21.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 193/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1187 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. április 27.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni azon energiával kapcsolatos termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős energiamegtakarítási potenciállal rendelkeznek, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői jelentős eltéréseket mutatnak.

(2)

A rendeltetésükben egyenértékű helyiségfűtő berendezések, ezen belül pedig a szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysága jelentős eltéréseket mutat. Az Unión belül a szilárd tüzelésű kazánok által beltéri helyiségfűtés céljából felhasznált energia a teljes energiaigény jelentős részét teszi ki. A szilárd tüzelésű kazánok energiafogyasztása – egyebek mellett megfelelő hőmérséklet-szabályozók és napenergia-készülékek révén – jelentősen csökkenthető, ezért a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokat indokolt szintén az energiafogyasztási címkézési követelmények hatálya alá vonni.

(3)

A kizárólag meleg ivóvíz és szaniter meleg víz biztosítása céljából hőt előállító kazánokat, a gáznemű hőhordozó közeg melegítésére használt kazánokat, az 50 kW és az annál nagyobb elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű kazánokat (hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő kazánokat) és a nem fás biomasszával működő kazánokat különleges műszaki jellemzőik miatt nem indokolt e rendelet útján szabályozni.

(4)

A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonyságára vonatkozóan harmonizált címkézési és egységes termékinformációs rendelkezéseket indokolt megállapítani annak érdekében, hogy a gyártók ösztönzést kapjanak e termékek energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználók pedig az energiahatékony termékek vásárlására, és javuljon a belső piac működése.

(5)

Annak érdekében, hogy a fogyasztóknak összehasonlítható információk álljanak rendelkezésére a szilárd tüzelésű kazánokra vonatkozóan, egy, a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (2) foglaltakkal összhangban lévő címkézési skálát indokolt bevezetni. Az említett rendeletben a megújuló energiaforrásból előállított energiára alkalmazott megközelítés követése nem mozdítaná elő a biomasszával működő kazánok energiahatékonyságának növekedését. A fosszilis tüzelőanyagokra alkalmazott megközelítés a biomassza esetében nem lenne összhangban a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (3) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatására vonatkozó célkitűzésével. Ezért e rendeletben célszerű a biomasszával működő kazánokra vonatkozóan olyan egyedi megközelítést alkalmazni, amely egy biomassza-címkézési tényező megfelelő szinten történő megállapításával biztosítja, hogy a biomasszával működő kondenzációs kazánok az A++ osztályba kerülhessenek.

(6)

A címkéken szereplő adatokat olyan megbízható, pontos és megismételhető számítási és mérési eljárásokkal indokolt meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, beleértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az európai szabványügyi szervezetek által a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények meghatározása céljából az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) előírt eljárásokkal elfogadott harmonizált szabványokban foglaltakat is.

(7)

E rendeletnek meg kell állapítania a szilárd tüzelésű kazánok címkéjének egységes tartalmi és formai követelményeit.

(8)

E rendeletnek meg kell határoznia a szilárd tüzelésű kazánok termékismertető és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket.

(9)

E rendeletnek meg kell határoznia az azon információkra vonatkozó követelményeket, amelyeket a szilárd tüzelésű kazánok bármely formában történő távértékesítése során, valamint a kapcsolódó reklámokban és műszaki promóciós anyagokban közölni kell.

(10)

Amennyiben a címke és a termékismertető dokumentumok a szállítótól kapott termékismertető adatlapok alapján készültek, biztosítani kell, hogy a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, napenergia-készülékekből és hőmérséklet-szabályozókból álló csomag energiahatékonyságára vonatkozó információk könnyen hozzáférhetők legyenek a végfelhasználó számára.

(11)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet energiafogyasztás-címkézési és kiegészítő termékinformációs követelményeket állapít meg a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánok, valamint a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozóan.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a)

a kizárólag meleg ivóvíz és szaniter meleg víz biztosítása céljából hőt előállító kazánokra;

b)

a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására használt kazánokra;

c)

az 50 kW és az annál nagyobb maximális elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánokra;

d)

a nem fás biomasszával működő kazánokra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „szilárd tüzelésű kazán”: egy vagy több szilárd tüzelésű hőfejlesztő berendezéssel felszerelt olyan eszköz, amely egy vagy több zárt helyiség beltéri léghőmérséklete kívánt szintjének elérése és fenntartása céljából egy melegvíz-üzemű központi fűtési rendszert hővel lát el, és mindeközben a mért hőteljesítményének legfeljebb 6 %-a távozik veszteségként a környezetbe;

2.   „melegvíz-üzemű központi fűtési rendszer”: a központilag előállított hőnek az épületek és épületrészek zárt helyiségeinek fűtésére használt hőkibocsátó eszközök közötti elosztásához hőhordozó közegként vizet használó rendszer, ideértve a tömbfűtő rendszereket és a távfűtési hálózatokat is;

3.   „szilárd tüzelésű hőfejlesztő berendezés”: a szilárd tüzelésű kazán azon része, amely szilárd tüzelőanyag elégetésével a hőt termeli;

4.   „mért hőteljesítmény”, „Pr : a szilárd tüzelésű kazánnak a zárt helyiségek optimális tüzelőanyaggal történő fűtése során leadott, a gyártó által megadott hőteljesítménye kW-ban;

5.   „szilárd tüzelőanyag”: a beltéri helyiségek szokásos hőmérsékletén szilárd halmazállapotban lévő tüzelőanyag, a szilárd biomasszát és a szilárd fosszilis tüzelőanyagokat egyaránt beleértve;

6.   „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és az állati eredetű anyagokat egyaránt ideértve), az erdészetből és a kapcsolódó ágazatokból, valamint a halászatból és az akvakultúrából származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebomló része, valamint az ipari és a települési hulladék biológiailag lebomló része;

7.   „fás biomassza”: a fákból, cserjékből és bokrokból származó biomassza, beleértve egyebek mellett a tűzifát, az aprított fát, a pelletté préselt faanyagot, a briketté préselt faanyagot és a fűrészport;

