24.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/490 RENDELETE

(2015. március 23.)

a 297/95/EK tanácsi rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjak inflációs rátához való igazítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke ötödik bekezdésére,

mivel:

(1)

A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 67. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Európai Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) bevételei az Uniótól származó hozzájárulásból és a vállalkozások által fizetett díjakból állnak. A díjak kategóriáit és mértékét a 297/95/EK rendelet határozza meg.

(2)

A díjakat a 2014-as inflációs ráta figyelembevételével ki kell igazítani. Az Európai Unió Statisztikai Hivatalának (Eurostat) számadatai szerint az uniós inflációs ráta 2014-ben –0,1 % volt.

(3)

Az egyszerűség kedvéért a díjak kiigazított mértékét a legközelebbi, százzal maradék nélkül osztható számra (EUR) kell kerekíteni.

(4)

A 297/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A jogbiztonság érdekében e rendeletet a 2015. április 1-jén még elbírálás alatt lévő érvényes kérelmekre nem kell alkalmazni.

(6)

A 297/95/EK rendelet 12. cikke értelmében a kiigazítást 2015. április 1-jétől kell alkalmazni. Indokolt tehát e rendelet sürgős hatályba léptetése és az említett naptól történő alkalmazása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 297/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdés a) pontjában a „278 500 EUR” helyébe a „278 200 EUR” szöveg lép;

ii.

a b) pont az alábbiak szerint módosul:

az első albekezdésben a „108 100 EUR” helyébe a „108 000 EUR” szöveg lép,

a második albekezdésben a „180 000 EUR” helyébe a „179 800 EUR” szöveg lép;

iii.

a c) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „83 600 EUR” helyébe a „83 500 EUR” szöveg lép,

a második albekezdésben a „20 900 EUR-tól 62 700 EUR-ig” szöveg helyébe a „20 900 EUR-tól 62 600 EUR-ig” szöveg lép;

b)

a (2) bekezdés b) pontja a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdésben a „83 600 EUR” helyébe a „83 500 EUR” szöveg lép;

ii.

a második albekezdésben a „20 900 EUR-tól 62 700 EUR-ig” szöveg helyébe a „20 900 EUR-tól 62 600 EUR-ig” szöveg lép;

c)

a (6) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdésben a „99 900 EUR” helyébe a „99 800 EUR” szöveg lép;

ii.

a második albekezdésben a „24 900 EUR-tól 74 900 EUR-ig” szöveg helyébe a „24 900 EUR-tól 74 800 EUR-ig” szöveg lép.

2.

A 4. cikkben a „69 400 EUR” helyébe a „69 300 EUR” szöveg lép.

3.

Az 5. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pont a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdésben a „139 400 EUR” helyébe a „139 300 EUR” szöveg lép;

ii.

a negyedik albekezdésben a „69 400 EUR” helyébe a „69 300 EUR” szöveg lép;

b)

a b) pont a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdésben a „69 400 EUR” helyébe a „69 300 EUR” szöveg lép;

ii.

a második albekezdésben a „117 700 EUR” helyébe a „117 600 EUR” szöveg lép.

4.

A 7. cikk első bekezdésében a „69 400 EUR” helyébe a „69 300 EUR” szöveg lép.

5.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a második albekezdésben a „83 600 EUR” helyébe a „83 500 EUR” szöveg lép;

ii.

a negyedi albekezdésben a „20 900 EUR-tól 62 700 EUR-ig” szöveg helyébe a „20 900 EUR-tól 62 600 EUR-ig” szöveg lép;

b)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a második albekezdésben a „278 500 EUR” helyébe a „278 200 EUR” szöveg lép;

ii.

a harmadik albekezdésben a „139 400 EUR” helyébe a „139 300 EUR” szöveg lép;

iii.

az ötödik albekezdésben a „3 000 EUR-tól 240 000 EUR-ig” szöveg helyébe a „3 000 EUR-tól 239 800 EUR-ig” szöveg lép;

iv.

a hatodik albekezdésben a „3 000 EUR-tól 120 200 EUR-ig” szöveg helyébe a „3 000 EUR-tól 120 100 EUR-ig” szöveg lép.

2. cikk

Ezt a rendeletet a 2015. április 1-jén még elbírálás alatt lévő érvényes kérelmekre nem kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 35., 1995.2.15., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 726/2004/EK rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).