10.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1116 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 9.)

a lecitinek egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (5) bekezdésére, összefüggésben a 13. cikke (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

A Bizottsághoz 2013. november 18-án az 1107/2009/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének megfelelő kérelem érkezett az Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) vállalattól a lecitinek egyszerű anyagként történő jóváhagyására vonatkozóan. A kérelemhez csatolták a rendelet 23. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt információkat.

(2)

A Bizottság felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság) tudományos segítségnyújtásra. A Hatóság a Bizottságnak 2014. augusztus 28-án technikai jelentést (2) nyújtott be a szóban forgó anyagról. A Bizottság 2015. január 27-én benyújtotta vizsgálati jelentését (3) és e rendelet tervezetét a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának, melyeket az említett bizottság 2015. május 29-i ülésére véglegesített.

(3)

A kérelmező által benyújtott dokumentáció alátámasztja, hogy a lecitinek anyag eleget tesz a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 2. cikkében meghatározott, élelmiszerekre vonatkozó kritériumoknak. Ezenfelül döntően nem növényvédelmi célokra használják, mindazonáltal növényvédő szerként is hasznos vízzel oldott formában. Következésképpen egyszerű anyagnak tekintendő.

(4)

Az elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy a lecitinek anyag várhatóan általában megfelel az 1107/2009/EK rendelet 23. cikkében megállapított követelményeknek, különösen a Bizottság vizsgálati jelentésében megvizsgált és részletezett alkalmazások tekintetében. Ezért a lecitinek egyszerű anyagként való jóváhagyása indokolt.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett 13. cikke (2) bekezdése alapján, továbbá a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében szükség van azonban bizonyos, e rendelet I. mellékletében meghatározott jóváhagyási feltételek előírására.

(6)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően az 540/2011/EU végrehajtási rendelet (5) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egyszerű anyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott lecitinek egyszerű anyag az ugyanazon mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének C. része az e rendelet II. mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for lecithins for use in plant protection as a fungicide on vineyards, fruit trees, vegetables and ornamentals (A tagállamokkal és az EFSA-val való konzultáció eredménye a lecitineknek mint egyszerű anyagnak szőlőültetvényeknél, gyümölcsfáknál, zöldségeknél és dísznövényeknél gombaölő növényvédő szerként történő alkalmazására vonatkozó kérelemről). EFSA supporting publication (kapcsolódó közlemény) 2014:EN-643, 34. o.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

Lecitinek

CAS-szám: 8002-43-5

CIPAC-szám: nincs

EINECS-szám:

232-307-2

nincs

A 231/2012/EU rendelet mellékletében foglaltak szerint.

2015. július 1.

Kizárólag gombaölő egyszerű anyagként történő alkalmazása engedélyezett.

A lecitinek használata a lecitinekről szóló vizsgálati jelentésben (SANCO/12798/2014) megfogalmazott következtetésekkel és különösen az annak I. és II. függelékben meghatározott feltételekkel engedélyezett.


(1)  Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének C. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

„6

Lecitinek

CAS-szám: 8002-43-5

CIPAC-szám: nincs

EINECS-szám:

232-307-2

nincs

A 231/2012/EU rendelet mellékletében foglaltak szerint.

2015. július 1.

Kizárólag gombaölő egyszerű anyagként történő felhasználása engedélyezett.

A lecitinek használata a lecitinekről szóló vizsgálati jelentésben (SANCO/12798/2014) megfogalmazott következtetésekkel és különösen az annak I. és II. függelékben meghatározott feltételekkel engedélyezett.”


(1)  Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.