3.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/326 RENDELETE

(2015. március 2.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének és a ftalátok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete egyebek mellett tartalmazza a 76/769/EGK (2) tanácsi irányelvben korábban megállapított korlátozásokat.

(2)

A 2005/69/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) értelmében tilos gumiabroncsok vagy azok részeinek előállításához olyan lágyító olajokat forgalomba hozni és felhasználni, amelyek benzo(a)pirénből (BaP) több mint 1 mg/kg-t vagy a nyolc felsorolt policiklikus aromás szénhidrogénből (PAH) összesen több mint 10 mg/kg-ot tartalmaznak. Ez a korlátozás jelenleg az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében, az 50. bejegyzés 2. oszlopának 1. pontjában szerepel.

(3)

A szóban forgó korlátozás elfogadásának időpontjában nem álltak rendelkezésre olyan harmonizált vizsgálati módszerek, amelyekkel megállapítható lett volna a lágyító olajokban található nyolc felsorolt PAH pontos koncentrációja. Ezért a korlátozás a policiklikus aromás vegyületek (PCA) koncentrációjának megállapítására a kőolajiparban alkalmazott IP 346:1998 (4) számú vizsgálati módszerre tesz utalást, mint olyan közvetett módszerre, amelynek segítségével megállapítható, hogy teljesülnek-e a BaP és a felsorolt PAH-k összessége tekintetében előírt határértékek.

(4)

Az IP 346:1998 számú vizsgálati módszer nem kifejezetten a nyolc felsorolt PAH vizsgálatára szolgál. Továbbá az is általánosan elfogadott, hogy a szóban forgó módszer alkalmazási körét tekintve azokra a fel nem használt kenőalapolajokra korlátozódik, amelyek aszfalténfrakcióktól mentesek és összetevőik legfeljebb 5 %-ának van 300 °C alatt a forráspontja. Az e követelményeknek nem megfelelő minták vizsgálatára a módszer alkalmatlan lehet.

(5)

A 2005/69/EK irányelvnek megfelelően 2007. július 3-án a Bizottság megbízást adott az Európai Szabványügyi Bizottságnak (a továbbiakban: CEN), hogy dolgozzon ki egy pontosabb módszert.

(6)

Az új szabványos módszert a CEN az EN 16143:2013 (Kőolajtermékek – A lágyító olajokban található benzo(a)pirén (BaP) és egyes policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k) mennyiségének meghatározása – kettős folyadékkromatográfiai (LC) technikát és GC/MS analízist használó eljárás) néven fogadta el és tette közzé.

(7)

A Bizottság úgy véli, hogy mivel ez az új szabvány kifejezetten a lágyító olajokban található PAH-k vizsgálatára szolgáló vizsgálati módszert kínál, és kiküszöböli a korábbi módszer hiányosságait, az IP 346:1998 szabványra való utalás helyett indokolt az EN 16143:2013 új szabványra utalni, mint azon referencia-módszerre, amellyel megállapítható, hogy a lágyító olajok megfelelnek-e az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 50. bejegyzése 2. oszlopának 1. pontjában szereplő korlátozásnak.

(8)

A tagállamokkal és a főbb érdekelt felek szervezeteinek képviselőivel lefolytatott informális konzultáció azt mutatta, hogy a lágyító olajok esetében az egyes rákkeltő policiklusos aromás szénhidrogének mérése tekintetében szoros összefüggés van az IP 346:1998 módszerrel és az új CEN-módszerrel azonos elvet alkalmazó gázkromatográfiás vizsgálati módszerekkel kapott eredmények között. A gazdasági szereplők jelezték, hogy az IP 346:1998 módszernek az új CEN-módszerrel való felváltása várhatóan nem lesz hatással a lágyító olajok megfelelőségére. Az új vizsgálati módszer azonban az IP 346:1998 szabványhoz viszonyítva összetettebb és alkalmazása költségesebb.

(9)

Célszerű egy tizennyolc hónapos átmeneti időszakot biztosítani, amelynek során a fent említett korlátozás betartásának vizsgálatára mind a régi, mind az új módszer alkalmazható. Az átmeneti időszak alatt a laboratóriumok megszerezhetik az új vizsgálati módszer alkalmazásához szükséges tapasztalatot. Az átmeneti időszak továbbá előmozdítja az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott lágyító olajok megfelelőségének vizsgálatát.

