29.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1298 RENDELETE

(2015. július 28.)

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és VI. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésére,

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 3-benzilidén-kámfor kozmetikai termékekben, UV-szűrőként történő felhasználása jelenleg legfeljebb 2,0 %-os koncentrációban engedélyezett. A 3-benzilidén-kámfor az 1223/2009/EK rendelet VI. mellékletében 19-es hivatkozási szám alatt szerepel.

(2)

2013. június 18-i véleményében a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) (2) azt a következtetést vonta le, hogy a 3-benzilidén-kámfor kozmetikai termékek UV-szűrőjeként, legfeljebb 2,0 %-os koncentrációban történő felhasználása nem biztonságos, mivel az említett anyag esetében a biztonsági határ nem éri el a 100-as értéket.

(3)

Annak biztosítására, hogy a napvédő termékek az emberi egészség szempontjából biztonságosak legyenek, a 3-benzilidén-kámfort törölni kell a kozmetikai termékekben engedélyezett UV-szűrőknek az 1223/2009/EK rendelet VI. mellékletében megállapított jegyzékéből.

(4)

Mivel a 3-benzilidén-kámfor nemcsak UV-szűrőként, hanem UV-sugárzást elnyelő anyagként is ismert, kozmetikai termékekben való felhasználását meg kell tiltani.

(5)

Az 1223/2009/EK rendelet II. és VI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Annak érdekében, hogy az ágazat elvégezhesse a termék receptúrájának szükséges kiigazításait, az említett korlátozás alkalmazását indokolt későbbre halasztani. A vállalkozások számára ezért e rendelet hatálybalépésétől számítva hat hónapot kell biztosítani az előírásoknak megfelelő termékek piaci bevezetéséhez és az előírásoknak meg nem felelő termékek piacról való kivonásához.

(7)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1223/2009/EK rendelet II. és VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

2016. február 18-tól kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba és forgalmazhatók az Unióban.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

(2)  A Bizottság 2008. szeptember 5-i 2008/721/EK határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 241., 2008.9.10., 21. o.).


MELLÉKLET

Az 1223/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következő bejegyzéssel egészül ki:

Hivatkozási szám

Kémiai név/INN

CAS-szám

EC-szám

„1379

3-benzilidén-kámfor

15087-24-8

239-139-9”

2.

A VI. mellékletben a 19-es hivatkozási számhoz tartozó bejegyzést el kell hagyni.