6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 63/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/340 RENDELETE

(2015. február 20.)

a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8c. cikke (10) bekezdésére és 10. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A légiforgalmi irányítóknak, valamint a képzésükben, vizsgáztatásukban, ellenőrzésükben, illetve egészségügyi vizsgálatukban és értékelésükben részt vevő személyeknek és szervezeteknek meg kell felelniük a 216/2008/EK rendelet Vb. mellékletében foglalt alapvető követelményeknek. Ezen belül előírás, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a szóban forgó személyek és szervezetek megfelelnek az alapvető követelményeknek, részükre szakszolgálati engedélyt vagy tanúsítványt kell kiadni.

(2)

Az európai engedély hatékony eszköznek bizonyult a légiforgalmi irányítás biztonságos működtetésében kulcsszerepet játszó légiforgalmi irányítók szakmai alkalmasságának elismerésére és tanúsítására. Az Unió-szerte alkalmazott szakmai alkalmassági norma csökkentette az e téren tapasztalható különbségeket, és ezáltal a léginavigációs szolgáltatók közötti fokozott regionális együttműködés keretében hozzájárult a munkaszervezés hatékonyabbá tételéhez. Az Unióban dolgozó légiforgalmi irányítók közös szakszolgálati engedélyezési rendszerének fenntartása és javítása az európai légiforgalmi irányítási rendszer fontos eleme. E célból most meg kell határozni a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó, a terület legkorszerűbb megoldásait tükröző formai követelményeket és igazgatási eljárásokat.

(3)

A léginavigációs szolgáltatások végzése magasan képzett személyeket és különösen légiforgalmi irányítókat igényel, akik szakmai alkalmasságát az e rendeletben meghatározott részletes követelmények alapján kiadott szakszolgálati engedély igazolja. A szakszolgálati engedélyben feltüntetett jogosításnak jeleznie kell azon légiforgalmi szolgálati tevékenység típusát, amelynek ellátására a légiforgalmi irányító jogosult. A szakszolgálati engedélyben feltüntetett kiterjesztéseknek egyrészről a légiforgalmi irányító szakképesítéseit, másrészről az illetékes hatóságok által kiadott, egy bizonyos szektor, szektorcsoport és/vagy munkahely tekintetében végezhető tevékenység ellátására vonatkozó engedélyt kell tartalmazniuk.

(4)

Az e rendelet alapján felügyeleti és megfelelés-ellenőrző feladatokat ellátó hatóságoknak kellő mértékben függetleneknek kell lenniük a légiforgalmi irányítóktól a szakszolgálati engedélyek kiadásakor vagy a kiterjesztések érvényességének meghosszabbításakor, illetve a szakszolgálati engedélyek, jogosítások, kiterjesztések vagy minősítések felfüggesztésekor vagy visszavonásakor, amennyiben azok kiadásának feltételei már nem teljesülnek. A szóban forgó hatóságoknak a léginavigációs szolgáltatóktól és a képzési szervezetektől is kellően függetleneknek kell lenniük. A hatóságoknak folyamatosan képesnek kell lenniük feladataik hatékony ellátására. Az e rendeletben meghatározott felelősségi körrel felruházott – egy vagy több – illetékes hatóság azonos lehet az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikkének megfelelően kijelölt vagy létrehozott szervvel vagy szervekkel. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (a továbbiakban: az Ügynökség) kell eljárnia a tagállamok területén kívül található légiforgalmi irányítói képzési szervezetek tanúsítványainak, valamint – adott esetben – az e szervezetek által foglalkoztatott személyek bizonyítványainak kiadásáért és megújításáért felelős illetékes hatóságként. Ebbéli minőségében a szóban forgó hatóságokkal azonos követelményeknek kell megfelelnie.

(5)

Tekintettel az Európai Unió légi forgalmának sajátosságaira, a léginavigációs szolgáltatók által foglalkoztatott légiforgalmi irányítók tekintetében a szakmai alkalmasságra vonatkozóan közös normákat kell bevezetni és hatékonyan alkalmazni a nyilvánosság számára nyújtott légiforgalmi irányítási és léginavigációs szolgáltatások (ATM/ANS) biztosítása céljából.

(6)

A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezt a rendeletet a 216/2008/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában szereplő szolgáltatásokat a nyilvánosság számára biztosító katonai állományukra is alkalmazhassák.

(7)

A repülőesemények és balesetek bekövetkezése igen gyakran jelentős részben a nem megfelelő kommunikációra vezethető vissza. Ezért részletes nyelvismereti követelményeket kell meghatározni a légiforgalmi irányítók számára. Ezek a követelmények a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elfogadott követelményeken alapulnak és e nemzetközileg elismert normák érvényesítését szolgálják. A munkavállalók szabad mozgásának ösztönzése, és egyúttal a biztonság garantálása érdekében a nyelvi követelmények tekintetében érvényesül a megkülönböztetésmentesség, az átláthatóság és az arányosság elve. A nyelvismereti kiterjesztés érvényességének összhangban kell lennie az e rendeletben meghatározott nyelvismereti szinttel.

(8)

A légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyek megszerzésére és megtartására vonatkozó közös szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tagállamok jobban bízzanak egymás engedélyezési rendszereiben. A biztonság magas szintjének szavatolása érdekében a légiforgalmi irányítói képzésekre, szakképesítésekre és szakmai alkalmasságra vonatkozóan egységes követelményeket kell bevezetni. Mindez a biztonságos és magas színvonalú légiforgalmi irányító szolgáltatások nyújtását is szolgálja, és hozzájárul a szakszolgálati engedélyek elismeréséhez az Európai Unió egészében, elősegítve ezáltal a légiforgalmi irányítók szabad mozgását és rendelkezésre állását.

(9)

A Légi Közlekedés Biztonságáért Felelős Európai Szervezet (Eurocontrol) a kezdő képzésre vonatkozóan megfelelő normákat határozott meg, amelyeket a „Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training” (a légiforgalmi irányítók kezdő képzése közös törzsanyagának tartalmára vonatkozó előírás) tartalmazza. A tudományos és technikai fejlődés figyelembevétele, valamint a légiforgalmi irányítók mobilitásának kulcselemét képező kezdő képzés egységes megközelítésének elősegítése érdekében e normákat át kell ültetni az uniós jogszabályokba. A 216/2008/EK rendelet 8c. cikkében meghatározott vonatkozó alapvető követelmények figyelembevételével a munkahelyi képzés és a továbbképzés tekintetében is követelményeket kell meghatározni. Európai képzési követelmények hiányában a tagállamok továbbra is támaszkodhatnak az ICAO által kidolgozott képzési normákra.

(10)

Az Eurocontrol, egy szakértői csoporttal folytatott konzultáció eredményeként követelményeket dolgozott ki a légiforgalmi irányítók egészségügyi minősítéséhez, amelyeket a tagállamok – az ICAO-egyezmény 1. mellékletével együtt – már most is alkalmaznak. A szóban forgó követelményeket, a tagállamokban való egységes alkalmazásuk érdekében most át kell ültetni az uniós jogszabályokba.

(11)

Annak érdekében, hogy a tagállamok az ICAO nemzeti repülésbiztonsági programjának megfelelően, az illetékes hatóságok és a nevükben eljáró szervezetek által működtetett igazgatási és irányítási rendszerek segítségével megfelelő módon, strukturált formában gyakorolhassák felelősségi köreiket és teljesíthessék kötelezettségeiket, e rendeletnek meg kell határoznia az illetékes hatóságok által alkalmazandó követelményeket.

(12)

A képzési szervezetek tanúsítása alapvető szerepet játszik a légiforgalmi irányítói képzés magas színvonalának biztosításában, és ezáltal a biztonságos légiforgalom-irányításban. Éppen ezért meg kell erősíteni a képzési szervezetekre vonatkozó követelményeket. Lehetővé kell tenni a képzések képzési típus szerinti, képzési szolgáltatási csomagként vagy képzési és léginavigációs szolgáltatások csomagjaként való tanúsítását, az egyes szervezetek által kínált képzések sajátosságainak figyelembevételével.

(13)

Indokolt, hogy a szakszolgálati engedély megszerzésével kapcsolatos, az életkorra és az egészségügyi követelményekre vonatkozó általános feltételek a már kiadott szakszolgálati engedélyek tulajdonosait ne érintsék. A szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó meglévő jogosultságok fenntartása, valamint az engedélyesek és az illetékes hatóságok számára a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében a tagállamok által a 2006/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) és a 805/2011/EU bizottsági rendelettel (4) összhangban kiadott szakszolgálati engedélyeket és orvosi minősítéseket e rendelettel összhangban kiadottnak kell tekinteni.

(14)

A következetesség érdekében a „pszichoaktív anyag” fogalmának a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (5) szereplő meghatározását módosítani kell.

(15)

Noha ez a rendelet korábbi vívmányokra és uniós szabályozási követelményekre támaszkodik, az egyértelműség érdekében a 805/2011/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(16)

A 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének b) pontjával és 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottságot az e rendeletben szereplő intézkedések kidolgozása során az Ügynökség segítette.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

(1)   Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg az alábbiakra vonatkozóan:

a)

a légiforgalmi irányítók és gyakornok légiforgalmi irányítók szakszolgálati engedélyei, kapcsolódó jogosításai és kiterjesztései kiadásának, felfüggesztésének és visszavonásának feltételei, valamint az ilyen engedélyekkel, jogosításokkal és kiterjesztésekkel rendelkezők jogosultságai és kötelezettségei;

b)

a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók orvosi minősítései kiadásának, korlátozásának, felfüggesztésének és visszavonásának feltételei, valamint az ilyen orvosi minősítésekkel rendelkezők jogosultságai és kötelezettségei;

c)

a légiforgalmi irányítókkal és a gyakornok légiforgalmi irányítókkal foglalkozó repülőorvos-szakértők és repülőorvosi központok tanúsítása;

d)

légiforgalmi irányítói képzési szervezetek tanúsítása;

e)

az ilyen szakszolgálati engedélyek, jogosítások, kiterjesztések és orvosi minősítések érvényesítésének, újraérvényesítésének, megújításának és felhasználásának feltételei.

(2)   Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a)

a 216/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó funkciókat ellátó gyakornok légiforgalmi irányítók és légiforgalmi irányítók;

b)

a jelentkezők szakszolgálati engedélyezésében, képzésében, vizsgáztatásában, ellenőrzésében és egészségügyi vizsgálatában, illetve minősítésében e rendelettel összhangban részt vevő személyek és szervezetek.

2. cikk

A követelményeknek és eljárásoknak való megfelelés

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett légiforgalmi irányítóknak és gyakornok légiforgalmi irányítóknak, valamint a jelentkezők szakszolgálati engedélyezésében, képzésében, vizsgáztatásában, ellenőrzésében és egészségügyi vizsgálatában, illetve értékelésében részt vevő személyeknek és szervezeteknek a 6. cikkben említett illetékes hatóság által kiadott, az I., III. és IV. melléklet rendelkezései szerinti képzettséggel és engedéllyel kell rendelkezniük.

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett szervezeteknek az e rendelet I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak megfelelő képzettséggel, és az ahhoz kapcsolódó, a 6. cikkben említett illetékes hatóság által kiadott tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

(3)   Az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett személyek orvosi minősítésének meg kell felelnie az e rendelet III. és IV. mellékletében meghatározott formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak.

(4)   A Szerződés hatálya alá tartozó terület légterében légiforgalmi szolgáltatást nyújtó, és tevékenységeit elsődlegesen a Szerződés rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területen kívül végző, illetve adott esetben e területen kívüli székhellyel rendelkező léginavigációs szolgáltatók által alkalmazott légiforgalmi irányítókat úgy kell tekinteni, hogy az (1) bekezdéssel összhangban kiállított szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek, feltéve, hogy:

a)

egy harmadik ország által a Chicagói Egyezmény 1. melléklete szerint kiállított légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek;

b)

valamint a 6. cikkben említett illetékes hatóság felé bizonyították, hogy részt vettek képzésen és sikeresen teljesítették az I. mellékletben szereplő, az ATCO rész D. alrészének 1–4. szakaszában előírtakkal egyenértékű vizsgákat és értékeléseket.

Az első albekezdésben említett légiforgalmi irányítók feladatai és funkciói nem terjedhetnek túl a harmadik ország által kiállított engedélyben biztosított jogosultságokon.

(5)   A tagállamok területén kívül elhelyezkedő képzési szervezetek által alkalmazott gyakorlati oktatókat és értékelőket úgy kell tekinteni, hogy az (1) bekezdéssel összhangban lévő képzettséggel rendelkeznek, feltéve, hogy:

a)

egy harmadik ország által a Chicagói Egyezmény 1. melléklete szerint kiadott légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedéllyel, és az általuk oktatni vagy értékelni engedélyezettnek megfelelő jogosítással és – adott esetben – jogosításkiterjesztéssel rendelkeznek;

b)

valamint a 6. cikkben említett illetékes hatóság felé bizonyították, hogy részt vettek képzésen és sikeresen teljesítették az I. mellékletben szereplő, az ATCO rész D. alrészének 5. szakaszában előírtakkal egyenértékű vizsgákat és értékeléseket.

Az első albekezdésben említett jogosultságokat a harmadik ország által kiadott bizonyítványon fel kell tüntetni, és azokat a tagállamok területén kívül elhelyezkedő képzési szervezeteknek nyújtott oktatásra és értékelésre kell korlátozni.

3. cikk

Légiforgalmi irányítói szolgáltatások nyújtása

(1)   Légiforgalmi irányítói szolgálati tevékenységet kizárólag az e rendelet szerinti képzettséggel és szakszolgálati engedéllyel rendelkező légiforgalmi irányítók láthatnak el.

(2)   A 216/2008/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésére is figyelemmel, a tagállamok lehetőség szerint gondoskodnak arról, hogy a katonai állomány által a nyilvánosság számára biztosított vagy hozzáférhetővé tett, a szóban forgó rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett szolgáltatások legalább a szóban forgó rendelet Vb. mellékletében foglalt alapvető követelmények szerinti biztonsági szinten valósuljanak meg.

(3)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezt a rendeletet a nyilvánosság számára szolgáltatásokat biztosító katonai állományukra is alkalmazzák.

4. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „rendellenes helyzet”: nem rendszeresen és nem általánosan előforduló olyan körülmények, ideértve a korlátozott üzemmód által meghatározott helyzeteket is, amelyek kezelésére a légiforgalmi irányító nem rendelkezik automatikus készségekkel;

2.   „elfogadható megfelelési módozatok (AMC)”: az Ügynökség által elfogadott, nem kötelező érvényű előírások, amelyekkel bizonyítható a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak való megfelelés;

3.   „légiforgalmi irányító szolgálat (ATC)”: a következő feladatokat ellátó szolgálat:

a)

összeütközések megelőzése:

légi járművek között, és

a munkaterületen a légi jármű és akadályok között; valamint

b)

a légi forgalom gyors és rendezett áramlásának elősegítése és fenntartása;

4.   „légiforgalmi irányítóegység (ATC egység)”: gyűjtőfogalom, mely jelenthet körzeti irányítóközpontot, bevezető irányítóegységet vagy repülőtéri irányítótornyot;

5.   „alternatív megfelelési módozatok”: a meglévő elfogadható megfelelési módozatokra alternatívát kínáló megfelelési módozatok, vagy a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet azon végrehajtási szabályainak való megfelelésre szolgáló új megfelelési módozatok, amelyekhez nem kapcsolódik az Ügynökség által jóváhagyott elfogadható megfelelési módozat;

6.   „értékelés”: a gyakorlati készségek szakszolgálati engedély, jogosítás és/vagy kiterjesztés(ek) kiadása, újraérvényesítése és/vagy megújítása céljából végzett kiértékelése, amelynek részeként értékelik az értékelt személy viselkedését, az ismeretek gyakorlati alkalmazását és azok megértését;

7.   „értékelői kiterjesztés”: a szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képező engedély, amely feltünteti, hogy az engedélyes a szakismerete alapján értékelheti gyakornok légiforgalmi irányítók és légiforgalmi irányítók gyakorlati készségeit;

8.   „kritikusesemény-stressz”: váratlan eseményt, balesetet, repülőeseményt vagy súlyos repülőeseményt követően szokatlan és/vagy szélsőséges érzelmi, fizikai és/vagy viselkedési reakciók megjelenése az egyénnél;

9.   „vészhelyzet”: azonnali intézkedéseket igénylő komoly és veszélyes helyzet;

10.   „vizsgáztatás”: hivatalos keretek között megtartott tudásfelmérés, amelynek során egy személy ismereteit és hozzáértését értékelik;

11.   „útmutató dokumentum (GM)”: az Ügynökség által kidolgozott nem kötelező érvényű dokumentum, amely segít egy követelmény vagy előírás jelentésének szemléltetésében, és támpontot nyújt a 216/2008/EK rendelet, annak végrehajtási szabályai és az elfogadható megfelelési módozatok értelmezéséhez;

12.   „ICAO helységazonosító kód”: az ICAO DOC 7910 számú kézikönyvének legfrissebb aktualizált verziójában előírt szabályokkal összhangban létrehozott, egy meghatározott rögzített légiforgalmi állomás helyszínéhez rendelt négybetűs kód;

13.   „nyelvismereti kiterjesztés”: a szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képező engedély, mely feltünteti az engedélyes nyelvismeretét;

14.   „szakszolgálati engedély”: e rendelettel összhangban kiadott és kiterjesztéseket tartalmazó dokumentum, amely jogszerű birtokosát feljogosítja a dokumentumban foglalt jogosítások és kiterjesztések által biztosított jogosultságok gyakorlására;

15.   „munkahelyi gyakorlati képzés”: a munkahelyi képzés azon szakasza, amelynek során a korábban megszerzett, munkakörrel kapcsolatos rutinokat és készségeket egy képesített munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett, éles forgalmi helyzetben alkalmazzák a gyakorlatban;

16.   „munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztés”: a szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képező engedély, mely feljogosítja az engedélyest munkahelyi gyakorlati képzés és repülésszimulációs oktatóeszközökkel folytatott képzés nyújtására;

17.   „részfeladat-oktatóeszköz (PTT)”: olyan repülésszimulációs oktatóeszköz, amellyel egyes konkrét operatív feladatokhoz kapcsolódó képzés nyújtható anélkül, hogy a képzésben részt vevőnek a teljes körű operatív környezettel általában együtt járó összes feladatot gyakorolnia kellene;

18.   „teljesítménycél”: a képzésben részesülő személytől elvárt teljesítmény, a teljesítésre vonatkozó körülmények és a képzésben részesülő személy által teljesítendő szint világos és egyértelmű megállapítása;

19.   „ideiglenes alkalmatlanság”: olyan ideiglenes állapot, amelyben a szakszolgálati engedélyes érvényes jogosításai, kiterjesztései és orvosi minősítése ellenére átmenetileg elveszíti a szakszolgálati engedélyéből adódó jogosultságok gyakorlásának képességét;

20.   „pszichoaktív anyagok”: az alkohol, az opioidok, a kannabinoidok, a nyugtatók és az altatók, a kokain, valamint az egyéb pszichostimulánsok, hallucinogének és illékony oldószerek, kivéve a kávét és a dohányt;

21.   „jogosításkiterjesztés”: a szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képező engedély, mely megállapítja a jogosításhoz kapcsolódó egyedi feltételeket, jogosultságokat vagy korlátozásokat;

22.   „megújítás”: jogosítás, kiterjesztés vagy minősítés érvényességének lejártát követően végrehajtott olyan hatósági adminisztratív intézkedés, amely révén meghatározott követelmények teljesítése esetén, meghatározott időtartamra megújításra kerülnek a jogosítással, kiterjesztéssel vagy minősítéssel járó jogosultságok;

23.   „meghosszabbítás”: jogosítás, kiterjesztés vagy minősítés érvényességi időtartamán belül végrehajtott hatósági adminisztratív intézkedés, amely lehetővé teszi az engedélyes számára, hogy meghatározott követelmények teljesítését követően, meghatározott időtartamon át tovább gyakorolhassa a jogosítással, kiterjesztéssel vagy minősítéssel járó jogosultságokat;

24.   „szektor”: valamely irányítói körzet egy része és/vagy valamely repüléstájékoztató vagy magaslégtéri körzet egy része;

25.   „szimulátor”: repülésszimulációs oktatóeszköz, amely a valós operatív környezet fontos jellemzőivel bír, és reprodukálja azokat az operatív feltételeket, amelyek mellett a képzésben részesülő személy közvetlenül tud valós idejű feladatokat gyakorolni;

26.   „repülésszimulációs oktatóeszköz”: minden olyan eszköz, amelyet operatív körülmények szimulálására használnak, ideértve a szimulátorokat és a részfeladat-szimulátorokat;

27.   „szimulátoroktatói (STDI) kiterjesztés”: a szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képező engedély, amely feljogosítja az engedélyest repülésszimulációs oktatóeszközökkel folytatott képzés nyújtására;

28.   „tanfolyam”: strukturált keretek között megvalósított, meghatározott időtartamon belül megtartott elméleti és/vagy gyakorlati képzés;

29.   „képzési szervezet”: olyan szervezet, amely részére az illetékes hatóság képzési tanúsítványt adott ki egy vagy több képzéstípusra vonatkozóan;

30.   „munkahelyi kiterjesztés”: a szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képező engedély, amely feltünteti az ICAO helységazonosító kódot, valamint azt a szektort, szektorcsoportot és/vagy munkahelyeket, amelyekben az engedélyes munkavégzésre jogosult;

31.   „érvényesítés”: az a folyamat, amelynek során egy jogosításhoz vagy jogosításkiterjesztéshez kapcsolódó munkahelyi kiterjesztési tanfolyam sikeres elvégzése révén az engedélyes elkezdheti az adott jogosítással vagy jogosításkiterjesztéssel járó jogosultságok gyakorlását.

5. cikk

Illetékes hatóság

(1)   A tagállamok egy vagy több illetékes hatóságot jelölnek ki vagy hoznak létre, amelyet felruháznak az e rendelet hatálya alá tartozó személyek és szervezetek tanúsításával és felügyeletével kapcsolatos feladatkörökkel.

(2)   Egy funkcionális légtérblokkon belül, illetve határon átnyúló szolgáltatás esetében az érintett tagállamok közötti egyeztetés útján kell kijelölni az illetékes hatóságo(ka)t.

(3)   Amennyiben egy tagállam egynél több illetékes hatóságot jelöl ki vagy hoz létre, a hatásköröket és – szükség esetén – a földrajzi területet illetően egyértelműen meg kell határozni az egyes illetékes hatóságok felelősségi körét. Az e rendelet hatálya alá tartozó összes szervezet és személy hatékony felügyelete érdekében a szóban forgó hatóságok tevékenységeit – saját hatáskörükön belül – össze kell hangolni.

(4)   Az illetékes hatóságnak vagy hatóságoknak függetlennek kell lenniük a léginavigációs szolgáltatóktól és a képzési szervezetektől. A függetlenség egyrészről az illetékes hatóságok, másrészről a léginavigációs szolgáltatók és a képzési szervezetek legalább funkcionális szinten megvalósított megfelelő szétválasztása révén biztosítható. Az illetékes hatóságok kötelesek hatásköreiket pártatlan és átlátható módon gyakorolni.

Az első albekezdés az Ügynökségre is alkalmazandó azokban az esetekben, amikor a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése a) pontjának ii. alpontja szerint illetékes hatóságként jár el.

(5)   A tagállamok meggyőződnek arról, hogy az illetékes hatóságok rendelkeznek a tanúsítványuk és a felügyeleti programjuk hatálya alá tartozó tanúsítási és felügyeleti tevékenységek lefolytatásához szükséges képességekkel, és ezen belül a II. mellékletben (ATCO.AR. rész) előírt követelmények teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal. A tagállamok ennek során kiemelten figyelembe veszik az illetékes hatóságok által a képességeik igazolása céljából a II. melléklet ATCO.AR.A.005 a) pontjával összhangban készített értékeléseket.

(6)   A tagállamok meggyőződnek arról, hogy az illetékes hatóságoknál foglalkoztatott azon személyek esetében, akik e rendelet szerinti felügyeleti és tanúsítási tevékenységet végeznek, nem áll fenn – különösen rokoni kapcsolat vagy pénzügyi érdekeltség okán – közvetlen vagy közvetett összeférhetetlenség.

(7)   A tagállamok által a 805/2011/EU bizottsági rendelet alkalmazásában kijelölt vagy létrehozott egy vagy több illetékes hatóságot úgy kell tekinteni, hogy e rendelet alkalmazásában is illetékes hatóság marad, kivéve, ha az érintett tagállam másképp határoz. Ez utóbbi esetben a tagállamok értesítik az Ügynökséget az e rendelet alkalmazásában kijelölt vagy létrehozott egy vagy több illetékes hatóság nevéről és címéről, valamint ezek mindenkori változásairól.

6. cikk

Illetékes hatóság az I., III. és IV. melléklet alkalmazásában

(1)   Az I. melléklet alkalmazásában az illetékes hatóság a tagállam által kijelölt vagy létrehozott azon egy vagy több hatóság, amelyhez a szakszolgálati engedély kiadása iránti kérelmeket benyújtják.

(2)   A III. melléklet alkalmazásában és a léginavigációs szolgáltatókra vonatkozóan az I. mellékletben szereplő követelmények felügyelete tekintetében az illetékes hatóság:

a)

az azon tagállam által a felügyeleti feladatok ellátásában illetékes hatóságnak kijelölt vagy létrehozott hatóság, amelyikben a kérelmező elsődlegesen tevékenységeit végzi, illetve amelyikben adott esetben székhelye található, kivéve, ha a tagállamok vagy az illetékes hatóságok közötti két- vagy többoldalú megállapodás másként rendelkezik;

b)

az Ügynökség, amennyiben a kérelmező tevékenységeit elsődlegesen a tagállamok területén kívül végzi, illetve adott esetben székhelye a tagállamok területén kívül található.

(3)   A IV. melléklet alkalmazásában az illetékes hatóság:

a)

a repülőorvosi központok esetében:

i.

a repülőorvosi központ fő működési helyeként szolgáló tagállam által kijelölt hatóság;

ii.

az Ügynökség, ha a repülőorvosi központ székhelye harmadik országban van;

b)

a repülőorvos-szakértők esetében:

i.

a repülőorvos-szakértő fő működési helyeként szolgáló tagállam által kijelölt hatóság;

ii.

ha a repülőorvos szakértő fő működési helye harmadik országban van, az azon tagállam által kijelölt hatóság, amelyhez a repülőorvos-szakértő a repülőorvos-szakértői tanúsítvány kiadására vonatkozó kérelmet benyújtja.

7. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 2006/23/EK irányelv rendelkezésein alapuló nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyeket, jogosításokat és kiterjesztéseket, valamint a 805/2011/EU rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyeket, jogosításokat és kiterjesztéseket úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendeletnek megfelelően adták ki.

(2)   A 805/2011/EU rendelet 31. cikkének (1) bekezdésén alapuló nemzeti jogszabályok szerint „óceáni irányítás” (OCN) jogosításkiterjesztéssel kiadott „körzeti irányítás eljárás” (ACP) jogosításokat úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendeletnek megfelelően adták ki.

(3)   A 2006/23/EK irányelven alapuló nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseivel, illetve a 805/2011/EU rendelet rendelkezéseivel összhangban kiadott orvosi minősítéseket, képzési szervezeti, repülőorvos-szakértői és repülőorvos-központi tanúsítványokat, valamint munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerek és képzési tervek jóváhagyásait úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendeletnek megfelelően adták ki.

8. cikk

Szakszolgálati engedélyek cseréje, valamint jogosultságok, tanfolyamok és munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerek átalakítása

(1)   A tagállamok a 7. cikk (1) bekezdésében említett szakszolgálati engedélyeket legkésőbb 2015. december 31-ig vagy – ha a tagállam él a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eltéréssel – 2016. december 31-ig lecserélik az e rendelet II. mellékletének 1. függelékében megadott formátumnak megfelelő szakszolgálati engedélyekre.

(2)   A tagállamok a 7. cikk (3) bekezdésében említett légiforgalmi irányítói képzési szervezeti tanúsítványokat legkésőbb 2015. december 31-ig vagy – ha a tagállam él a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eltéréssel – 2016. december 31-ig lecserélik az e rendelet II. mellékletének 2. függelékében megadott formátumnak megfelelő tanúsítványokra.

(3)   A tagállamok a repülőorvos-szakértők és a repülőorvos központok 7. cikk (3) bekezdésében említett tanúsítványait legkésőbb 2015. december 31-ig vagy – ha a tagállam él a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eltéréssel – 2016. december 31-ig lecserélik az e rendelet II. mellékletének 3. és 4. függelékében megadott formátumnak megfelelő tanúsítványokra.

(4)   A kezdő képzésben tevékenykedő vizsgáztatók és értékelők 805/2011/EU bizottsági rendelet 20. cikke szerinti jogosultságait és az illetékes hatóság által a 805/2011/EU bizottsági rendelet 24. cikke szerint jóváhagyott, a munkahelyi képzésben és továbbképzésben tevékenykedő vizsgáztatók és szaktudás-értékelők jogosultságait az illetékes hatóságok adott esetben legkésőbb 2015. december 31-ig vagy – ha a tagállam él a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eltéréssel – 2016. december 31-ig átalakítják az e rendelet szerinti értékelői kiterjesztéshez tartozó jogosultságokká.

(5)   A szimulátorra vagy repülésszimulációs oktatóeszközre vonatkozó nemzeti szintű oktatói jogosultságokat az illetékes hatóságok adott esetben legkésőbb 2015. december 31-ig vagy – ha a tagállam él a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eltéréssel – 2016. december 31-ig repülésszimulációs oktatóeszközre vonatkozó, az e rendelet szerinti szimulátoroktatói kiterjesztési jogosultságokká alakíthatják át.

