

kiselejtezett berendezés, a 16 02 09 és a 16 02 13 közötti kódszámok alatt felsoroltak kivételével

16 02 15*

kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes összetevők

16 02 16

kiselejtezett berendezésből eltávolított összetevők, a 16 02 15 kódszám alatt szereplők kivételével

16 03

az előírásoktól eltérő minőségű és nem használt termékek

16 03 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék

16 03 04

szervetlen hulladék, a 16 03 03 kódszám alatt szereplők kivételével

16 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék

16 03 06

szerves hulladék, a 16 03 05 kódszám alatt szereplők kivételével

16 03 07*

fémhigany

16 04

robbanóanyag-hulladék

16 04 01*

hulladék lőszer

16 04 02*

tűzijáték-hulladék

16 04 03*

egyéb robbanóanyag-hulladék

16 05

nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek

16 05 04*

nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

16 05 05

nyomásálló tartályokban tárolt gázok, a 16 05 04 kódszám alatt szereplők kivételével

16 05 06*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07*

használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek

16 05 08*

használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek

16 05 09

használatból kivont vegyszerek, a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08 kódszám alatt szereplők kivételével

16 06

elemek és akkumulátorok

16 06 01*

ólomakkumulátorok

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

16 06 03*

higanyt tartalmazó elemek

16 06 04

lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)

16 06 05

egyéb elemek és akkumulátorok

16 06 06*

elemekből és akkumulátorokból származó, szelektíven gyűjtött elektrolit

16 07

szállító- és tárolótartályok, valamint hordók tisztításából származó hulladék (kivéve 05 és 13)

16 07 08*

olajtartalmú hulladék

16 07 09*

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

16 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

16 08

kimerült katalizátorok

16 08 01

arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú kimerült katalizátorok (kivéve 16 08 07)

16 08 02*

veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó kimerült katalizátorok

16 08 03

közelebbről meg nem határozott, egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó kimerült katalizátorok

16 08 04

fluidizációs krakkolás kimerült katalizátora (kivéve 16 08 07)

16 08 05*

foszforsavat tartalmazó kimerült katalizátor

16 08 06*

katalizátorként alkalmazott kimerült folyadék

16 08 07*

veszélyes anyagokkal szennyezett kimerült katalizátorok

16 09

oxidáló anyagok

16 09 01*

permanganátok, például kálium-permanganát

16 09 02*

kromátok, például kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát

16 09 03*

peroxidok, például hidrogén-peroxid

16 09 04*

közelebbről meg nem határozott oxidáló anyagok

16 10

a képződés helyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék

16 10 01*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék

16 10 02

vizes folyékony hulladék, a 16 10 01 kódszám alatt szereplők kivételével

16 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok

16 10 04

vizes tömény oldatok, a 16 10 03 kódszám alatt szereplők kivételével

16 11

bélés- és tűzálló anyagok hulladéka

16 11 01*

kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok

16 11 02

kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 01 kódszám alatt szereplők kivételével

16 11 03*

kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok

16 11 04

kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 03 kódszám alatt szereplők kivételével

16 11 05*

kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok

16 11 06

kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 05 kódszám alatt szereplők kivételével

17

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01

beton

17 01 02

tégla

17 01 03

cserép és kerámia

17 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó, elkülönített beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy azok keveréke

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámiakeveréke, a 17 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével

17 02

fa, üveg és műanyag

17 02 01

fa

17 02 02

üveg

17 02 03

műanyag

17 02 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag és fa

17 03

bitumenkeverék, szénkátrány és kátránytermék

17 03 01*

szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverék

17 03 02

bitumenkeverék, a 17 03 01 kódszám alatt szereplők kivételével

17 03 03*

szénkátrány és kátránytermék

17 04

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

17 04 02

alumínium

17 04 03

ólom

17 04 04

cink

17 04 05

vas és acél

17 04 06

ón

17 04 07

kevert fémek

17 04 09*

veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék

17 04 10*

olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel

17 04 11

kábel, a 17 04 10 kódszám alatt szereplők kivételével

17 05

föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kő és kotrási meddő

17 05 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kő

17 05 04

föld és kő, a 17 05 03 kódszám alatt szereplők kivételével

17 05 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő

17 05 06

kotrási meddő, a 17 05 05 kódszám alatt szereplők kivételével

17 05 07*

veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya

17 05 08

vasúti pálya kavicságya, a 17 05 07 kódszám alatt szereplők kivételével

17 06

szigetelőanyag és azbeszttartalmú építőanyag

17 06 01*

azbeszttartalmú szigetelőanyag

17 06 03*

veszélyes anyagból álló vagy ilyen anyagot tartalmazó egyéb szigetelőanyagv

17 06 04

szigetelőanyag, a 17 06 01 és 17 06 03 kódszám alatt szereplők kivételével

17 06 05*

azbeszttartalmú építőanyag

17 08

gipszalapú építőanyag

17 08 01*

veszélyes anyagokkal szennyezett gipszalapú építőanyag

17 08 02

gipszalapú építőanyag, a 17 08 01 kódszám alatt szereplők kivételével

17 09

egyéb építési és bontási hulladék

17 09 01*

higanyt tartalmazó építési és bontási hulladék

17 09 02*

PCB-t tartalmazó építési és bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-t tartalmazó gyantaalapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)