8.   „nem fás biomassza”: a fás biomasszától különböző biomassza, beleértve egyebek mellett a szalmát, a nádat és más fűféléket, gyümölcs- és más növényi magvakat, az olívamagot, az olívapogácsát és a dióhéjat;

9.   „fosszilis tüzelőanyag”: a biomasszától különböző tüzelőanyag, beleértve az antracitot, a barnaszenet, a kokszot, a bitumenes kőszenet, továbbá e rendelet alkalmazásában a tőzeget is;

10.   „biomasszával működő kazán”: optimális tüzelőanyagként biomasszát égető szilárd tüzelésű kazán;

11.   „nem fás biomasszával működő kazán”: optimális tüzelőanyagként nem fás biomasszát égető szilárd tüzelésű kazán, amelynek további alkalmas tüzelőanyagai között nem szerepel fás biomassza, fosszilis tüzelőanyag, valamint a biomasszából és fosszilis tüzelőanyagból készült keverék;

12.   „optimális tüzelőanyag”: az az egyetlen szilárd tüzelőanyag, amely a szállító használati utasítása szerint a kazán üzemeltetésére lehetőleg használandó;

13.   „további alkalmas tüzelőanyag”: olyan szilárd tüzelőanyag, amelyet a szállító használati utasítása szerint a szilárd tüzelésű kazánban használni lehet; a fogalom magában foglalja mindazokat a tüzelőanyagokat, amelyek a beszerelést végző szakembereknek és a végfelhasználóknak szánt használati utasításban, a szállítók szabad hozzáférésű internetes oldalain, a műszaki promóciós anyagokban, valamint a reklámokban meg vannak említve;

14.   „kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazán”: olyan szilárd tüzelésű kazán, amely egyszerre képes hőt és villamos energiát előállítani;

15.   „kiegészítő fűtőberendezés”: a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó olyan másodlagos kazán vagy hőszivattyú, illetve az olyan másodlagos szilárd tüzelésű kazán, amely az elsődleges szilárd tüzelésű kazán mért hőteljesítményén felül jelentkező hőigény kielégítése céljából termel hőt;

16.   „hőmérséklet-szabályozó”: az a készülék, amelyen keresztül a végfelhasználó beállíthatja a kívánt beltéri hőmérséklet értékét és időzítését, és amely a vonatkozó adatokat továbbítja a szilárd tüzelésű kazán interfészére, például központi feldolgozóegységére, ezzel elősegítve a beltéri hőmérséklet(ek) szabályozását;

17.   „napenergia-készülék”: önállóan forgalomba hozott, kizárólag napenergiával működő rendszer, napkollektor, napenergiával működő melegvíz-tároló tartály vagy a kollektorkörben található szivattyú;

18.   „kizárólag napenergiával működő rendszer”: egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, esetlegesen a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt készülék, amely egy egységként kerül forgalomba, és esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

19.   „napkollektor”: olyan eszköz, amely elnyeli a globális napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó folyadéknak;

20.   „napenergiával működő melegvíz-tároló tartály”: egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló melegvíz-tároló tartály;

21.   „melegvíz-tároló tartály”: olyan edény, amely vízmelegítésre, illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, ideértve az esetleges adalékanyagokat is, és – esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve – nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

22.   „tartalék merülő fűtőbetét”: a Joule-hatáson alapuló ellenállásos melegítő, amely része a melegvíz-tároló tartálynak, és kizárólag a külső hőellátás megszakadása (ideértve a karbantartást is) vagy leállása esetén fejleszt hőt, vagy amely napenergiával működő melegvíz-tároló tartály része, és akkor fejleszt hőt, ha a napenergiával működő hőforrás nem elegendő az elvárt komfortszint eléréséhez;

23.   „szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag”: a végfelhasználónak kínált olyan csomag, amely egy szilárd tüzelésű kazán, egy vagy több kiegészítő fűtőberendezés, egy vagy több hőmérséklet-szabályozó, illetve egy vagy több napenergia-készülék kombinációját tartalmazza;

24.   „kombinált kazán”: olyan szilárd tüzelésű kazán, amelyet arra terveztek, hogy – a fűtési funkció mellett – adott időszakaszokban adott hőmérsékletű, mennyiségű és térfogatáramú meleg ivóvíz és szaniter meleg víz előállítása céljából hőt termeljen, és ehhez az ivóvizet, illetve a szaniter vizet külső csatlakozáson keresztül kapja.

A II–X. melléklet alkalmazásában az I. mellékletben található fogalommeghatározások is irányadók.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei és az ütemterv

(1)   2017. április 1-jétől kezdve a szilárd tüzelésű kazánokat önállóan vagy szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok részeként forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítók gondoskodnak arról, hogy:

a)

valamennyi szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő nyomtatott címkével, és valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagban való használatra szánt szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a III. melléklet 2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú második címkével;

b)

a szilárd tüzelésű kazánok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő elektronikus címke;

c)

valamennyi szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a IV. melléklet 1. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, és valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagban való használatra szánt szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő második termékismertető adatlappal;

d)

a szilárd tüzelésű kazánok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott elektronikus termékismertető adatlap;

e)

kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság megkapja az V. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt;

f)

a szilárd tüzelésű kazán meghatározott modelljére vonatkozó, annak energiafogyasztásával vagy vételárával kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés utaljon az adott modell energiahatékonysági osztályára;

g)

a szilárd tüzelésű kazán meghatározott modelljére vonatkozó és annak konkrét műszaki paramétereit leíró minden műszaki promóciós anyag utaljon az adott modell energiahatékonysági osztályára.

(2)   2019. szeptember 26-tól kezdve a szilárd tüzelésű kazánokat önállóan vagy szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok részeként forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítók gondoskodnak arról, hogy:

a)

valamennyi szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a III. melléklet 1.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő nyomtatott címkével;

b)

a szilárd tüzelésű kazánok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a III. melléklet 1.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő elektronikus címke.