(6)   A léginavigációs szolgáltatók legkésőbb 2015. december 31-ig vagy – ha a tagállam él a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eltéréssel – 2016. december 31-ig átalakítják munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerüket, hogy az megfeleljen e rendelet követelményeinek.

(7)   A légiforgalmi irányítói képzési szervezetek legkésőbb 2015. december 31-ig vagy – ha a tagállam él a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eltéréssel – 2016. december 31-ig átalakítják képzési terveiket, hogy azok megfeleljenek e rendelet követelményeinek.

(8)   Az e rendelet alkalmazása előtt megkezdett, a 805/2011/EU rendeletnek megfelelő tanfolyamok elvégzéséről szóló képzési igazolásokat a megfelelő szakszolgálati engedélyek, jogosítások és kiterjesztések e rendelet szerinti kiadásához el kell fogadni, amennyiben az adott képzésre és az értékelésre legkésőbb 2016. június 30-án vagy – ha a tagállam él a 11. cikk (2) bekezdése szerinti eltéréssel – 2017. június 30-án kerül sor.

9. cikk

A 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosítása

A 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkének 104. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„104.   »pszichoaktív anyagok«: az alkohol, az opioidok, a kannabinoidok, a nyugtatók és az altatók, a kokain, valamint az egyéb pszichostimulánsok, hallucinogének és illékony oldószerek, kivéve a kávét és a dohányt;”

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályát veszti.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. június 30-tól kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok úgy határozhatnak, hogy az I–IV. melléklet rendelkezéseit vagy azok egy részét 2016. december 31. előtt nem alkalmazzák.

Amennyiben egy tagállam él ezzel a lehetőséggel, erről legkésőbb 2015. július 1-jéig értesíti az Ügynökséget. Az értesítésben ismertetni kell az eltérés(ek) hatályát, valamint a tervezett intézkedésekről és ütemezésükről szóló végrehajtási programot. Ilyen esetekben a 805/2011/EU bizottsági rendelet vonatkozó rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 549/2004/EK rendelete az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (HL L 96., 2004.3.31., 10. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/23/EK irányelve a közösségi légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyről (HL L 114., 2006.4.27., 22. o.).

(4)  A Bizottság 2011. augusztus 10-i 805/2011/EU rendelete a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 206., 2011.8.11., 21. o.).

(5)  A Bizottság 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.).


 

TARTALOMJEGYZÉK

I. MELLÉKLET –

ATCO RÉSZ – A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 18

A. ALRÉSZ –

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 18

ATCO.A.001

Alkalmazási kör 18

ATCO.A.005

Szakszolgálati engedélyek, jogosítások és kiterjesztések kiadásának kérelmezése 18

ATCO.A.010

Szakszolgálati engedélyek cseréje 18

ATCO.A.015

A szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok gyakorlása és az ideiglenes alkalmatlanság 18

ATCO.A.020

Szakszolgálati engedélyek, jogosítások és kiterjesztések visszavonása és felfüggesztése 19

B. ALRÉSZ –

SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEK, JOGOSÍTÁSOK ÉS KITERJESZTÉSEK 19

ATCO.B.001

Gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély 19

ATCO.B.005

Légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély 19

ATCO.B.010

Légiforgalmi irányítói jogosítások 20

ATCO.B.015

Jogosításkiterjesztések 20

ATCO.B.020

Munkahelyi kiterjesztések 21

ATCO.B.025

Munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer 22

ATCO.B.030

Nyelvismereti kiterjesztés 23

ATCO.B.035

A nyelvismereti kiterjesztés érvényessége 23

ATCO.B.040

A nyelvismeret értékelése 24

ATCO.B.045

Nyelvi képzés 24

C. ALRÉSZ –

OKTATÓKRA ÉS ÉRTÉKELŐKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 24

1. SZAKASZ –

OKTATÓK 24

ATCO.C.001

Elméleti oktatók 24

ATCO.C.005

Gyakorlati oktatók 25

ATCO.C.010

A munkahelyi gyakorlati oktató (OJTI) jogosultságai 25

ATCO.C.015

A munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés kérelmezése 25

ATCO.C.020

A munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés érvényessége 25

ATCO.C.025

Ideiglenes munkahelyi gyakorlati oktatói felhatalmazás 25

ATCO.C030

A szimulátoroktató (STDI) jogosultságai 26

ATCO.C.035

A szimulátoroktatói kiterjesztés kérelmezése 26

ATCO.C.040

A szimulátoroktatói kiterjesztés érvényessége 26

2. SZAKASZ –

ÉRTÉKELŐK 27

ATCO.C.045

Az értékelő jogosultságai 27

ATCO.C.050

Összeférhetetlenség 27

ATCO.C.055

Az értékelői kiterjesztés kérelmezése 27

ATCO.C.060

Az értékelői kiterjesztés érvényessége 28

ATCO.C.065

Ideiglenes értékelői felhatalmazás 28

D. ALRÉSZ –

LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI KÉPZÉS 28

1. SZAKASZ –

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 28

ATCO.D.001

A légiforgalmi irányítók képzésének céljai 28

ATCO.D.005

A légiforgalmi irányítók képzésének típusai 28

2. SZAKASZ –

A KEZDŐ KÉPZÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 29

ATCO.D.010

A kezdő képzés felépítése 29

ATCO.D.015

A kezdő képzés tanfolyami terve 30

ATCO.D.020

Alapképzés és jogosító képzés tanfolyamai 30

ATCO.D.025

Az alapképzéshez kapcsolódó vizsgák és értékelés 31

ATCO.D.030

Az alapképzésre vonatkozó teljesítménycélok 31

ATCO.D.035

A jogosító képzéshez kapcsolódó vizsgák és értékelés 31

ATCO.D.040

A jogosító képzésre vonatkozó teljesítménycélok 32

3. SZAKASZ –

A MUNKAHELYI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 32

ATCO.D.045

A munkahelyi képzés felépítése 32

ATCO.D.050

A munkahelyi képzés előfeltételei 33

ATCO.D.055

A munkahelyi képzési terv 33

ATCO.D.060

Munkahelyi kiterjesztési tanfolyam 34

ATCO.D.065

Számadás az elméleti tudásról és ismeretekről 34

ATCO.D.070

Munkahelyi kiterjesztési tanfolyamok során végzett értékelések 34

4. SZAKASZ –

A TOVÁBBKÉPZÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 34

ATCO.D.075

Továbbképzés 34

ATCO.D.080

Szinten tartó képzés 34

ATCO.D.085

Átképzés 35

5. SZAKASZ –

OKTATÓK ÉS ÉRTÉKELŐK KÉPZÉSE 35

ATCO.D.090

Gyakorlati oktatók képzése 35

ATCO.D.095

Az értékelők képzése 35

Az I. melléklet 1. FÜGGELÉKE –

NYELVISMERETI ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT: A NYELVISMERETTEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 36

Az I. melléklet 2. FÜGGELÉKE –

ALAPKÉPZÉS 39

1. tantárgy:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE 39

2. tantárgy:

LÉGI JOG 39

3. tantárgy:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 40

4. tantárgy:

METEOROLÓGIA 41

5. tantárgy:

NAVIGÁCIÓ 42

6. tantárgy:

LÉGI JÁRMŰVEK 43

7. tantárgy:

EMBERI TÉNYEZŐK 44

8. tantárgy:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK 45

9. tantárgy:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET 46

Az I. melléklet 3. FÜGGELÉKE –

„REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÁS LÁTÁSSAL” (ADV) JOGOSÍTÁS 47

1. tantárgy:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE 47

2. tantárgy:

LÉGI JOG 47

3. tantárgy:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 48

4. tantárgy:

METEOROLÓGIA 49

5. tantárgy:

NAVIGÁCIÓ 49

6. tantárgy:

LÉGI JÁRMŰVEK 49

7. tantárgy:

EMBERI TÉNYEZŐK 50

8. tantárgy:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK 51

9. tantárgy:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET 51

10. tantárgy:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK 51

11. tantárgy:

REPÜLŐTEREK 52

Az I. melléklet 4. FÜGGELÉKE –

„REPÜLŐTÉRI TORONYIRÁNYÍTÁS MŰSZERREL” (ADI [TWR]) JOGOSÍTÁS 53

1. tantárgy:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE 53

2. tantárgy:

LÉGI JOG 53

3. tantárgy:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 54

4. tantárgy:

METEOROLÓGIA 55

5. tantárgy:

NAVIGÁCIÓ 55

6. tantárgy:

LÉGI JÁRMŰVEK 56

7. tantárgy:

EMBERI TÉNYEZŐK 56

8. tantárgy:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK 57

9. tantárgy:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET 57

10. tantárgy:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK 58

11. tantárgy:

REPÜLŐTEREK 58

Az I. melléklet 5. FÜGGELÉKE –

„BEVEZETŐ IRÁNYÍTÁS ELJÁRÁS” JOGOSÍTÁS (APP) 59

1. tantárgy:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE 59

2. tantárgy:

LÉGI JOG 59

3. tantárgy:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 60

4. tantárgy:

METEOROLÓGIA 61

5. tantárgy:

NAVIGÁCIÓ 61

6. tantárgy:

LÉGI JÁRMŰVEK 61

7. tantárgy:

EMBERI TÉNYEZŐK 62

8. tantárgy:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK 63

9. tantárgy:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET 63

10. tantárgy:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK 63

11. tantárgy:

REPÜLŐTEREK 64

Az I. melléklet 6. FÜGGELÉKE –

„KÖRZETI IRÁNYÍTÁS ELJÁRÁS” JOGOSÍTÁS (ACP) 65

1. tantárgy:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE 65

2. tantárgy:

LÉGI JOG 65

3. tantárgy:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 66

4. tantárgy:

METEOROLÓGIA 67

5. tantárgy:

NAVIGÁCIÓ 67

6. tantárgy:

LÉGI JÁRMŰVEK 67

7. tantárgy:

EMBERI TÉNYEZŐK 68

8. tantárgy:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK 68

9. tantárgy:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET 69

10. tantárgy:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK 69

Az I. melléklet 7. FÜGGELÉKE –

„BEVEZETŐ IRÁNYÍTÁS LÉGTÉRELLENŐRZŐ BERENDEZÉSSEL” JOGOSÍTÁS (APS) 70

1. tantárgy:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE 70

2. tantárgy:

LÉGI JOG 70

3. tantárgy:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 71

4. tantárgy:

METEOROLÓGIA 72

5. tantárgy:

NAVIGÁCIÓ 72

6. tantárgy:

LÉGI JÁRMŰVEK 73

7. tantárgy:

EMBERI TÉNYEZŐK 73

8. tantárgy:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK 74

9. tantárgy:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET 74

10. tantárgy:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK 75

11. tantárgy:

REPÜLŐTEREK 75

Az I. melléklet 8. FÜGGELÉKE –

„KÖRZETI IRÁNYÍTÁS LÉGTÉRELLENŐRZŐ BERENDEZÉSSEL” JOGOSÍTÁS (ACS) 76

1. tantárgy:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE 76

2. tantárgy:

LÉGI JOG 76

3. tantárgy:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 77

4. tantárgy:

METEOROLÓGIA 78

5. tantárgy:

NAVIGÁCIÓ 78

6. tantárgy:

LÉGI JÁRMŰVEK 79

7. tantárgy:

EMBERI TÉNYEZŐK 79

8. tantárgy:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK 80

9. tantárgy:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET 80

10. tantárgy:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK 81

II. MELLÉKLET –

ATCO.AR RÉSZ – AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 82

A. ALRÉSZ –

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 82

ATCO.AR.A.001

Alkalmazási kör 82

ATCO.AR.A.005

Személyzet 82

ATCO.AR.A.010

Az illetékes hatóság feladatai 82

ATCO.AR.A.015

Megfelelési módozatok 83

ATCO.AR.A.020

Az Ügynökség tájékoztatása 83

ATCO.AR.A.025

Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra 84

B. ALRÉSZ –

IRÁNYÍTÁS 84

ATCO.AR.B.001

Irányítási rendszer 84

ATCO.AR.B.005

Minősített szervezetekre ruházott feladatok 85

ATCO.AR.B.010

Változások az irányítási rendszerben 85

ATCO.AR.B.015

Nyilvántartás 85

C. ALRÉSZ –

FELÜGYELET ÉS VÉGREHAJTÁS 86

ATCO.AR.C.001

Felügyelet 86

ATCO.AR.C.005

Felügyeleti program 86

ATCO.AR.C.010

Megállapítások és végrehajtási intézkedések a személyzet részére 87

D. ALRÉSZ –

SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEK, JOGOSÍTÁSOK ÉS KITERJESZTÉSEK KIADÁSA, MEGHOSSZABBÍTÁSA, MEGÚJÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE ÉS VISSZAVONÁSA 87

ATCO.AR.D.001

Szakszolgálati engedélyek, jogosítások kiterjesztések és felhatalmazások kiadási, meghosszabbítási és megújítási eljárása 87

ATCO.AR.D.005.

Szakszolgálati engedélyek, jogosítások és kiterjesztések visszavonása és felfüggesztése 88

E. ALRÉSZ –

A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI KÉPZÉSI SZERVEZETEK TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSA ÉS A TANFOLYAMOK JÓVÁHAGYÁSA 88

ATCO.AR.E.001

Képzési szervezetekre vonatkozó kérelmezési és tanúsítási eljárás 88

ATCO.AR.E.005

Tanfolyamok és képzési tervek jóváhagyása 89

ATCO.AR.E.010

A képzési szervezeteket érintő változások 89

ATCO.AR.E.015

Meg nem felelésre vonatkozó megállapítások és javító intézkedések 89

F. ALRÉSZ –

A REPÜLŐ-EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI MINŐSÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK 90

1. SZAKASZ –

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 90

ATCO.AR.F.001

Repülőorvosi központok és repülő-egészségügyi alkalmassági minősítés 90

2. SZAKASZ –

DOKUMENTÁCIÓ 91

ATCO.AR.F.005

Orvosi minősítés 91

ATCO.AR.F.010

A repülőorvos-szakértői tanúsítvány 91

ATCO.AR.F.015

A repülőorvosi központok tanúsítványa 91

ATCO.AR.F.020

Repülőorvosi formanyomtatványok 91

A II. melléklet 1. FÜGGELÉKE –

Engedélyminta – LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 92

A II. melléklet 2. FÜGGELÉKE –

LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI KÉPZÉSI SZERVEZETEK TANÚSÍTVÁNYAI (ATCO TO) 98

A II. melléklet 3. FÜGGELÉKE –

REPÜLŐORVOS-SZAKÉRTŐK (AME) TANÚSÍTVÁNYA 100

A II. melléklet 4. FÜGGELÉKE –

REPÜLŐORVOSI KÖZPONTOK (AeMC) TANÚSÍTVÁNYA 102

III. MELLÉKLET –

ATCO.OR RÉSZ – A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI KÉPZÉSI SZERVEZETEKRE ÉS REPÜLŐORVOSI KÖZPONTOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 103

A. ALRÉSZ –

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 103

ATCO.OR.A.001

Alkalmazási kör 103

B. ALRÉSZ –

A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI KÉPZÉSI SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 103

ATCO.OR.B.001

Képzési szervezet tanúsítványa iránti kérelem 103

ATCO.OR.B.005

A megfelelés módozatai 103

ATCO.OR.B.010

A képzési szervezet tanúsítványának jóváhagyási feltételei és a tanúsítvány által biztosított jogosultságok 104

ATCO.OR.B.015

A képzési szervezetet érintő változások 104

ATCO.OR.B.020

Folyamatos érvényesség 104

ATCO.OR.B.025

Hozzáférés a képzési szervezetek létesítményeihez és adataihoz 104

ATCO.OR.B.030

Meg nem felelésre vonatkozó megállapítások 104

ATCO.OR.B.035

Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra 105

ATCO.OR.B.040

Események jelentése 105

C. ALRÉSZ –

A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK KÉPZÉSI SZERVEZETEINEK IRÁNYÍTÁSA 105

ATCO.OR.C.001

A képzési szervezetek irányítási rendszere 105

ATCO.OR.C.005

Szerződés alapján végzett tevékenységek 105

ATCO.OR.C.010

Személyi feltételek 106

ATCO.OR.C.015

Létesítmények és berendezések 106

ATCO.OR.C.020

Nyilvántartás 106

ATCO.OR.C.025

Finanszírozás és biztosítások 106

D. ALRÉSZ –

A TANFOLYAMOKRA ÉS KÉPZÉSI TERVEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 107

ATCO.OR.D.001

A tanfolyamokra és képzési tervekre vonatkozó követelmények 107

ATCO.OR.D.005

Vizsga- és értékelési eredmények és bizonyítványok 107

E. ALRÉSZ –

A REPÜLŐORVOSI KÖZPONTOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 107

ATCO.OR.E.001

Repülőorvosi központok 107

IV. MELLÉKLET –

ATCO.MED RÉSZ – A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓKRA VONATKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK 108

A. ALRÉSZ –

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 108

1. SZAKASZ –

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 108

ATCO.MED.A.001

Illetékes hatóság 108

ATCO.MED.A.005

Alkalmazási kör 108

ATCO.MED.A.010

Fogalommeghatározások 108

ATCO.MED.A.015

Orvosi titoktartás 109

ATCO.MED.A.020

Az egészségügyi alkalmasság csökkenése 109

ATCO.MED.A.025

A repülőorvosi központok és a repülőorvos-szakértők kötelezettségei 109

2. SZAKASZ –

AZ ORVOSI MINŐSÍTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 110

ATCO.MED.A.030

Orvosi minősítések 110

ATCO.MED.A.035

Orvosi minősítés iránti kérelem 110

ATCO.MED.A.040

Orvosi minősítések kiadása, meghosszabbítása és megújítása 110

ATCO.MED.A.045

Orvosi minősítések érvényessége, meghosszabbítása és megújítása 111

ATCO.MED.A.046

Orvosi minősítés felfüggesztése és visszavonása 111

ATCO.MED.A.050

Továbbirányítás 112

B. ALRÉSZ –

A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK ORVOSI MINŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 112

1. SZAKASZ –

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 112

ATCO.MED.B.001

Az orvosi minősítésekben foglalt korlátozások 112

2. SZAKASZ –

A 3. OSZTÁLYÚ ORVOSI MINŐSÍTÉSEKRE VONATKOZÓ ORVOSI KÖVETELMÉNYEK 112

ATCO.MED.B.005

Általános rendelkezések 112

ATCO.MED.B.010

Szív- és érrendszer 113

ATCO.MED.B.015

Légzőrendszer 115

ATCO.MED.B.020

Emésztőrendszer 116

ATCO.MED.B.025

Anyagcsere- és endokrin rendszer 116

ATCO.MED.B.030

Hematológia 116

ATCO.MED.B.035

Genitourinális szervek 117

ATCO.MED.B.040

Fertőző betegségek 117

ATCO.MED.B.045

Szülészet és nőgyógyászat 117

ATCO.MED.B.050

Csont- és izomrendszer 117

ATCO.MED.B.055

Pszichiátria 118

ATCO.MED.B.060

Pszichológia 118

ATCO.MED.B.065

Neurológia 118

ATCO.MED.B.070

Látórendszer 119

ATCO.MED.B.075

Színlátás 120

ATCO.MED.B.080

Fül-orr-gégészet 120

ATCO.MED.B.085

Bőrgyógyászat 120

ATCO.MED.B.090

Onkológia 121

C. ALRÉSZ –

REPÜLŐORVOS-SZAKÉRTŐK (AME) 121

ATCO.MED.C.001

Jogosultságok 121

ATCO.MED.C.005

Kérelem 121

ATCO.MED.C.010

A repülőorvos-szakértői tanúsítvány kiadására vonatkozó követelmények 121

ATCO.MED.C.015

Repülés-egészségügyi képzések 122

ATCO.MED.C.020

A repülőorvos-szakértői tanúsítványt érintő változások 122

ATCO.MED.C.025

A repülőorvos-szakértői tanúsítványok érvényessége 122

I. MELLÉKLET

ATCO RÉSZ

A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

ATCO.A.001   Alkalmazási kör

Az e mellékletben foglalt rész a gyakornok légiforgalmi irányítói és a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyek és az azokhoz tartozó jogosítások és kiterjesztések kiadására, visszavonására és felfüggesztésére vonatkozó követelményeket, valamint az érvényességükre és alkalmazásukra vonatkozó feltételeket határozza meg.

ATCO.A.005   Szakszolgálati engedélyek, jogosítások és kiterjesztések kiadásának kérelmezése

a)

A szakszolgálati engedélyek, jogosítások és kiterjesztések kiadás iránti kérelmeket az illetékes hatósághoz kell benyújtani az adott hatóság által meghatározott eljárásnak megfelelően.

b)

A további jogosítások vagy kiterjesztések kiadására, a kiterjesztések meghosszabbítására vagy megújítására, valamint a szakszolgálati engedély újbóli kiadására vonatkozó kérelmeket a vonatkozó szakszolgálati engedélyt kiállító illetékes hatósághoz kell benyújtani.

c)

A szakszolgálati engedély mindaddig a jogosult személy tulajdonában marad, ameddig az illetékes hatóság azt vissza nem vonja. A szakszolgálati engedély jogosultjának alá kell írnia az engedélyt.

d)

A szakszolgálati engedélynek tartalmaznia kell az engedély által biztosított jogosultságokra vonatkozó minden releváns információt, és meg kell felelnie a II. melléklet 1. függelékében foglalt követelményeknek.

ATCO.A.010   Szakszolgálati engedélyek cseréje

a)

Amennyiben a szakszolgálati engedélyesnek olyan tagállamban kell gyakorolnia a szakszolgálati engedélyében biztosított jogosultságokat, amelynek illetékes hatósága nem azonos az engedélyt kiállító illetékes hatósággal, a jogosultságok gyakorlásának leendő helyszínéül szolgáló tagállam illetékes hatósága által meghatározott eljárás szerint kérelmeznie kell engedélyének kicserélését egy ezen illetékes hatóság által kiállított szakszolgálati engedélyre, amennyiben a tagállamok közötti megállapodás másképp nem írja elő. Az érintett hatóságoknak ezért minden olyan megfelelő információt meg kell osztaniuk egymással, ami a szakszolgálati engedélyeknek az ATCO.AR.B.001 c) pontban említett eljárások szerinti cseréjéhez szükséges.

b)

A szakszolgálati engedély cseréjéhez és az engedély által biztosított jogosultságok kiadási helytől eltérő tagállamban való gyakorlása érdekében a szakszolgálati engedélyesnek eleget kell tennie az ATCO.B.030 pontban említett, az adott tagállamra vonatkozó nyelvismereti követelményeknek.

c)

Az új szakszolgálati engedélynek – adott esetben – tartalmaznia kell a szakszolgálati engedélyben szereplő jogosításokat, jogosítás-kiterjesztéseket, szakszolgálati kiterjesztéseket és minden munkahelyi kiterjesztést, azok első kiadásának időpontjával és adott esetben lejárati időpontjával együtt.

d)

Az új szakszolgálati engedély kézhezvételét követően a szakszolgálati engedélyesnek be kell nyújtania az ATCO.A.005 pontban említett kérelmet és a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyét ahhoz, hogy megkapja az új jogosításokat, jogosításkiterjesztéseket, szakszolgálati kiterjesztéseket és munkahelyi kiterjesztéseket.

e)

A cserét követően a korábbi szakszolgálati engedélyt vissza kell juttatni az azt kiállító illetékes hatósághoz.

ATCO.A.015   A szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok gyakorlása és az ideiglenes alkalmatlanság

a)

A szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok gyakorlásának feltétele a jogosítások, a kiterjesztések és az orvosi minősítés érvényessége.

b)

Az engedélyesek nem gyakorolhatják a szakszolgálati engedélyük által biztosított jogosultságaikat, ha bármilyen kétségük van e jogosultságok biztonságos gyakorlására vonatkozó alkalmasságukat illetően, és ilyen esetben kötelesek azonnal tájékoztatni a megfelelő léginavigációs szolgáltatót a szakszolgálati engedélyük által biztosított jogosultságok gyakorlására vonatkozó ideiglenes alkalmatlanságról.

c)

A léginavigációs szolgáltatók a szakszolgálati engedélyest ideiglenesen alkalmatlannak nyilváníthatják, ha a szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok engedélyes általi biztonságos gyakorlásával kapcsolatban bármilyen kétség jut a tudomásukra.

d)

A léginavigációs szolgáltatók objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok gyakorlására való ideiglenes alkalmatlanság b) pont szerinti, a jogosult által történő bejelentésére, a szakszolgálati engedélyesek ideiglenes alkalmatlanságának c) pont szerinti megállapítására, valamint az ideiglenes alkalmatlanság operatív hatásainak kezelésére és az illetékes hatóságoknak az adott eljárásban meghatározott értesítésére.

e)

A d) pontban említett eljárásoknak az ATCO.B.025 a) 13. pontnak megfelelően szerepelniük kell a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben.

ATCO.A.020   Szakszolgálati engedélyek, jogosítások és kiterjesztések visszavonása és felfüggesztése

a)

A szakszolgálati engedélyeket, a jogosításokat és a kiterjesztéseket az illetékes hatóság az ATCO.AR.D.005 ponttal összhangban felfüggesztheti vagy visszavonhatja, ha a szakszolgálati engedélyes nem felel meg az e részben szereplő követelményeknek.

b)

A szakszolgálati engedély visszavonása esetén az engedélyes az illetékes hatóság által meghatározott adminisztratív eljárásoknak megfelelően haladéktalanul visszajuttatja a szakszolgálati engedélyt az adott hatósághoz.

c)

A légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély kiadásával egy időben visszavonásra kerül a gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély, amelyet vissza kell juttatni a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyt kiállító illetékes hatósághoz.

B. ALRÉSZ

SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEK, JOGOSÍTÁSOK ÉS KITERJESZTÉSEK

ATCO.B.001   Gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély

a)

A gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély feljogosítja birtokosát, hogy munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett légiforgalmi irányító szolgálati tevékenységet lásson el az engedélyében foglalt jogosítás(ok)nak és jogosításkiterjesztés(ek)nek megfelelően, valamint arra, hogy jogosításkiterjesztés megszerzése céljából képzés(ek)en vegyen részt.

b)

Gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyt az kérelmezhet, aki:

1.

betöltötte legalább a 18. életévét;

2.

egy, a III. mellékletben (ATCO.OR rész) meghatározott követelményeket teljesítő képzési szervezetnél sikeresen elvégezte a jogosításhoz, illetve – adott esetben – a jogosítás-kiterjesztéshez szükséges kezdő képzést az ATCO rész D. alrészének 2. szakaszában foglaltak szerint;

3.

érvényes orvosi minősítéssel rendelkezik;

4.

igazolja megfelelő szintű nyelvismeretét az ATCO.B.030 pontban foglalt követelmények szerint.

c)

A gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélynek tartalmaznia kell a nyelvismereti kiterjesztés(eke)t és legalább egy jogosítást, valamint – megfelelő esetben – legalább egy jogosításkiterjesztést.

d)

Amennyiben egy gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély birtokosa az engedély kiadásától számított egy éven belül nem kezdte el gyakorolni a szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságokat, vagy e jogosultságok gyakorlását egy évnél hosszabb időre megszakította, akkor csak azt követően kezdheti el, illetve folytathatja az adott jogosításra vonatkozó munkahelyi képzést, ha egy, a III. mellékletben (ATCO.OR rész) meghatározott követelményeket teljesítő és az adott jogosításnak megfelelő kezdő képzés nyújtására tanúsítással rendelkező képzési szervezet értékelte a korábbi szaktudását abból a szempontból, hogy az engedélyes továbbra is megfelel-e az adott jogosításra vonatkozó követelményeknek, illetve az engedély birtokosa teljesítette az értékelés alapján előírt esetleges képzési követelményeket.

ATCO.B.005   Légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély

a)

A légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély feljogosítja birtokosát, hogy légiforgalmi irányító szolgálati tevékenységet lásson el az engedélyében foglalt jogosításoknak és kiterjesztéseknek megfelelően, és hogy gyakorolja az abban foglalt kiterjesztések biztosította jogosultságokat.

b)

A légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok magukban foglalják a gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságokat az ATCO.B.001 a) pontban meghatározottak szerint.

c)

A légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély kérelmezőjére vonatkozó feltételek:

1.

gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedéllyel rendelkezik;

2.

teljesített egy munkahelyi kiterjesztési tanfolyamot, és sikeresen teljesítette a megfelelő vizsgákat és értékeléseket, az ATCO rész D. alrészének 3. szakaszában foglalt követelmények szerint;

3.

érvényes orvosi minősítéssel rendelkezik;

4.

igazolja megfelelő szintű nyelvismeretét az ATCO.B.030 pontban foglalt követelmények szerint.

d)

A szakszolgálati engedély érvényességének feltétele, hogy tartalmazza azt az egy vagy több jogosítást és a vonatkozó jogosítás-, munkahelyi és nyelvismereti kiterjesztést, amelyekre vonatkozóan a képzés sikeres volt.

e)

Amennyiben egy légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély birtokosa egy adott jogosítás kiadásától számított egy éven belül nem kezdte el gyakorolni a jogosítás által biztosított jogosultságokat, akkor csak azt követően kezdheti el, illetve folytathatja az adott jogosításra vonatkozó munkahelyi képzést, ha egy, a III. mellékletben (ATCO.OR rész) meghatározott követelményeket teljesítő és az adott jogosításnak megfelelő kezdő képzés nyújtására tanúsítással rendelkező képzési szervezet értékelte a korábbi szaktudását abból a szempontból, hogy az engedélyes továbbra is megfelel-e az adott jogosításra vonatkozó követelményeknek, illetve az engedély birtokosa teljesítette az értékelés alapján előírt esetleges képzési követelményeket.