17 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

17 09 04

kevert építési és bontási hulladék, a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 kódszám alatt szereplők kivételével

18

EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (KIVÉVE A NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZÓ KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOT)

18 01

szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladék

18 01 01

éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)

18 01 02

testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03)

18 01 03*

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

18 01 04

hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)

18 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer

18 01 07

vegyszer, a 18 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével

18 01 08*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszer

18 01 09

gyógyszer, a 18 01 08 kódszám alatt szereplők kivételével

18 01 10*

fogászati célokra használt amalgámhulladék

18 02

állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladék

18 02 01

éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)

18 02 02*

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

18 02 03

hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében

18 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer

18 02 06

vegyszer, a 18 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével

18 02 07*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszer

18 02 08

gyógyszer, a 18 02 07 kódszám alatt szereplők kivételével

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK HELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS AZ IPARI VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 01

hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék

19 01 02

kazánhamuból eltávolított vastartalmú anyagok

19 01 05*

gázkezelésből származó szűrőpogácsa

19 01 06*

gázkezelésből származó vizes folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék

19 01 07*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

19 01 10*

füstgáz kezeléséből származó kimerült aktív szén

19 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 12

kazánhamu és salak, a 19 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

19 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 14

pernye, a 19 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével

19 01 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por

19 01 16

kazánból eltávolított por, a 19 01 15 kódszám alatt szereplők kivételével

19 01 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízishulladék

19 01 18

pirolízishulladék, 19 01 17 kódszám alatt szereplők kivételével

19 01 19

fluid-ágy homokja

19 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 02

hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék

19 02 03

kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmazó előkevert hulladék

19 02 04*

legalább egyfajta veszélyes hulladékot tartalmazó előkevert hulladék

19 02 05*

fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 02 06

fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, a 19 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével

19 02 07*

elválasztásból származó olaj és koncentrátum

19 02 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony éghető hulladék

19 02 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd éghető hulladék

19 02 10

éghető hulladék, a 19 02 08 és a 19 02 09 kódszám alatt szereplők kivételével

19 02 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

19 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 03

stabilizált/szilárdított hulladék

19 03 04*

csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, a 19 03 08 kódszám alatt szereplők kivételével

19 03 05

stabilizált hulladék, a 19 03 04 kódszám alatt szereplők kivételével

19 03 06*

szilárdított, veszélyesként megjelölt hulladék

19 03 07

szilárdított hulladék, a 19 03 06 kódszám alatt szereplők kivételével

19 03 08*

részben stabilizált higany

19 04

üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék

19 04 01

üvegesített (vitrifikált) hulladék

19 04 02*

pernye- és egyéb füstgázkezelési hulladék

19 04 03*

nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis

19 04 04

üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék

19 05

szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék

19 05 01

települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója

19 05 02

állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója

19 05 03

az előírásoktól eltérő minőségű komposzt

19 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 06

hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék

19 06 03

települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 04

települési hulladék anaerob kezeléséből származó fermentációs maradék

19 06 05

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 06

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó fermentációs maradék

19 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 07

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz

19 07 02*

hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz

19 07 03

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, a 19 07 02 kódszám alatt szereplők kivételével

19 08

szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék

19 08 01

rácsszemét

19 08 02

homokfogóból származó hulladék

19 08 05

települési szennyvíz tisztításából származó iszap

19 08 06*

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 08 07*

ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap

19 08 08*

membránrendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladéka

19 08 09

olaj-víz elválasztásából származó, kizárólag étolajat és étkezési zsírt tartalmazó zsír-olaj keverék

19 08 10*

olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, a 19 08 09 kódszám alatt szereplők kivételével

19 08 11*

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 08 12

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, a 19 08 11 kódszám alatt szereplők kivételével

19 08 13*

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 08 14

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, a 19 08 13 kódszám alatt szereplők kivételével

