11.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/576 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 10.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 229. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2015. március 31-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy természetes személyt töröl az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékéből, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. 2015. április 7-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága jóváhagyta, hogy egy természetes személlyel kiegészítsék az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékét, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 10-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Maulana Fazlullah (más néven a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio). Születési ideje: 1974. Születési helye: Kuza Bandai falu, Szvat-völgy, Khyber Pakhtunkhawa tartomány, Pakisztán. Címe: afganisztáni/pakisztáni határvidék. Egyéb információ: 2013.11.7. óta a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) parancsnoka. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.4.7.”

2.

A „Természetes személyek” részben a következő bejegyzést el kell hagyni:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (más néven: a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Születési ideje: 1968.1.15. Születési helye: Muharraq, Bahrein. Állampolgárság: bahreini. Egyéb információ: a) az al-Kaida bahreini székhelyű pénzügyi szakértője és segítője. b) 2008 januárjában a bahreini legfelsőbb büntetőbíróság elítélte a terrorizmus finanszírozásáért, terroristakiképzésben való részvételért, más személyek külföldi terroristakiképzésben való részvételét célzó utazásának lehetővé tételéért, valamint terrorszervezetben való részvételért. A bírósági ítéletet követően és büntetésének letöltése után szabadlábra helyezték. c) Tartózkodási helye: Bahrein (2008. május).”