ATCO.B.010   Légiforgalmi irányítói jogosítások

a)

A szakszolgálati engedélyes által végezhető szolgáltatástípus jelzése céljából a szakszolgálati engedélyeken fel kell tüntetni az alábbi jogosítások legalább egyikét:

1.

„repülőtéri irányítás látással” jogosítás (ADV), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására a repülőtéri forgalom tekintetében olyan repülőtéren, ahol nincsenek közzétéve műszer szerinti megközelítési vagy indulási eljárások;

2.

„repülőtéri irányítás műszerrel” jogosítás (ADI), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására a repülőtéri forgalom tekintetében olyan repülőtéren, ahol közzé vannak téve műszer szerinti megközelítési vagy indulási eljárások; e jogosítás az ATCO.B.015 a) pontban meghatározott jogosításkiterjesztések legalább egyikével együtt alkalmazható;

3.

„bevezető irányítás eljárás” jogosítás (APP), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légtérellenőrző berendezések alkalmazása nélkül légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására érkező, induló vagy átrepülő légi járművek tekintetében;

4.

„bevezető irányítás légtérellenőrző berendezéssel” jogosítás (APS), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására érkező, induló vagy átrepülő légi járművek tekintetében légtérellenőrző berendezések alkalmazásával;

5.

„körzeti irányítás eljárás” jogosítás (ACP), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására légtérellenőrző berendezések alkalmazása nélkül;

6.

„körzeti irányítás légtérellenőrző berendezéssel” jogosítás (ACS), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására légtérellenőrző berendezések alkalmazásával;

b)

Amennyiben egy jogosítás engedélyese a közvetlenül megelőző egybefüggő négyéves vagy annál hosszabb időszakra megszakította az adott jogosításból fakadó jogosultságainak gyakorlását, a jogosításnak megfelelő munkahelyi képzést csak a korábbi szaktudás egy, a III. mellékletben (ATCO.OR rész) megállapított követelményeket teljesítő és a jogosításnak megfelelő képzés nyújtására tanúsítvánnyal rendelkező képzési szervezet által elvégzett, az adott jogosítás feltételeinek érintett személy általi folyamatos teljesítését ellenőrző értékelését, valamint az ebből értékelésből következően meghatározott képzési követelmények teljesítését követően kezdheti meg.

ATCO.B.015   Jogosításkiterjesztések

a)

A „repülőtéri irányítás műszerrel” jogosítás (ADI) kötelezően tartalmazza az alábbi kiterjesztések legalább egyikét:

1.

„repülőtéri légiforgalom-irányítás” kiterjesztés (AIR), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására a repülőtér környezetében repülő és a futópálya felett zajló forgalom tekintetében;

2.

„gurítóirányítás” kiterjesztés (GMC), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult a repülőtéri földi mozgások irányítására;

3.

„toronyirányítás kiterjesztés” (TWR), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult repülőtéri irányító szolgálati tevékenység ellátására. A toronyirányítás (TWR) kiterjesztés a repülőtéri légiforgalom-irányítás (AIR) és a gurítóirányítás (GMC) kiterjesztéseket is magában foglalja;

4.

„földi mozgások irányítása felderítő berendezéssel” kiterjesztés (GMS) (ez a kiterjesztés csak a „gurítóirányítás” vagy „toronyirányítás” kiterjesztés megszerzését követően adható meg), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult a repülőtéri földi mozgások irányítására repülőtéri földi mozgást felderítő berendezések alkalmazásával;

5.

„repülőtéri radarirányítás” kiterjesztés (RAD) (ez a kiterjesztés csak a „repülőtéri légiforgalom-irányítás” (repülésirányítás) vagy „toronyirányítás” kiterjesztés megszerzését követően adható meg), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult repülőtéri légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására légtérellenőrző radarberendezések alkalmazásával.

b)

A „bevezető irányítás légtérellenőrző berendezéssel” jogosítás (APS) tartalmazhat az alábbi kiterjesztések közül egyet vagy többet:

1.

„precíziós bevezető irányítás radarberendezéssel” kiterjesztés (PAR), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult precíziós bevezető irányítási tevékenység ellátására a futópályára való bevezetés utolsó szakaszában lévő légi jármű tekintetében precíziós bevezető radarberendezés alkalmazásával;

2.

„bevezető irányítás légtérellenőrző radarberendezéssel” kiterjesztés (SRA), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult nem precíziós bevezető irányítási tevékenység ellátására a futópályára való bevezetés utolsó szakaszában lévő légi jármű tekintetében légtérellenőrző berendezés alkalmazásával;

3.

„közelkörzeti irányítás” kiterjesztés (TCL), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására egy meghatározott közelkörzeti légtérben és/vagy azzal szomszédos szektorokban tartózkodó légi jármű tekintetében bármilyen légtérellenőrző berendezés alkalmazásával.

c)

A „körzeti irányítás eljárás” jogosítás (ACP) tartalmazhatja az „óceáni irányítás” kiterjesztést (OCN), ami azt jelenti, hogy az engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására az óceáni irányítói körzetben tartózkodó légi jármű tekintetében.

d)

A „körzeti irányítás légtérellenőrző berendezéssel” jogosítás (ACS) tartalmazhatja az alábbi kiterjesztések egyikét:

1.

„közelkörzeti irányítás” kiterjesztés (TCL), ami azt jelenti, hogy a szakszolgálati engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására egy meghatározott közelkörzeti légtérben és/vagy azzal szomszédos szektorokban tartózkodó légi jármű tekintetében bármilyen légtérellenőrző berendezés alkalmazásával;

2.

„óceáni irányítás” kiterjesztés (OCN), ami azt jelenti, hogy az engedélyes jogosult légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátására az óceáni irányítói körzetben tartózkodó légi jármű tekintetében.

ATCO.B.020   Munkahelyi kiterjesztések

a)

A munkahelyi kiterjesztés feljogosítja a szakszolgálati engedélyest arra, hogy légiforgalmi irányító szolgálati tevékenységet lásson el egy légiforgalmi irányító egység felügyelete alatt működő meghatározott szektorban, szektorcsoportban és/vagy munkahelyen.

b)

A munkahelyi kiterjesztés kérelmezőjének sikeresen teljesítenie kell egy, az ATCO rész D. alrészének 3. szakaszában meghatározott követelményeknek megfelelő munkahelyi kiterjesztési tanfolyamot.

c)

A munkahelyi kiterjesztés kérelmezőjének a szakszolgálati engedély ATCO.A.010 pontban említett cseréjét követően a b) pontban meghatározott követelményeken túl az ATCO.D.060 f) pontban szereplő követelményeket is teljesítenie kell.

d)

Berepülést végrehajtó légi járművek számára légiforgalmi irányító szolgálati tevékenységet nyújtó légiforgalmi irányítók tekintetében az illetékes hatóság a b) pontban meghatározott követelményeken kívül további követelményeket is előírhat.

e)

A munkahelyi kiterjesztések a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben meghatározott időtartamra érvényesek. Ez az időtartam nem haladhatja meg a három évet.

f)

A munkahelyi kiterjesztések első kiadásához és megújításához tartozó érvényességi időszaknak a sikeres értékelést követő 30 napon belül el kell kezdődnie.

g)

A munkahelyi kiterjesztéseket újra kell érvényesíteni, ha:

1.

a kérelmező a szakszolgálati engedélyben biztosított jogosultságokat a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben meghatározott minimális óraszámban gyakorolta;

2.

a kérelmező a szaktudás-értékelő rendszernek megfelelően szinten tartó képzésen vett részt a munkahelyi kiterjesztés érvényességi időszakában;

3.

a kérelmező alkalmasságát a szaktudás-értékelő rendszerben foglaltaknak megfelelően a munkahelyi kiterjesztés lejárati dátumát megelőző 3 hónapon belül értékelték.

h)

Amennyiben a g) pontban meghatározott követelmények teljesülnek, a munkahelyi kiterjesztéseket a lejárati dátumukat közvetlenül megelőző 3 hónapos időszakban újra kell érvényesíteni. Ilyen esetben az érvényességi időszakot az adott lejárati dátumtól kell számítani.

i)

Ha a munkahelyi kiterjesztést a h) pontban előírt időszakot megelőzően érvényesítik újra, az érvényességi időszak az értékelés sikeres elvégzését követően legkésőbb 30 napon belül megkezdődik, feltéve, hogy a g) 1. és 2. pontban foglalt követelmények is teljesülnek.

j)

Ha a munkahelyi kiterjesztés érvényessége lejár, a kiterjesztés megújítása érdekében a szakszolgálati engedélyesnek az ATCO rész D alrészének 3. szakaszában foglalt követelményekkel összhangban munkahelyi kiterjesztési tanfolyamot kell elvégeznie.

ATCO.B.025   Munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer

a)

A munkahelyi szaktudás-értékelő rendszereket a léginavigációs szolgáltatónak kell meghatároznia és az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia. A rendszernek legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

1.

a munkahelyi kiterjesztés érvényessége az ATCO.B.020 e) pontnak megfelelően;

2.

az a leghosszabb folyamatos időszak, ameddig megengedett, hogy a munkahelyi kiterjesztés érvényessége alatt ne gyakorolják a munkahelyi kiterjesztés által biztosított jogosultságokat. Ez az időtartam nem haladhatja meg a 90 naptári napot;

3.

az a minimális óraszám, amennyi ideig a munkahelyi kiterjesztés által biztosított jogosultságokat az ATCO.B.020 g) 1. pont alkalmazásában meghatározott és 12 hónapot meg nem haladó időszakon belül gyakorolni kell. A munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztés által biztosított jogosultságokat gyakorló munkahelyi gyakorlati oktatók esetében az oktatással töltött idő a munkahelyi kiterjesztés meghosszabbításához előírt óraszám legfeljebb 50 %-áig számítható be.

4.

eljárások azokra az esetekre, ha a szakszolgálati engedélyes nem teljesíti az a) 2. és 3. pontban meghatározott követelményeket;

5.

szaktudás értékelésére szolgáló eljárások, ideértve az ATCO.D.080 b) pont szerinti szinten tartó képzés tantárgyainak értékelését;

6.

a jogosítások és a kiterjesztések által biztosított jogosultságok gyakorlásához szükséges elméleti ismeretekhez és megértéshez kapcsolódó vizsgaeljárások;

7.

a továbbképzés témaköreinek és altémaköreinek, célkitűzéseinek és oktatási módszereinek megállapítására szolgáló eljárások;

8.

a szinten tartó képzés minimális időtartama és gyakorisága;

9.

az átképzés során elsajátított elméleti ismeretekhez kapcsolódó vizsgák és/vagy gyakorlati készségek értékelésének eljárásai és ezen belül a sikeres vizsgákhoz szükséges minimális eredmények;

10.

a vizsgák és értékelések sikertelensége esetén alkalmazandó eljárások, ideértve a fellebbezési eljárásokat is;

11.

a képző személyzet szakképesítései, feladatai és felelősségi körei;

12.

eljárás annak biztosítására, hogy a gyakorlati oktatók rendelkezzenek az oktatni kívánt eljárásokhoz alkalmazható oktatási technikák terén szerzett, az ATCO.C.010 b) 3. pont és az ATCO.C.030 b) 3. pont szerinti gyakorlattal;

13.

a szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok gyakorlására vonatkozó ideiglenes alkalmatlanság bejelentésére és kezelésére, valamint az illetékes hatóság tájékoztatására szolgáló eljárások, az ATCO.A.015 d) pontnak megfelelően;

14.

a továbbképzésre és az értékelésekre vonatkozóan az ATCO.AR.B.015 pontnak megfelelően vezetendő nyilvántartások meghatározása;

15.

a szaktudás-értékelő rendszer felülvizsgálatának és módosításának eljárása és indokolása, valamint annak az illetékes hatósághoz való benyújtása. A szaktudás-értékelő rendszer felülvizsgálatát legalább háromévente egyszer el kell végezni.

b)

Az a) 3. pontban meghatározott követelmény teljesítése céljából a léginavigációs szolgáltató minden egyes szakszolgálati engedélyesre vonatkozóan nyilvántartást vezet arról, hogy az engedélyes hány órában gyakorolta a munkahelyi kiterjesztése által biztosított jogosultságokat a szektorokban, szektorcsoportokban és/vagy a légiforgalmi irányító egység munkahelyén végzett munka során, és ezeket az adatokat kérésre átadja az illetékes hatóságoknak és a szakszolgálati engedélyesnek.

c)

Az a) 4. és 13. pontban említett eljárások kidolgozása során a léginavigációs szolgáltató gondoskodik olyan megfelelő mechanizmusokról, amelyek révén méltányos bánásmód biztosítható a szakszolgálati engedélyesek számára azokban az esetekben, amikor a kiterjesztéseik érvényessége nem hosszabbítható meg.

ATCO.B.030   Nyelvismereti kiterjesztés

a)

A légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók nem gyakorolhatják a szakszolgálati engedélyük által biztosított jogosultságokat, ha nem rendelkeznek érvényes nyelvismereti kiterjesztéssel angol nyelvből és – adott esetben – a légiközlekedési tájékoztató kiadványokban közzétett, a tagállam által a légiforgalmi irányító egységnél repülésbiztonsági okokból előírt nyelv(ek)ből. A nyelvismereti kiterjesztésben fel kell tüntetni a nyelve(ke)t, a nyelvismereti szinte(ke)t és a lejárati dátumo(ka)t.

b)

A nyelvismereti szintet az I. melléklet 1. függelékében foglalt nyelvismereti értékelő táblázattal összhangban kell meghatározni.

c)

A nyelvismereti kiterjesztés kérelmezőjének a b) pontban említett értékelő táblázat szerint legalább „operatív” szintű (négyes szint) nyelvismeretről kell számot adnia.

Ehhez a kérelmezőnek tudnia kell:

1.

hatékonyan kommunikálni olyan helyzetekben is, amikor partnerének csak a hangját hallja (telefonon/rádiótelefonon), és olyan helyzetekben is, amikor szemtől szemben beszél vele;

2.

pontos, érthető kommunikációt folytatni általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban;

3.

megfelelő kommunikációs stratégiákat alkalmazni az üzenetváltásokban, valamint felismerni és megoldani a félreértéseket köznapi és munkával kapcsolatos helyzetekben;

4.

sikeresen és viszonylag könnyen kezelni azokat a nyelvi kihívásokat, amelyek a mindennapi munka és a megszokott kommunikációs feladatok végzése során adódó bonyolult vagy váratlan helyzetekből fakadnak; és

5.

olyan dialektust vagy akcentust használni, amely a légiközlekedés résztvevői számára érthető.

d)

A c) ponttól eltérve, a léginavigációs szolgáltató előírhatja az I. melléklet 1. függelékében foglalt nyelvismereti értékelés kibővített (ötödik) szintjét, amennyiben a szóban forgó jogosítás vagy kiterjesztés operatív körülményei repülésbiztonsági jellegű kényszerítő okokból megkövetelik a magasabb szintet. Az előírásnak megkülönböztetéstől mentesnek, arányosnak és átláthatónak kell lennie, illetve szükséges, hogy a magasabb szintű nyelvismeretet megkövetelő léginavigációs szolgálat tárgyszerűen megindokolja, az illetékes hatóság pedig jóváhagyja azt.

e)

A nyelvismeret igazolása az értékelés eredményét tartalmazó bizonyítvány kiadásával történik.

ATCO.B.035   A nyelvismereti kiterjesztés érvényessége

a)

Az I. melléklet 1. függeléke szerint megállapított szinttől függően a nyelvismereti kiterjesztés érvényessége:

1.

operatív szint (négyes szint) esetében az értékelés napjától számított három év; vagy

2.

kibővített szint (ötös szint) esetében az értékelés napjától számított hat év;

3.

szakértői szint (hatos szint) esetében:

i.

az értékelés napjától számított kilenc év az angol nyelv esetében;

ii.

korlátlan az ATCO.B.030 a) pontban említett minden más nyelv esetében.

b)

A nyelvismereti kiterjesztés első kiadásához és megújításához tartozó érvényességi időszaknak a nyelvismereti értékelés sikeres elvégzését követő 30 napon belül meg kell kezdődnie.

c)

A nyelvismereti kiterjesztést a lejárati dátumát közvetlenül megelőző három hónapban megtartott nyelvismereti értékelés sikeres elvégzését követően kell meghosszabbítani. Ilyen esetben az új érvényességi időszakot a lejárati dátumtól kell számítani.

d)

Ha a nyelvismereti kiterjesztést a c) pontban előírt időszakot megelőzően érvényesítik újra, érvényessége a nyelvismereti értékelés sikeres elvégzését követően legkésőbb 30 napon belül megkezdődik.

e)

A nyelvismereti kiterjesztés érvényességének lejártakor a szakszolgálati engedélyesnek sikeresen teljesítenie kell a nyelvismereti értékelést a kiterjesztés megújításához.

ATCO.B.040   A nyelvismeret értékelése

a)

A nyelvismeretet egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott értékelési módszer segítségével kell igazolni, aminek tartalmaznia kell a következőket:

1.

az értékelési eljárás;

2.

az értékelők képesítése;

3.

a fellebbezési eljárás.

b)

A nyelvi értékelő testületnek meg kell felelnie az illetékes hatóságok által az ATCO.AR.A.010 pontnak megfelelően meghatározott követelményeknek.

ATCO.B.045   Nyelvi képzés

a)

A légiforgalmi irányítók számára előírt nyelvismereti szint fenntartása céljából a léginavigációs szolgáltatóknak nyelvi képzést kell biztosítaniuk a következő személyek számára:

1.

operatív szintű (négyes szintű) nyelvismereti kiterjesztéssel rendelkezők;

2.

nyelvi készségeik fenntartása céljából azon szakszolgálati engedélyesek, akiknek nincs lehetőségük készségeik rendszeres használatára.

b)

A nyelvi képzés folyamatos továbbképzés formájában is biztosítható.

C. ALRÉSZ

OKTATÓKRA ÉS ÉRTÉKELŐKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ

Oktatók

ATCO.C.001   Elméleti oktatók

a)

Elméleti képzést csak megfelelően képesített oktató tarthat.

b)

Az elméleti oktató megfelelően képesítettnek tekintendő, ha:

1.

rendelkezik légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedéllyel és/vagy rendelkezik az oktatott tantárgynak megfelelő szakképesítéssel és/vagy bizonyította a képzési szervezetnek, hogy rendelkezik megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal;

2.

bizonyította a képzési szervezetnek, hogy rendelkezik oktatói készségekkel.

ATCO.C.005   Gyakorlati oktatók

Gyakorlati képzést csak olyan személy tarthat, aki rendelkezik légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedéllyel és munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) vagy szimulátoroktatói (STDI) kiterjesztéssel.

ATCO.C.010   A munkahelyi gyakorlati oktató (OJTI) jogosultságai

a)

A munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztéssel rendelkezők jogosultak az érvényes munkahelyi kiterjesztésüknek megfelelő operatív munkahelyeken és a jogosításaikban szereplő repülésszimulációs oktatóeszközökön gyakorlati oktatói és felügyeleti feladatokat ellátni.

b)

A munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztéssel rendelkezők csak akkor gyakorolhatják a kiterjesztés által biztosított jogosultságokat, ha:

1.

az általuk oktatandó jogosítás által biztosított jogosultságot legalább két éve gyakorolják;

2.

az általuk oktatandó érvényes munkahelyi kiterjesztés által biztosított jogosultságot az adott időpontot közvetlenül megelőzően legalább hat hónapja gyakorolják;

3.

gyakorlatot szereztek az oktatni kívánt eljárásokhoz alkalmazható oktatási készségek terén.

c)

A b) 1. pontban említett kétéves időszakot az illetékes hatóság a képzési szervezet kérésére egy évnél nem rövidebb időszakra rövidítheti.

ATCO.C.015   A munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés kérelmezése

A munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztés kérelmezőjére vonatkozó feltételek:

a)

rendelkezik érvényes munkahelyi kiterjesztéssel kiegészített légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedéllyel;

b)

a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig gyakorolta a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyben foglalt jogosultságokat. Ezt az időszakot az illetékes hatóság a képzési szervezet kérésére egy évnél nem rövidebb időszakra rövidítheti; és

c)

a kérelmet megelőző egy éven belül sikeresen elvégzett egy gyakorlati oktatási módszerekről szóló, a kívánt ismereteket és pedagógiai készségeket oktató tanfolyamot, és azon megfelelő értékelést kapott.

ATCO.C.020   A munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés érvényessége

a)

A munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztés három évig érvényes.

b)

A munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztést egy gyakorlati oktatói készségekről szóló szinten tartó képzésnek a kiterjesztés érvényességi idején belül történő sikeres elvégzését követően lehet meghosszabbítani, feltéve, hogy az ATCO.C.015 a) és b) pontban szereplő követelmények teljesülnek.

c)

A lejárt munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztés megújítható:

1.

gyakorlati oktatói készségekről szóló, szinten tartó képzés; és

2.

gyakorlati oktatói szaktudás-értékelés

teljesítésével, amennyiben azokra a megújítási kérelmet megelőző egy éven belül kerül sor, feltéve, hogy az ATCO.C.015 a) és b) pontban foglalt követelmények teljesülnek.

d)

Első kiadás és megújítás esetében az OJTI kiterjesztés érvényességi időszakának az értékelés sikeres elvégzését követő 30 napon belül meg kell kezdődnie.

e)

Amennyiben az ATCO.C.015 a) és b) pontban foglalt követelmények nem teljesülnek, a munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztés szimulátoroktatói (STDI) kiterjesztésre cserélhető, feltéve, hogy az ATCO.C.040 b) és c) pontban szereplő követelményeknek való megfelelés biztosított.

ATCO.C.025   Ideiglenes munkahelyi gyakorlati oktatói felhatalmazás

a)

Ha az ATCO.C.010 b) 2. pontban előírt követelményeknek való megfelelés nem lehetséges, az illetékes hatóság ideiglenes munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) felhatalmazást adhat a léginavigációs szolgáltató által bemutatott repülésbiztonsági elemzés alapján.

b)

Az a) pontban említett ideiglenes munkahelyi gyakorlati oktatói felhatalmazás az ATCO.C.015 pontnak megfelelően kiállított érvényes munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztéssel rendelkezők részére állítható ki.

c)

Az a) pontban említett ideiglenes munkahelyi gyakorlati oktatói felhatalmazás a kivételes helyzetekre vonatkozó oktatásra kell korlátozni, és érvényessége nem haladhatja meg az egyéves időtartamot vagy az ATCO.C.015 pontnak megfelelően kiállított munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés érvényességének lejárati dátumát, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

ATCO.C030   A szimulátoroktató (STDI) jogosultságai

a)

A szimulátoroktatói kiterjesztéssel rendelkezők jogosultak repülésszimulációs oktatóeszközökkel gyakorlati oktatói feladatokat ellátni:

1.

gyakorlati jellegű tantárgyak esetében a kezdő képzés keretében;

2.

munkahelyi gyakorlati képzéstől (OJT) eltérő munkahelyi képzés keretében; és

3.

továbbképzés keretében.

Amennyiben a szimulátoroktató munkahelyi gyakorlati képzést megelőző oktatást (pre-OJT) nyújt, rendelkeznie kell vagy korábban rendelkeznie kellett a megfelelő munkahelyi kiterjesztéssel.

b)

A szimulátoroktatói kiterjesztéssel rendelkezők csak akkor gyakorolhatják a kiterjesztés által biztosított jogosultságokat, ha:

1.

legalább kétéves gyakorlattal rendelkeznek az általuk oktatandó jogosítással kapcsolatban;

2.

bizonyították, hogy ismerik az aktuálisan alkalmazott operatív gyakorlatokat;

3.

gyakorlatot szereztek az oktatni kívánt eljárásokhoz alkalmazható oktatási módszerek terén.

c)

A b) 1. ponttól eltérve,

1.

alapképzések esetében bármilyen meglévő jogosítás megfelel;

2.

a jogosításhoz szükséges képzések esetében egyes operatív gyakorlatok tekintetében a képzést nyújthatja az adott operatív gyakorlat szempontjából releváns jogosítással rendelkező szimulátoroktató.

ATCO.C.035   A szimulátoroktatói kiterjesztés kérelmezése

A szimulátoroktatói (STDI) kiterjesztés kérelmezőjére vonatkozó feltételek:

a)

a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyben foglalt jogosultságokat bármely jogosítás tekintetében korábban legalább két évig gyakorolta; és

b)

a kérelmet megelőző egy éven belül sikeresen elvégzett egy gyakorlati oktatási módszerekről szóló, a kívánt ismereteket és pedagógiai készségeket elméleti és gyakorlati módszerekkel oktató tanfolyamot, és azon megfelelő értékelést kapott.

ATCO.C.040   A szimulátoroktatói kiterjesztés érvényessége

a)

A szimulátoroktatói (STDI) kiterjesztés három évig érvényes.

b)

Az STDI kiterjesztést egy gyakorlati oktatói készségekről és az aktuális operatív gyakorlatokról szóló szinten tartó képzésnek a kiterjesztés érvényességi idején belül történő sikeres elvégzésével lehet meghosszabbítani.

c)

A lejárt szimulátoroktatói (STDI) kiterjesztés megújítható:

1.

gyakorlati oktatói készségekről és az aktuális műveleti gyakorlatokról szóló szinten tartó képzésnek; és

2.

gyakorlati oktatói szaktudás-értékelésnek

a megújítási kérelmet megelőző egy éven belüli teljesítésével.

d)

Az első kiadás és megújítás esetében az STDI kiterjesztés érvényességi időszakának az értékelés sikeres elvégzését követő 30 napon belül meg kell kezdődnie.

2. SZAKASZ

Értékelők

ATCO.C.045   Az értékelő jogosultságai

a)

Értékeléseket csak értékelői kiterjesztéssel rendelkező személy végezhet.

b)

Az értékelői kiterjesztéssel rendelkezők jogosultak értékeléseket végezni:

1.

gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély vagy új kiterjesztés és/vagy – megfelelő esetben – jogosításkiterjesztés kiadására irányuló kezdő képzés során;

2.

a korábbi szaktudásra vonatkozóan, az ATCO.B.001 d) pont és az ATCO.B.010 b) pont alkalmazásában;

3.

a gyakornok légiforgalmi irányítókra vonatkozóan, munkahelyi kiterjesztés és – adott esetben – jogosításkiterjesztések kiadása céljából;

4.

a légiforgalmi irányítókra vonatkozóan, munkahelyi kiterjesztés és – adott esetben – jogosítás-kiterjesztések kiadása, illetve munkahelyi kiterjesztések meghosszabbítása és megújítása céljából;

5.

a gyakorlati oktatói vagy értékelői kiterjesztés kérelmezőinek a vonatkozásában, ha teljesülnek a d) 2–4. pontban szereplő követelmények.

c)

A munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztéssel rendelkezők csak akkor gyakorolhatják a kiterjesztés által biztosított jogosultságokat, ha:

1.

legalább kétéves tapasztalattal rendelkeznek az általuk értékelendő jogosítás és jogosításkiterjesztés(ek) terén; és

2.

bizonyították, hogy ismerik az aktuálisan alkalmazott operatív gyakorlatokat.

d)

A c) pontban meghatározott követelmények teljesítésén kívül az értékelői kiterjesztéssel rendelkező személy a kiterjesztés által biztosított jogosultságokat csak a következő esetekben gyakorolhatja:

1.

munkahelyi kiterjesztés kiadásához, meghosszabbításához és megújításához vezető értékelések esetében akkor, ha az értékelést közvetlenül megelőzően legalább egy évig rendelkezett az értékeléshez kapcsolódó munkahelyi kiterjesztéssel;

2.

szimulátoroktatói kiterjesztés kiadását vagy megújítását kérelmezők szaktudásának felmérése esetében akkor, ha rendelkezik szimulátoroktatói (STDI) vagy munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztéssel, és legalább három éve gyakorolja az adott kiterjesztés által biztosított jogosultságokat;

3.

munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés kiadását vagy megújítását kérelmezők szaktudásának felmérése esetében akkor, ha rendelkezik munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztéssel, és legalább három éve gyakorolja az adott kiterjesztés által biztosított jogosultságokat;

4.

értékelői kiterjesztés kiadását vagy megújítását kérelmezők szaktudásának felmérése esetében akkor, ha legalább három éve gyakorolja az értékelői kiterjesztés által biztosított jogosultságokat.

e)

A munkahelyi kiterjesztés kiadása és megújítása céljából végzett értékelés esetében, és az operatív munkahely felügyeletének biztosítása céljából az értékelőnek munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) kiterjesztéssel is rendelkeznie kell, vagy az értékelés során egy, az értékeléshez kapcsolódó érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező munkahelyi gyakorlati oktatónak is jelen kell lennie.

ATCO.C.050   Összférhetetlenség

Az értékelők nem végezhetnek értékelést olyan esetben, ahol az objektivitásukat bármi befolyásolhatja.

ATCO.C.055   Az értékelői kiterjesztés kérelmezése

Az értékelői kiterjesztés kérelmezőjére vonatkozó feltételek:

a)

legalább két évig gyakorolta a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyben foglalt jogosultságokat;

b)

a kérelmet megelőző egy éven belül sikeresen elvégzett egy gyakorlati oktatási módszerekről szóló, a kívánt ismereteket és pedagógiai készségeket elméleti és gyakorlati módszerekkel oktató tanfolyamot és azon megfelelő értékelést kapott.