(3)   2017. április 1-jétől kezdve a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokat forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítók gondoskodnak arról, hogy:

a)

valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag rendelkezzen a III. melléklet 2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő nyomtatott címkével;

b)

a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a III. melléklet 2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő elektronikus címke;

c)

valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag rendelkezzen a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal;

d)

a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő elektronikus termékismertető adatlap;

e)

kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság megkapja az V. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt;

f)

a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó, annak energiafogyasztásával vagy vételárával kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés utaljon az adott modell energiahatékonysági osztályára;

g)

a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és annak konkrét műszaki paramétereit leíró műszaki promóciós anyagok utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

(1)   A szilárd tüzelésű kazánokat forgalmazó kereskedők gondoskodnak arról, hogy:

a)

az értékesítés helyén kiállított szilárd tüzelésű kazánok külső borításának elülső oldalán – jól látható helyen – el legyen helyezve a szállítók által a 3. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően rendelkezésre bocsátott címke;

b)

az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon szilárd tüzelésű kazánokat, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által a VI. melléklet 1. pontjában foglaltak szerint rendelkezésre bocsátott információkkal forgalmazzák, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a VII. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni;

c)

a szilárd tüzelésű kazánok meghatározott modelljére vonatkozó, annak energiafogyasztásával vagy vételárával kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetések utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára;

d)

a szilárd tüzelésű kazánok meghatározott modelljére vonatkozó és annak konkrét műszaki paramétereit leíró műszaki promóciós anyagok utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára.

(2)   A szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokat forgalmazó kereskedők gondoskodnak arról, hogy:

a)

a csomagok meghatározott modelljére vonatkozó ajánlatok tartalmazzák a csomag energiahatékonysági osztályát, és ennek érdekében a csomagon el legyen helyezve a szállító által a 3. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott címke és a szállító által a 3. cikk (3) bekezdése c) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlap, mindkettő a csomag jellemzőinek megfelelően kitöltve;

b)

az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló azon csomagokat, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által a VI. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint rendelkezésre bocsátott információkkal forgalmazzák, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a VII. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni;

c)

a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékek modelljeiből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó, annak energiafogyasztásával vagy vételárával kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetések utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára;

d)

a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és annak konkrét műszaki paramétereit leíró műszaki promóciós anyagok utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára.

5. cikk

Mérési és számítási módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a VIII. melléklet követelményeit kielégítő mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket. Az energiahatékonysági mutatót a IX. mellékletben foglaltak szerint kell kiszámítani.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok esetében megadott energiahatékonysági osztály e rendeletben foglaltaknak való megfelelésének ellenőrzése céljából a tagállamok a X. mellékletben előírt eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki haladás fényében legkésőbb 2022. január 1-jéig felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében elsősorban azt kell értékelni, hogy indokolt-e előírni a vízmelegítési energiahatékonysági osztálynak a kombinált fűtőberendezések címkéin való feltüntetését.

8. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2017. április 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet 3. cikke (1) bekezdésének f) és g) pontját, 3. cikke (3) bekezdésének f) és g) pontját, 4. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontját, valamint 4. cikke (2) bekezdésének b), c) és d) pontját azonban 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  A Bizottság 2013. február 18-i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 239., 2013.9.6., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 1025/2012/EU rendelete az európai szabványosításról (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).


I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a II–X. melléklethez

A II–X. melléklet alkalmazásában:

1.   „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján a szilárd tüzelésű kazánok és a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok egyazon védjeggyel, szállítónévvel vagy kereskedőnévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól;

2.   „szezonális helyiségfűtési hatásfok”, „ηs : a szilárd tüzelésű kazán által kiszolgált, az adott fűtési idényhez tartozó helyiségfűtési igény és az ezen igény teljesítéséhez szükséges éves energiafogyasztás hányadosa %-ban kifejezve;

3.   „elektromos hatásfok”, „ηel : a kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazán által leadott elektromos teljesítmény és a teljes felvett energiamennyiség hányadosa, ahol a teljes felvett energiamennyiséget a GCV-ből vagy a végső energiafogyasztás és a CC szorzatából kell meghatározni;

4.   „égéshő”, „GCV: az a teljes hőmennyiség, amelyet az egységnyi mennyiségű, megfelelő nedvességtartalmú tüzelőanyag oxigénnel történő teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletre való visszatérésekor bocsát ki, és tartalmazza a tüzelőanyagban található összes hidrogén elégetéséből származó vízgőz teljes kondenzációja során keletkező hőmennyiséget is;

5.   „átváltási együttható”, „CC: a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) említett, az átlagosan becsült 40 %-os uniós energiatermelési hatásfokot tükröző együttható, amelynek értéke CC = 2,5;

6.   „hőmérséklet-szabályozó adatlapja”: a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt, a hőmérséklet-szabályozókhoz mellékelendő termékismertető adatlap;

7.   „kazán adatlapja”: szilárd tüzelésű kazánok esetében az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában, a szilárd tüzelésű kazánoktól eltérő kazánok esetében pedig a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt, az ilyen típusú kazánokhoz mellékelendő termékismertető adatlap;

8.   „napenergia-készülék adatlapja”: a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (4) bekezdésének a) pontjában előírt, a napenergia-készülékekhez mellékelendő termékismertető adatlap;

9.   „hőszivattyú adatlapja”: a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt, a hőszivattyúkhoz mellékelendő termékismertető adatlap;

10.   „kondenzációs kazán”: olyan szilárd tüzelésű kazán, amelyben rendes üzemi körülmények között és adott üzemi vízhőmérsékletek mellett az égéstermék vízgőztartalma részben kicsapódik, így a benne rejlő hő szintén fűtési célra hasznosul;

11.   „más fás biomassza”: a következőktől különböző fás biomassza: legfeljebb 25 % nedvességtartalmú tűzifa, legalább 15 % nedvességtartalmú aprított fa, préselt faanyag pellet vagy brikett formájában, legfeljebb 50 % nedvességtartalmú fűrészpor;

