9.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 181/75


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1108 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

az ecet, mint egyszerű anyag jóváhagyásáról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 23. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottsághoz 2013. április 24-én kérelem érkezett az Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB)-tól az ecet, mint egyszerű anyag jóváhagyása iránt. 2014. március 17-én Párizs városából (Franciaország) kérelem érkezett az ecet, mint egyszerű anyag jóváhagyása iránti kérelemben említett tervezett felhasználások körének bővítése iránt. A kérelmekhez csatolták a rendelet 23. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében megkövetelt információkat.

(2)

A Bizottság felkérte tudományos segítségnyújtásra az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA, a továbbiakban: a Hatóság). A Hatóság 2014. augusztus 12-én technikai jelentést terjesztett a Bizottság elé a szóban forgó anyagról. (2) A Bizottság 2015. január 27-én benyújtotta felülvizsgálati jelentését (3) és e rendelet tervezetét a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságához, és ezeket az említett bizottság 2015. május 29-i ülésére véglegesítette.

(3)

A kérelmező által benyújtott dokumentáció bizonyítja, hogy az ecet megfelel a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 2. cikkében szereplő meghatározás szerinti élelmiszerekre vonatkozó kritériumoknak. Ezenfelül döntően nem növényvédelmi célokra használják, de vizes oldata növényvédő szerként is megállja a helyét. Az ecet azonban nem tévesztendő össze az ecetsavval, amely a 91/414/EGK irányelv (5) I. mellékletébe a 2008/127/EK bizottsági irányelvvel (6) felvett hatóanyag, ezt a Bizottságnak az élelmiszerek értékesítéskor használt elnevezésekről szóló értelmező közleménye (7) fejti ki. Következésképpen az ecet egyszerű anyagnak tekintendő.

(4)

Az elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy az ecet várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 23. cikkében megállapított követelményeknek, különösen a Bizottság felülvizsgálati jelentésében vizsgált és részletezett alkalmazások tekintetében. Ezért indokolt megadni az ecet, mint egyszerű anyag jóváhagyását.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (2) bekezdése alapján, továbbá a jelenlegi tudományos és technikai ismeretek fényében mindazonáltal szükség van bizonyos jóváhagyási feltételek előírására, amelyeket e rendelet I. melléklete határoz meg.

(6)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően a fentiek alapján az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (8) melléklete módosításra szorul.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Egyszerű anyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott ecet az ugyanazon mellékletben foglalt feltételek mellett egyszerű anyagként jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének C. része e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar and the conclusions drawn by EFSA on the specific points raised (Az ecet egyszerű anyagként való jóváhagyására irányuló kérelemről a tagállamokkal és az EFSA-val folytatott konzultáció eredménye, továbbá az EFSA állásfoglalása a felmerült kérdések kapcsán). EFSA supporting publication 2014:EN-641, 37. o.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(5)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(6)  A Bizottság 2008. december 18-i 2008/127/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelv egyes hatóanyagok felvétele céljából történő módosításáról (HL L 344., 2008.12.20., 89. o.).

(7)  HL C 270., 1991.10.15., 2. o.

(8)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

Ecet

CAS-szám: 90132-02-8

Nem alkalmazandó

Élelmiszer-minőségű, legfeljebb 10 % ecetsavat tartalmaz.

2015. július 1.

A jóváhagyás kizárólag gomba- és baktériumölő egyszerű anyagként történő felhasználására vonatkozik.

Az ecet felhasználása során figyelembe kell venni a felülvizsgálati jelentés következtetéseiben (SANCO/12896/2014) és különösen annak I. és II. függelékében meghatározott feltételeket.


(1)  Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének C. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

„5.

Ecet

CAS-szám: 90132-02-8

Nem alkalmazandó

Élelmiszer-minőségű, legfeljebb 10 % ecetsavat tartalmaz.

2015. július 1.

A jóváhagyás kizárólag gomba- és baktériumölő egyszerű anyagként történő felhasználására vonatkozik.

Az ecet felhasználása során figyelembe kell venni a felülvizsgálati jelentés következtetéseiben (SANCO/12896/2014) és különösen annak I. és II. függelékében meghatározott feltételeket.”


(1)  Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.