ATCO.C.060   Az értékelői kiterjesztés érvényessége

a)

Az értékelői kiterjesztés három évig érvényes.

b)

Az értékelői kiterjesztést egy értékelői készségekről és az aktuális operatív gyakorlatokról szóló szinten tartó képzésnek a kiterjesztés érvényességi idején belül történő sikeres elvégzésével lehet meghosszabbítani.

c)

A lejárt értékelői kiterjesztés megújítható:

1.

értékelői készségekről és az aktuális operatív gyakorlatokról szóló szinten tartó képzésnek; és

2.

értékelői szaktudás-értékelésnek

a megújítási kérelmet megelőző egy éven belüli teljesítésével.

d)

Az első kiadás és megújítás esetében az értékelői kiterjesztés érvényességi időszakának az értékelés sikeres elvégzését követő 30 napon belül meg kell kezdődnie.

ATCO.C.065   Ideiglenes értékelői felhatalmazás

a)

Ha az ATCO.C.045 d) 1. pontban előírt követelménynek való megfelelés nem lehetséges, az illetékes hatóság az ATCO.C.055 pontnak megfelelően kiállított értékelői kiterjesztéssel rendelkezők részére engedélyezheti, hogy kivételes helyzetekben vagy az értékelés függetlenségének biztosítása érdekében elvégezhessék az ATCO.C.045 b) 3. és 4. pontban említett értékeléseket, feltéve, hogy a b) és c) pontban meghatározott követelmények teljesülnek.

b)

A kivételes helyzetek kezelése céljából az értékelői kiterjesztéssel rendelkező személynek az értékelést közvetlenül megelőzően legalább egy évig rendelkeznie kell munkahelyi kiterjesztéssel és az ahhoz kapcsolódó, az értékelés szempontjából releváns jogosítással és – adott esetben – jogosításkiterjesztéssel. A felhatalmazást engedélyt a kivételes helyzetek kezeléséhez szükséges értékelésekre kell korlátozni, és érvényessége nem haladhatja meg az egyéves időtartamot vagy az ATCO.C.055 pontnak megfelelően kiállított értékelői kiterjesztés érvényességének lejáratát, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

c)

Az értékelés függetlenségének ismétlődően felmerülő okokból való biztosítása céljából az értékelői kiterjesztéssel rendelkező személynek az értékelést közvetlenül megelőzően legalább egy évig rendelkeznie kell munkahelyi kiterjesztéssel és az ahhoz kapcsolódó, az értékelés szempontjából releváns jogosítással és – adott esetben – jogosításkiterjesztéssel. A felhatalmazás érvényességi idejét az illetékes hatóság határozza meg, és az nem haladhatja meg az ATCO.C.055 pontnak megfelelően kiállított értékelői kiterjesztés érvényességének lejáratát.

d)

Amikor a b) és c) pontban említett okokból ideiglenes értékelői felhatalmazás kerül kiadásra, az illetékes hatóság a léginavigációs szolgáltatótól repülésbiztonsági elemzés bemutatását kérheti.

D. ALRÉSZ

LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI KÉPZÉS

1. SZAKASZ

Általános követelmények

ATCO.D.001   A légiforgalmi irányítók képzésének céljai

A légiforgalmi irányítói képzés magában foglalja mindazon elméleti képzések, a szimulációkra is kiterjedő gyakorlati feladatok, valamint munkahelyi gyakorlati képzések összességét, amelyek a biztonságos, szabályszerű és gyors légiforgalmi irányító szakszolgálati tevékenységek ellátásához elengedhetetlen szakmai ismeretek megszerzéséhez és megőrzéséhez szükségesek.

ATCO.D.005   A légiforgalmi irányítók képzésének típusai

a)

A légiforgalmi irányítók képzése a következő típusokból áll:

1.

a kezdő képzés, amelynek végén gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély vagy további jogosítás és – adott esetben – jogosításkiterjesztés kerül kiadásra, a következőket nyújtja:

i.   „alapképzés”: alapszintű operatív eljárásokhoz kapcsolódó alapvető ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kidolgozott elméleti és gyakorlati képzés;

ii.   „jogosító képzés”: adott jogosításhoz és – megfelelő esetben – jogosításkiterjesztéshez kapcsolódó ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kidolgozott elméleti és gyakorlati képzés;

2.

munkahelyi képzés, amelynek végén légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély vagy jogosításkiterjesztés kerül kiadásra, jogosítás(ok) vagy jogosításkiterjesztés(ek) kerülnek érvényesítésre és/vagy munkahelyi kiterjesztés kerül kiadásra vagy megújításra. A képzés a következő szakaszokból áll:

i.

átmeneti képzési szakasz, amelyet elsősorban helyszínspecifikus műveleti eljárások és feladatspecifikus szempontok ismeretének és megértésének közvetítésére dolgoztak ki; és

ii.

munkahelyi gyakorlati képzési szakasz, ami a munkahelyi képzésnek az a végső fázisa, amely során a korábban megszerzett, munkakörrel kapcsolatos rutinokat és készségeket egy képesített munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett, éles forgalomirányítási helyzetben beépítik a gyakorlatba.

iii.

Az összetett és zsúfolt forgalmi helyzetek kezelését megkívánó munkahelyi kiterjesztés(ek) esetében az i. és ii. pontokon kívül egy, a munkahelyi gyakorlati képzést megelőző képzési szakaszra is szükség van a jogosításhoz kapcsolódó, korábban elsajátított rutinok és készségek javításához, és az adott munkahelyen esetlegesen előforduló éles forgalmi helyzetekre való felkészüléshez.

3.

továbbképzés, amelyet a szakszolgálati engedélyhez tartozó kiterjesztések érvényességének fenntartása céljából dolgoztak ki, és a következőkből áll:

i.

szinten tartó képzés;

ii.

adott esetben átképzés.

b)

A légiforgalmi irányítók az a) pontban említett képzéstípusokon kívül a következő típusú képzéseken is részt vehetnek:

1.

gyakorlati oktatói képzés, amelynek végén munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) vagy szimulátoroktatói (STDI) kiterjesztés kerül kiállításra, újraérvényesítésre vagy megújításra;

2.

értékelői képzés, amelynek végén értékelői kiterjesztés kerül kiadásra, meghosszabbításra vagy megújításra.

2. SZAKASZ

A kezdő képzésre vonatkozó követelmények

ATCO.D.010   A kezdő képzés felépítése

a)

A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kérelmezőinek nyújtott, illetve további jogosítás és/vagy – adott esetben – jogosításkiterjesztés kiadására szolgáló kezdő képzés a következőkből áll:

1.

alapképzés, amely magában foglalja az I. melléklet 2. függelékében szereplő összes tantárgyat, témakört és altémakört; és

2.

jogosító képzés, ami magában foglalja a következő jogosítások közül legalább egynek a tantárgyait, témaköreit és altémaköreit:

i.

Repülőtéri irányítás látással (ADV) jogosítás – meghatározása az I. melléklet 3. függelékében szerepel;

ii.

Repülőtéri toronyirányítás műszerrel (ADI [TWR]) jogosítás – meghatározása az I. melléklet 4. függelékében szerepel;

iii.

Bevezető irányítás eljárás (APP) jogosítás – meghatározása az I. melléklet 5. függelékében szerepel;

iv.

Körzeti irányítás eljárás (ACP) jogosítás – meghatározása az I. melléklet 6. függelékében szerepel;

v.

Bevezető irányítás légtérellenőrző berendezéssel (APS) jogosítás – meghatározása az I. melléklet 7. függelékében szerepel;

vi.

Körzeti irányítás légtérellenőrző berendezéssel (APS) jogosítás – meghatározása az I. melléklet 8. függelékében szerepel;

b)

A további jogosítások megszerzésére irányuló képzéseknek tartalmazniuk kell az a) 2. pontban meghatározott jogosítások közül legalább egynek a tantárgyait, témaköreit és altémaköreit.

c)

A korábbi szaktudás ATCO.B.010 b) pontnak megfelelően elvégzett, sikertelen minősítéssel zárult értékelését követő, a jogosítás újraaktiválását célzó képzést az adott értékelés eredményeihez kell igazítani.

d)

Az ATCO.B.015 a) 3. pontban szereplőtől eltérő jogosításkiterjesztésre irányuló képzéseknek a képzési szervezet által kidolgozott és a tanfolyam részeként jóváhagyott tantárgyakból, témakörökből és altémakörökből kell állniuk.

e)

Az alapképzés és/vagy a jogosító képzések kiegészülhetnek a funkcionális légtérblokkra (FAB) vagy a nemzeti környezetre vonatkozó sajátos, illetve kiegészítő tantárgyakkal, témakörökkel és altémakörökkel.

ATCO.D.015   A kezdő képzés tanfolyami terve

A képzési szervezetnek rendelkeznie kell az illetékes hatóság által jóváhagyott kezdő képzési tervvel. Ennek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a kezdő képzés tanfolyamának felépítése az ATCO.D.010 pont előírásainak megfelelően;

b)

a kezdő képzés szerkezete az ATCO.D.020 b) pontnak megfelelően;

c)

a kezdő képzési tanfolyam(ok) lebonyolításának folyamata;

d)

az oktatási módszerek;

e)

a kezdő képzési tanfolyam(ok) megengedett legrövidebb és leghosszabb időtartama;

f)

az ATCO.D.010 b) pontra tekintettel egy, a kezdő képzési tanfolyam(ok) átalakítására szolgáló eljárás, a sikeresen elvégzett alapképzési tanfolyam megfelelő figyelembevétele céljából;

g)

vizsgáztatási és értékelési eljárások az ATCO.D.025 és az ATCO.D.035 pontnak megfelelően, és teljesítménycélok az ATCO.D.030 és az ATCO.D.040 pontnak megfelelően;

h)

a képző személyzet szakképesítései, feladatai és felelősségi körei;

i)

a képzés idő előtti befejezésének eljárása;

j)

a fellebbezési eljárás;

k)

a kifejezetten a kezdő képzésre vonatkozóan vezetendő nyilvántartások meghatározása;

l)

a kezdő képzés tanfolyami tervének felülvizsgálatának és módosításának eljárása és indokolása, valamint annak az illetékes hatósághoz való benyújtása. A kezdő képzés tanfolyami tervének felülvizsgálatát legalább háromévente egyszer el kell végezni.

ATCO.D.020   Alapképzés és jogosító képzés tanfolyamai

a.

Az alapképzést és a jogosító képzést különálló vagy integrált tanfolyamok formájában kell biztosítani.

b.

Az alapképzés és a jogosító képzés tanfolyamait, vagy az integrált kezdő képzés tanfolyamát a képzési szervezeteknek kell kidolgozniuk és biztosítaniuk, és az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c.

Amennyiben a kezdő képzést integrált tanfolyam keretében nyújtják, egyértelmű különbséget kell tenni a vizsgák és értékelések között:

1.

az alapképzés; és

2.

az egyes jogosító képzések vonatkozásában.

d.

A kezdő képzés, illetve a további jogosítás kiadását célzó, jogosításhoz szükséges képzések sikeres elvégzését egy, a képzési szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell bizonyítani.

e.

Az alapképzés sikeres elvégzését a kérelmező kérésére a képzési szervezet által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni.

ATCO.D.025   Az alapképzéshez kapcsolódó vizsgák és értékelés

a)

Az alapképzési tanfolyamoknak elméleti vizsgá(ka)t és értékelés(eke)t is tartalmazniuk kell.

b)

A kérelmező akkor felel meg az elméleti vizsgá(ko)n, ha az elérhető pontok legalább 75 %-át megszerzi.

c)

Az ATCO.D.030 pontban felsorolt teljesítménycélok értékelését részfeladat-szimulátoron vagy szimulátoron kell elvégezni.

d)

A kérelmező akkor felel meg az értékelés(ek)en, ha következetesen bizonyítja, hogy teljesíti az ATCO.D.030 pontban felsorolt teljesítmény-előírásokat, és ha a légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátása során a biztonságos működéshez szükséges magatartást mutat.

ATCO.D.030   Az alapképzésre vonatkozó teljesítménycélok

Az értékelés(ek)nek a következő teljesítménycélok kiértékelését kell tartalmaznia (tartalmazniuk):

a)

a munkahelyhez tartozó berendezések ellenőrzése és használata;

b)

a helyzetfelismerés fejlesztése és fenntartása a forgalom figyelemmel követése és – adott esetben – a légi járművek azonosítása révén;

c)

repülésiadat-kijelző(kö)n megjelenő adatok figyelemmel kísérése és aktualizálása;

d)

a megfelelő frekvencia folyamatos figyelése;

e)

a megfelelő engedélyek, utasítások és információk megadása a forgalom részére;

f)

jóváhagyott szakterminológia használata;

g)

hatékony kommunikáció;

h)

elkülönítés alkalmazása;

i)

szükség szerinti koordináció;

j)

az előírt eljárások alkalmazása a szimulált légtérre vonatkozóan;

k)

légi járművek közötti lehetséges konfliktusok észlelése;

l)

az intézkedések prioritási sorrendjének betartása;

m)

megfelelő elkülönítési módszerek kiválasztása.

ATCO.D.035   A jogosító képzéshez kapcsolódó vizsgák és értékelés

a)

A jogosító képzés tanfolyamainak elméleti vizsgá(ka)t és értékelés(eke)t is tartalmazniuk kell.

b)

A kérelmező akkor felel meg az elméleti vizsgá(ko)n, ha az elérhető pontok legalább 75 %-át megszerzi.

c)

Az értékelés(ek)nek a jogosító képzéshez tartozó, az ATCO.D.040 pontban leírt teljesítménycélokon kell alapulnia (alapulniuk).

d)

Az értékelés(eke)t szimulátoron kell elvégezni.

e)

A kérelmező akkor felel meg az értékelés(ek)en, ha következetesen bizonyítja, hogy teljesíti az ATCO.D.040 pontban szereplő teljesítmény-előírásokat, és ha a légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység ellátása során a biztonságos működéshez szükséges magatartást mutat.

ATCO.D.040   A jogosító képzés teljesítménycéljai

a)

Mindegyik jogosító képzés tanfolyamához meg kell határozni a jogosításhoz szükséges képzési teljesítménycélokat és teljesítménycélhoz kapcsolódó feladatokat.

b)

A jogosító képzés teljesítménycéljainak meg kell követelniük a kérelmezőktől:

1.

annak bizonyítását, hogy képesek a légi forgalmat biztonságos, szabályszerű és gyors szolgáltatásokat biztosító módon irányítani; és

2.

az összetett és zsúfolt közlekedési helyzetek kezelését.

c)

A b) ponton felül a „repülőtéri irányítás látással” (ADV) és a „repülőtéri irányítás műszerrel” (ADI) jogosításhoz szükséges képzés teljesítménycéljainak biztosítaniuk kell, hogy a kérelmezők:

1.

egy meghatározott repülőtéri illetékességi területen belül kezelni tudják a munkaterhelést és légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtsanak; és

2.

repülőtéri irányítási módszereket és operatív eljárásokat alkalmazzanak a repülőtéri forgalom kapcsán.

d)

A b) ponton felül a „bevezető irányítás eljárás” jogosításhoz szükséges képzés teljesítménycéljainak biztosítaniuk kell, hogy a kérelmezők:

1.

egy meghatározott bevezető irányítási illetékességi területen belül kezelni tudják a munkaterhelést és légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtsanak; és

2.

eljárásokon alapuló bevezető irányítást, tervezési módszereket és operatív eljárásokat alkalmazzanak az érkező, várakozó, induló és átrepülő légi forgalom kapcsán.

e)

A b) ponton felül a „bevezető irányítás légtérellenőrző berendezéssel” jogosításhoz szükséges képzés teljesítménycéljainak biztosítaniuk kell, hogy a kérelmezők:

1.

egy meghatározott bevezető irányítási illetékességi területen belül kezelni tudják a munkaterhelést és légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtsanak; és

2.

légtérellenőrző berendezéssel végzett bevezető irányítást, tervezési módszereket és operatív eljárásokat alkalmazzanak az érkező, várakozó, induló és átrepülő légi forgalom kapcsán.

f)

A b) ponton felül a „körzeti irányítás eljárás” jogosításhoz szükséges képzés teljesítménycéljainak biztosítaniuk kell, hogy a kérelmezők:

1.

egy meghatározott körzeti irányítási illetékességi területen belül kezelni tudják a munkaterhelést és légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtsanak; és

2.

eljárásokon alapuló körzeti irányítást, tervezési módszereket és operatív eljárásokat alkalmazzanak a körzet légi forgalma kapcsán.

g)

A b) ponton felül a „körzeti irányítás légtérellenőrző berendezéssel” jogosításhoz szükséges képzés teljesítménycéljainak biztosítaniuk kell, hogy a kérelmezők:

1.

egy meghatározott körzeti irányítási illetékességi területen belül kezelni tudják a munkaterhelést és légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtsanak; és

2.

légtérellenőrző berendezéssel végzett körzeti irányítást, tervezési módszereket és operatív eljárásokat alkalmazzanak a körzet légi forgalma kapcsán.

3. SZAKASZ

A munkahelyi képzésre vonatkozó követelmények

ATCO.D.045   A munkahelyi képzés felépítése

a)

A munkahelyi képzés – a munkahelyi képzési tervben meghatározott módon – a légiforgalmi irányító egységnél bevezetett összes munkahelyi kiterjesztésre kiterjedő tanfolyam(ok)ból áll.

b)

A munkahelyi kiterjesztési tanfolyamo(ka)t képzési szervezeteknek az ATCO.D.060 pontnak megfelelően kell kidolgozniuk és biztosítaniuk, és az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia azokat.

c)

A munkahelyi képzésnek a következő területekre vonatkozó képzést kell tartalmaznia:

1.

operatív eljárások;

2.

feladatspecifikus szempontok;

3.

rendellenes és vészhelyzetek; és

4.

emberi tényezők.

ATCO.D.050   A munkahelyi képzés előfeltételei

A munkahelyi képzést csak olyan személyek kezdhetik meg, akik rendelkeznek:

a)

a megfelelő jogosítással és – adott esetben – jogosításkiterjesztéssel rendelkező gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedéllyel; vagy

b)

a megfelelő jogosítással és – adott esetben – jogosításkiterjesztéssel rendelkező légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedéllyel,

feltéve, hogy az ATCO.B.001 d) pontban és az ATCO.B.010 b) pontban meghatározott feltételek teljesülnek.

ATCO.D.055   A munkahelyi képzési terv

a)

A képzési szervezetnek mindegyik légiforgalmi irányító egység tekintetében rendelkeznie kell az illetékes hatóság által jóváhagyott képzési tervvel.

b)

A munkahelyi képzési tervnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

1.

a képzés tárgyát képező jogosítások és kiterjesztések;

2.

a munkahelyi képzés szerkezete;

3.

a munkahelyi kiterjesztési tanfolyam(ok) listája az ATCO.D.060 pontnak megfelelően;

4.

a munkahelyi kiterjesztési tanfolyam lebonyolításának folyamata;

5.

az oktatási módszerek;

6.

a munkahelyi kiterjesztési tanfolyam(ok) minimális időtartama;

7.

a munkahelyi kiterjesztési tanfolyam(ok)nak a kérelmező megszerzett jogosításait és/vagy jogosításkiterjesztéseit és adott esetben tapasztalatait megfelelően figyelembe vevő átalakítására vonatkozó eljárás;

8.

az elméleti tudásnak és ismereteknek az ATCO.D.065 pont szerinti bizonyítására szolgáló eljárások, ezen belül a vizsgák száma, gyakorisága, típusa és az azokon elérendő megfelelési szintek, amelyeket a vizsgákon elérhető összpontszám legalább 75 %-ában kell megállapítani;

9.

az ATCO.D.070 pont szerinti értékelésre vonatkozó eljárások, ezen belül az értékelések száma és gyakorisága;

10.

a képző személyzet szakképesítései, feladatai és felelősségi körei;

11.

a képzés idő előtti befejezésének eljárása;

12.

a fellebbezési eljárás;

13.

a kifejezetten a munkahelyi képzésre vonatkozóan vezetendő nyilvántartások meghatározása;

14.

az egyes munkahelyi kiterjesztésekhez kapcsolódóan megállapított rendellenes és vészhelyzetek listája;

15.

a munkahelyi képzési terv felülvizsgálatának és módosításának eljárása és indokolása, valamint annak az illetékes hatósághoz való benyújtása. A munkahelyi képzési terv felülvizsgálatát legalább háromévente egyszer el kell végezni.

ATCO.D.060   Munkahelyi kiterjesztési tanfolyam

a)

A munkahelyi kiterjesztési tanfolyam a szakszolgálati engedélyben szereplő munkahelyi kiterjesztés kiadására vagy megújítására szolgáló megfelelő munkahelyi képzési szakaszok együttese. Minden tanfolyam tartalmaz:

1.

egy átmeneti képzési szakaszt;

2.

egy munkahelyi gyakorlati képzési szakaszt.

Szükség esetén egy munkahelyi gyakorlati képzést megelőző képzési szakasznak is szerepelnie kell benne az ATCO.D.005 a) 2. pontnak megfelelően.

b)

Az a) pontban említett munkahelyi képzési szakaszokat külön-külön vagy integrált módon kell biztosítani.

c)

A munkahelyi kiterjesztési tanfolyamoknak az ATCO.D.045 c) pontnak megfelelően meg kell határozniuk a tantervet és a teljesítménycélokat, és azokat a munkahelyi képzési tervnek megfelelően kell lebonyolítani.

d)

Az ATCO.B.015 pontnak megfelelően jogosításkiterjesztés(ek)hez kapcsolódó képzést is tartalmazó munkahelyi kiterjesztési tanfolyamokat olyan további képzéssel kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi az érintett jogosításkiterjesztés megszerzését.

e)

Az ATCO.B.015 a) 3. pontban szereplőtől eltérő jogosításkiterjesztésre irányuló képzéseknek a képzési szervezet által kidolgozott és a tanfolyam részeként jóváhagyott tantárgyakból, tantárgyakhoz tartozó célkitűzésekből, témakörökből és altémakörökből kell állniuk.

f)

A szakszolgálati engedély cseréjét követően végzett munkahelyi kiterjesztési tanfolyamokat úgy kell átalakítani, hogy tartalmazzák a kezdő képzés adott funkcionális légtérblokkra vagy nemzeti környezetre vonatkozó egyedi elemeit is.

ATCO.D.065   Számadás az elméleti tudásról és ismeretekről

Az elméleti tudást és ismereteket vizsgákon kell bizonyítani.

ATCO.D.070   Munkahelyi kiterjesztési tanfolyamok során végzett értékelések

a)

A kérelmező értékelését operatív környezetben, normál működési körülmények között kell elvégezni legalább egyszer, a munkahelyi gyakorlati képzés végén.

b)

Ha a munkahelyi kiterjesztési tanfolyam munkahelyi gyakorlati képzést megelőző képzési szakaszt is tartalmaz, legalább ennek a szakasznak a végén repülésszimulációs oktatóeszközön kell értékelni a kérelmező készségeit.

c)

Az a) ponttól eltérve a munkahelyi kiterjesztés értékelése során repülésszimulációs oktatóeszközt lehet használni azon megtanított eljárások alkalmazásában való jártasság bizonyítására, amelyek az operatív környezetben történt értékelés során nem merültek fel.

4. SZAKASZ

A továbbképzésre vonatkozó követelmények

ATCO.D.075   Továbbképzés

A továbbképzés szinten tartó és átképzési tanfolyamokból áll, és azt az ATCO.B.025 pontnak megfelelő szaktudás-értékelő rendszerben szereplő követelményeknek megfelelően kell biztosítani.

ATCO.D.080   Szinten tartó képzés

a)

A szinten tartó tanfolyamo(ka)t képzési szervezeteknek kell kidolgozniuk és biztosítaniuk, és az(oka)t az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

b)

A szinten tartó képzést úgy kell kidolgozni, hogy a légi forgalom biztonságos, szabályszerű és gyors áramlásának biztosítása érdekében felülvizsgálja, megerősítse vagy bővítse a légiforgalmi irányítók meglévő ismereteit és készségeit. A szinten tartó képzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

1.

szabványos gyakorlatok és eljárások oktatása, jóváhagyott szakterminológia és hatékony kommunikáció használata mellett;

2.

rendellenes és vészhelyzetek oktatása, jóváhagyott szakterminológia és hatékony kommunikáció használata mellett; és

3.

emberi tényezőről szóló képzés.

c)

Meg kell határozni a szinten tartó képzés tantervét, és amennyiben egy tantárgy a légiforgalmi irányítók készségeinek szinten tartására irányul, teljesítménycélokat is ki kell dolgozni.

ATCO.D.085   Átképzés

a)

Az átképzési tanfolyamo(ka)t képzési szervezeteknek kell kidolgozniuk és biztosítaniuk, és az(oka)t az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

b)

Az átképzést úgy kell kidolgozni, hogy az operatív környezetben bekövetkező változásoknak megfelelő ismereteket és készségeket nyújtson; olyan esetekben, amikor a változásról szóló repülésbiztonsági értékelés azt állapítja meg, hogy szükség van ilyen képzésre, az átképzést képzési szervezeteknek kell biztosítaniuk.

c)

Az átképzési tanfolyamoknak meg kell határozniuk:

1.

a tanfolyamnak megfelelő képzési módszert és a tanfolyam hosszát, figyelembe véve a változás jellegét és kiterjedését; és

2.

az átképzéshez tartozó vizsgáztatási és/vagy értékelési módszereket.

d)

Az átképzést azt megelőzően kell biztosítani, hogy a légiforgalmi irányítók elkezdenék a szakszolgálati engedélyük által biztosított jogosultságok gyakorlását a megváltozott operatív környezetben.

5. SZAKASZ

oktatók és értékelők képzése

ATCO.D.090   Gyakorlati oktatók képzése

a)

A gyakorlati oktatók képzését képzési szervezeteknek kell kidolgozniuk és nyújtaniuk, és annak a következőkből kell állnia:

1.

gyakorlati oktatási módszerekre vonatkozó tanfolyam munkahelyi gyakorlati oktatók (OJTI) és/vagy szimulátoroktatók (STDI) számára, értékeléssel együtt;

2.

gyakorlati oktatói készségekről szóló szinten tartó tanfolyam;

3.

gyakorlati oktatók kompetenciáinak értékelésére szolgáló módszer(ek).

b)

Az a) pontban említett tanfolyamokat és értékelési módszereket az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

ATCO.D.095   Az értékelők képzése

a)

Az értékelők képzését képzési szervezeteknek kell kidolgozniuk és biztosítaniuk, és annak a következőkből kell állnia:

1.

értékelői tanfolyam, értékeléssel együtt;

2.

értékelői készségekről szóló szinten tartó tanfolyam;

3.

értékelők kompetenciáinak értékelésére szolgáló módszer(ek).

b)

Az a) pontban említett tanfolyamokat és értékelési módszert az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

Az I. melléklet 1. függeléke

NYELVISMERETI ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT – A NYELVISMERETTEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Nyelvismereti értékelő táblázat: szakértői, kibővített és operatív szint

Szint

Kiejtés

Olyan dialektus és/vagy akcentus használata, amely nem okoz értési nehézséget a légiközlekedési társadalom köreiben

Nyelvtani szerkezetek

A feladatvégzéshez alkalmas nyelvhasználatnak megfelelően meghatározott nyelvtani szerkezetek és mondatszerkesztés

Szókincs

Folyamatos beszéd

Beszédértés

Interakció

Szakértői szint

6

Kiejtésén, hangsúlyozásán, beszédritmusán és hanglejtésén érződik ugyan anyanyelvi vagy regionális nyelvi hatás, ez azonban szinte soha nem zavarja a megértést.

Mind az alapvető, mind az összetett nyelvtani szerkezetek alkalmazása és a mondatszerkesztés következetesen szabályos.

A szókincs terjedelme és alkalmazása kielégítő az ismerős és ismeretlen témák széles választékában folytatott hatékony kommunikációhoz. Szókincse jellegzetes szófordulatokban gazdag, árnyalt és illeszkedik a megfelelő nyelvi kifejezésmódhoz.

Képes tartósabban erőlködés nélkül, természetes folyékonysággal beszélni. Tudatosan alkalmaz beszéddinamikai elemeket (például egy-egy részlet kiemelésére). Magától értetődően használ megfelelő szövegkohéziós és kötőelemeket.

Beszédértése következetesen pontos szinte minden szövegkörnyezetben, és kiterjed a nyelvi és kulturális árnyalatokra is.

Szinte minden helyzetben könnyen lép interakcióba. Megérti a szóbeli és nem szóbeli célzásokat, és megfelelően reagál rájuk.

Kibővített szint

5

Kiejtésén, hangsúlyozásán, beszédritmusán és hanglejtésén érződik ugyan anyanyelvi vagy regionális nyelvi hatás, ez azonban csak ritkán zavarja a megértést.

Az alapvető nyelvtani szerkezetek alkalmazása és a mondatszerkesztés következetesen szabályos. Megkísérli az összetett szerkezetek használatát, de hibákat vét, ami olykor befolyásolja a jelentést.

A szókincs terjedelme és alkalmazása kielégítő az általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban folytatott hatékony kommunikációhoz. A körülírást következetesen és sikeresen alkalmazza. Szókincsében olykor jellegzetes szófordulatok fedezhetők fel.

Képes tartósabban viszonylag könnyen ismerős témákról beszélni, azonban nem feltétlenül alkalmaz beszéddinamikai elemeket. Képes megfelelő diskurzusjelölők és kötőelemek használatára.

Beszédértése pontos az általános, konkrét és a munkához kapcsolódó témákban és többnyire pontos akkor is, ha a beszélő nyelvi vagy a helyzetből adódó problémával, esetleg valamilyen váratlan eseménnyel szembesül. Képes megérteni a különféle nyelvi változatokat (dialektusokat és/vagy akcentusokat) vagy beszédstílusokat.