12.   „nedvességtartalom”: a szilárd tüzelésű kazánban használt tüzelőanyagban lévő nedvesség tömegének és a tüzelőanyag tömegének az aránya;

13.   „más fosszilis tüzelőanyag”: a bitumenes kőszéntől, a barnaszéntől (ideértve a brikettet is), a koksztól, az antracittól és a fosszilis tüzelőanyag-keverékből készült brikettől különböző fosszilis tüzelőanyag;

14.   „a maximális hőteljesítményhez tartozó villamosenergia-igény”, „elmax : a szilárd tüzelésű kazán mért hőteljesítményhez tartozó villamosenergia-fogyasztása kW-ban kifejezve, a rásegítő fűtés és a beépített másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezés villamosenergia-fogyasztása nélkül;

15.   „a minimális hőteljesítményhez tartozó villamosenergia-igény”, „elmin : a szilárd tüzelésű kazánnak a figyelembe veendő részterheléshez tartozó villamosenergia-fogyasztása kW-ban kifejezve, a rásegítő fűtés és a beépített másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezés villamosenergia-fogyasztása nélkül;

16.   „rásegítő fűtés”: a Joule-hatás elvén működő, elektromos ellenállást tartalmazó fűtőelem, amely kizárólag akkor termel hőt, ha arra a szilárd tüzelésű kazán vagy a melegvíz-üzemű központi fűtési rendszer fagyásának megakadályozása céljából szükség van, illetve akkor, ha a külső hőellátás (például karbantartás alkalmával) leválasztásra kerül vagy meghibásodik;

17.   „figyelembe veendő részterhelés”: automata szilárd tüzelésű kazánok esetében a mért hőteljesítmény 30 %-án való működés, a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében pedig, amelyek a mért hőteljesítmény 50 %-án üzemeltethetők, a mért hőteljesítmény 50 %-án való működés;

18.   „készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás”, „PSB : a szilárd tüzelésű kazán energiafogyasztása készenléti üzemmódban a beépített másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezés energiafogyasztása nélkül, kW-ban kifejezve;

19.   „készenléti üzemmód”: az az állapot, amelyben a szilárd tüzelésű kazán a villamosenergia-hálózathoz csatlakozik, rendeltetésszerű üzeme a villamosenergia-hálózatról felvett energiától függ, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el: reaktiválási funkció vagy reaktiválási funkció és kizárólag a reaktiválási funkció bekapcsolt állapotának jelzése, és/vagy információ- vagy állapotkijelzés;

20.   „szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfok”, „ηson :

a)

automata szilárd tüzelésű kazánok esetében a mért hőteljesítményhez és a mért hőteljesítmény 30 %-ához tartozó hatásfok súlyozott átlaga;

b)

a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek a mért hőteljesítmény 50 %-án folyamatosan üzemeltethetők, a mért hőteljesítményhez és a mért hőteljesítmény 50 %-ához tartozó hatásfok súlyozott átlaga;

c)

a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek nem üzemeltethetők folyamatosan a mért hőteljesítmény 50 %-án vagy az alatt, a mért hőteljesítményhez tartozó hatásfok;

d)

kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében a mért hőteljesítményhez tartozó hatásfok;

21.   „hatásfok”, „η: a szilárd tüzelésű kazán által leadott hasznos hőteljesítmény és a teljes felvett energiamennyiség hányadosa, ahol a teljes felvett energiamennyiséget a GCV-ből vagy a végső energiafogyasztás és a CC szorzatából kell meghatározni;

22.   „hasznos hőteljesítmény”, „P: a szilárd tüzelésű kazán hőhordozó közegnek átadott, kW-ban kifejezett hőteljesítménye;

23.   „fosszilis tüzelőanyaggal működő kazán”: optimális tüzelőanyagként fosszilis tüzelőanyagot vagy biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverékét égető szilárd tüzelésű kazán;

24.   „száraz égéshő”, „GCVmf : az a teljes hőmennyiség, amelyet az egységnyi mennyiségű, szárítással nedvességmentesített tüzelőanyag oxigénnel történő teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletre való visszatérésekor bocsát ki, és tartalmazza a tüzelőanyagban található összes hidrogén elégetéséből származó vízgőz teljes kondenzációja során keletkező hőmennyiséget is;

25.   „egyenértékű modell”: olyan forgalomba hozott modell, amelynek az V. melléklet 1. pontjában található 4. táblázatban felsorolt műszaki paraméterei megegyeznek egy másik, ugyanazon szállító által forgalomba hozott modellével.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).


II. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági osztályát energiahatékonysági mutatójuk alapján, az 1. táblázatnak megfelelően kell megállapítani.

A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági mutatóját a IX. mellékletnek megfelelően kell meghatározni.

1. táblázat

Szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági mutató (EEI)

A+++

EEI ≥ 150

A++

125 ≤ EEI < 150

A+

98 ≤ EEI < 125

A

90 ≤ EEI < 98

B

82 ≤ EEI < 90

C

75 ≤ EEI < 82

D

36 ≤ EEI < 75

E

34 ≤ EEI < 36

F

30 ≤ EEI < 34

G

EEI < 30


III. MELLÉKLET

Címkék

1.   SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNOK

1.1.   1. címke

Image

a)

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító;

III.

helyiségfűtési képesség jelzése;

IV.

a II. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztály; a szilárd tüzelésű kazán energiahatékonysági osztályának betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V.

