12.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1986 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 11.)

a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3a. cikkére,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelvre (2), és különösen annak 3a. cikkére,

tekintettel a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3), és különösen annak 32. cikke (1) és 52. cikke (2) bekezdésére, valamint 64. cikkére,

tekintettel a koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 33. cikke (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 51. cikke (1) és (2) bekezdésére, 75. cikke (3) bekezdésére és 79. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (6) és különösen annak 71. cikke (1) és (2) bekezdésére, 92. cikke (3) bekezdésére és 96. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 89/665/EGK és a 2014/24/EU irányelv előírja, hogy az árubeszerzésre, az építési beruházásra, valamint a szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárásokat közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közzétételhez használt hirdetményekben meg kell adni az említett irányelvek által előírt információkat.

(2)

A 92/13/EGK és a 2014/25/EU irányelv előírja, hogy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban az árubeszerzésre, az építési beruházásra, valamint a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések eljárásait közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közzétételhez használt hirdetményekben meg kell adni az említett irányelvek által előírt információkat.

(3)

A 2009/81/EK irányelv előírja, hogy a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések eljárásait közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közzétételhez használt hirdetményekben meg kell adni az említett irányelv által előírt információkat.

(4)

A 89/665/EGK, a 92/13/EGK és a 2014/23/EU irányelv előírja, hogy az építési koncessziós szerződések és a szolgáltatási koncessziós szerződések hirdetményeit közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közzétételhez használt hirdetményekben meg kell adni az említett irányelvek által előírt információkat.

(5)

A 842/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (7) meghatározza a 2004/17/EK, 2004/18/EK, 2009/81/EK, 89/665/EGK és 92/13/EGK irányelvek által előírt hirdetménymintákat.

(6)

A 2014/23/EU, 2014/24/EU és 2014/25/EU irányelveknek való megfelelés érdekében, valamint a 89/665/EGK és 92/13/EGK irányelvek maradéktalan alkalmazása érdekében a 842/2011/EU végrehajtási rendelethez mellékelt hirdetménymintákat módosítani kell, továbbá új hirdetménymintákat kell meghatározni. Tekintettel a szükséges módosítások számára és mértékére, az 842/2011/EK végrehajtási rendeletet fel kell váltani.

(7)

Amennyiben azonban valamely tagállam a 2014/23/EU, 2014/24/EU vagy 2014/25/EU irányelvet vagy a 89/665/EGK vagy 92/13/EGK irányelv módosításait a 2016. április 18-i határidő előtt hajtja végre, ajánlatkérői attól az időponttól kezdve csak a jelen végrehajtási rendeletben meghatározott hirdetménymintákat használhatják, mivel egyedül ezek biztosítják az új vagy módosított irányelveknek való megfelelést.

(8)

A 2009/81/EK irányelv nem módosult, ezért az abban meghatározott hirdetményminták ugyancsak változatlanok. Következésképp azokat a 842/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséig alkalmazni kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az ajánlatkérőknek a 2014/24/EU irányelv 48., 49., 50., 72., 75. és 79. cikkében említett hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet I., II., III., VIII–XI., XVII. és XVIII. mellékletében meghatározott hirdetménymintákat kell használniuk.

2. cikk

Az ajánlatkérőknek a 2014/25/EU irányelv 67–70., 89., 92. és 96. cikkében említett hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet IV–XI., XVII. és XIX. mellékletében meghatározott hirdetménymintákat kell használniuk.

3. cikk

Az ajánlatkérőknek a 2009/81/EK irányelv 30. és 52. cikkében, valamint 60. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésében említett hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet XIII–XVI. mellékletében meghatározott hirdetménymintákat kell használniuk.

4. cikk

Az ajánlatkérőknek a 2014/23/EU irányelv 31., 32. és 43. cikkében említett hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet XI., XVI., XX., XXI. és XXII. mellékletében meghatározott hirdetménymintákat kell használniuk.

5. cikk

Az ajánlatkérőknek a 89/665/EGK irányelv és a 92/13/EGK irányelv 2d. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésében említett hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet XII. mellékletében meghatározott hirdetménymintát kell használniuk.

6. cikk

Az ajánlatkérők elektronikus úton, az eNotices online alkalmazáson vagy a TED eSender rendszeren keresztül juttatják el a hirdetményeket az Európai Unió Kiadóhivatalához.

7. cikk

A következő hirdetményminták kerülnek meghatározásra:

Hirdetményminták jegyzéke

1. hirdetményminta

:

„Előzetes tájékoztató”: I. melléklet

2. hirdetményminta

:

„Ajánlati/részvételi felhívás”: II. melléklet

3. hirdetményminta

:

„Tájékoztató az eljárás eredményéről”: III. melléklet

4. hirdetményminta

:

„Időszakos előzetes tájékoztató – Közszolgáltatások”: IV. melléklet

5. hirdetményminta

:

„Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások”: V. melléklet

6. hirdetményminta

:

„Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások”: VI. melléklet

7. hirdetményminta

:

„Előminősítési hirdetmény – Közszolgáltatások”: VII. melléklet

8. hirdetményminta

:

„Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény”: VIII. melléklet

12. hirdetményminta

:

„Tervpályázati kiírás”: IX. melléklet

13. hirdetményminta

:

„Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről”: X. melléklet

14. hirdetményminta

:

„Helyesbítés”: XI. melléklet

15. hirdetményminta

:

„Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény”: XII. melléklet

16. hirdetményminta

:

„Előzetes tájékoztató – Honvédelem és biztonság”: XIII. melléklet

17. hirdetményminta

:

„Ajánlati/részvételi felhívás – Honvédelem és biztonság”: XIV. melléklet

18. hirdetményminta

:

„Tájékoztató az eljárás eredményéről – Honvédelem és biztonság”: XV. melléklet

19. hirdetményminta

:

„Alvállalkozói hirdetmény – Honvédelem és biztonság”: XVI. melléklet

20. hirdetményminta

:

„Tájékoztató a szerződés módosításáról”: XVII. melléklet

21. hirdetményminta

:

„Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés”: XVIII. melléklet

22. hirdetményminta

:

„Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Közszolgáltatások”: XIX. melléklet

23. hirdetményminta

:

„Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió”: XX. melléklet

24. hirdetményminta

:

„Koncessziós hirdetmény” XXI. melléklet

25. hirdetményminta

:

„Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről” XXII. melléklet

8. cikk

A 842/2011/EU végrehajtási rendelet 2016. április 18-án hatályát veszti.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 3. cikkben foglalt rendelkezést 2016. április 18-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 33. o.

(2)  HL L 76., 1992.3.23., 14. o.

(3)  HL L 216., 2009.8.20., 76. o.

(4)  HL L 94., 2014.3.28., 1. o.

(5)  HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(6)  HL L 94., 2014.3.28., 243. o.

(7)  A Bizottság 2011. augusztus 19-i 842/2011/EU végrehajtási rendelete a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 222., 2011.8.27., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image


V. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image


VI. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image


VII. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


VIII. MELLÉKLET

Image

Image


IX. MELLÉKLET

Image

Image

Image


X. MELLÉKLET

Image

Image

Image


XI. MELLÉKLET

Image

Image


XII. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIII. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIV. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XV. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XVI. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XVII. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


XVIII. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIX. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XX. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XXI. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


XXII. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image