Azonnali, megfelelő és informatív válaszokat ad. Hatékonyan kezeli a beszélő/hallgató kapcsolatot.

Operatív szint

4

Kiejtésén, hangsúlyozásán, beszédritmusán és hanglejtésén érződik ugyan anyanyelvi vagy regionális nyelvi hatás, ez azonban csak néha zavarja a megértést.

Az alapvető nyelvtani szerkezeteket és a mondatszerkesztést kreatív módon és általában helyesen alkalmazza. Hibák előfordulhatnak, főként szokatlan és váratlan helyzetekben, de ez ritkán befolyásolja a jelentést.

A szókincs terjedelme és alkalmazása rendszerint kielégítő az általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban folytatott hatékony kommunikációhoz. A körülírást sikeresen alkalmazza olyan szokatlan vagy váratlan helyzetekben, amelyekre nézve hiányzik a szókincse.

Képes egy adott nyelvi egység megfelelő tempójú megformálására. Alkalmanként előfordulhat a beszéd fonalának elvesztése hallott szövegből vagy szabályos beszédből spontán interakcióra való átálláskor, de ez nem gátolja a hatékony kommunikációt. Csak részben képes diskurzusjelölők és kötőelemek használatára. Töltelékszó-használata nem zavaró.

Beszédértése többnyire pontos az általános, konkrét és a munkához kapcsolódó témákban, ha a beszélő a nemzetközi nyelvhasználók számára kellőképpen érthető akcentust vagy nyelvi változatot használ. Lassabban vagy csak magyarázat segítségével érti meg a beszélőt, ha az valamilyen nyelvi vagy a helyzetből adódó problémával, esetleg valamilyen váratlan eseménnyel szembesül.

Rendszerint azonnali, megfelelő és informatív a válaszokat ad. Interakciót kezdeményez és tart fenn váratlan esemény bekövetkeztekor is. Megfelelően kezeli a nyilvánvaló félreértéseket ellenőrzés, megerősítés vagy tisztázás útján.

Nyelvismereti értékelő táblázat: operatív szint alatti szint, alapszint és alapszint alatti szint.

Szint

Kiejtés

Olyan dialektus és/vagy akcentus használata, amely nem okoz értési nehézséget a légiközlekedési társadalom köreiben

Nyelvtani szerkezetek

A feladatvégzéshez alkalmas nyelvhasználatnak megfelelően meghatározott nyelvtani szerkezetek és mondatszerkesztés

Szókincs

Folyamatos beszéd

Beszédértés

Interakció

Operatív szint alatti szint

3

Kiejtésén, hangsúlyozásán, beszédritmusán és hanglejtésén anyanyelvi vagy regionális nyelvi hatás érződik, és ez gyakran zavarja a megértést.

Az előre látható szituációkkal kapcsolatos alapvető nyelvtani szerkezeteket és a mondatszerkesztést nem alkalmazza mindig jól. A hibák gyakran zavarják a megértést.

A szókincs terjedelme és alkalmazása gyakran kielégítő általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban folytatott hatékony kommunikációhoz, de a szókészlet szűkös, a szóválasztás gyakran helytelen. A körülírást nem sikerül alkalmaznia olyan helyzetekben, amelyekhez hiányzik a szókincse.

Képes egy adott nyelvi egység megformálására, de beszédmódja és a szünetek alkalmazása is gyakran helytelen. Beszédének lassúsága és akadozottsága gátolhatja a hatékony kommunikációt. Töltelékszó-használata olykor zavaró.

Beszédértése gyakran pontos az általános, konkrét és a munkához kapcsolódó témákban, ha a beszélő a nemzetközi nyelvhasználók számára kellőképpen érthető akcentust vagy nyelvi változatot használ. Előfordulhat, hogy nem helyesen értelmez valamilyen nyelvi vagy a helyzetből adódó problémát vagy váratlan eseményt.

Olykor azonnali, megfelelő és informatív a válaszokat ad. Könnyedén kezdeményez és tart fenn interakciót ismerős témákban és előrelátható helyzetekben. Váratlan esemény bekövetkeztekor általában nem reagál megfelelően.

Alapszint

2

Kiejtésén, hangsúlyozásán, beszédritmusán és hanglejtésén anyanyelvi vagy regionális nyelvi hatás érződik, és ez általában zavarja a megértést.

Csak néhány egyszerű betanult nyelvtani és mondatszerkezetet képes alkalmazni.

Korlátozott szókincs, csak elszigetelt szavakból és betanult mondatokból áll.

Nagyon rövid, elszigetelt, betanult kifejezéseket használ gyakori szünetek tartásával és töltelékszavak zavaró alkalmazásával, miközben keresi a kifejezéseket, és megpróbálja a kevésbé ismert szavakat megfelelően kiejteni.

Beszédértése elszigetelt, betanult mondatokra korlátozódik, ha azokat lassan, jól artikulálva ejtik ki.

Csak lassan és gyakran helytelenül válaszol. Interakciója az egyszerű rutintársalgásra korlátozódik.

Alapszint alatti szint

1

Az alapszintet el nem érő teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő teljesítmény.

Az I. melléklet 2. függeléke

ALAPKÉPZÉS

(Hivatkozás: I. melléklet — ATCO rész, D. alrész, 2. szakasz, ATCO.D.010 a) 1.)

TARTALOMJEGYZÉK

1. TANTÁRGY

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

2. TANTÁRGY

LÉGI JOG

3. TANTÁRGY

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

4. TANTÁRGY

METEOROLÓGIA

5. TANTÁRGY

NAVIGÁCIÓ

6. TANTÁRGY

LÉGI JÁRMŰVEK

7. TANTÁRGY

EMBERI TÉNYEZŐK

8. TANTÁRGY

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

9. TANTÁRGY

MUNKAHELYI KÖRNYEZET

1. TANTÁRGY:   BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

INTRB 1 TÉMAKÖR –   TANFOLYAMSZERVEZÉS

INTRB 1.1 altémakör –

A tanfolyam bemutatása

INTRB 1.2 altémakör –

A tanfolyam adminisztrációja

INTRB 1.3 altémakör –

Tananyag és képzési dokumentáció

INTRB 2 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI TANFOLYAMBA

INTRB 2.1 altémakör –

A képzés tartalma és szervezése

INTRB 2.2 altémakör –

A képzés filozófiája

INTRB 2.3 altémakör –

Az értékelési eljárás

INTRB 3 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK JÖVŐBENI LEHETŐSÉGEIBE

INTRB 3.1 altémakör –

Szakmai előmeneteli lehetőségek

2. TANTÁRGY:   LÉGI JOG

LAWB 1 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGI JOGBA

LAWB 1.1 altémakör –

A légi jog jelentősége

LAWB 2 TÉMAKÖR –   NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

LAWB 2.1 altémakör –

ICAO

LAWB 2.2 altémakör –

Európai és egyéb ügynökségek

LAWB 2.3 altémakör –

Légiközlekedési szervezetek

LAWB 3 TÉMAKÖR –   NEMZETI SZERVEZETEK

LAWB 3.1 altémakör –

A szervezetek célja és szerepe

LAWB 3.2 altémakör –

Nemzeti jogalkotási eljárások

LAWB 3.3 altémakör –

Illetékes hatóság

LAWB 3.4 altémakör –

Nemzeti légiközlekedési szervezetek

LAWB 4 TÉMAKÖR –   ATS REPÜLÉSBIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁS

LAWB 4.1 altémakör –

Repülésbiztonsági szabályozás

LAWB 4.2 altémakör –

Repülésbiztonság-irányítási rendszer

LAWB 5 TÉMAKÖR –   SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

LAWB 5.1 altémakör –

Mértékegységek

LAWB 5.2 altémakör –

ATCO szakszolgálati engedélyezés/szaktudás-értékelés

LAWB 5.3 altémakör –

Az ANS/ATS áttekintése

LAWB 5.4 altémakör –

Repülési szabályok

LAWB 5.5 altémakör –

Légtér és ATS-útvonalak

LAWB 5.6 altémakör –

Repülési terv

LAWB 5.7 altémakör –

Repülőterek

LAWB 5.8 altémakör –

Várakozási eljárások IFR repülésnél

LAWB 5.9 altémakör –

Várakozási eljárások VFR repülésnél

3. TANTÁRGY:   LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

ATMB 1 TÉMAKÖR –   LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

ATMB 1.1 altémakör –

Mértékegységek alkalmazása

ATMB 1.2 altémakör –

Légiforgalmi irányító (ATC) szolgálat

ATMB 1.3 altémakör –

Repüléstájékoztató szolgálat (FIS)

ATMB 1.4 altémakör –

Riasztószolgálat

ATMB 1.5 altémakör –

Légiforgalmi tanácsadó szolgálat

ATMB 1.6 altémakör –

ATS rendszerkapacitás és légiforgalmi áramlásszervezés

ATMB 1.7 altémakör –

Légtérgazdálkodás (ASM)

ATMB 2 TÉMAKÖR –   MAGASSÁGMÉRÉS ÉS MAGASSÁGELOSZTÁS

ATMB 2.1 altémakör –

Magasságmérés

ATMB 2.2 altémakör –

Átváltási szint

ATMB 2.3 altémakör –

Magasságelosztás

ATMB 3 TÉMAKÖR –   RÁDIÓTÁVBESZÉLÉS (RTF)

ATMB 3.1 altémakör –

RTF általános operatív eljárások

ATMB 4 TÉMAKÖR –   ATC ENGEDÉLYEK ÉS ATC UTASÍTÁSOK

ATMB 4.1 altémakör –

Az ATC engedélyek típusa és tartalma

ATMB 4.2 altémakör –

ATC utasítások

ATMB 5 TÉMAKÖR –   KOORDINÁCIÓ

ATMB 5.1 altémakör –

A koordináció elvei, típusai és tartalma

ATMB 5.2 altémakör –

A koordináció szükségessége

ATMB 5.3 altémakör –

A koordináció módjai

ATMB 6 TÉMAKÖR –   ADATMEGJELENÍTÉS

ATMB 6.1 altémakör –

Adatnyerés

ATMB 6.2 altémakör –

Adatkezelés

ATMB 7 TÉMAKÖR –   ELKÜLÖNÍTÉS

ATMB 7.1 altémakör –

Függőleges elkülönítés és eljárásai

ATMB 7.2 altémakör –

Vízszintes elkülönítés és eljárásai

ATMB 7.3 altémakör –

Látás szerinti elkülönítés

ATMB 7.4 altémakör –

Repülőtéren alkalmazott elkülönítés és eljárásai

ATMB 7.5 altémakör –

ATS-légtérellenőrző rendszeren alapuló elkülönítés

ATMB 7.6 altémakör –

Turbulencia-elkülönítés

ATMB 8 TÉMAKÖR –   FEDÉLZETI ÖSSZEÜTKÖZÉS-ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK ÉS FÖLDI BIZTONSÁGI HÁLÓK

ATMB 8.1 altémakör –

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszerek

ATMB 8.2 altémakör –

Földi biztonsági hálók

ATMB 9 TÉMAKÖR –   ALAPVETŐ GYAKORLATI KÉSZSÉGEK

ATMB 9.1 altémakör –

Forgalomkezelési eljárás

ATMB 9.2 altémakör –

Az összes jogosítás esetében alkalmazandó alapvető gyakorlati készségek

ATMB 9.3 altémakör –

A repülőtéri jogosítás esetében alkalmazandó alapvető gyakorlati készségek

ATMB 9.4 altémakör –

A légtérellenőrző berendezés használata során alkalmazandó alapvető gyakorlati készségek

4. TANTÁRGY:   METEOROLÓGIA

METB 1 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A METEOROLÓGIÁBA

METB 1.1 altémakör –

Mértékegységek alkalmazása

METB 1.2 altémakör –

Légi közlekedés és meteorológia

METB 1.3 altémakör –

A meteorológiai szolgálat felépítése

METB 2 TÉMAKÖR –   LÉGKÖR

METB 2.1 altémakör –

Összetétel és szerkezet

METB 2.2 altémakör –

Egyezményes légkör

METB 2.3 altémakör –

Hő és hőmérséklet

METB 2.4 altémakör –

Víz a légkörben

METB 2.5 altémakör –

Légnyomás

METB 3 TÉMAKÖR –   LÉGKÖRI CIRKULÁCIÓ

METB 3.1 altémakör –

Általános légkörzés

METB 3.2 altémakör –

Légtömegek és frontok

METB 3.3 altémakör –

Mezoléptékű rendszerek

METB 3.4 altémakör –

Szél

METB 4 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI JELENSÉGEK

METB 4.1 altémakör –

Felhők

METB 4.2 altémakör –

Csapadékfajták

METB 4.3 altémakör –

Látótávolság

METB 4.4 altémakör –

Veszélyes meteorológiai jelenségek

METB 5 TÉMAKÖR –   A LÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ METEOROLÓGIAI INFORMÁCIÓK

METB 5.1 altémakör –

Közlemények és jelentések

5. TANTÁRGY:   NAVIGÁCIÓ

NAVB 1 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A NAVIGÁCIÓBA

NAVB 1.1 altémakör –

Mértékegységek alkalmazása

NAVB 1.2 altémakör –

A navigáció célja és alkalmazása

NAVB 2 TÉMAKÖR –   A FÖLD

NAVB 2.1 altémakör –

A Föld helyzete és mozgása

NAVB 2.2 altémakör –

Koordinátarendszerek, irány és távolság

NAVB 2.3 altémakör –

A mágnesesség

NAVB 3 TÉMAKÖR –   TÉRKÉPEK ÉS LÉGIFORGALMI TÉRKÉPEK

NAVB 3.1 altémakör –

Térképkészítés és vetületek

NAVB 3.2 altémakör –

A légi közlekedésben használt térképek és diagramok

NAVB 4 TÉMAKÖR –   A NAVIGÁCIÓ ALAPJAI

NAVB 4.1 altémakör –

A szél hatása

NAVB 4.2 altémakör –

Sebesség

NAVB 4.3 altémakör –

Látás szerinti navigáció

NAVB 4.4 altémakör –

A repüléstervezés navigációs szempontjai

NAVB 5 TÉMAKÖR –   MŰSZER SZERINTI NAVIGÁCIÓ

NAVB 5.1 altémakör –

Földi rendszerek

NAVB 5.2 altémakör –

Inerciális navigációs rendszerek

NAVB 5.3 altémakör –

Műhold-alapú rendszerek

NAVB 5.4 altémakör –

Műszer szerinti megközelítési eljárások

NAVB 6 TÉMAKÖR –   TELJESÍTMÉNYALAPÚ NAVIGÁCIÓ

NAVB 6.1 altémakör –

A területi navigáció alapelvei és előnyei

NAVB 6.2 altémakör –

Bevezetés a teljesítményalapú navigációba

NAVB 6.3 altémakör –

Teljesítményalapú navigációs alkalmazások

NAVB 7 TÉMAKÖR –   FEJLESZTÉSEK A NAVIGÁCIÓ TERÜLETÉN

NAVB 7.1 altémakör –

A jövőben várható fejlesztések

6. TANTÁRGY:   LÉGI JÁRMŰVEK

ACFTB 1 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGI JÁRMŰVEKBE

ACFTB 1.1 altémakör –

Mértékegységek alkalmazása

ACFTB 1.2 altémakör –

Légi közlekedés és légi járművek

ACFTB 2 TÉMAKÖR –   A REPÜLÉS ALAPELVEI

ACFTB 2.1 altémakör –

A légi járművekre ható erők

ACFTB 2.2. altémakör –

A légi jármű szerkezeti elemei és irányítása

ACFTB 2.3. altémakör –

A légi jármű teljesítményének korlátai

ACFTB 3 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI

ACFTB 3.1 altémakör –

A légi járművek kategóriái

ACFTB 3.2 altémakör –

A légi járművek által keltett turbulencia kategóriái

ACFTB 3.3 altémakör –

ICAO megközelítési kategóriák

ACFTB 3.4 altémakör –

Környezeti kategóriák

ACFTB 4 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK ADATAI

ACFTB 4.1 altémakör –

Felismerés

ACFTB 4.2 altémakör –

Teljesítményadatok

ACFTB 5 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK HAJTÓMŰVEI

ACFTB 5.1 altémakör –

Dugattyús motorok

ACFTB 5.2 altémakör –

Sugárhajtóművek

ACFTB 5.3 altémakör –

Turbolégcsavaros hajtóművek

ACFTB 5.4 altémakör –

Tüzelőanyagok

ACFTB 6 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK RENDSZEREI ÉS MŰSZEREI

ACFTB 6.1 altémakör –

Fedélzeti műszerek

ACFTB 6.2 altémakör –

Navigációs műszerek

ACFTB 6.3 altémakör –

Hajtómű-ellenőrző műszerek

ACFTB 6.4 altémakör –

Légijármű-rendszerek

ACFTB 7 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

ACFTB 7.1 altémakör –

A felszállást befolyásoló tényezők

ACFTB 7.2 altémakör –

Az emelkedést befolyásoló tényezők

ACFTB 7.3 altémakör –

Az utazómagasságon/sebességen való repülést befolyásoló tényezők

ACFTB 7.4 altémakör –

A süllyedést és a kezdeti megközelítést befolyásoló tényezők

ACFTB 7.5 altémakör –

A végső megközelítést és a leszállást befolyásoló tényezők

ACFTB 7.6 altémakör –

Gazdasági tényezők

ACFTB 7.7 altémakör –

Környezeti tényezők

7. TANTÁRGY:   EMBERI TÉNYEZŐK

ACFTB 1 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS AZ EMBERI TÉNYEZŐKBE

HUMB 1.1 altémakör –

Tanulási technikák

HUMB 1.2 altémakör –

Az emberi tényezők jelentősége az ATC szempontjából

HUMB 1.3 altémakör –

Az emberi tényezők és az ATC

HUMB 2 TÉMAKÖR –   AZ EMBERI TELJESÍTMÉNY

HUMB 2.1 altémakör –

Egyéni viselkedés

HUMB 2.2 altémakör –

Biztonsági kultúra és szakmaiság

HUMB 2.3 altémakör –

Egészség és jóllét

HUMB 2.4 altémakör –

Csapatmunka

HUMB 2.5 altémakör –

Alapvető emberi szükségletek a munkahelyen

HUMB 2.6 altémakör –

Stressz

HUMB 3 TÉMAKÖR –   AZ EMBERI MULASZTÁS

HUMB 3.1 altémakör –

A mulasztás veszélye

HUMB 3.2 altémakör –

Az emberi mulasztás fogalmának meghatározása

HUMB 3.3 altémakör –

Az emberi mulasztás típusai

HUMB 3.4 altémakör –

Kockázatelemzés és -kezelés

HUMB 4 TÉMAKÖR –   KOMMUNIKÁCIÓ

HUMB 4.1 altémakör –

A jó kommunikáció jelentősége az ATC-ben

HUMB 4.2 altémakör –

A kommunikáció folyamata

HUMB 4.3 altémakör –

A kommunikáció módjai

HUMB 5 TÉMAKÖR –   MUNKAKÖRNYEZET

HUMB 5.1 altémakör –

Ergonómia és a megfelelő tervezés fontossága

HUMB 5.2 altémakör –

Berendezések és eszközök

HUMB 5.3 altémakör –

Automatizálás

8. TANTÁRGY:   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

EQPSB 1 TÉMAKÖR –   ATC BERENDEZÉSEK

EQPSB 1.1 altémakör –

Az ATC berendezések főbb típusai

EQPSB 2 TÉMAKÖR –   RÁDIÓ

EQPSB 2.1 altémakör –

Rádióelmélet

EQPSB 2.2 altémakör –

Iránymérés

EQPSB 3 TÉMAKÖR –   KOMMUNIKÁCIÓS BERENDEZÉSEK

EQPSB 3.1 altémakör –

Rádióösszeköttetések

EQPSB 3.2 altémakör –

Az ATS egységek/munkahelyek közötti beszédüzemű összeköttetések

EQPSB 3.3 altémakör –

Adatkapcsolati összeköttetések

EQPSB 3.4 altémakör –

Légitársasági kommunikáció

EQPSB 4 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGTÉRELLENŐRZÉSBE

EQPSB 4.1 altémakör –

A légtérellenőrzés fogalma az ATS-ben

EQPSB 5 TÉMAKÖR –   RADAR

EQPSB 5.1 altémakör –

A radar működésének alapelvei

EQPSB 5.2 altémakör –

Elsődleges radar

EQPSB 5.3 altémakör –

Másodlagos radar

EQPSB 5.4 altémakör –

A radarok használata

EQPSB 5.5 altémakör –

S-mód

EQPSB 6 TÉMAKÖR –   AUTOMATIKUS BERENDEZÉSFÜGGŐ LÉGTÉRELLENŐRZÉS

EQPSB 6.1 altémakör –

Az automatikus berendezésfüggő légtérellenőrzés elvei

EQPSB 6.2 altémakör –

Az automatikus berendezésfüggő légtérellenőrzés alkalmazása

EQPSB 7 TÉMAKÖR –   MULTILATERÁCIÓ

EQPSB 7.1 altémakör –

A multilateráció alapelvei

EQPSB 7.2 altémakör –

A multilateráció alkalmazása

EQPSB 8 TÉMAKÖR –   A LÉGTÉR-ELLENŐRZÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSA

EQPSB 8.1 altémakör –

Légtérellenőrzési adathálózat

EQPSB 8.2 altémakör –

A légtérellenőrzési adathálózat működési elvei

EQPSB 9 TÉMAKÖR –   A JÖVŐ BERENDEZÉSEI

EQPSB 9.1 altémakör –

Új fejlesztések

EQPSB 10 TÉMAKÖR –   AUTOMATIZÁLÁS AZ ATS-BEN

EQPSB 10.1 altémakör –

Az automatizáció alapelvei

EQPSB 10.2 altémakör –

Légiforgalmi Állandóhelyű Távközlési Hálózat (AFTN)

EQPSB 10.3 altémakör –

Online adatcsere

EQPSB 10.4 altémakör –

Automatikus információtovábbításra szolgáló rendszerek

EQPSB 11 TÉMAKÖR –   MUNKAHELYEK

EQPSB 11.1 altémakör –

Munkahelyi berendezések

EQPSB 11.2 altémakör –

Repülőtéri irányítás

EQPSB 11.3 altémakör –

Bevezető irányítás

EQPSB 11.4 altémakör –

Körzeti irányítás

9. TANTÁRGY:   MUNKAHELYI KÖRNYEZET

PENB 1 TÉMAKÖR –   A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE

PENB 1.1 altémakör –

ATS és a repülőtéri létesítmények

PENB 2 TÉMAKÖR –   A LÉGTÉRFELHASZNÁLÓK

PENB 2.1 altémakör –

Polgári légi közlekedés

PENB 2.2 altémakör –

Katonai légi közlekedés

PENB 2.3 altémakör –

A pilóták elvárásai és igényei

PENB 3 TÉMAKÖR –   ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

PENB 3.1 altémakör –

Ügyfélkapcsolatok

PENB 4 TÉMAKÖR –   KÖRNYEZETVÉDELEM

PENB 4.1 altémakör –

Környezetvédelem

Az I. melléklet 3. függeléke

„REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÁS LÁTÁSSAL” (ADV) JOGOSÍTÁS

(Hivatkozás: I. melléklet – ATCO rész, D. alrész, 2. szakasz, ATCO.D.010 a) 2. i.)

TARTALOMJEGYZÉK

1. TANTÁRGY

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

2. TANTÁRGY

LÉGIKÖZLEKEDÉSI JOG

3. TANTÁRGY

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

4. TANTÁRGY

METEOROLÓGIA

5. TANTÁRGY

NAVIGÁCIÓ

6. TANTÁRGY

LÉGI JÁRMŰVEK

7. TANTÁRGY

EMBERI TÉNYEZŐK

8. TANTÁRGY

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

9. TANTÁRGY

MUNKAHELYI KÖRNYEZET

10. TANTÁRGY

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

11. TANTÁRGY

REPÜLŐTEREK

1. TANTÁRGY:   BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

INTRB 1 TÉMAKÖR –   TANFOLYAMSZERVEZÉS

INTR 1.1 altémakör –

A tanfolyam bemutatása

INTR 1.2 altémakör –

A tanfolyam adminisztrációja

INTR 1.3 altémakör –

Tananyag és képzési dokumentáció

INTR 2 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI TANFOLYAMBA

INTR 2.1 altémakör –

A képzés tartalma és szervezése

INTR 2.2 altémakör –

A képzés filozófiája

INTR 2.3 altémakör –

Az értékelési eljárás

2. TANTÁRGY:   LÉGI JOG

LAW 1 TÉMAKÖR –   ATCO SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉS/ SZAKTUDÁS-ÉRTÉKELÉS

LAW 1.1 altémakör –

Jogosultságok és feltételek

LAW 2 TÉMAKÖR –   SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

LAW 2.1 altémakör –

Jelentések

LAW 2.2 altémakör –

Légtér

LAW 3 TÉMAKÖR –   ATC REPÜLÉSBIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁS

LAW 3.1 altémakör –

Visszajelzési eljárás

LAW 3.2 altémakör –

Repülésbiztonsági vizsgálatok

3. TANTÁRGY:   LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

ATM 1 TÉMAKÖR –   SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

ATM 1.1 altémakör –

Repülőtéri irányító szolgálat

ATM 1.2 altémakör –

Repüléstájékoztató szolgálat (FIS)

ATM 1.3 altémakör –

Riasztószolgálat (ALRS)

ATM 1.4 altémakör –

ATS rendszerkapacitás és légiforgalmi áramlásszervezés

ATM 2 TÉMAKÖR –   KOMMUNIKÁCIÓ

ATM 2.1 altémakör –

Hatékony kommunikáció

ATM 3 TÉMAKÖR –   ATC ENGEDÉLYEK ÉS ATC UTASÍTÁSOK

ATM 3.1 altémakör –

ATC engedélyek

ATM 3.2 altémakör –

ATC utasítások

ATM 4 TÉMAKÖR –   KOORDINÁCIÓ

ATM 4.1 altémakör –

A koordináció szükségessége

ATM 4.2 altémakör –

A koordináció eszközei és módjai

ATM 4.3 altémakör –

Koordinációs eljárások

ATM 5 TÉMAKÖR –   MAGASSÁGMÉRÉS ÉS MAGASSÁGELOSZTÁS

ATM 5.1 altémakör –

Magasságmérés

ATM 6 TÉMAKÖR –   ELKÜLÖNÍTÉS

ATM 6.1 altémakör –

Elkülönítés induló légi járművek között

ATM 6.2 altémakör –

Elkülönítés leszálló és leszállásra készülő vagy induló légi járművek között

ATM 6.3 altémakör –

Időalapú, hosszirányú turbulencia-elkülönítés

ATM 6.4 altémakör –

Csökkentett elkülönítési minimumok

ATM 7 TÉMAKÖR –   FEDÉLZETI ÖSSZEÜTKÖZÉS-ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK ÉS FÖLDI BIZTONSÁGI HÁLÓK

ATM 7.1 altémakör –

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszerek

ATM 7.2 altémakör –

Földi biztonsági hálók

ATM 8 TÉMAKÖR –   ADATMEGJELENÍTÉS

ATM 8.1 altémakör –

Adatkezelés

ATM 9 TÉMAKÖR –   (SZIMULÁLT) OPERATÍV KÖRNYEZET

ATM 9.1 altémakör –

Az operatív környezet integritása

ATM 9.2 altémakör –

Az operatív eljárások érvényességének ellenőrzése

ATM 9.3 altémakör –

Átadás-átvétel

ATM 10 TÉMAKÖR –   REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA

ATM 10.1 altémakör –

A szolgálat biztosításáért viselt felelősség

ATM 10.2 altémakör –

A repülőtéri irányítótorony feladatai

ATM 10.3 altémakör –

Forgalomkezelési eljárás

ATM 10.4 altémakör –

A légiforgalmi földi fények

ATM 10.5 altémakör –

A repülőtéri irányítótorony által a légi járművek részére adott tájékoztatások

ATM 10.6 altémakör –

A repülőtéri forgalom irányítása

ATM 10.7 altémakör –

A forgalmi kör forgalmának irányítása

ATM 10.8 altémakör –

A használatos futópálya

4. TANTÁRGY:   METEOROLÓGIA

MET 1 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI JELENSÉGEK

MET 1.1 altémakör –

Meteorológiai jelenségek

MET 2 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI ADATFORRÁSOK

MET 2.1 altémakör –

Meteorológiai műszerek

MET 2.2 altémakör –

Egyéb meteorológiai adatforrások

5. TANTÁRGY:   NAVIGÁCIÓ

NAV 1 TÉMAKÖR –   TÉRKÉPEK ÉS LÉGIFORGALMI TÉRKÉPEK

NAV 1.1 altémakör –

Térképek és légiforgalmi térképek

NAV 2 TÉMAKÖR –   MŰSZERES NAVIGÁCIÓ

NAV 2.1 altémakör –

Navigációs rendszerek

NAV 2.2 altémakör –

Stabilizált megközelítés

6. TANTÁRGY:   LÉGI JÁRMŰVEK

ACFT 1 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK MŰSZEREI

ACFT 1.1 altémakör –

A légi járművek műszerei

ACFT 2 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI

ACFT 2.1 altémakör –

A légi jármű által keltett turbulencia

ACFT 3 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

ACFT 3.1 altémakör –

A felszállást befolyásoló tényezők

ACFT 3.2 altémakör –

Az emelkedést befolyásoló tényezők

ACFT 3.3 altémakör –

A végső megközelítést és a leszállást befolyásoló tényezők

ACFT 3.4 altémakör –

Gazdasági tényezők

ACFT 3.5 altémakör –

Környezeti tényezők

ACFT 4 TÉMAKÖR –   LÉGI JÁRMŰVEK ADATAI

ACFT 4.1 altémakör –

A légijármű-típusok felismerése

ACFT 4.2 altémakör –

Teljesítményadatok

7. TANTÁRGY:   EMBERI TÉNYEZŐK

HUM 1 TÉMAKÖR –   PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 1.1 altémakör –