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezett és egész számra kerekített értéke;

VI.

kombinált kazánok esetében a kiegészítő vízmelegítési képesség jelzése;

VII.

kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében továbbá a kiegészítő villamosenergia-termelési képesség jelzése.

b)

A szilárd tüzelésű kazánok címkéjének kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 3. pontja rögzíti. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta az uniós ökocímkét, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

1.2.   2. címke

Image

a)

A címkén az e melléklet 1.1.a) pontjában felsorolt adatoknak kell szerepelniük.

b)

A szilárd tüzelésű kazánok címkéjének kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 3. pontja rögzíti. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján megkapta az uniós ökocímkét, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

2.   SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNBÓL, KIEGÉSZÍTŐ FŰTŐBERENDEZÉSEKBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓKBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

A+++-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba besorolt, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok

Image

a)

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a kereskedő vagy a szállító által megadott modellazonosító(k);

III.

helyiségfűtési képesség jelzése;

IV.

a szilárd tüzelésű kazán II. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya;

V.

arra vonatkozó jelzés, hogy a napkollektor, a melegvíz-tároló tartály, a hőmérséklet-szabályozó vagy a kiegészítő fűtőberendezés alkalmas-e arra, hogy szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag részét képezze;

VI.

a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagnak a IV. melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya; a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag energiahatékonysági osztályának betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

b)

A szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok címkéjének kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4. pontja rögzíti. Az A+++-tól D-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba besorolt szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok esetében az A+++-tól G-ig terjedő skálából az E–G osztályok elhagyhatók.

3.   A SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNOK CÍMKÉJÉNEK KIVITELE

Image

Követelmények:

a)

A címke szélességének legalább 105 mm-nek, magasságának legalább 200 mm-nek kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát méretarányosan kell felnagyítani.

b)

A háttérnek fehérnek kell lennie.

c)

Az alábbiakban a felhasználható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU–címke szegélye: vonalvastagság: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: Szín: X-00-00-00. Elrendezés az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: vonalvastagság: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Image

Helyiségfűtési képesség jelzése:

Piktogram az ábra szerint:

Image

A++–G és A+++–D skálák:

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

legfelső osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

legalsó osztály: 00-X-X-00,

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűk, fehér, „+” jelek: felső index, egy sorba rendezett;

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

legfelső osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

legalsó osztály: 00-X-X-00,

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűk, fehér, „+” jelek: felső index, egy sorba rendezett.

Image

Energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűk, fehér, „+” jelek: felső index, egy sorba rendezett.

Image

Mért hőteljesítmény:

Szegély: vonalvastagság: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

„YZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

„kW” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

Image

Vízmelegítési képesség jelzése:

Piktogram az ábra szerint:

Szegély: vonalvastagság: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

Villamosenergia-termelési képesség jelzése:

Piktogram az ábra szerint:

Szegély: vonalvastagság: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet jelzőszáma:

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

Image

A szállító neve vagy védjegye

Image

A szállító által megadott modellazonosító:

A szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre.

4.   A SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNBÓL, KIEGÉSZÍTŐ FŰTŐBERENDEZÉSEKBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓKBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK CÍMKÉJÉNEK KIVITELE

Image

Követelmények:

a)

A címke szélességének legalább 210 mm-nek, magasságának legalább 297 mm-nek kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát méretarányosan kell felnagyítani.

b)

A háttérnek fehérnek kell lennie.

c)

Az alábbiakban a felhasználható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU–címke szegélye: vonalvastagság: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: Szín: X-00-00-00. Elrendezés az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm.

Image

Logók alatti lénia: vonalvastagság: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm.

Image

Helyiségfűtési képesség jelzése:

Piktogram az ábra szerint:

Image

Szilárd tüzelésű kazán jelzése:

Piktogram az ábra szerint:

A szilárd tüzelésű kazán energiahatékonysági osztálya

Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete;

Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetűk, fehér, „+” jelek: felső index, egy sorba rendezett,

Szegély: vonalvastagság: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

Napkollektorokat, melegvíz-tároló tartályokat, hőmérséklet-szabályozókat és kiegészítő fűtőberendezéseket tartalmazó csomag jelzése:

Piktogramok az ábra szerint:

„+” jel: Calibri bold 50 pt, 100 % cián,

Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián,

Szegély: vonalvastagság: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

Keretes A+++–G skála:

Nyíl: magasság: 15 mm, a nyilak közötti távolság: 3 mm, színek:

legfelső osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

Ha releváns, legalsó osztályok: 00-X-X-00,

Szöveg: Calibri bold 30 pt, nagybetűk, fehér, „+” jelek: felső index, egy sorba rendezett,

Szegély: vonalvastagság: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

Szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag energiahatékonysági osztálya:

Nyíl: szélesség: 33 mm, magasság: 19 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 40 pt, nagybetűk, fehér, „+” jelek: felső index, egy sorba rendezett.

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet jelzőszáma:

Szöveg: Calibri bold 12 pt.

Image

A kereskedő vagy a szállító neve vagy védjegye

Image

A kereskedő vagy a szállító által megadott modellazonosító:

A kereskedő vagy a szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 66/2010/EK rendelete az uniós ökocímkéről (HL L 27., 2010.1.30., 1. o.).


IV. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.   SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNOK

1.1.   A szilárd tüzelésű kazán termékismertető adatlapján az alábbiak szerinti sorrendben meg kell adni, továbbá a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban szerepeltetni kell a következő információkat:

a)

a szállító neve vagy védjegye;

b)

a szállító által megadott modellazonosító;

c)

a modell II. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya;

d)

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezett és egész számra kerekített értéke;

e)

az energiahatékonysági mutató IX. mellékletnek megfelelően meghatározott és egész számra kerekített értéke;

f)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok VIII. mellékletnek megfelelően meghatározott, egész számra kerekített és %-ban kifejezett értéke;

g)

minden olyan esetleges speciális óvintézkedés megjelölése, amelyet a szilárd tüzelésű kazán összeszerelésekor, üzembe helyezésekor vagy karbantartásakor meg kell tenni;

h)

kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében az elektromos hatásfok egész számra kerekített és %-ban kifejezett értéke.

1.2.   Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon szállító által szállított szilárd tüzelésű kazánok több modelljére is vonatkozhat.

1.3.   Az adatlapon feltüntetendő információk a címke – akár színes, akár fekete-fehér – másolata formájában is megadhatók. Ilyenkor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1.1. pontban felsoroltak közül a címkén nem szerepelnek.

