10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1974 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 122. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamoknak az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (2) bekezdése szerint és az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) rendelkezéseinek megfelelően jelentést kell tenniük a szabálytalanságokról.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy kitűzött célját elérje. E célból az 1303/2013/EU rendelet, valamint az 1306/2013/EU (3), a 223/2014/EU (4) és az 514/2014/EU (5) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, mint az (EU) 2015/1975 bizottsági végrehajtási rendeletnek (6), az (EU) 2015/1976 bizottsági végrehajtási rendeletnek (7) és az (EU) 2015/1977 bizottsági végrehajtási rendeletnek (8).

(3)

A szabálytalanságok hatékony elemzésének és átfogó kezelésének biztosítása érdekében a tagállamoknak rendszeresen és időben be kell nyújtaniuk a Bizottság részére a feltárt szabálytalanságokra vonatkozó lényeges információkat. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében egységes feltételeket kell meghatározni az említett információk benyújtására, különösen annak gyakoriságára és formátumára vonatkozóan.

(4)

Annak elkerülése érdekében, hogy egy szabálytalanság a bejelentő tagállam területén kívül következményekkel járjon, e tagállamnak haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot az ilyen szabálytalanságokról.

(5)

Annak érdekében, hogy maradéktalanul kihasználják az információcsere során az elektronikus eszközök alkalmazásából adódó előnyöket, ugyanakkor megőrizzék az adatcsere biztonságát, a tagállamoknak a Bizottság által létrehozott Csalás Elleni Információs Rendszer platformon erre a célra rendelkezésre álló szabálytalanságkezelő rendszert (IMS) kell alkalmazniuk.

(6)

A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a szabálytalanságkezelő rendszeren keresztüli adattovábbítás biztonságosan történjen, lehetővé téve az információ rendelkezésre állását, sértetlenségét, eredetiségét és bizalmas kezelését.

(7)

A jelentett információk összehasonlíthatósága érdekében a szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel pénznemeként kizárólag az eurót kell alkalmazni. Azon tagállamok számára, amelyeknek nem az euro a pénzneme, meg kell határozni az érintett összegek euróra való átszámításához alkalmazandó átváltási árfolyamot, valamint az igazoló hatóság számláin le nem könyvelt kiadásokra alkalmazandó átváltási árfolyamot.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az 1303/2013/EU rendelet 150. cikkének (1) bekezdése által létrehozott, ESB-alapok koordinációs bizottsága véleményével.

(9)

Mivel az érintett alapokra vonatkozóan már teljesítettek kifizetéseket és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésében említett, szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságát és formátumát.

2. cikk

A szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakorisága

(1)   A tagállamok az egyes negyedévek végét követő két hónapon belül megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében említett, szabálytalanságokra vonatkozó kezdeti jelentést.

(2)   A tagállamok a vonatkozó információk megszerzését követően a lehető leghamarabb megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében említett nyomonkövetési jelentést.

(3)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot minden felfedett vagy gyanított szabálytalanságról valamennyi érintett tagállam megjelölésével, amennyiben a szabálytalanságnak a jelentést küldő tagállam területén kívüli következményei lehetnek.

3. cikk

A jelentéstétel formátuma

Az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. és 4. cikkében említett információkat elektronikus úton, a Bizottság által létrehozott szabálytalanságkezelő rendszer alkalmazásával kell megküldeni.

4. cikk

Az euro használata

(1)   A tagállamok által jelentett összegeket euróban kell megadni.

(2)   Azok a tagállamok, amelyeknek az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentés benyújtásakor nem az euro a pénzneme, az 1303/2013/EU rendelet 133. cikkének, vagy adott esetben az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) 28. cikkének megfelelően a nemzeti pénznemben megadott összegeket átszámítják euróra. Amennyiben a kiadást nem könyvelték le az igazoló hatóság számláin, a Bizottság által a kezdeti jelentéstétel időpontjában elektronikusan közzétett legfrissebb havi átváltási árfolyamot kell használni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 223/2014/EU rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).

(6)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1975 végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 23. oldalát).

(7)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1976 végrehajtási rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 26. oldalát).

(8)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1977 végrehajtási rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 29. oldalát).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).