Kognitív szempontok

HUM 2 TÉMAKÖR –   ORVOSI ÉS FIZIOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 2.1 altémakör –

Fáradtság

HUM 2.2 altémakör –

Alkalmasság

HUM 3 TÉMAKÖR –   SZOCIÁLIS ÉS SZERVEZÉSI TÉNYEZŐK

HUM 3.1 altémakör –

Csoporterőforrás-gazdálkodás (TRM)

HUM 3.2 altémakör –

Csapatmunka és a csapaton belüli szerepek

HUM 3.3 altémakör –

Felelősségteljes viselkedés

HUM 4 TÉMAKÖR –   STRESSZ

HUM 4.1 altémakör –

Stressz

HUM 4.2 altémakör –

Stresszkezelés

HUM 5 TÉMAKÖR –   AZ EMBERI MULASZTÁS

HUM 5.1 altémakör –

Az emberi mulasztás

HUM 5.2 altémakör –

Szabályszegés

HUM 6 TÉMAKÖR –   EGYÜTTMŰKÖDÉS

HUM 6.1 altémakör –

Kommunikáció

HUM 6.2 altémakör –

Együttműködés ugyanazon felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.3 altémakör –

Együttműködés különböző felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.4 altémakör –

A légiforgalmi irányító és a légijármű-vezető közötti együttműködés

8. TANTÁRGY:   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

EQPS 1 TÉMAKÖR –   BESZÉDALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓ

EQPS 1.1 altémakör –

Rádiókommunikáció

EQPS 1.2 altémakör –

Egyéb beszédalapú kommunikáció

EQPS 2 TÉMAKÖR –   AUTOMATIZÁLÁS AZ ATS-BEN

EQPS 2.1 altémakör –

Légiforgalmi Állandóhelyű Távközlési Hálózat (AFTN)

EQPS 2.2 altémakör –

Automatikus adatcsere

EQPS 3 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓI MUNKAHELY

EQPS 3.1 altémakör –

A berendezések üzemeltetése és figyelemmel kísérése

EQPS 3.2 altémakör –

Helyzetkijelzők és információs rendszerek

EQPS 3.3 altémakör –

Repülésiadat-rendszerek

EQPS 4 TÉMAKÖR –   A JÖVŐ BERENDEZÉSEI

EQPS 4.1 altémakör –

Új fejlesztések

EQPS 5 TÉMAKÖR –   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK KÉPESSÉGEINEK KORLÁTAI ÉS CSÖKKENT ÜZEMMÓDJUK

EQPS 5.1 altémakör –

A korlátokra való reagálás

EQPS 5.2 altémakör –

A kommunikációs berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.3 altémakör –

A navigációs berendezések csökkent üzemmódja

9. TANTÁRGY:   MUNKAHELYI KÖRNYEZET

PEN 1 TÉMAKÖR –   A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE

PEN 1.1 altémakör –

Repülőtér-látogatás

PEN 2 TÉMAKÖR –   A LÉGTÉRFELHASZNÁLÓK

PEN 2.1 altémakör –

Résztvevők a polgári ATS működésében

PEN 2.2 altémakör –

Résztevevők a katonai ATS működésében

PEN 3 TÉMAKÖR –   ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

PEN 3.1 altémakör –

Szolgáltatásnyújtás és az ügyfelek igényei

PEN 4 TÉMAKÖR –   KÖRNYEZETVÉDELEM

PEN 4.1 altémakör –

Környezetvédelem

10. TANTÁRGY:   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

ABES 1 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK (ABES)

ABES 1.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek áttekintése

ABES 2 TÉMAKÖR –   KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

ABES 2.1 altémakör –

A hatékony kommunikáció

ABES 2.2 altémakör –

A szellemi túlterheltség megelőzése

ABES 2.3 altémakör –

A légi és a földi személyzet közötti együttműködés

ABES 3 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

ABES 3.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek során követendő eljárások alkalmazása

ABES 3.2 altémakör –

Rádióhiba

ABES 3.3 altémakör –

Jogellenes beavatkozás és bombával történő fenyegetés a légi járművön

ABES 3.4 altémakör –

Eltévedt vagy azonosítatlan légi jármű

ABES 3.5 altémakör –

Futópályasértés

11. TANTÁRGY:   REPÜLŐTEREK

AGA 1 TÉMAKÖR –   REPÜLŐTÉRI ADATOK, ELRENDEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

AGA 1.1 altémakör –

Fogalommeghatározások

AGA 1.2 altémakör –

Koordináció

AGA 2 TÉMAKÖR –   MOZGÁSI TERÜLET

AGA 2.1 altémakör –

Mozgási terület

AGA 2.2 altémakör –

Munkaterület

AGA 2.3 altémakör –

Futópályák

AGA 3 TÉMAKÖR –   AKADÁLYOK

AGA 3.1 altémakör –

Akadálymentes légtér a repülőterek körül

AGA 4 TÉMAKÖR –   EGYÉB BERENDEZÉSEK

AGA 4.1 altémakör –

Elhelyezkedés

Az I. melléklet 4. függeléke

„REPÜLŐTÉRI TORONYIRÁNYÍTÁS MŰSZERREL” (ADI [TWR]) JOGOSÍTÁS

(Hivatkozás: I. melléklet – ATCO rész, D. alrész, 2. szakasz, ATCO.D.010 a) 2. ii.)

TARTALOMJEGYZÉK

1. TANTÁRGY:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

2. TANTÁRGY:

LÉGI JOG

3. TANTÁRGY:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

4. TANTÁRGY:

METEOROLÓGIA

5. TANTÁRGY:

NAVIGÁCIÓ

6. TANTÁRGY:

LÉGI JÁRMŰVEK

7. TANTÁRGY:

EMBERI TÉNYEZŐK

8. TANTÁRGY:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

9. TANTÁRGY:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET

10. TANTÁRGY:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

11. TANTÁRGY:

REPÜLŐTEREK

1. TANTÁRGY:   BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

INTRB 1 TÉMAKÖR –   TANFOLYAMSZERVEZÉS

INTR 1.1 altémakör –

Bevezetés

INTR 1.2 altémakör –

A tanfolyam adminisztrációja

INTR 1.3 altémakör –

Tananyag és képzési dokumentáció

INTR 2 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ EGYSÉG TANFOLYAMÁBA

INTR 2.1 altémakör –

A képzés tartalma és szervezése

INTR 2.2 altémakör –

A képzés filozófiája

INTR 2.3 altémakör –

Az értékelési eljárás

2. TANTÁRGY:   LÉGI JOG

LAW 1 TÉMAKÖR –   ATCO SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉS/SZAKTUDÁS-ÉRTÉKELÉS

LAW 1.1 altémakör –

Jogosultságok és feltételek

LAW 2 TÉMAKÖR –   SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

LAW 2.1 altémakör –

Jelentések

LAW 2.2 altémakör –

Légtér

LAW 3 TÉMAKÖR –   ATC REPÜLÉSBIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁS

LAW 3.1 altémakör –

Visszajelzési eljárás

LAW 3.2 altémakör –

Repülésbiztonsági vizsgálatok

3. TANTÁRGY:   LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

ATM 1 TÉMAKÖR –   SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

ATM 1.1 altémakör –

Repülőtéri irányító (ATC) szolgálat

ATM 1.2 altémakör –

Repüléstájékoztató szolgálat (FIS)

ATM 1.3 altémakör –

Riasztószolgálat (ALRS)

ATM 1.4 altémakör –

ATS rendszerkapacitás és légiforgalmi áramlásszervezés

ATM 2 TÉMAKÖR –   KOMMUNIKÁCIÓ

ATM 2.1 altémakör –

Hatékony kommunikáció

ATM 3 TÉMAKÖR –   ATC ENGEDÉLYEK ÉS ATC UTASÍTÁSOK

ATM 3.1 altémakör –

ATC engedélyek

ATM 3.2 altémakör –

ATC utasítások

ATM 4 TÉMAKÖR –   KOORDINÁCIÓ

ATM 4.1 altémakör –

A koordináció szükségessége

ATM 4.2 altémakör –

A koordináció eszközei és módjai

ATM 4.3 altémakör –

Koordinációs eljárások

ATM 5 TÉMAKÖR –   MAGASSÁGMÉRÉS ÉS MAGASSÁGELOSZTÁS

ATM 5.1 altémakör –

Magasságmérés

ATM 5.2 altémakör –

Terep feletti akadálymentesség

ATM 6 TÉMAKÖR –   ELKÜLÖNÍTÉS

ATM 6.1 altémakör –

Elkülönítés induló légi járművek között

ATM 6.2 altémakör –

Az induló és az érkező légi járművek elkülönítése

ATM 6.3 altémakör –

Elkülönítés leszálló légi járművek és a leszállásra készülő vagy induló légi járművek között

ATM 6.4 altémakör –

Időalapú, hosszirányú turbulencia-elkülönítés

ATM 6.5 altémakör –

Csökkentett elkülönítési minimumok

ATM 7 TÉMAKÖR –   FEDÉLZETI ÖSSZEÜTKÖZÉS-ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK ÉS FÖLDI BIZTONSÁGI HÁLÓK

ATM 7.1 altémakör –

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszerek

ATM 7.2 altémakör –

Földi biztonsági hálók

ATM 8 TÉMAKÖR –   ADATMEGJELENÍTÉS

ATM 8.1 altémakör –

Adatkezelés

ATM 9 TÉMAKÖR –   (SZIMULÁLT) OPERATÍV KÖRNYEZET

ATM 9.1 altémakör –

Az operatív környezet integritása

ATM 9.2 altémakör –

Az operatív eljárások érvényességének ellenőrzése

ATM 9.3 altémakör –

Átadás-átvétel

ATM 10 TÉMAKÖR –   REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA

ATM 10.1 altémakör –

A szolgálat biztosításáért viselt felelősség

ATM 10.2 altémakör –

A repülőtéri irányítótorony feladatai

ATM 10.3 altémakör –

Forgalomkezelési eljárás

ATM 10.4 altémakör –

A légiforgalmi földi fények

ATM 10.5 altémakör –

A repülőtéri irányítótorony által a légi járművek részére nyújtott tájékoztatás

ATM 10.6 altémakör –

A repülőtéri forgalom irányítása

ATM 10.7 altémakör –

A forgalmi kör forgalmának irányítása

ATM 10.8 altémakör –

A használatos futópálya

ATM 11 TÉMAKÖR –   REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA – MŰSZERES IRÁNYÍTÁS

ATM 11.1 altémakör –

Rossz látási körülményeknél történő üzemelés és különleges VFR repülés

ATM 11.2 altémakör –

Induló forgalom

ATM 11.3 altémakör –

Érkező forgalom

ATM 11.4 altémakör –

Repülőtéri irányító szolgálat fejlett rendszerek segítségével

4. TANTÁRGY:   METEOROLÓGIA

MET 1 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI JELENSÉGEK

MET 1.1 altémakör –

Meteorológiai jelenségek

MET 2 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI ADATFORRÁSOK

MET 2.1 altémakör –

Meteorológiai eszközök

MET 2.2 altémakör –

Egyéb meteorológiai adatforrások

5. TANTÁRGY:   NAVIGÁCIÓ

NAV 1 TÉMAKÖR –   TÉRKÉPEK ÉS LÉGIFORGALMI TÉRKÉPEK

NAV 1.1 altémakör –

Térképek és légiforgalmi térképek

NAV 2 TÉMAKÖR –   MŰSZERES NAVIGÁCIÓ

NAV 2.1 altémakör –

Navigációs rendszerek

NAV 2.2 altémakör –

Stabilizált megközelítés

NAV 2.3 altémakör –

Műszeres indulási és érkezési eljárások

NAV 2.4 altémakör –

Műholdalapú rendszerek

NAV 2.5 altémakör –

Teljesítményalapú navigációs alkalmazások

6. TANTÁRGY:   LÉGI JÁRMŰVEK

ACFT 1 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK MŰSZEREI

ACFT 1.1 altémakör –

A légi járművek műszerei

ACFT 2 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI

ACFT 2.1 altémakör –

A légi jármű által keltett turbulencia

ACFT 2.2 altémakör –

Az ICAO megközelítési kategóriák alkalmazása

ACFT 3 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

ACFT 3.1 altémakör –

A felszállást befolyásoló tényezők

ACFT 3.2 altémakör –

Az emelkedést befolyásoló tényezők

ACFT 3.3 altémakör –

A végső megközelítést és a leszállást befolyásoló tényezők

ACFT 3.4 altémakör –

Gazdasági tényezők

ACFT 3.5 altémakör –

Környezeti tényezők

ACFT 4 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK ADATAI

ACFT 4.1 altémakör –

A légijármű-típusok felismerése

ACFT 4.2 altémakör –

Teljesítményadatok

7. TANTÁRGY:   EMBERI TÉNYEZŐK

HUM 1 TÉMAKÖR –   PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 1.1 altémakör –

Kognitív szempontok

HUM 2 TÉMAKÖR –   ORVOSI ÉS FIZIOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 2.1 altémakör –

Fáradtság

HUM 2.2 altémakör –

Alkalmasság

HUM 3 TÉMAKÖR –   SZOCIÁLIS ÉS SZERVEZÉSI TÉNYEZŐK

HUM 3.1 altémakör –

Csoporterőforrás-gazdálkodás (TRM)

HUM 3.2 altémakör –

Csapatmunka és a csapaton belüli szerepek

HUM 3.3 altémakör –

Felelősségteljes viselkedés

HUM 4 TÉMAKÖR –   STRESSZ

HUM 4.1 altémakör –

Stressz

HUM 4.2 altémakör –

Stresszkezelés

HUM 5 TÉMAKÖR –   AZ EMBERI MULASZTÁS

HUM 5.1 altémakör –

Az emberi mulasztás

HUM 5.2 altémakör –

Szabályszegés

HUM 6 TÉMAKÖR –   EGYÜTTMŰKÖDÉS

HUM 6.1 altémakör –

Kommunikáció

HUM 6.2 altémakör –

Együttműködés ugyanazon felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.3 altémakör –

Együttműködés különböző felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.4 altémakör –

A légiforgalmi irányító és a légijármű-vezető közötti együttműködés

8. TANTÁRGY:   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

EQPS 1 TÉMAKÖR –   BESZÉDALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓ

EQPS 1.1 altémakör –

Rádiókommunikáció

EQPS 1.2 altémakör –

Egyéb beszédalapú kommunikáció

EQPS 2 TÉMAKÖR –   AUTOMATIZÁLÁS AZ ATS-BEN

EQPS 2.1 altémakör –

Légiforgalmi Állandóhelyű Távközlési Hálózat (AFTN)

EQPS 2.2 altémakör –

Automatikus adatcsere

EQPS 3 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓI MUNKAHELY

EQPS 3.1 altémakör –

A berendezések üzemeltetése és figyelemmel kísérése

EQPS 3.2 altémakör –

Helyzetkijelzők és információs rendszerek

EQPS 3.3 altémakör –

Repülésiadat-rendszerek

EQPS 4 TÉMAKÖR –   A JÖVŐ BERENDEZÉSEI

EQPS 4.1 altémakör –

Új fejlesztések

EQPS 5 TÉMAKÖR –   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK KÉPESSÉGEINEK KORLÁTAI ÉS CSÖKKENT ÜZEMMÓDJA

EQPS 5.1 altémakör –

A korlátokra való reagálás

EQPS 5.2 altémakör –

A kommunikációs berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.3 altémakör –

A navigációs berendezések csökkent üzemmódja

9. TANTÁRGY:   MUNKAHELYI KÖRNYEZET

PEN 1 TÉMAKÖR –   A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE

PEN 1.1 altémakör –

Repülőtér-látogatás

PEN 2 TÉMAKÖR –   A LÉGTÉRFELHASZNÁLÓK

PEN 2.1 altémakör –

Résztvevők a polgári ATS működésében

PEN 2.2 altémakör –

Résztvevők a katonai ATS működésében

PEN 3 TÉMAKÖR –   ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

PEN 3.1 altémakör –

Szolgáltatásnyújtás és az ügyfelek igényei

PEN 4 TÉMAKÖR –   KÖRNYEZETVÉDELEM

PEN 4.1 altémakör –

Környezetvédelem

10. TANTÁRGY:   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

ABES 1 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK (ABES)

ABES 1.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek áttekintése

ABES 2 TÉMAKÖR –   KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

ABES 2.1 altémakör –

A hatékony kommunikáció

ABES 2.2 altémakör –

A szellemi túlterheltség megelőzése

ABES 2.3 altémakör –

A légi és a földi személyzet közötti együttműködés

ABES 3 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

ABES 3.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek során követendő eljárások alkalmazása

ABES 3.2 altémakör –

Rádióhiba

ABES 3.3 altémakör –

Jogellenes beavatkozás és bombával történő fenyegetés a légi járművön

ABES 3.4 altémakör –

Eltévedt vagy azonosítatlan légi jármű

ABES 3.5 altémakör –

Futópályasértés

11. TANTÁRGY:   REPÜLŐTEREK

AGA 1 TÉMAKÖR –   REPÜLŐTÉRI ADATOK, ELHELYEZKEDÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

AGA 1.1 altémakör –

Fogalommeghatározások

AGA 1.2 altémakör –

Koordináció

AGA 2 TÉMAKÖR –   MOZGÁSI TERÜLET

AGA 2.1 altémakör –

Mozgási terület

AGA 2.2 altémakör –

Munkaterület

AGA 2.3 altémakör –

Futópályák

AGA 3 TÉMAKÖR –   AKADÁLYOK

AGA 3.1 altémakör –

Akadálymentes légtér a repülőterek körül

AGA 4 TÉMAKÖR –   EGYÉB BERENDEZÉSEK

AGA 4.1 altémakör –

Elhelyezkedés

Az I. melléklet 5. függeléke

„BEVEZETŐ IRÁNYÍTÁS ELJÁRÁS” JOGOSÍTÁS (APP)

(Hivatkozás: I. melléklet – ATCO rész, D. alrész, 2. szakasz, ATCO.D.010 a) 2. iii.)

TARTALOMJEGYZÉK

1. TANTÁRGY:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

2. TANTÁRGY:

LÉGI JOG

3. TANTÁRGY:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

4. TANTÁRGY:

METEOROLÓGIA

5. TANTÁRGY:

NAVIGÁCIÓ

6. TANTÁRGY:

LÉGI JÁRMŰVEK

7. TANTÁRGY:

EMBERI TÉNYEZŐK

8. TANTÁRGY:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

9. TANTÁRGY:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET

10. TANTÁRGY:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

11. TANTÁRGY:

REPÜLŐTEREK

1. TANTÁRGY:   BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

INTRB 1 TÉMAKÖR –   TANFOLYAMSZERVEZÉS

INTR 1.1 altémakör –

A tanfolyam bemutatása

INTR 1.2 altémakör –

A tanfolyam adminisztrációja

INTR 1.3 altémakör –

Tananyag és képzési dokumentáció

INTR 2 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI TANFOLYAMBA

INTR 2.1 altémakör –

A képzés tartalma és szervezése

INTR 2.2 altémakör –

A képzés filozófiája

INTR 2.3 altémakör –

Az értékelési eljárás

2. TANTÁRGY:   LÉGI JOG

LAW 1 TÉMAKÖR –   ATCO SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉS/ SZAKTUDÁS-ÉRTÉKELÉS

LAW 1.1 altémakör –

Jogosultságok és feltételek

LAW 2 TÉMAKÖR –   SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

LAW 2.1 altémakör –

Jelentések

LAW 2.2 altémakör –

Légtér

LAW 3 TÉMAKÖR –   ATC REPÜLÉSBIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁS

LAW 3.1 altémakör –

Visszajelzési eljárás

LAW 3.2 altémakör –

Repülésbiztonsági vizsgálatok

3. TANTÁRGY:   LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

ATM 1 TÉMAKÖR –   SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

ATM 1.1 altémakör –

Légiforgalmi irányító (ATC) szolgálat

ATM 1.2 altémakör –

Repüléstájékoztató szolgálat (FIS)

ATM 1.3 altémakör –

Riasztószolgálat (ALRS)

ATM 1.4 altémakör –

ATS rendszerkapacitás és légiforgalmi áramlásszervezés

ATM 1.5 altémakör –

Légtérgazdálkodás (ASM)

ATM 2 TÉMAKÖR –   KOMMUNIKÁCIÓ

ATM 2.1 altémakör –

Hatékony kommunikáció

ATM 3 TÉMAKÖR –   ATC ENGEDÉLYEK ÉS ATC UTASÍTÁSOK

ATM 3.1 altémakör –

ATC engedélyek

ATM 3.2 altémakör –

ATC utasítások

ATM 4 TÉMAKÖR –   KOORDINÁCIÓ

ATM 4.1 altémakör –

A koordináció szükségessége

ATM 4.2 altémakör –

A koordináció eszközei és módjai

ATM 4.3 altémakör –

Koordinációs eljárások

ATM 5 TÉMAKÖR –   MAGASSÁGMÉRÉS ÉS MAGASSÁGELOSZTÁS

ATM 5.1 altémakör –

Magasságmérés

ATM 5.2 altémakör –

Terep feletti akadálymentesség

ATM 6 TÉMAKÖR –   ELKÜLÖNÍTÉS

ATM 6.1 altémakör –

Függőleges elkülönítés

ATM 6.2 altémakör –

Vízszintes elkülönítés

ATM 6.3 altémakör –

Az elkülönítés felelősségének átruházása

ATM 7 TÉMAKÖR –   FEDÉLZETI ÖSSZEÜTKÖZÉS-ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK ÉS FÖLDI BIZTONSÁGI HÁLÓK

ATM 7.1 altémakör –

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszerek

ATM 8 TÉMAKÖR –   ADATMEGJELENÍTÉS

ATM 8.1 altémakör –

Adatkezelés

ATM 9 TÉMAKÖR –   (SZIMULÁLT) OPERATÍV KÖRNYEZET

ATM 9.1 altémakör –

Az operatív környezet integritása

ATM 9.2 altémakör –

Az operatív eljárások érvényességének ellenőrzése

ATM 9.3 altémakör –

Átadás-átvétel

ATM 10 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA

ATM 10.1 altémakör –

Az információkért való felelősség és az adatok feldolgozása

ATM 10.2 altémakör –

Bevezető irányítás

ATM 10.3 altémakör –

Légiforgalmi szolgáltatási eljárás

ATM 10.4 altémakör –

Forgalmi helyzetek kezelése

ATM 11 TÉMAKÖR –   VÁRAKOZÁS

ATM 11.1 altémakör –

Általános várakozási eljárások

ATM 11.2 altémakör –

Megközelítést végző légi járművek

4. TANTÁRGY:   METEOROLÓGIA

MET 1 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI JELENSÉGEK

MET 1.1 altémakör –

Meteorológiai jelenségek

MET 2 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI ADATFORRÁSOK

MET 2.1 altémakör –

A meteorológiai információ forrásai

5. TANTÁRGY:   NAVIGÁCIÓ

NAV 1 TÉMAKÖR –   TÉRKÉPEK ÉS LÉGIFORGALMI TÉRKÉPEK

NAV 1.1 altémakör –

Térképek és légiforgalmi térképek

NAV 2 TÉMAKÖR –   MŰSZERES NAVIGÁCIÓ

NAV 2.1 altémakör –

Navigációs rendszerek

NAV 2.2 altémakör –

Stabilizált megközelítés

NAV 2.3 altémakör –

Műszeres indulási és érkezési eljárások

NAV 2.4 altémakör –

Navigációsegítés

NAV 2.5 altémakör –

Műholdalapú rendszerek

NAV 2.6 altémakör –

Teljesítményalapú navigációs alkalmazások

6. TANTÁRGY:   LÉGI JÁRMŰVEK

ACFT 1 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK MŰSZEREI

ACFT 1.1 altémakör –

A légi járművek műszerei

ACFT 2 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI

ACFT 2.1 altémakör –

A légi jármű által keltett turbulencia

ACFT 2.2 altémakör –

Az ICAO megközelítési kategóriák alkalmazása

ACFT 3 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

ACFT 3.1 altémakör –

Az emelkedést befolyásoló tényezők

ACFT 3.2 altémakör –

Az utazósebességen való repülést befolyásoló tényezők

ACFT 3.3 altémakör –

A süllyedést és a kezdeti megközelítést befolyásoló tényezők

ACFT 3.4 altémakör –

A végső megközelítést és a leszállást befolyásoló tényezők

ACFT 3.5 altémakör –

Gazdasági tényezők

ACFT 3.6 altémakör –

Környezeti tényezők

ACFT 4 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK ADATAI

ACFT 4.1 altémakör –

Teljesítményadatok

7. TANTÁRGY:   EMBERI TÉNYEZŐK

HUM 1 TÉMAKÖR –   PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 1.1 altémakör –

Kognitív szempontok

HUM 2 TÉMAKÖR –   ORVOSI ÉS FIZIOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 2.1 altémakör –

Fáradtság

HUM 2.2 altémakör –

Alkalmasság

HUM 3 TÉMAKÖR –   SZOCIÁLIS ÉS SZERVEZÉSI TÉNYEZŐK

HUM 3.1 altémakör –

Csoporterőforrás-gazdálkodás (TRM)

HUM 3.2 altémakör –

Csapatmunka és a csapaton belüli szerepek

HUM 3.3 altémakör –

Felelősségteljes viselkedés

HUM 4 TÉMAKÖR –   STRESSZ

HUM 4.1 altémakör –

Stressz

HUM 4.2 altémakör –

Stresszkezelés

HUM 5 TÉMAKÖR –   AZ EMBERI MULASZTÁS

HUM 5.1 altémakör –

Az emberi mulasztás

HUM 5.2 altémakör –

Szabályszegés

HUM 6 TÉMAKÖR –   EGYÜTTMŰKÖDÉS

HUM 6.1 altémakör –

Kommunikáció

HUM 6.2 altémakör –

Együttműködés ugyanazon felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.3 altémakör –

Együttműködés különböző felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.4 altémakör –

A légiforgalmi irányító és a légijármű-vezető közötti együttműködés

8. TANTÁRGY:   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

EQPS 1 TÉMAKÖR –   BESZÉDALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓ

EQPS 1.1 altémakör –

Rádiókommunikáció

EQPS 1.2 altémakör –

Egyéb beszédalapú kommunikáció

EQPS 2 TÉMAKÖR –   AUTOMATIZÁLÁS AZ ATS-BEN

EQPS 2.1 altémakör –

Légiforgalmi Állandóhelyű Távközlési Hálózat (AFTN)

EQPS 2.2 altémakör –

Automatikus adatcsere

EQPS 3 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓI MUNKAHELY

EQPS 3.1 altémakör –

A berendezések üzemeltetése és figyelemmel kísérése

EQPS 3.2 altémakör –

Helyzetkijelzők és információs rendszerek

EQPS 3.3 altémakör –

Repülésiadat-rendszerek

EQPS 4 TÉMAKÖR –   A JÖVŐ BERENDEZÉSEI

EQPS 4.1 altémakör –

Új fejlesztések

EQPS 5 TÉMAKÖR –   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK KÉPESSÉGEINEK KORLÁTAI ÉS CSÖKKENT ÜZEMMÓDJA

EQPS 5.1 altémakör –

A korlátokra való reagálás

EQPS 5.2 altémakör –

A kommunikációs berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.3 altémakör –

A navigációs berendezések csökkent üzemmódja

9. TANTÁRGY:   MUNKAHELYI KÖRNYEZET

PEN 1 TÉMAKÖR –   A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE

PEN 1.1 altémakör –

Látogatás egy bevezető irányítóegységnél

PEN 2 TÉMAKÖR –   A LÉGTÉRFELHASZNÁLÓK

PEN 2.1 altémakör –

Résztvevők a polgári ATS működésében

PEN 2.2 altémakör –

Résztvevők a katonai ATS működésében

PEN 3 TÉMAKÖR –   ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

PEN 3.1 altémakör –

Szolgáltatásnyújtás és az ügyfelek igényei

PEN 4 TÉMAKÖR –   KÖRNYEZETVÉDELEM

PEN 4.1 altémakör –

Környezetvédelem

10. TANTÁRGY:   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

ABES 1 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK (ABES)

ABES 1.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek áttekintése

ABES 2 TÉMAKÖR –   KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

ABES 2.1 altémakör –

A hatékony kommunikáció

ABES 2.2 altémakör –

A szellemi túlterheltség megelőzése

ABES 2.3 altémakör –

A légi és a földi személyzet közötti együttműködés

ABES 3 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

ABES 3.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek során követendő eljárások alkalmazása

ABES 3.2 altémakör –

Rádióhiba

ABES 3.3 altémakör –

Jogellenes beavatkozás és bombával történő fenyegetés a légi járművön

ABES 3.4 altémakör –

Eltévedt vagy azonosítatlan légi jármű

ABES 3.5 altémakör –

Útvonal-módosítások

11. TANTÁRGY:   REPÜLŐTEREK

AGA 1 TÉMAKÖR –   REPÜLŐTÉRI ADATOK, AZOK MEGJELENÍTÉSE ÉS KOORDINÁCIÓJA

AGA 1.1 altémakör –

Fogalommeghatározások

AGA 1.2 altémakör –

Koordináció

AGA 2 TÉMAKÖR –   MOZGÁSI TERÜLET

AGA 2.1 altémakör –

Mozgási terület

AGA 2.2 altémakör –

Munkaterület

AGA 2.3 altémakör –

Futópályák

AGA 3 TÉMAKÖR –   AKADÁLYOK

AGA 3.1 altémakör –

Akadálymentes légtér a repülőterek körül

AGA 4 TÉMAKÖR –   EGYÉB BERENDEZÉSEK

AGA 4.1 altémakör –

Elhelyezkedés

Az I. melléklet 6. függeléke

„KÖRZETI IRÁNYÍTÁS ELJÁRÁS” JOGOSÍTÁS (ACP)

(Hivatkozás: I. melléklet – ATCO rész, D. alrész, 2. szakasz, ATCO.D.010 a) 2. iv.)