2.   SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNBÓL, KIEGÉSZÍTŐ FŰTŐBERENDEZÉSEKBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓKBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

A szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok termékismertető adatlapján az energiahatékonysági mutató meghatározása céljából – az adott esetnek megfelelően – az 1. vagy a 2. ábrán jelzett információkat kell feltüntetni, beleértve a következőket is:

a)   I: az elsődleges szilárd tüzelésű kazán energiahatékonysági mutatójának értéke;

b)   II: a csomag részét képező elsődleges szilárd tüzelésű kazán és kiegészítő fűtőberendezések hőteljesítményének – az adott esetnek megfelelően – a 2., illetve a 3. táblázat szerinti súlyozására szolgáló tényező;

c)   III: a 294/(11 · Pr) képlettel meghatározott érték, ahol Pr az elsődleges szilárd tüzelésű kazánra vonatkozik;

d)   IV: a 115/(11 · Pr) képlettel meghatározott érték, ahol Pr az elsődleges szilárd tüzelésű kazánra vonatkozik.

2. táblázat

Az elsődleges szilárd tüzelésű kazán és a kiegészítő fűtőberendezés hőteljesítményének súlyozása e melléklet 1. ábrájának alkalmazásában  (1)

Psup/(Pr + Psup) (2)

II, csomag melegvíz-tároló tartály nélkül

II, csomag melegvíz-tároló tartállyal

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


3. táblázat

Az elsődleges kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazán és a kiegészítő fűtőberendezés hőteljesítményének súlyozása e melléklet 2. ábrájának alkalmazásában  (1)

Pr/(Pr + Psup) (3)

II, csomag melegvíz-tároló tartály nélkül

II, csomag melegvíz-tároló tartállyal

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

1. ábra

Elsődleges szilárd tüzelésű kazánok esetében a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag termékismertető adatlapján feltüntetendő, a kínált csomag energiahatékonysági mutatóját meghatározó adatok

Image

2. ábra

Elsődleges kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag termékismertető adatlapján feltüntetendő, a kínált csomag energiahatékonysági mutatóját meghatározó adatok

Image

(1)  A közbenső értékeket a két legközelebbi értékből kiindulva, lineáris interpoláció útján kell meghatározni.

(2)  Pr az elsődleges szilárd tüzelésű kazánra vonatkozik.

(3)  Pr az elsődleges szilárd tüzelésű kazánra vonatkozik.


V. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.   SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNOK

A szilárd tüzelésű kazánok 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell:

a)

a szállító nevét és címét;

b)

a modellazonosítót;

c)

az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét, ha vannak ilyenek;

d)

ha a 4. táblázat szerint az optimális tüzelőanyag más fás biomassza, nem fás biomassza, más fosszilis tüzelőanyag vagy biomasszából és fosszilis tüzelőanyagból álló más keverék, akkor a tüzelőanyag egyértelmű azonosításához szükséges részletességű leírást és a tüzelőanyagra vonatkozó műszaki szabvány vagy specifikáció megjelölését, ideértve a berendezésben felhasznált tüzelőanyag méréssel meghatározott nedvességtartalma és hamutartalma, továbbá más fosszilis tüzelőanyag esetében a méréssel meghatározott illóanyag-tartalom megadását is;

e)

az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölését, ha vannak ilyenek;

f)

a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását;

g)

a 4. táblázatban megjelölt információkat (a táblázatban szereplő műszaki paramétereket a VIII. és a IX. melléklet követelményeinek megfelelő mérésekkel és számításokkal kell meghatározni);

h)

a szállítók által vagy nevükben végzett vizsgálatok jegyzőkönyveit, ideértve a vizsgálatokat végző testület nevét és címét is;

i)

minden olyan esetleges speciális óvintézkedés megjelölését, amelyet a szilárd tüzelésű kazán összeszerelésekor, üzembe helyezésekor vagy karbantartásakor meg kell tenni;

j)

az egyenértékű modellek jegyzékét, ha vannak ilyenek.

Ezek az információk a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven (1) alapuló intézkedések alapján elkészített műszaki dokumentációval egységes szerkezetben is rendelkezésre bocsáthatók.

4. táblázat

A szilárd tüzelésű kazánok és a kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok műszaki paraméterei

Modellazonosító

Tüzelési mód: [Kézi: a kazánt legalább x (2) liter űrtartalmú melegvíz-tároló tartállyal kell üzemeltetni/Automata: a kazánt legalább x (3) liter űrtartalmú melegvíz-tároló tartállyal ajánlott üzemeltetni]

Kondenzációs kazán: [igen/nem]

Kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazán: [igen/nem]

Kombinált kazán: [igen/nem]

Tüzelőanyag

Optimális tüzelőanyag (csak egy lehet!)

További alkalmas tüzelőanyag(ok)

Tűzifa, nedvességtartalom ≤ 25 %

[igen/nem]

[igen/nem]

Aprított fa, nedvességtartalom: 15–35 %

[igen/nem]

[igen/nem]

Aprított fa, nedvességtartalom > 35 %

[igen/nem]

[igen/nem]

Préselt faanyag pellet vagy brikett formájában

[igen/nem]

[igen/nem]

Fűrészpor, nedvességtartalom ≤ 50 %

[igen/nem]

[igen/nem]

Más fás biomassza

[igen/nem]

[igen/nem]

Nem fás biomassza

[igen/nem]

[igen/nem]

Bitumenes kőszén

[igen/nem]

[igen/nem]

Barnaszén (a brikettet is beleértve)

[igen/nem]

[igen/nem]

Koksz

[igen/nem]

[igen/nem]

Antracit

[igen/nem]

[igen/nem]

Fosszilis tüzelőanyag-keverékből készült brikett

[igen/nem]

[igen/nem]

Más fosszilis tüzelőanyag

[igen/nem]

[igen/nem]

Biomassza (30–70 %) és fosszilis tüzelőanyag keverékéből készült brikett

[igen/nem]

[igen/nem]

Biomasszából és fosszilis tüzelőanyagból álló egyéb keverék

[igen/nem]

[igen/nem]

Az optimális tüzelőanyaggal üzemeltetett termék jellemzői:

Szezonális helyiségfűtési hatásfok, η s (%-ban):

Energiahatékonysági mutató, EEI:

Jellemző

Jel

Érték

Mértékegység

 

Jellemző

Jel

Érték

Mértékegység

Hasznos hőteljesítmény

 

Hatásfok

A mért hőteljesítményen

Pn  (4)

x,x

kW

 

A mért hőteljesítményen

ηn

x,x

%

A mért hőteljesítmény [30 %/50 %]-án, ha releváns

Pp

[x,x/n.a.]

kW

 

A mért hőteljesítmény [30 %/50 %]-án, ha releváns

ηp

[x,x/

n.a.]