19 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 09

ivóvíz vagy ipari víz előállításából származó hulladék

19 09 01

durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék

19 09 02

víz derítéséből származó iszap

19 09 03

karbonátsók eltávolításából származó iszap

19 09 04

kimerült aktív szén

19 09 05

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 09 06

ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap

19 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 10

fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék

19 10 01

vas- és acélhulladék

19 10 02

nemvasfém-hulladék

19 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por

19 10 04

könnyű frakció és por, a 19 10 03 kódszám alatt szereplők kivételével

19 10 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók

19 10 06

más frakciók, a 19 10 05 kódszám alatt szereplők kivételével

19 11

olaj regenerálásából származó hulladék

19 11 01*

kimerült derítőföld

19 11 02*

savas kátrány

19 11 03*

vizes folyékony hulladék

19 11 04*

fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék

19 11 05*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 11 06

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 19 11 05 kódszám alatt szereplők kivételével

19 11 07*

füstgáztisztításból származó hulladék

19 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 12

közelebbről meg nem határozott, mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés) származó hulladék

19 12 01

papír és karton

19 12 02

vasfém

19 12 03

nemvasfém

19 12 04

műanyag és gumi

19 12 05

üveg

19 12 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

19 12 07

fa, a 19 12 06 kódszám alatt szereplők kivételével

19 12 08

textíliák

19 12 09

ásványi anyagok (például homok, kövek)

19 12 10

éghető hulladék (pl. hulladékból előállított üzemanyag)

19 12 11*

egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

19 12 12

egyéb, a 19 12 11 kódszámú hulladéktól különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

19 13

talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék

19 13 01*

talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

19 13 02

talaj remediációjából származó szilárd hulladék, a 19 13 01 kódszám alatt szereplők kivételével

19 13 03*

talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 13 04

talaj remediációjából származó iszap, a 19 13 03 kódszám alatt szereplők kivételével

19 13 05*

talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 13 06

talajvíz remediációjából származó iszap, a 19 13 05 kódszám alatt szereplők kivételével

19 13 07*

talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok

19 13 08

talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, a 19 13 07 kódszám alatt szereplők kivételével

20

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS

20 01

szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01)

20 01 01

papír és karton

20 01 02

üveg

20 01 08

biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

20 01 10

ruhanemű

20 01 11

textíliák

20 01 13*

oldószer

20 01 14*

sav

20 01 15*

lúg

20 01 17*

fényképészeti vegyszer

20 01 19*

növényvédő szer

20 01 21*

fénycső és egyéb higanytartalmú hulladék

20 01 23*

klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezés

20 01 25

étolaj és étkezési zsír

20 01 26*

olaj és zsír, a 20 01 25 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festék, tinta, ragasztó és gyanta

20 01 28

festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

20 01 30

mosószer, a 20 01 29 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 31*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszer

20 01 32

gyógyszer, a 20 01 31 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 33*

a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alá tartozó elemek és akkumulátorok, valamint az ilyen elemeket tartalmazó, osztályozatlan elemek és akkumulátorok

20 01 34

elemek és akkumulátorok, a 20 01 33 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 35*

veszélyes alkatrészeket tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszám alatt szereplők kivételével (3)

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 37*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

20 01 38

fa, a 20 01 37 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 39

műanyagok

20 01 40

fémek

20 01 41

kéményseprésből származó hulladék

20 01 99

közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók

20 02

kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

20 02 02

talaj és kő

20 02 03

egyéb, biológiailag nem lebomló hulladék

20 03

egyéb települési hulladék

20 03 01

vegyes települési hulladék

20 03 02

piacokon keletkező hulladék

20 03 03

úttisztításból származó maradék hulladék

20 03 04

emésztőgödrökből származó iszap

20 03 06

szennyvíztisztításból származó hulladék

20 03 07

lomhulladék

20 03 99

közelebbről meg nem határozott települési hulladék”


(1)  A csillaggal megjelölt hulladékok a veszélyes hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek. A hulladékoknak az alábbi jegyzékbe történő besorolásakor a 2000/532/EK bizottsági határozathoz csatolt melléklet «Fogalommeghatározások», «Értékelés és osztályozás» és «A hulladékok jegyzéke» szakasza az irányadó.

(2)  Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó veszélyes alkatrészek közé tartozhatnak a 16 06 kódszámalatt szereplő és veszélyesként megjelölt akkumulátorok és elemek; higanyszálak, katódikus csőből származó vagy egyéb aktivált üveg stb.

(3)  Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó veszélyes alkatrészek közé tartozhatnak a 16 06 kódszám alatt szereplő és veszélyesként megjelölt akkumulátorok és elemek; higanyszálak, katódsugárcsőből származó üveg vagy egyéb aktivált üveg stb.