TARTALOMJEGYZÉK

1. TANTÁRGY:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

2. TANTÁRGY:

LÉGI JOG

3. TANTÁRGY:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

4. TANTÁRGY:

METEOROLÓGIA

5. TANTÁRGY:

NAVIGÁCIÓ

6. TANTÁRGY:

LÉGI JÁRMŰVEK

7. TANTÁRGY:

EMBERI TÉNYEZŐK

8. TANTÁRGY:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

9. TANTÁRGY:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET

10. TANTÁRGY:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

1. TANTÁRGY:   BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

INTRB 1 TÉMAKÖR –   TANFOLYAMSZERVEZÉS

INTR 1.1 altémakör –

A tanfolyam bemutatása

INTR 1.2 altémakör –

A képzés adminisztrációja

INTR 1.3 altémakör –

Tananyag és képzési dokumentáció

INTR 2 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ EGYSÉG TANFOLYAMÁBA

INTR 2.1 altémakör –

A képzés tartalma és szervezése

INTR 2.2 altémakör –

A képzés filozófiája

INTR 2.3 altémakör –

Az értékelési eljárás

2. TANTÁRGY:   LÉGI JOG

LAW 1 TÉMAKÖR –   ATCO SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉS/ SZAKTUDÁS-ÉRTÉKELÉS

LAW 1.1 altémakör –

Jogosultságok és feltételek

LAW 2 TÉMAKÖR –   SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

LAW 2.1 altémakör –

Jelentések

LAW 2.2 altémakör –

Légtér

LAW 3 TÉMAKÖR –   ATC REPÜLÉSBIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁS

LAW 3.1 altémakör –

Visszajelzési eljárás

LAW 3.2 altémakör –

Repülésbiztonsági vizsgálatok

3. TANTÁRGY:   LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

ATM 1 TÉMAKÖR –   SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

ATM 1.1 altémakör –

Légiforgalmi irányító (ATC) szolgálat

ATM 1.2 altémakör –

Repüléstájékoztató szolgálat (FIS)

ATM 1.3 altémakör –

Riasztószolgálat (ALRS)

ATM 1.4 altémakör –

ATS rendszerkapacitás és légiforgalmi áramlásszevezés

ATM 1.5 altémakör –

Légtérgazdálkodás (ASM)

ATM 2 TÉMAKÖR –   KOMMUNIKÁCIÓ

ATM 2.1 altémakör –

Hatékony kommunikáció

ATM 3 TÉMAKÖR –   ATC ENGEDÉLYEK ÉS ATC UTASÍTÁSOK

ATM 3.1 altémakör –

ATC engedélyek

ATM 3.2 altémakör –

ATC utasítások

ATM 4 TÉMAKÖR –   KOORDINÁCIÓ

ATM 4.1 altémakör –

A koordináció szükségessége

ATM 4.2 altémakör –

A koordináció eszközei és módjai

ATM 4.3 altémakör –

Koordinációs eljárások

ATM 5 TÉMAKÖR –   MAGASSÁGMÉRÉS ÉS MAGASSÁGELOSZTÁS

ATM 5.1 altémakör –

Magasságmérés

ATM 5.2 altémakör –

Terep feletti akadálymentesség

ATM 6 TÉMAKÖR –   ELKÜLÖNÍTÉS

ATM 6.1 altémakör –

Függőleges elkülönítés

ATM 6.2 altémakör –

Vízszintes elkülönítés

ATM 7 TÉMAKÖR –   FEDÉLZETI ÖSSZEÜTKÖZÉS-ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK ÉS FÖLDI BIZTONSÁGI HÁLÓK

ATM 7.1 altémakör –

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszerek

ATM 8 TÉMAKÖR –   ADATMEGJELENÍTÉS

ATM 8.1 altémakör –

Adatkezelés

ATM 9 TÉMAKÖR –   (SZIMULÁLT) OPERATÍV KÖRNYEZET

ATM 9.1 altémakör –

Az operatív környezet integritása

ATM 9.2 altémakör –

Az operatív eljárások érvényességének ellenőrzése

ATM 9.3 altémakör –

Átadás-átvétel

ATM 10 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA

ATM 10.1 altémakör –

Az információkért való felelősség és az adatok feldolgozása

ATM 10.2 altémakör –

Körzeti irányítás

ATM 10.3 altémakör –

Légiforgalmi szolgáltatási eljárás

ATM 10.4 altémakör –

Forgalmi helyzetek kezelése

ATM 11 TÉMAKÖR –   VÁRAKOZÁS

ATM 11.1 altémakör –

Általános várakozási eljárások

ATM 11.2 altémakör –

Várakozó légi jármű

4. TANTÁRGY:   METEOROLÓGIA

MET 1 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI JELENSÉGEK

MET 1.1 altémakör –

Meteorológiai jelenségek

MET 2 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI ADATFORRÁSOK

MET 2.1 altémakör –

A meteorológiai információ forrásai

5. TANTÁRGY:   NAVIGÁCIÓ

NAV 1 TÉMAKÖR –   TÉRKÉPEK ÉS LÉGIFORGALMI TÉRKÉPEK

NAV 1.1 altémakör –

Térképek és légiforgalmi térképek

NAV 2 TÉMAKÖR –   MŰSZERES NAVIGÁCIÓ

NAV 2.1 altémakör –

Navigációs rendszerek

NAV 2.2 altémakör –

Navigációs segítségnyújtás

NAV 2.3 altémakör –

Teljesítményalapú navigációs alkalmazások

6. TANTÁRGY:   LÉGI JÁRMŰVEK

ACFT 1 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK MŰSZEREI

ACFT 1.1 altémakör –

A légi járművek műszerei

ACFT 2 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI

ACFT 2.1 altémakör –

A légi jármű által keltett turbulencia

ACFT 3 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

ACFT 3.1 altémakör –

Az emelkedést befolyásoló tényezők

ACFT 3.2 altémakör –

Az utazómagasságon/sebességen való repülést befolyásoló tényezők

ACFT 3.3 altémakör –

A süllyedést befolyásoló tényezők

ACFT 3.4 altémakör –

Gazdasági tényezők

ACFT 3.5 altémakör –

Környezeti tényezők

ACFT 4 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK ADATAI

ACFT 4.1 altémakör –

Teljesítményadatok

7. TANTÁRGY:   EMBERI TÉNYEZŐK

HUM 1 TÉMAKÖR –   PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 1.1 altémakör –

Kognitív szempontok

HUM 2 TÉMAKÖR –   ORVOSI ÉS FIZIOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 2.1 altémakör –

Fáradtság

HUM 2.2 altémakör –

Alkalmasság

HUM 3 TÉMAKÖR –   SZOCIÁLIS ÉS SZERVEZÉSI TÉNYEZŐK

HUM 3.1 altémakör –

Csoporterőforrás-gazdálkodás (TRM)

HUM 3.2 altémakör –

Csapatmunka és a csapaton belüli szerepek

HUM 3.3 altémakör –

Felelősségteljes viselkedés

HUM 4 TÉMAKÖR –   STRESSZ

HUM 4.1 altémakör –

Stressz

HUM 4.2 altémakör –

Stresszkezelés

HUM 5 TÉMAKÖR –   AZ EMBERI MULASZTÁS

HUM 5.1 altémakör –

Az emberi mulasztás

HUM 5.2 altémakör –

Szabályszegés

HUM 6 TÉMAKÖR –   EGYÜTTMŰKÖDÉS

HUM 6.1 altémakör –

Kommunikáció

HUM 6.2 altémakör –

Együttműködés ugyanazon felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.3 altémakör –

Együttműködés különböző felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.4 altémakör –

A légiforgalmi irányító és a légijármű-vezető közötti együttműködés

8. TANTÁRGY:   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

EQPS 1 TÉMAKÖR –   BESZÉDALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓ

EQPS 1.1 altémakör –

Rádiókommunikáció

EQPS 1.2 altémakör –

Egyéb beszédalapú kommunikáció

EQPS 2 TÉMAKÖR –   AUTOMATIZÁLÁS AZ ATS-BEN

EQPS 2.1 altémakör –

Légiforgalmi Állandóhelyű Távközlési Hálózat (AFTN)

EQPS 2.2 altémakör –

Automatikus adatcsere

EQPS 3 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓI MUNKAHELY

EQPS 3.1 altémakör –

A berendezések üzemeltetése és figyelemmel kísérése

EQPS 3.2 altémakör –

Helyzetkijelzők és információs rendszerek

EQPS 3.3 altémakör –

Repülésiadat-rendszerek

EQPS 4 TÉMAKÖR –   A JÖVŐ BERENDEZÉSEI

EQPS 4.1 altémakör –

Új fejlesztések

EQPS 5 TÉMAKÖR –   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK KÉPESSÉGEINEK KORLÁTAI ÉS CSÖKKENT ÜZEMMÓDJA

EQPS 5.1 altémakör –

A korlátokra való reagálás

EQPS 5.2 altémakör –

A kommunikációs berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.3 altémakör –

A navigációs berendezések csökkent üzemmódja

9. TANTÁRGY:   MUNKAHELYI KÖRNYEZET

PEN 1 TÉMAKÖR –   A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE

PEN 1.1 altémakör –

Látogatás egy körzeti irányítóközpontban

PEN 2 TÉMAKÖR –   A LÉGTÉRFELHASZNÁLÓK

PEN 2.1 altémakör –

Résztvevők a polgári ATS működésében

PEN 2.2 altémakör –

Résztvevők a katonai ATS működésében

PEN 3 TÉMAKÖR –   ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

PEN 3.1 altémakör –

Szolgáltatásnyújtás és az ügyfelek igényei

PEN 4 TÉMAKÖR –   KÖRNYEZETVÉDELEM

PEN 4.1 altémakör –

Környezetvédelem

10. TANTÁRGY:   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

ABES 1 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK (ABES)

ABES 1.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek áttekintése

ABES 2 TÉMAKÖR –   KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

ABES 2.1 altémakör –

A hatékony kommunikáció

ABES 2.2 altémakör –

A szellemi túlterheltség megelőzése

ABES 2.3 altémakör –

A légi és a földi személyzet közötti együttműködés

ABES 3 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

ABES 3.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek során követendő eljárások alkalmazása

ABES 3.2 altémakör –

Rádióhiba

ABES 3.3 altémakör –

Jogellenes beavatkozás és bombával történő fenyegetés a légi járművön

ABES 3.4 altémakör –

Eltévedt vagy azonosítatlan légi jármű

ABES 3.5 altémakör –

Útvonal-módosítások

Az I. melléklet 7. függeléke

„BEVEZETŐ IRÁNYÍTÁS LÉGTÉRELLENŐRZŐ BERENDEZÉSSEL” JOGOSÍTÁS (APS)

(Hivatkozás: I. melléklet – ATCO rész, D. alrész, 2. szakasz, ATCO.D.010 a) 2. v.)

TARTALOMJEGYZÉK

1. TANTÁRGY:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

2. TANTÁRGY:

LÉGI JOG

3. TANTÁRGY:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

4. TANTÁRGY:

METEOROLÓGIA

5. TANTÁRGY:

NAVIGÁCIÓ

6. TANTÁRGY:

LÉGI JÁRMŰVEK

7. TANTÁRGY:

EMBERI TÉNYEZŐK

8. TANTÁRGY:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

9. TANTÁRGY:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET

10. TANTÁRGY:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

11. TANTÁRGY:

REPÜLŐTEREK

1. TANTÁRGY:   BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

INTRB 1 TÉMAKÖR –   TANFOLYAMSZERVEZÉS

INTR 1.1 altémakör –

A tanfolyam bemutatása

INTR 1.2 altémakör –

A tanfolyam adminisztrációja

INTR 1.3 altémakör –

Tananyag és képzési dokumentáció

INTR 2 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI TANFOLYAMBA

INTR 2.1 altémakör –

A képzés tartalma és szervezése

INTR 2.2 altémakör –

A képzés filozófiája

INTR 2.3 altémakör –

Az értékelési eljárás

2. TANTÁRGY:   LÉGI JOG

LAW 1 TÉMAKÖR –   ATCO SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉS/ SZAKTUDÁS-ÉRTÉKELÉS

LAW 1.1 altémakör –

Jogosultságok és feltételek

LAW 2 TÉMAKÖR –   SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

LAW 2.1 altémakör –

Jelentések

LAW 2.2 altémakör –

Légtér

LAW 3 TÉMAKÖR –   ATC REPÜLÉSBIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁS

LAW 3.1 altémakör –

Visszajelzési eljárás

LAW 3.2 altémakör –

Repülésbiztonsági vizsgálatok

3. TANTÁRGY:   LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

ATM 1 TÉMAKÖR –   SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

ATM 1.1 altémakör –

Légiforgalmi irányító (ATC) szolgálat

ATM 1.2 altémakör –

Repüléstájékoztató szolgálat (FIS)

ATM 1.3 altémakör –

Riasztószolgálat (ALRS)

ATM 1.4 altémakör –

ATS rendszerkapacitás és légiforgalmi áramlásszervezés

ATM 1.5 altémakör –

Légtérgazdálkodás (ASM)

ATM 2 TÉMAKÖR –   KOMMUNIKÁCIÓ

ATM 2.1 altémakör –

Hatékony kommunikáció

ATM 3 TÉMAKÖR –   ATC ENGEDÉLYEK ÉS ATC UTASÍTÁSOK

ATM 3.1 altémakör –

ATC engedélyek

ATM 3.2 altémakör –

ATC utasítások

ATM 4 TÉMAKÖR –   KOORDINÁCIÓ

ATM 4.1 altémakör –

A koordináció szükségessége

ATM 4.2 altémakör –

A koordináció eszközei és módjai

ATM 4.3 altémakör –

Koordinációs eljárások

ATM 5 TÉMAKÖR –   MAGASSÁGMÉRÉS ÉS MAGASSÁGELOSZTÁS

ATM 5.1 altémakör –

Magasságmérés

ATM 5.2 altémakör –

Terep feletti akadálymentesség

ATM 6 TÉMAKÖR –   ELKÜLÖNÍTÉS

ATM 6.1 altémakör –

Függőleges elkülönítés

ATM 6.2 altémakör –

Hosszirányú elkülönítés légtérellenőrzési környezetben

ATM 6.3 altémakör –

Az elkülönítés felelősségének átruházása

ATM 6.4 altémakör –

Távolságalapú turbulencia-elkülönítés

ATM 6.5 altémakör –

ATS-légtérellenőrző rendszeren alapuló elkülönítés

ATM 7 TÉMAKÖR –   FEDÉLZETI ÖSSZEÜTKÖZÉS-ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK ÉS FÖLDI BIZTONSÁGI HÁLÓK

ATM 7.1 altémakör –

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszerek

ATM 7.2 altémakör –

Földi biztonsági hálók

ATM 8 TÉMAKÖR –   ADATMEGJELENÍTÉS

ATM 8.1 altémakör –

Adatkezelés

ATM 9 TÉMAKÖR –   (SZIMULÁLT) OPERATÍV KÖRNYEZET

ATM 9.1 altémakör –

Az operatív környezet integritása

ATM 9.2 altémakör –

Az operatív eljárások érvényességének ellenőrzése

ATM 9.3 altémakör –

Átadás-átvétel

ATM 10 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA

ATM 10.1 altémakör –

Az információkért való felelősség és az adatok feldolgozása

ATM 10.2 altémakör –

ATS-légtérellenőrző szolgálat

ATM 10.3 altémakör –

Légiforgalmi szolgáltatási eljárás

ATM 10.4 altémakör –

Forgalmi helyzetek kezelése

ATM 10.5 altémakör –

Repülőtéri irányító szolgálat fejlett rendszerek segítségével

ATM 11 TÉMAKÖR –   VÁRAKOZÁS

ATM 11.1 altémakör –

Általános várakozási eljárások

ATM 11.2 altémakör –

Koordinációs eljárások

ATM 11.3 altémakör –

Várakozás légtérellenőrzési környezetben

ATM 12 TÉMAKÖR –   AZONOSÍTÁS

ATM 12.1 altémakör –

Azonosítás

ATM 12.2 altémakör –

Az azonosítás fenntartása

ATM 12.3 altémakör –

Az azonosítás elvesztése

ATM 12.4 altémakör –

Helymeghatározás

ATM 12.5 altémakör –

Az azonosítás átadása

4. TANTÁRGY:   METEOROLÓGIA

MET 1 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI JELENSÉGEK

MET 1.1 altémakör –

Meteorológiai jelenségek

MET 2 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI ADAT FORRÁSOK

MET 2.1 altémakör –

A meteorológiai információk forrásai

5. TANTÁRGY:   NAVIGÁCIÓ

NAV 1 TÉMAKÖR –   TÉRKÉPEK ÉS LÉGIFORGALMI TÉRKÉPEK

NAV 1.1 altémakör –

Térképek és légiforgalmi térképek

NAV 2 TÉMAKÖR –   MŰSZERES NAVIGÁCIÓ

NAV 2.1 altémakör –

Navigációs rendszerek

NAV 2.2 altémakör –

Stabilizált megközelítés

NAV 2.3 altémakör –

Műszeres indulási és érkezési eljárások

NAV 2.4 altémakör –

Navigációsegítés

NAV 2.5 altémakör –

Műholdalapú rendszerek

NAV 2.6 altémakör –

Teljesítményalapú navigációs alkalmazások

6. TANTÁRGY:   LÉGI JÁRMŰVEK

ACFT 1 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK MŰSZEREI

ACFT 1.1 altémakör –

A légi járművek műszerei

ACFT 2 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI

ACFT 2.1 altémakör –

A légi jármű által keltett turbulencia

ACFT 2.2 altémakör –

Az ICAO megközelítési kategóriák alkalmazása

ACFT 3 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

ACFT 3.1 altémakör –

Az emelkedést befolyásoló tényezők

ACFT 3.2 altémakör –

Az utazómagasságon/sebességen való repülést befolyásoló tényezők

ACFT 3.3 altémakör –

A süllyedést és a kezdeti megközelítést befolyásoló tényezők

ACFT 3.4 altémakör –

A végső megközelítést és a leszállást befolyásoló tényezők

ACFT 3.5 altémakör –

Gazdasági tényezők

ACFT 3.6 altémakör –

Környezeti tényezők

ACFT 4 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK ADATAI

ACFT 4.1 altémakör –

Teljesítményadatok

7. TANTÁRGY:   EMBERI TÉNYEZŐK

HUM 1 TÉMAKÖR –   PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 1.1 altémakör –

Kognitív szempontok

HUM 2 TÉMAKÖR –   ORVOSI ÉS FIZIOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 2.1 altémakör –

Fáradtság

HUM 2.2 altémakör –

Alkalmasság

HUM 3 TÉMAKÖR –   SZOCIÁLIS ÉS SZERVEZÉSI TÉNYEZŐK

HUM 3.1 altémakör –

Csoporterőforrás-gazdálkodás (TRM)

HUM 3.2 altémakör –

Csapatmunka és a csapaton belüli szerepek

HUM 3.3 altémakör –

Felelősségteljes viselkedés

HUM 4 TÉMAKÖR –   STRESSZ

HUM 4.1 altémakör –

Stressz

HUM 4.2 altémakör –

Stresszkezelés

HUM 5 TÉMAKÖR –   AZ EMBERI MULASZTÁS

HUM 5.1 altémakör –

Az emberi mulasztás

HUM 5.2 altémakör –

Szabályszegés

HUM 6 TÉMAKÖR –   EGYÜTTMŰKÖDÉS

HUM 6.1 altémakör –

Kommunikáció

HUM 6.2 altémakör –

Együttműködés ugyanazon felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.3 altémakör –

Együttműködés különböző felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.4 altémakör –

A légiforgalmi irányító és a légijármű-vezető közötti együttműködés

8. TANTÁRGY:   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

EQPS 1 TÉMAKÖR –   BESZÉDALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓ

EQPS 1.1 altémakör –

Rádiókommunikáció

EQPS 1.2 altémakör –

Egyéb beszédalapú kommunikáció

EQPS 2 TÉMAKÖR –   AUTOMATIZÁLÁS AZ ATS-BEN

EQPS 2.1 altémakör –

Légiforgalmi Állandóhelyű Távközlési Hálózat (AFTN)

EQPS 2.2 altémakör –

Automatikus adatcsere

EQPS 3 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓI MUNKAHELY

EQPS 3.1 altémakör –

A berendezések üzemeltetése és figyelemmel kísérése

EQPS 3.2 altémakör –

Helyzetkijelzők és információs rendszerek

EQPS 3.3 altémakör –

Repülésiadat-rendszerek

EQPS 3.4 altémakör –

ATS-légtérellenőrző rendszer alkalmazása

EQPS 3.5 altémakör –

Továbbfejlesztett rendszerek

EQPS 4 TÉMAKÖR –   A JÖVŐ BERENDEZÉSEI

EQPS 4.1 altémakör –

Új fejlesztések

EQPS 5 TÉMAKÖR –   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK KÉPESSÉGEINEK KORLÁTAI ÉS CSÖKKENT ÜZEMMÓDJA

EQPS 5.1 altémakör –

A korlátokra való reagálás

EQPS 5.2 altémakör –

A kommunikációs berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.3 altémakör –

A navigációs berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.4 altémakör –

A légtérellenőrző berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.5 altémakör –

Az ATC feldolgozó rendszer csökkent üzemmódja

9. TANTÁRGY:   MUNKAHELYI KÖRNYEZET

PEN 1 TÉMAKÖR –   A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE

PEN 1.1 altémakör –

Látogatás egy bevezető irányítóegységnél

PEN 2 TÉMAKÖR –   A LÉGTÉRFELHASZNÁLÓK

PEN 2.1 altémakör –

Résztvevők a polgári ATS működésében

PEN 2.2 altémakör –

Résztvevők a katonai ATS működésében

PEN 3 TÉMAKÖR –   ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

PEN 3.1 altémakör –

Szolgáltatásnyújtás és az ügyfelek igényei

PEN 4 TÉMAKÖR –   KÖRNYEZETVÉDELEM

PEN 4.1 altémakör –

Környezetvédelem

10. TANTÁRGY:   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

ABES 1 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK (ABES)

ABES 1.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek áttekintése

ABES 2 TÉMAKÖR –   KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

ABES 2.1 altémakör –

A hatékony kommunikáció

ABES 2.2 altémakör –

A szellemi túlterheltség megelőzése

ABES 2.3 altémakör –

A légi és a földi személyzet közötti együttműködés

ABES 3 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

ABES 3.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek során követendő eljárások alkalmazása

ABES 3.2 altémakör –

Rádióhiba

ABES 3.3 altémakör –

Jogellenes beavatkozás és bombával történő fenyegetés a légi járművön

ABES 3.4 altémakör –

Eltévedt vagy azonosítatlan légi jármű

ABES 3.5 altémakör –

Útvonal-módosítások

ABES 3.6 altémakör –

A válaszjeladó meghibásodása

11. TANTÁRGY:   REPÜLŐTEREK

AGA 1 TÉMAKÖR –   REPÜLŐTÉRI ADATOK, AZOK MEGJELENÍTÉSE ÉS KOORDINÁCIÓJA

AGA 1.1 altémakör –

Fogalommeghatározások

AGA 1.2 altémakör –

Koordináció

AGA 2 TÉMAKÖR –   MOZGÁSI TERÜLET

AGA 2.1 altémakör –

Mozgási terület

AGA 2.2 altémakör –

Munkaterület

AGA 2.3 altémakör –

Futópályák

AGA 3 TÉMAKÖR –   AKADÁLYOK

AGA 3.1 altémakör –

Akadálymentes légtér a repülőterek körül

AGA 4 TÉMAKÖR –   EGYÉB BERENDEZÉSEK

AGA 4.1 altémakör –

Elhelyezkedés

Az I. melléklet 8. függeléke

„KÖRZETI IRÁNYÍTÁS LÉGTÉRELLENŐRZŐ BERENDEZÉSSEL” JOGOSÍTÁS (ACS)

(Hivatkozás: I. melléklet – ATCO rész, D. alrész, 2. szakasz, ATCO.D.010 a) 2. vi.)

TARTALOMJEGYZÉK

1. TANTÁRGY:

BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

2. TANTÁRGY:

LÉGI JOG

3. TANTÁRGY:

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

4. TANTÁRGY:

METEOROLÓGIA

5. TANTÁRGY:

NAVIGÁCIÓ

6. TANTÁRGY:

LÉGI JÁRMŰVEK

7. TANTÁRGY:

EMBERI TÉNYEZŐK

8. TANTÁRGY:

BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

9. TANTÁRGY:

MUNKAHELYI KÖRNYEZET

10. TANTÁRGY:

RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

1. TANTÁRGY:   BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE

INTRB 1 TÉMAKÖR –   TANFOLYAMSZERVEZÉS

INTR 1.1 altémakör –

A tanfolyam bemutatása

INTR 1.2 altémakör –

A tanfolyam adminisztrációja

INTR 1.3 altémakör –

Tananyag és képzési dokumentáció

INTR 2 TÉMAKÖR –   BEVEZETÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ EGYSÉG TANFOLYAMÁBA

INTR 2.1 altémakör –

A képzés tartalma és szervezése

INTR 2.2 altémakör –

A képzés filozófiája

INTR 2.3 altémakör –

Az értékelési eljárás

2. TANTÁRGY:   LÉGI JOG

LAW 1 TÉMAKÖR –   ATCO SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉS/SZAKTUDÁS-ÉRTÉKELÉS

LAW 1.1 altémakör –

Jogosultságok és feltételek

LAW 2 TÉMAKÖR –   SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

LAW 2.1 altémakör –

Jelentések

LAW 2.2 altémakör –

Légtér

LAW 3 TÉMAKÖR –   ATC REPÜLÉSBIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁS

LAW 3.1 altémakör –

Visszajelzési eljárás

LAW 3.2 altémakör –

Reülésbiztonsági vizsgálatok

3. TANTÁRGY:   LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

ATM 1 TÉMAKÖR –   SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

ATM 1.1 altémakör –

Légiforgalmi irányító (ATC) szolgálat

ATM 1.2 altémakör –

Repüléstájékoztató szolgálat (FIS)

ATM 1.3 altémakör –

Riasztószolgálat (ALRS)

ATM 1.4 altémakör –

ATS rendszerkapacitás és légiforgalmi áramlásszervezés

ATM 1.5 altémakör –

Légtérgazdálkodás (ASM)

ATM 2 TÉMAKÖR –   KOMMUNIKÁCIÓ

ATM 2.1 altémakör –

Hatékony kommunikáció

ATM 3 TÉMAKÖR –   ATC ENGEDÉLYEK ÉS ATC UTASÍTÁSOK

ATM 3.1 altémakör –

ATC engedélyek

ATM 3.2 altémakör –

ATC utasítások

ATM 4 TÉMAKÖR –   KOORDINÁCIÓ

ATM 4.1 altémakör –

A koordináció szükségessége

ATM 4.2 altémakör –

A koordináció eszközei és módjai

ATM 4.3 altémakör –

Koordinációs eljárások

ATM 5 TÉMAKÖR –   MAGASSÁGMÉRÉS ÉS MAGASSZÁGELOSZTÁS

ATM 5.1 altémakör –

Magasságmérés

ATM 5.2 altémakör –

Terep feletti akadálymentesség

ATM 6 TÉMAKÖR –   ELKÜLÖNÍTÉS

ATM 6.1 altémakör –

Függőleges elkülönítés

ATM 6.2 altémakör –

Hosszirányú elkülönítés légtérellenőrzési környezetben

ATM 6.3 altémakör –

Távolságalapú turbulencia-elkülönítés

ATM 6.4 altémakör –

ATS-légtérellenőrző rendszeren alapuló elkülönítés

ATM 7 TÉMAKÖR –   FEDÉLZETI ÖSSZEÜTKÖZÉS-ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK ÉS FÖLDI BIZTONSÁGI HÁLÓK