%

Kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazán esetében: Elektromos hatásfok

 

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás

 

A mért hőteljesítményen

elmax

x,xxx

kW

A mért hőteljesítményen

ηel,n

x,x

%

 

A mért hőteljesítmény [30 %/50 %]-án, ha releváns

elmin

[x,xxx/

n.a.]

kW

 

A beépített másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezésé, ha releváns

[x,xxx/

n.a.]

kW

 

Készenléti üzemmódban

PSB

x,xxx

kW

 

Kapcsolatfelvételi adatok

A szállító neve és címe

 

2.   SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNBÓL, KIEGÉSZÍTŐ FŰTŐBERENDEZÉSEKBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓKBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

A szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok 3. cikk (3) bekezdésének e) pontjában említett műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell:

a)

a szállító nevét és címét;

b)

a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges leírást;

c)

az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét, ha vannak ilyenek;

d)

az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölését, ha vannak ilyenek;

e)

a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását;

f)

a következő műszaki paramétereket:

(1)

az energiahatékonysági mutató egész számra kerekített értékét;

(2)

az e melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki paramétereket, valamint az esetnek megfelelően a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott műszaki paramétereket;

(3)

a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet V. mellékletének 3. és 4. pontjában meghatározott műszaki paramétereket;

g)

minden olyan esetleges speciális óvintézkedés megjelölését, amelyet a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag összeszerelésekor, üzembe helyezésekor vagy karbantartásakor meg kell tenni.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/125/EK irányelve az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

(2)  A tartály térfogata = 45 × P r × (1 – 2,7/P r) vagy 300 liter, amelyik a nagyobb érték; a P r értékét kW-ban kell behelyettesíteni.

(3)  A tartály térfogata = 20 × P r; a P r értékét kW-ban kell behelyettesíteni.

(4)  Az optimális tüzelőanyag esetében P n = P r.


VI. MELLÉKLET

Információszolgáltatás azokban az esetekben, ha a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére (kivéve az internetet)

1.   SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNOK

1.1.   A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt információkat a következő sorrendben kell feltüntetni:

a)

a modell II. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya;

b)

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezett és egész számra kerekített értéke;

c)

az energiahatékonysági mutató IX. mellékletnek megfelelően meghatározott és egész számra kerekített értéke;

d)

kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében az elektromos hatásfok egész számra kerekített és %-ban kifejezett értéke.

1.2.   Az 1.1. pont alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni vagy másként megjeleníteni.

2.   SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁNBÓL, KIEGÉSZÍTŐ FŰTŐBERENDEZÉSEKBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓKBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

2.1.   A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt információkat a következő sorrendben kell feltüntetni:

a)

a modell II. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya;

b)

az energiahatékonysági mutató egész számra kerekített értéke;

c)

az adott esetnek megfelelően a IV. melléklet 1. vagy 2. ábrája szerint információk.

2.2.   A 2.1. pont alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni vagy másként megjeleníteni.


VII. MELLÉKLET

Az internetes eladási, bérleti és részletvásárlási ajánlatokban megadandó információk

1.

E melléklet 2–5. pontja alkalmazásában:

a)   „kijelző mechanizmus”: minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

b)   „beágyazott megjelenítés”: olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy – érintőképernyő esetében – az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

c)   „érintőképernyő”: érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

d)   „helyettesítő szöveg”: grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

2.

A 3. cikkben meghatározott időütemezés szerint a szállítók által a 3. cikk alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét, illetőleg csomag esetében a szállítók által a 3. cikk alapján rendelkezése bocsátott címke és termékismertető adatlapok alapján a körülményeknek megfelelően gondosan kitöltött, megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék, illetve csomag ára közelében kell megjeleníteni. Ha a kijelzőn termék és csomag egyszerre jelenik meg, de csak a csomag ára van feltüntetve, akkor csak a csomag címkéjét kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen a III. mellékletben meghatározott mérettel. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

3.

Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képnek:

a)

olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék, illetve csomag energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b)

a nyílon fehér színnel, az áréval megegyező betűmérettel jeleznie kell a termék, illetve csomag energiahatékonysági osztályát; és

c)

az alábbi két forma valamelyikét kell követnie:

Image

4.

Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítéséről a következőképpen kell gondoskodni:

a)

az e melléklet 3. pontjában említett képet a kijelző mechanizmuson a termék, illetve csomag ára közelében kell megjeleníteni;

b)

a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a címkére;

c)

a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d)

a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e)

érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f)

a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g)

a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék, illetve csomag energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

5.

A szállítók által a 3. cikk alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékismertető adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék, illetve csomag ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékismertető adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a termékismertető adatlaphoz való hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a „Termékismertető adatlap” szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékismertető adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.


VIII. MELLÉKLET

Mérések és számítások

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az e célból Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott módszertanhoz. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–5. pontban meghatározott követelményeknek és műszaki paramétereknek.

2.   Általános mérési és számítási követelmények

a)

A szilárd tüzelésű kazánokat az optimális tüzelőanyaggal kell megvizsgálni.

b)

A szezonális helyiségfűtési hatásfok gyártó által megadott értékét egész számra kell kerekíteni.

