30.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 253/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1739 RENDELETE

(2015. szeptember 28.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a vas-tartarát sóban és sóhelyettesítőkben csomósodást gátló anyagként történő használata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 14. cikkére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és azok felhasználási feltételeit.

(2)

A Bizottság 231/2012/EU rendelete (3) meghatározza az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(3)

A szóban forgó jegyzék naprakésszé tétele az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárás révén, a Bizottság kezdeményezésére vagy kérelemre történhet.

(4)

2012. január 18-án a Bizottsághoz kérelem érkezett a vas-tartarát sóban és sóhelyettesítőkben csomósodást gátló anyagként történő használatának engedélyezése iránt. A kérelmet a Bizottság az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság értékelte a nátrium-tartarát és vas(III)-klorid komplexálása eredményeként képződött vas-tartarát élelmiszer-adalékanyagként való használatának biztonságosságát, és 2014. december 9-i véleményében (4) megállapította, hogy az expozíciós értékelésben szereplő toxikológiai adatokat és óvatos feltételezéseket tekintve a javasolt felhasználási értékek mellett annak sóban és sóhelyettesítőkben csomósodást gátló anyagként történő használata nem vet fel aggályokat az anyag biztonságosságával kapcsolatban.

(6)

A csomósodást gátló anyag sóhoz és sóhelyettesítőkhöz való hozzáadására az anyag folyékony szemcseállagának javítása miatt van szükség, mivel általa megelőzhető, hogy nedvesség hatására vagy a tárolás alatt összeálló tömbök képződjenek. A vas-tartarát más jelenleg engedélyezett adalékanyagok, így a vas-cianid (E 535 – 538) és a szilícium-dioxid-szilikátok (E 551 – 553) felhasználási alternatívájaként használható. Ezért helyénvaló engedélyezni a vas-tartarát sóban és sóhelyettesítőkben csomósodást gátló anyagként való használatát, és az említett adalékanyaghoz az E 534-es számot hozzárendelni.

(7)

A vas-tartarátnak az élelmiszer-adalékanyagok 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében foglalt uniós jegyzékébe történő első felvétele alkalmával a vas-tartarátra (E 534) vonatkozó specifikációkat bele kell foglalni a 231/2012/EU rendeletbe.

(8)

Az 1333/2008/EK és a 231/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 2012. március 9-i 231/2012/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(4)  EFSA Journal (2015); 13(1):3980.


I. MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A B. rész 3. pontjában („A színezékektől és édesítőszerektől különböző más adalékanyagok”) az E 530 számú élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„E 534

Vas-tartarát”

2.

Az E. rész a következőképpen módosul:

a)

a 12.1.1 kategóriában („Só”):

i.

az E 530 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

 

„E 534

Vas-tartarát

110

(92)”

 

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(92): A szárazanyagra kifejezve:”

b)

a 12.1.2 kategóriában („Sóhelyettesítők”):

i.

az E 338 – 452 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

 

„E 534

Vas-tartarát

110

(92)”

 

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(92): A szárazanyagra kifejezve:”


II. MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet melléklete az E 530 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„E 534 VAS-TARTARÁT

Szinonimák

Vas-mezo-tartarát; a vas(III)-klorid nátrium-tartaráttal képződött komplexe

Meghatározás

A vas-tartarátot az L-tartarát izomerizációjával állítják elő, majd a D-, az L- és a mezo-tartarát így kapott egyensúlyi keverékéhez vas(III)-kloridot adnak.

CAS-szám

1280193-05-9

Kémiai név

D(+)-2,3-dihidroxi-butándisavval, L(-)-2,3-dihidroxi-butándisavval és mezo-2,3-dihidroxi-butándisavval képződött vas(III)-komplex

Összegképlet

Fe(OH)2 C4H4O6Na

Molekulatömeg

261,93

Analitika

mezo-tartarát

> 28 %, száraz állapotban mérve, anionban kifejezve

D(-)- és L(+)-tartarát

> 10 %, száraz állapotban mérve, anionban kifejezve

Vas(III)

> 8 %, száraz állapotban mérve, anionban kifejezve

Leírás

Sötétzöld vizes oldat, jellemzően kb. 35 % tömegszázalékos komplexekből

Azonosítás

Vízben rendkívül oldékony

 

Pozitív tartarát- és vasteszt:

 

a komplexek 35 %-os vizes oldatának pH-értéke 3,5 és 3,9 között van

Tisztaság

Klorid

Legfeljebb 25 %

Nátrium

Legfeljebb 23 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Oxalát

Legfeljebb 1,5 %, száraz oxalátban kifejezve”