ATM 7.1 altémakör –

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszerek

ATM 7.2 altémakör –

Földi biztonsági hálók

ATM 8 TÉMAKÖR –   ADATMEGJELENÍTÉS

ATM 8.1 altémakör –

Adatkezelés

ATM 9 TÉMAKÖR –   (SZIMULÁLT) OPERATÍV KÖRNYEZET

ATM 9.1 altémakör –

Az operatív környezet integritása

ATM 9.2 altémakör –

Az operatív eljárások érvényességének ellenőrzése

ATM 9.3 altémakör –

Átadás-átvétel

ATM 10 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA

ATM 10.1 altémakör –

Az információkért való felelősség és az adatok feldolgozása

ATM 10.2 altémakör –

ATS-légtérellenőrző szolgálat

ATM 10.3 altémakör –

Légiforgalmi szolgáltatási eljárás

ATM 10.4 altémakör –

Forgalmi helyzetek kezelése

ATM 10.5 altémakör –

Repülőtéri irányító szolgálat fejlett rendszertámogatással

ATM 11 TÉMAKÖR –   VÁRAKOZÁS

ATM 11.1 altémakör –

Általános várakozási eljárások

ATM 11.2 altémakör –

Várakozó légi jármű

ATM 11.3 altémakör –

Várakozás létérellenőrzési környezetben

ATM 12 TÉMAKÖR –   AZONOSÍTÁS

ATM 12.1 altémakör –

Azonosítás

ATM 12.2 altémakör –

Az azonosítás fenntartása

ATM 12.3 altémakör –

Az azonosítás elvesztése

ATM 12.4 altémakör –

Helymeghatározás

ATM 12.5 altémakör –

Az azonosítás átadása

4. TANTÁRGY:   METEOROLÓGIA

MET 1 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI JELENSÉGEK

MET 1.1 altémakör –

Meteorológiai jelenségek

MET 2 TÉMAKÖR –   METEOROLÓGIAI ADATFORRÁSOK

MET 2.1 altémakör –

A meteorológiai információk forrásai

5. TANTÁRGY:   NAVIGÁCIÓ

NAV 1 TÉMAKÖR –   TÉRKÉPEK ÉS LÉGIFORGALMI TÉRKÉPEK

NAV 1.1 altémakör –

Térképek és légiforgalmi térképek

NAV 2 TÉMAKÖR –   MŰSZERES NAVIGÁCIÓ

NAV 2.1 altémakör –

Navigációs rendszerek

NAV 2.2 altémakör –

Navigációs segítségnyújtás

NAV 2.3 altémakör –

Teljesítményalapú navigációs alkalmazások

6. TANTÁRGY:   LÉGI JÁRMŰVEK

ACFT 1 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK MŰSZEREI

ACFT 1.1 altémakör –

A légi járművek műszerei

ACFT 2 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI

ACFT 2.1 altémakör –

A légi jármű által keltett turbulencia

ACFT 3 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

ACFT 3.1 altémakör –

Az emelkedést befolyásoló tényezők

ACFT 3.2 altémakör –

Az utazósebességen való repülést befolyásoló tényezők

ACFT 3.3 altémakör –

A süllyedést befolyásoló tényezők

ACFT 3.4 altémakör –

Gazdasági tényezők

ACFT 3.5 altémakör –

Környezeti tényezők

ACFT 4 TÉMAKÖR –   A LÉGI JÁRMŰVEK ADATAI

ACFT 4.1 altémakör –

Teljesítményadatok

7. TANTÁRGY:   EMBERI TÉNYEZŐK

HUM 1 TÉMAKÖR –   PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 1.1 altémakör –

Kognitív szempontok

HUM 2 TÉMAKÖR –   ORVOSI ÉS FIZIOLÓGIAI TÉNYEZŐK

HUM 2.1 altémakör –

Fáradtság

HUM 2.2 altémakör –

Alkalmasság

HUM 3 TÉMAKÖR –   SZOCIÁLIS ÉS SZERVEZÉSI TÉNYEZŐK

HUM 3.1 altémakör –

Csoporterőforrás-gazdálkodás (TRM)

HUM 3.2 altémakör –

Csapatmunka és a csapaton belüli szerepek

HUM 3.3 altémakör –

Felelősségteljes viselkedés

HUM 4 TÉMAKÖR –   STRESSZ

HUM 4.1 altémakör –

Stressz

HUM 4.2 altémakör –

Stresszkezelés

HUM 5 TÉMAKÖR –   AZ EMBERI MULASZTÁS

HUM 5.1 altémakör –

Az emberi mulasztás

HUM 5.2 altémakör –

Szabályszegés

HUM 6 TÉMAKÖR –   EGYÜTTMŰKÖDÉS

HUM 6.1 altémakör –

Kommunikáció

HUM 6.2 altémakör –

Együttműködés ugyanazon felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.3 altémakör –

Együttműködés különböző felelősségi körrel rendelkező személyek között

HUM 6.4 altémakör –

A légiforgalmi irányító és a légijármű-vezető közötti együttműködés

8. TANTÁRGY:   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK

EQPS 1 TÉMAKÖR –   BESZÉDALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓ

EQPS 1.1 altémakör –

Rádiókommunikáció

EQPS 1.2 altémakör –

Egyéb beszédalapú kommunikáció

EQPS 2 TÉMAKÖR –   AUTOMATIZÁLÁS AZ ATS-BEN

EQPS 2.1 altémakör –

Légiforgalmi Állandóhelyű Távközlési Hálózat (AFTN)

EQPS 2.2 altémakör –

Automatikus adatcsere

EQPS 3 TÉMAKÖR –   IRÁNYÍTÓI MUNKAHELY

EQPS 3.1 altémakör –

A berendezések üzemeltetése és figyelemmel kísérése

EQPS 3.2 altémakör –

Helyzetkijelzők és információs rendszerek

EQPS 3.3 altémakör –

Repülésiadat-rendszerek

EQPS 3.4 altémakör –

ATS-légtérellenőrző rendszer alkalmazása

EQPS 3.5 altémakör –

Továbbfejlesztett rendszerek

EQPS 4 TÉMAKÖR –   A JÖVŐ BERENDEZÉSEI

EQPS 4.1 altémakör –

Új fejlesztések

EQPS 5 TÉMAKÖR –   BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK KÉPESSÉGEINEK KORLÁTAI ÉS CSÖKKENT ÜZEMMÓDJA

EQPS 5.1 altémakör –

A korlátokra való reagálás

EQPS 5.2 altémakör –

A kommunikációs berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.3 altémakör –

A navigációs berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.4 altémakör –

A légtérellenőrző berendezések csökkent üzemmódja

EQPS 5.5 altémakör –

Az ATC feldolgozó rendszer csökkent üzemmódja

9. TANTÁRGY:   MUNKAHELYI KÖRNYEZET

PEN 1 TÉMAKÖR –   A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE

PEN 1.1 altémakör –

Látogatás egy körzeti irányítóközpontban

PEN 2 TÉMAKÖR –   A LÉGTÉRFELHASZNÁLÓK

PEN 2.1 altémakör –

Résztvevők a polgári ATS működésében

PEN 2.2 altémakör –

Résztvevők a katonai ATS működésében

PEN 3 TÉMAKÖR –   ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

PEN 3.1 altémakör –

Szolgáltatásnyújtás és az ügyfelek igényei

PEN 4 TÉMAKÖR –   KÖRNYEZETVÉDELEM

PEN 4.1 altémakör –

Környezetvédelem

10. tantárgy:   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK

ABES 1 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK (ABES)

ABES 1.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek áttekintése

ABES 2 TÉMAKÖR –   KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

ABES 2.1 altémakör –

A hatékony kommunikáció

ABES 2.2 altémakör –

A szellemi túlterheltség megelőzése

ABES 2.3 altémakör –

A légi és a földi személyzet közötti együttműködés

ABES 3 TÉMAKÖR –   RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETEK SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

ABES 3.1 altémakör –

A rendellenes és vészhelyzetek során követendő eljárások alkalmazása

ABES 3.2 altémakör –

Rádióhiba

ABES 3.3 altémakör –

Jogellenes beavatkozás és bombával történő fenyegetés a légi járművön

ABES 3.4 altémakör –

Eltévedt vagy azonosítatlan légi jármű

ABES 3.5 altémakör –

Útvonal-módosítások

ABES 3.6 altémakör –

A válaszjeladó meghibásodása


II. MELLÉKLET

ATCO.AR RÉSZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

ATCO.AR.A.001   Alkalmazási kör

Az e mellékletben szereplő rész a légiforgalmi irányítók szakszolgálati engedélyei, jogosításai, kiterjesztései és orvosi minősítései kiadásának, fenntartásának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának, valamint a képzési szervezetek és a repülőorvosi központok tanúsításának és felügyeletének feladatait ellátó illetékes hatóságokra vonatkozó adminisztratív követelményeket határozza meg.

ATCO.AR.A.005   Személyzet

a)

Az illetékes hatóságok a felügyeleti funkcióik teljesítéséhez szükséges emberi erőforrásokról értékelést készítenek, és azt kétévente frissítik; az értékelés az e rendeletben előírt eljárások és azok alkalmazásának elemzésén alapul.

b)

Az illetékes hatóság által az engedélyezési és/vagy felügyeleti feladatok végzésével megbízott személyzet tagjainak legalább az alábbi feladatok elvégzésére felhatalmazással kell rendelkezniük:

1.

dokumentumok vizsgálata, amibe beletartoznak a szakszolgálati engedélyek, tanúsítványok, nyilvántartások, adatok, eljárások és minden más, a kívánt feladat végrehajtásával kapcsolatos anyag;

2.

másolatok vagy kivonatok készítése a nyilvántartásokról, adatokról, eljárásokról és egyéb anyagokról;

3.

magyarázat kérése;

4.

a tevékenységekben érintett helyiségekbe és operatív területekre történő belépés;

5.

auditok és ellenőrzések végzése, beleértve az előre be nem jelentett ellenőrzéseket is;

6.

adott esetben végrehajtási intézkedések megtétele vagy kezdeményezése.

c)

Az illetékes hatóság a személyzete tagjait feljogosíthatja olyan értékelések végzésére, amelyek munkahelyi kiterjesztés kiadását, meghosszabbítását, illetve megújítását eredményezik, feltéve, hogy a személyzet tagjai teljesítik az ATCO.C.045 pontban foglalt valamennyi követelményt, a d) 1. pont kivételével. Gondoskodni kell azonban arról, hogy a személyzet tagjai ismerjék az adott munkahely aktuális operatív gyakorlatait és eljárásait, ahol az értékelésre sor kerül.

ATCO.AR.A.010   Az illetékes hatóság feladatai

a)

Az illetékes hatóság feladatai a következőket foglalják magukban:

1.

szakszolgálati engedélyek, jogosítások, kiterjesztések és orvosi minősítések kiadása, felfüggesztése és visszavonása;

2.

ideiglenes munkahelyi gyakorlati oktatói (OJTI) felhatalmazások kiadása az ATCO.C.025 pontnak megfelelően;

3.

ideiglenes értékelői felhatalmazások kiadása az ATCO.C.065 pontnak megfelelően;

4.

kiterjesztések meghosszabbítása és megújítása;

5.

orvosi minősítések meghosszabbítása, megújítása és korlátozása a repülőorvos-szakértő vagy a repülőorvosi központ felkérésére;

6.

repülőorvos-szakértői tanúsítványok kiadása, meghosszabbítása, megújítása, felfüggesztése, visszavonása, korlátozása és cseréje;

7.

képzési szervezetek és repülőorvosi központok tanúsítványainak kiadása, felfüggesztése, visszavonása és korlátozása;

8.

tanfolyamok, képzési tervek és szaktudás-értékelő rendszerek, valamint értékelési módszerek jóváhagyása;

9.

a nyelvismeret bizonyítására szolgáló értékelési módszer jóváhagyása és a nyelvi értékelő testületekre vonatkozó követelmények meghatározása az ATCO.B.040 pontnak megfelelően;

10.

a kibővített szintű (ötös szint) nyelvismereti szint előírásának jóváhagyása az ATCO.B.030 d) pontnak megfelelően;

11.

a képzési szervezetek figyelemmel kísérése, beleértve azok tanfolyamait és képzési terveit is;

12.

a szaktudás-értékelő rendszerek jóváhagyása és figyelemmel kísérése;

13.

a megfelelő fellebbezési eljárások és értesítési mechanizmusok kidolgozása;

14.

a szakszolgálati engedélyek elismerésének és cseréjének elősegítése, amibe beletartozik a légiforgalmi irányítókra vonatkozó nyilvántartások átadása és a régi szakszolgálati engedélynek a kiállító illetékes hatósághoz való visszajuttatása is, az ATCO.A.010 pontnak megfelelően;

15.

a képzési szervezeti tanúsítványok és tanfolyam-jóváhagyások elismerésének elősegítése.

ATCO.AR.A.015   Megfelelési módozatok

a)

Az Ügynökségnek ki kell dolgoznia a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak történő megfelelés céljából alkalmazható elfogadható megfelelési módozatokat (AMC). Az elfogadható megfelelési módozatoknak való megfelelés egyúttal a kapcsolódó végrehajtási szabályok vonatkozó követelményeinek teljesítését jelenti.

b)

A végrehajtási szabályoknak való megfelelés alternatív megfelelési módozatok segítségével is megvalósítható.

c)

Az illetékes hatóságnak létre kell hoznia egy rendszert annak értékelésére, hogy az általa vagy a felügyelete alatt álló szervezetek és személyek által alkalmazott alternatív megfelelési módozatok lehetővé teszik-e a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak való megfelelést.

d)

Az illetékes hatóságnak az ATCO.OR.B.005 ponttal összhangban értékelnie kell a szervezetek által javasolt alternatív megfelelési módozatokat: ehhez elemeznie kell a benyújtott dokumentumokat, és szükség esetén meg kell vizsgálnia az adott szervezetet.

Ha az illetékes hatóság úgy találja, hogy az alternatív megfelelési módozat összhangban van a végrehajtási szabályokkal, akkor haladéktalanul:

1.

értesíti a kérelmezőt, hogy az alternatív megfelelési módozat bevezethető, és szükség esetén ennek megfelelően módosítja a kérelmező jóváhagyását vagy tanúsítványát;

2.

értesíti az Ügynökséget ezek tartalmáról, mellékelve az összes vonatkozó dokumentum egy példányát is; és

3.

tájékoztatja a többi tagállamot az elfogadott alternatív megfelelési módozatokról.

e)

Ha az illetékes hatóság saját maga használ alternatív megfelelési módozatokat azért, hogy megfeleljen a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak, akkor:

1.

elérhetővé teszi ezeket az alternatív megfelelési módozatokat a felügyelete alá tartozó összes szervezet és személy számára; és

2.

haladéktalanul értesíti erről az Ügynökséget.

Az illetékes hatóságnak az alternatív megfelelési módozatok teljes leírását át kell adnia az Ügynökségnek, beleértve az eljárások minden olyan átdolgozását, amely lényeges lehet, valamint egy értékelést, amely bizonyítja, hogy teljesülnek a végrehajtási szabályokban szereplő követelmények.

ATCO.AR.A.020   Az Ügynökség tájékoztatása

a)

Ha jelentős probléma merül fel a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak a bevezetésével kapcsolatban, az illetékes hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell az Ügynökséget.

b)

Az illetékes hatóságnak közölnie kell az Ügynökséggel az általa kapott eseményjelentésekben szereplő, a repülésbiztonság szempontjából jelentős információkat.

ATCO.AR.A.025   Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra

a)

A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) sérelme nélkül, az illetékes hatóságnak létre kell hoznia egy rendszert a repülésbiztonsággal kapcsolatos információk megfelelő szintű gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére.

b)

Az Ügynökségnek létre kell hoznia egy rendszert a repülésbiztonságra vonatkozóan részére megküldött lényeges információk megfelelő szintű elemzésére, és haladéktalanul mindenről tájékoztatnia kell a tagállamokat és a Bizottságot – ideértve az ajánlásokat és a végrehajtandó javító intézkedéseket – annak érdekében, hogy azok időben megoldást találhassanak a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak hatálya alá eső termékeket, alkatrészeket, berendezéseket, személyeket és szervezeteket érintő repülésbiztonsági problémákra.

c)

Az a) és b) pontban említett információk kézhezvétele után az illetékes hatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a repülésbiztonsági problémák elhárítására.

d)

A c) pont szerinti intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell minden olyan személyt és szervezetet, akinek/amelynek a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak értelmében meg kell felelnie ezen intézkedéseknek. Az illetékes hatóságnak értesítenie kell az intézkedésekről az Ügynökséget is, valamint ha közös fellépésre van szükség, akkor a többi érintett tagállamot is.

B. ALRÉSZ

IRÁNYÍTÁS

ATCO.AR.B.001   Irányítási rendszer

a)

Az illetékes hatóságnak fel kell állítania és fenn kell tartania egy irányítási rendszert, amely legalább a következőket tartalmazza:

1.

a hatóság szervezeti felépítését, valamint a 216/2008/EK rendeletnek és e rendeletnek való megfelelés elérésére szolgáló hatósági eszközöket és módszereket leíró dokumentált irányelvek és eljárások. Az eljárásokat naprakészen kell tartani, és azok alapvető munkadokumentumként szolgálnak az adott illetékes hatóságon belül minden kapcsolódó feladathoz;

2.

elegendő számú személyzet – többek között szakszolgálati engedélyezési és tanúsítási ellenőrök – az illetékes hatóság feladatainak végrehajtásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez. Szükséges, hogy ez a személyzet képesítéssel rendelkezzen a rá ruházott feladatok végrehajtására, rendelkezzen a szükséges tudással és tapasztalattal, valamint kezdő, munkahelyi, majd szinten tartó képzésben részesüljön, biztosítva ezzel, hogy az illetékességi területét érintő feladatait folyamatosan el tudja látni. Hatályban kell lennie egy olyan rendszernek, amely tervezhetővé teszi a személyzet rendelkezésre állását, így biztosítva az összes feladat megfelelő szintű ellátását;

3.

megfelelő létesítmények és irodák az illetékes hatóságra ruházott feladatok ellátásához;

4.

az irányítási rendszer vonatkozó követelményeknek való megfelelését és az eljárások – köztük a létrehozandó belső ellenőrzési folyamat és a repülésbiztonsági kockázatkezelési eljárások – helytállóságát figyelemmel kísérő funkció. A megfelelés figyelemmel kísérésének része egy visszajelző rendszer is, amely az ellenőrzések során tett, meg nem felelésre vonatkozó megállapításokról jelentést tesz az illetékes hatóság felső vezetésének, biztosítva ezzel a szükséges javító intézkedések meghozatalát; és

5.

olyan személy vagy személyek csoportja, aki/amely az illetékes hatóság felső vezetésének tartozik közvetlen felelősséggel a megfelelést figyelemmel kísérő funkcióért.

b)

Az illetékes hatóságnak az irányítási rendszeren belül minden tevékenységi területén ki kell jelölnie egy vagy több személyt, aki teljes körű felelősséggel tartozik a vonatkozó feladat(ok) irányításáért.

c)

Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania a többi érintett illetékes hatósággal az összes szükséges információ – és ezen belül a tevékenységüket a tagállamok területén gyakorló, de jogosításukat más tagállam illetékes hatóságától vagy az Ügynökségtől kapott személyek és szervezetek felügyeletének eredményeképpen tett összes megállapítással és az azok nyomán hozott intézkedésekkel kapcsolatos információ – cseréjében való részvételhez és a kölcsönös segítségnyújtáshoz szükséges eljárásokat.

d)

Az irányítási rendszerhez kapcsolódó eljárásoknak és azok módosításainak egy példányát egységesítés céljából elérhetővé kell tenni az Ügynökség részére.

ATCO.AR.B.005   Minősített szervezetekre ruházott feladatok

a)

Ha az illetékes hatóság a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak hatálya alá eső személyek vagy szervezetek első engedélyezésével, illetve folyamatos felügyeletével kapcsolatos feladatokat oszt ki, azokat kizárólag minősített szervezetekre ruházhatja. A feladatok kiosztásakor az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell a következőkről:

1.

olyan hatályos rendszer, amelynek segítségével első alkalommal, majd pedig folyamatosan értékelni lehet, hogy a minősített szervezet megfelel-e a 216/2008/EK rendelet V. mellékletének.

Ezt a rendszert és az értékelések során kapott eredményeket dokumentálni kell;

2.

minősített szervezettel kötött, dokumentált, mindkét fél részéről a megfelelő vezetői szinten jóváhagyott megállapodás, amely egyértelműen meghatározza az alábbiakat:

i.

elvégzendő feladatok;

ii.

benyújtandó nyilatkozatok, jelentések és nyilvántartások;

iii.

a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek;

iv.

kapcsolódó felelősségi körök; és

v.

a feladatok végrehajtása során a felek tudomására jutott információk védelme.

b)

Az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy az ATCO.AR.B.001 a) 4. pontban előírt belső ellenőrzési folyamat és a repülésbiztonsági kockázatok kezelésére szolgáló eljárás kiterjedjen a hatóság nevében végrehajtott összes, tanúsítással és felügyelettel kapcsolatos feladatra.

ATCO.AR.B.010   Változások az irányítási rendszerben

a)

Az illetékes hatóságnak fenn kell tartania egy olyan rendszert, amely azonosítja a 216/2008/EK rendelet és e rendelet szerint rá háruló feladatok végrehajtásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos képességeit érintő változásokat. Ennek a rendszernek lehetővé kell tennie, hogy az illetékes hatóság megtegye a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az irányítási rendszer a kívánalmaknak megfelelő és hatékony maradjon.

b)

Az illetékes hatóságnak naprakészen kell tartania irányítási rendszerét, hogy az időszerűen tükrözze a 216/2008/EK rendelet és e rendelet változásait, és ezáltal biztosítani tudja azok hatékony végrehajtását.

c)

Az illetékes hatóságnak értesítenie kell az Ügynökséget a 216/2008/EK rendelet és e rendelet szerinti feladatainak végrehajtásával és kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos képességeit érintő változásokról.

ATCO.AR.B.015   Nyilvántartás

a)

Az illetékes hatóságoknak jegyzéket kell vezetniük az általuk kibocsátott összes szervezeti tanúsítványról, valamint szakszolgálati engedélyről és minősítésről.

b)

Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania egy nyilvántartási rendszert, amely biztosítja az alábbiak megfelelő tárolását, hozzáférhetőségét és megbízható nyomon követhetőségét:

1.

az irányítási rendszer dokumentált irányelvei és eljárásai;

2.

a személyi állomány képzési, szakképesítési és jogosítási adatai;

3.

a feladatok kiosztása, beleértve az ATCO.AR.B.005 pontban előírt elemeket, valamint a kiosztott feladatok részletes adatait is;

4.

a tanúsított szervezetek tanúsításának folyamata és folyamatos felügyelete;

5.

a képzési szervezetek által nyújtott tanfolyamok részletes adatai;

6.

a szakszolgálati engedélyek, jogosítások, kiterjesztések és minősítések kiadására és a szakszolgálati engedélyek, jogosítások, kiterjesztések és minősítések jogosultjainak folyamatos felügyeletére szolgáló eljárások;

7.

a tagállam területén tevékenykedő, de egy másik tagállam illetékes hatósága által tanúsított személyek és szervezetek folyamatos felügyelete az érintett hatóságok közötti megállapodás alapján;

8.

a meg nem felelésre vonatkozó megállapítások, javító intézkedések és az intézkedések lezárásának dátuma;

9.

megtett végrehajtási intézkedések;

10.

repülésbiztonsággal kapcsolatos információk és az azok nyomán hozott intézkedések;

11.

a 216/2008/EK rendelet 14. cikke szerinti rugalmassági előírások alkalmazása; és

12.

a szervezetek által javasolt alternatív megfelelési módozatok értékelése és az Ügynökség tájékoztatása azokról, valamint az illetékes hatóság által használt alternatív megfelelési módozatok értékelése.

c)

A vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében a nyilvántartásokat legalább öt évig, a szakszolgálati engedélyekre vonatkozó nyilvántartásokat pedig a szakszolgálati engedélyen szereplő utolsó kiterjesztés lejáratát követően legalább tíz évig meg kell őrizni.

C. ALRÉSZ

FELÜGYELET ÉS VÉGREHAJTÁS

ATCO.AR.C.001   Felügyelet

a)

Az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell a következőket:

1.

a szervezetekre vagy személyekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés a szervezeti tanúsítvány vagy szakszolgálati engedély, minősítés, jogosítás vagy kiterjesztés kiadása előtt, az adott esettől függően;

2.

a vonatkozó követelményeknek és a képzési szervezetek tanúsítványához kapcsolódó feltételeknek való folyamatos megfelelés, továbbá az illetékes hatóság által jóváhagyott tanfolyamokra, képzési tervekre és rendszerekre vonatkozó követelmények, valamint a személyzetre vonatkozó követelmények;

3.

az illetékes hatóság által kötelezően előírt megfelelő repülésbiztonsági intézkedések bevezetése az ATCO.AR.A.025 c) és d) pont szerint.

b)

Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények:

1.

olyan dokumentáció tartozzon hozzá, amelynek kifejezett célja, hogy útmutatást nyújtson a repülésbiztonság felügyeletéért felelős személyeknek feladataik végrehajtásához;

2.

tájékoztassa az érintett személyeket és szervezeteket a repülésbiztonság felügyeletét célzó intézkedések eredményeiről;

3.

auditokon és ellenőrzéseken alapuljon, adott esetben beleértve az előre be nem jelentett ellenőrzéseket is; és

4.

amennyiben további intézkedésekre van szükség – beleértve az ATCO.AR.C.010 és az ATCO.AR.E.015 pontban előre jelzett intézkedéseket is –, szolgáltasson ezt alátámasztó bizonyítékokat az illetékes hatóság részére.

c)

A felügyelet hatáskörének meghatározásakor figyelembe kell venni a múltbeli felügyeleti tevékenységek hatókörét és eredményeit, valamint a repülésbiztonsági prioritásokat.

d)

Egy tagállam területén más tagállam által feljogosított vagy ott székhellyel rendelkező személy vagy szervezet által végzett tevékenység-felügyelet hatókörét és eredményeit a repülésbiztonsági prioritások, valamint a múltbeli ellenőrzési tevékenység alapján kell meghatározni, a tagállamok illetékességi körének a sérelme nélkül.

e)

Ha egy személy vagy szervezet tevékenysége több tagállamra is kiterjed, az a)–c) pontban leírt felügyeltért felelős illetékes hatóság megegyezhet a másik (többi) illetékes hatósággal különleges felügyeleti intézkedések alkalmazásában. Az ilyen egyezmények hatálya alá eső személyeket vagy szervezeteket tájékoztatni kell az egyezmény létezéséről és hatóköréről.

ATCO.AR.C.005   Felügyeleti program

a)

Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania és fenn kell tartania egy olyan felügyeleti programot, amely felöleli az ATCO.AR.C.001 pont által előírt felügyeleti feladatokat.

b)

Az illetékes hatóság által tanúsított szervezetek esetében a felügyeleti programot a szervezet egyedi jellegét, tevékenységének összetettségét és múltbeli tanúsítási és/vagy felügyeleti tevékenységeit figyelembe véve kell kialakítani. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket:

1.

auditok és vizsgálatok, szükség szerint, beleértve az előre be nem jelentett vizsgálatokat is, megfelelő esetben; és

2.

a képzési szervezet vezetősége és az illetékes hatóság közötti megbeszélések annak érdekében, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

c)

Az illetékes hatóság által tanúsított szervezetek esetében 24 hónapnál nem hosszabb felügyelet-tervezési ciklusokat kell alkalmazni.

A felügyelet-tervezési ciklus rövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a szervezetnek visszaesett a teljesítménye a repülésbiztonság terén.

A felügyelet-tervezési ciklus legfeljebb 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban:

1.

a szervezet bizonyította, hogy hatékonyan azonosítja a repülésbiztonsági veszélyeket és kezeli az azokhoz kapcsolódó kockázatokat; és

2.

a szervezet az ATCO.OR.B.015 pont szerint folyamatosan bizonyította, hogy teljes mértékben felügyel minden változást; és

3.

nem került kibocsátásra 1. szintű megállapítás; valamint

4.

minden javító intézkedés végre lett hajtva az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőre az ARO.AR.E.015 pont szerint.

A felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a fentiek mellett a szervezet kialakított egy olyan, az illetékes hatóság által jóváhagyott, hatékony jelentési rendszert, amely folyamatosan jelentést tesz az illetékes hatóságnak a szervezet repülésbiztonsági területen elért teljesítményéről és a szabályozásoknak való megfeleléséről.

d)

A képzési szervezetek felügyeleti programjának tartalmaznia kell a képzési szabványok figyelemmel kísérését, ami adott esetben a képzési tevékenység szúrópróbaszerű ellenőrzését is magában foglalja.

e)

Az illetékes hatóság által kibocsátott szakszolgálati engedéllyel, jogosítással vagy kiterjesztéssel rendelkező személyek esetében a felügyeleti programnak tartalmaznia kell a szükséges vizsgálatokat, köztük megfelelő esetben az előre be nem jelentett vizsgálatokat is.

ATCO.AR.C.010   Megállapítások és végrehajtási intézkedések a személyzet részére

a)

Ha az ATCO.AR.C.001 pont szerinti felügyeletért felelős illetékes hatóság a felügyelet során vagy bármilyen más módon bizonyítékot talál arra, hogy az e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy nem tesz eleget a vonatkozó követelményeknek, az illetékes hatóságnak erről megállapítást kell tennie, amit rögzítenie kell, és írásban közölnie kell a szakszolgálati engedélyessel, valamint adott esetben az őt alkalmazó szervezettel.

b)

Ha a megállapítást tevő illetékes hatóság egyúttal az adott szakszolgálati engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság, akkor:

1.

a repülésbiztonsági probléma megállapítását követően felfüggesztheti vagy visszavonhatja az érintett szakszolgálati engedélyt, jogosítást vagy kiterjesztést; és

2.

köteles megtenni minden olyan további szükséges végrehajtási intézkedést, amely megakadályozza a további meg nem felelést.

c)

Ha a megállapítást tevő illetékes hatóság nem a szakszolgálati engedély kiadásáért felelős illetékes hatóság, köteles tájékoztatni a szakszolgálati engedélyt kiállító illetékes hatóságot. Ebben az esetben a szakszolgálati engedélyt kiállító illetékes hatóságnak a b) pontban foglaltaknak megfelelően intézkednie kell, és arról tájékoztatnia kell a megállapítást tevő illetékes hatóságot.

D. ALRÉSZ

SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEK, JOGOSÍTÁSOK ÉS KITERJESZTÉSEK KIADÁSA, MEGHOSSZABBÍTÁSA, MEGÚJÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE ÉS VISSZAVONÁSA

ATCO.AR.D.001   Szakszolgálati engedélyek, jogosítások kiterjesztések és felhatalmazások kiállítási, meghosszabbítási és megúj