(10)

A Bizottság az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 51. bejegyzésének 3. pontjával összhangban elvégezte a bejegyzésben szereplő, a bisz(2-etilhexil)-ftalátra (DEHP), a dibutil-ftalátra (DBP) és a benzil-butil-ftalátra (BBP) vonatkozó előírások újraértékelését. Az újraértékelés 2009. szeptember 4-én kezdődött, amikor is a Bizottság felkérte az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), hogy tekintse át a rendelkezésre álló új tudományos információkat, és vizsgálja meg, vannak-e olyan bizonyítékok, amelyek indokolják a jelenlegi korlátozások újraértékelését. Az ECHA 2010 márciusában információkkal szolgált a Bizottság részére, és rámutatott, hogy célszerű volna megfontolni a vonatkozó REACH regisztrációs dossziék áttekintését. A Bizottság ezek alapján felkérte az ECHA-t, hogy tegye meg a javasolt intézkedéseket. 2011 áprilisában azonban a Dán Királyság korlátozásra vonatkozó eljárást kezdeményezett az említett ftalátok beltéri használatra szánt, valamint a bőrrel vagy a nyálkahártyával potenciálisan közvetlenül érintkezésbe lépő árucikkekben való jelenléte vonatkozásában, amelyeknek során – többek között – a regisztrációs dossziékat is áttekintették. A korlátozási eljárás végén, ahogyan az az augusztus 9-i közleményben (5) is szerepel, a Bizottság nem tett javaslatot az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosítására. Továbbá a 143/2011/EU bizottsági rendelettel (6) a Bizottság a szóban forgó ftalátokat felvette az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe. Következésképpen a szóban forgó rendelet 69. cikkének (2) bekezdésével összhangban az ECHA – a megállapított lejárati időt követően – köteles megvizsgálni, hogy a kérdéses ftalátok egyes árucikkekben való felhasználása jelent-e nem megfelelően ellenőrzött kockázatot az emberi egészségre vagy a környezetre. Ezért a szóban forgó ftalátokra vonatkozó korlátozásokat tartalmazó intézkedések tekintetében nincs szükség további felülvizsgálatra, így célszerű az említett pontot a bejegyzésből elhagyni.

(11)

2014 januárjában a Bizottság az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 52. bejegyzésének 3. pontjával összhangban elvégezte a bejegyzésben szereplő, a diizononil-ftalátra (DINP), a diizodecil ftalátra (DIDP) és a di-n-oktil ftalátra (DNOP) vonatkozó előírások újraértékelését. Az újraértékelés 2009. szeptember 4-én kezdődött, amikor is a Bizottság felkérte az ECHA-t, hogy tekintse át a rendelkezésre álló új tudományos információkat, és vizsgálja meg, vannak-e olyan bizonyítékok, amelyek indokolnák a jelenlegi korlátozások újraértékelését. A rendelkezésre álló információkat később a 2010. évi regisztrációs határidőre beérkezett regisztrációs dossziékban szereplő információkkal egészítették ki. A vizsgálati jelentéstervezetet az ECHA ezután részletes értékelés céljából a kockázatértékelési bizottság (RAC) elé terjesztette. A RAC 2013 márciusában fogadta el véleményét, az ECHA végleges vizsgálati jelentését pedig 2013 augusztusában kapta meg a Bizottság. Az ECHA-jelentés alapján a Bizottság úgy döntött, hogy nem javasolja a XVII. melléklet 52. bejegyzésében szereplő rendelkezések módosítását, és a bejegyzésnek a 3. pontjával összhangban történő újraértékelését befejezettnek tekinti. A Bizottság újraértékelésről készített következtetései nyilvánosan hozzáférhetők (7). A szóban forgó bejegyzésből tehát indokolt elhagyni a 3. pontot.

(12)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  A Tanács 1976. július 27-i 76/769/EGK irányelve az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 201. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-i 2005/69/EK irányelve az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosításáról (lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének) (HL L 323., 2005.12.9., 51. o.)

(4)  IP 346:1998 – A PCA meghatározása a fel nem használt kenőalapolajokban és aszfaltmentes petróleumfrakcióban – dimetil-szulfoxid extrakciós refraktív index módszer.

(5)  HL C 260., 2014.8.9., 1. o.

(6)  A Bizottság 2011. február 17-i 143/2011/EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról (HL L 44., 2011.2.18., 2. o.).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 50. bejegyzés 2. oszlopa 1. pontjának második alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:

 

„Az első alpontban említett határértékek betartásának igazolására az EN 16143:2013 szabványt (Kőolajtermékek – A lágyító olajokban található benzo(a)pirén (BaP) és egyes policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-k) mennyiségének meghatározása – kettős folyadékkromatográfiai (LC) technikát és GC/MS analízist használó eljárás) kell alkalmazni vizsgálati módszerként.

2016. szeptember 23-ig az első alpontban említett határértékek betartottnak tekintendők, ha a policiklusos aromás (PCA) kivonat a 3 tömegszázalékot nem haladja meg az Ásványolaj-intézet IP346: 1998 szabványa (A PCA meghatározása a fel nem használt kenőalapolajokban és aszfaltmentes petróleumfrakcióban – dimetil-szulfoxid extrakciós refraktív index módszer) szerint mérve, amennyiben a BaP és a felsorolt PAH-k tekintetében megállapított határértékek betartását, valamint a PCA-kivonat és a mért értékek korrelációját hathavonta, illetve minden jelentős működési változtatás után (amelyik korábbi) megméri a gyártó vagy az importőr.”

2.

Az 51. bejegyzés 2. oszlopának 3. pontját el kell hagyni.

3.

Az 52. bejegyzés 2. oszlopának 3. pontját el kell hagyni.