3.   A szilárd tüzelésű kazánok szezonális helyiségfűtési hatásfokára vonatkozó általános követelmények

a)

Az ηn és ηp hatásfokértékeket és a hasznos hőteljesítmény Pn és Pp értékeit – értelemszerűen – meg kell mérni. Kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében az ηel,n elektromos hatásfok értékét is meg kell mérni.

b)

Az ηs szezonális helyiségfűtési hatásfokot úgy kell kiszámítani, hogy az ηson szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfokot korrigáljuk a hőmérséklet-szabályozás és a kiegészítő villamosenergia-fogyasztás miatti hatásokkal, illetve kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében megnöveljük az elektromos hatásfok és a CC = 2,5 átváltási együttható szorzatával.

c)

A villamosenergia-fogyasztást a 2,5 értékű CC átváltási együtthatóval be kell szorozni.

4.   A szilárd tüzelésű kazánok szezonális helyiségfűtési hatásfokára vonatkozó különös követelmények

a)

Az ηs szezonális helyiségfűtési hatásfokot az alábbiak szerint kell meghatározni:

ηs = ηson F(1)F(2) + F(3)

ahol:

(1)

ηson a 4. b) pont szerint számított szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfok százalékban kifejezve,

(2)

F(1) a hőmérséklet-szabályozásnak a szezonális helyiségfűtési hatásfokra gyakorolt kedvezőtlen hatását veszi figyelembe; F(1) = 3 %;

(3)

F(2) a kiegészítő villamosenergia-fogyasztásnak a szezonális helyiségfűtési hatásfokra gyakorolt kedvezőtlen hatását veszi figyelembe; értékét százalékban kell kifejezni, és a 4. c) pont szerint kell kiszámítani;

(4)

F(3) a kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok elektromos hatásfokának a szezonális helyiségfűtési hatásfokra gyakorolt kedvező hatását veszi figyelembe; értékét százalékban kell kifejezni, és az alábbiak szerint kell kiszámítani:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b)

Az ηson szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfokot az alábbiak szerint kell meghatározni:

(1)

a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek a mért hőteljesítmény 50 %-án folyamatosan üzemeltethetők, valamint az automata szilárd tüzelésű kazánok esetében:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

(2)

a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek nem üzemeltethetők folyamatosan a mért hőteljesítmény 50 %-án vagy az alatt, valamint a kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében:

ηson = ηn

c)

Az F(2) számítása:

(1)

a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek a mért hőteljesítmény 50 %-án folyamatosan üzemeltethetők, valamint az automata szilárd tüzelésű kazánok esetében:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

(2)

a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek nem üzemeltethetők folyamatosan a mért hőteljesítmény 50 %-án vagy az alatt, valamint a kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.   AZ ÉGÉSHŐ SZÁMÍTÁSA:

Az égéshőt (GCV) a száraz égéshőből (GCVmf ), az alábbi átalakítást elvégezve kapjuk meg:

GCV = GCVmf × (1 – M)

ahol:

a)

a GCV és a GCVmf megajoule/kilogrammban értendő;

b)

M a tüzelőanyag nedvességtartalma arányszámként kifejezve.


IX. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági mutató számításának módszere

1.

A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági mutatóját (EEI) az optimális tüzelőanyagra kell kiszámítani, és egész számra kell kerekíteni az alábbiak szerint:

EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100

ahol:

a)

ηson a VIII. melléklet 4. b) pontja szerint számított szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfok;

b)

BLF a biomassza-címkézési tényező, amely a biomasszával működő kazánok esetében 1,45, a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok esetében pedig 1;

c)

F(1) a hőmérséklet-szabályozásnak az energiahatékonysági mutatóra gyakorolt kedvezőtlen hatást veszi figyelembe; F(1) = 3;

d)

F(2) a kiegészítő villamosenergia-fogyasztásnak az energiahatékonysági mutatóra gyakorolt kedvezőtlen hatását veszi figyelembe, és értékét a VIII. melléklet 4. c) pontja szerint kell kiszámítani;

e)

F(3) a kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok elektromos hatásfokának az energiahatékonysági mutatóra gyakorolt kedvező hatását veszi figyelembe, és értékét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2.

A szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiahatékonysági mutatóját (EEI) a IV. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.


X. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok hatóságai a 3. és a 4. cikkben megállapított követelmények teljesülését a következő eljárással ellenőrzik:

1.

A tagállami hatóságok a modell egyetlen darabját vetik vizsgálat alá. A vizsgálatot olyan tüzelőanyaggal kell vizsgálni, amelynek a jellemzői a szállító által a VIII. melléklet alapján elvégzett mérésekhez használt tüzelőanyag jellemzőivel egy tartományba esnek.

2.

A modell akkor teljesíti az alkalmazandó követelményeket, ha:

a)

a címkén és a termékismertető adatlapon megjelölt értékek és osztályok megfelelnek a műszaki dokumentációban található értékeknek; és

b)

az energiahatékonysági mutató nem kisebb 6 %-nál nagyobb mértékben a gyártó által megadott értéknél.

3.

Ha a 2. a) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit. Ha a 2. b) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a piacfelügyeleti hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá. A három további darab egy vagy több, a szállító műszaki dokumentációjában egyenértékű modellként megjelölt modellhez is tartozhat.

4.

A modell akkor teljesíti az alkalmazandó követelményeket, ha az energiahatékonysági mutató átlaga a három további megvizsgált darabra nem kisebb 6 %-nál nagyobb mértékben a gyártó által megadott értéknél.

5.

Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit. Legkésőbb egy hónappal a modell nem megfelelő voltának megállapítását követően a tagállami hatóságok a vizsgálati eredményeket és az összes többi lényeges információt átadják a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállamok hatóságai a fenti vizsgálatok során a VIII. és a IX. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

Az e melléklet 2. b) és 4. pontjában meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megjelölt értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.