5.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/171 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. február 4.)

a vasúti társaságok engedélyezésére irányuló eljárás egyes vonatkozásairól

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vasúttársaságok engedélyezéséről szóló, 95/18/EK tanácsi irányelvvel összhangban kibocsátott engedélyezési okmányok egységes európai formátumának használatáról szóló, 2004. április 7-i bizottsági ajánlás (2) azt ajánlja, hogy a nemzeti engedélyező hatóságok egységes formátumú engedélyezési okmányokat állítsanak ki.

(2)

A 2012/34/EU irányelv 23. cikkének értelmében a nemzeti engedélyező hatóságok által kiadott engedélyek az Unió egész területén érvényesek. A nemzeti engedélyező hatóságoknak a kiadott, felfüggesztett, visszavont vagy módosított engedélyekről tájékoztatniuk kell az Európai Vasúti Ügynökséget, az utóbbinak pedig a többi tagállamot. Az egységes engedélysablon megkönnyítené mind a nemzeti engedélyező hatóságok, mind az Európai Vasúti Ügynökség munkáját, továbbá valamennyi érdekelt fél, különösen a többi tagállam engedélyező hatóságai és a pályahálózat-működtetők számára könnyebb hozzáférést biztosít az engedélyekkel kapcsolatos információkhoz.

(3)

A formanyomtatványon elfér minden szükséges információ, amely igazolja, hogy a vasúti társaság megfelelő engedélyt kapott egy bizonyos típusú vasúti szállítási szolgáltatásra. Az engedélyezési okmány egységes sablonja megkönnyítené az engedélyekkel kapcsolatos összes fontos információ közzétételét az Európai Vasúti Ügynökség honlapján. A jövőben a formanyomtatvány módosítható lenne a használatával összefüggő tapasztalatok fényében, illetve amennyiben további információk feltüntetése válna szükségessé.

(4)

Azok a feltételek, amelyek mellett a 2012/34/EU irányelv 22. cikkében említett, a polgári jogi felelősség fedezésével kapcsolatos követelmények teljesíthetők, a nemzeti jog rendelkezéseitől függően tagállamonként eltérhetnek. Az engedélyezési okmány mellékletében kell bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy a vasúti társaság megfelel ezeknek a nemzeti követelményeknek. Erre a célra e melléklet sablonját kell használni. Abban az esetben, ha a vasúti társaság tevékenységét két vagy több tagállamban kívánja gyakorolni, az egyes tagállamok tekintetében a polgári jogi felelősségre vonatkozó fedezetet külön mellékletben kell megadni, amelyet azon további tagállam engedélyező hatóságának rendelkezésére kell bocsátani, amelyben a vasúti társaság működni kíván.

(5)

Az engedélyező hatóságok a többi hatósággal és az egyéb közjogi és magánjogi jogalanyokkal folytatott gyors információcsere révén csökkenthetik adminisztratív költségeiket, az engedélyezési díjakat és az engedélykérelmekre vonatkozó határozatok meghozatalához szükséges időt.

(6)

A piacon kevés a változás, ezért egyes tagállamok egy vagy akár egymás után több évig sem hoznak engedélyezésre vonatkozó határozatot. Ugyanakkor a magas díjak akadályozhatják a vasúti társaságok piacra lépését.

(7)

Az új engedélyért folyamodó vasúti társaságokra nem vonatkozhatnak kedvezőtlenebb engedélyezési feltételek, mint a már a piacon működő vasúti társaságokra.

(8)

A követelményeket szigorúan a 2012/34/EU irányelvben megállapított feltételekre korlátozva csökkenteni kell az engedélyező hatóságokra és a vasúti társaságokra rótt szükségtelen adminisztratív terheket.

(9)

Az engedélyező hatóságok nem kötelesek engedélyezési díjat kiróni a vasúti társaságokra. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy díjat számítanak fel az engedélyező hatóság által a kérelem elbírálásával összefüggésben végzett munkáért. Ebben az esetben az engedélyezési díjnak megkülönböztetésmentesnek kell lennie, azt az engedélyért folyamodó valamennyi társaságra ténylegesen ki kell róni, és mértékének arányosnak kell lennie az engedélyező hatóság által ténylegesen elvégzett munkával. Ha az engedélyezési díj több mint 5 000 EUR, az engedélyező hatóságnak a díjra vonatkozó fizetési felhívásban meg kell adnia a kérelemmel összefüggésben felszámított munkaórák számát és a kiadásokat.

(10)

Annak érdekében, hogy egyenlő feltételeket teremtsen a vasúti társaságok számára, a 2012/34/EU irányelv hatályon kívül helyezett néhány, a piaci feltételek javításával nem összeegyeztethető rendelkezést, aminek következtében a vasúti társaságoknak biztosítást kell kötniük vagy a piaci feltételek mellett nyújtott megfelelő garanciákkal kell rendelkezniük. Az engedélyező hatóságokat fel kell kérni arra, hogy a tagállamok más hatóságaival együttműködve ellenőrizzék a felülvizsgált feltételek megvalósítását.

(11)

Egy vasúti társaság engedélyének megadása nem tehető függővé attól, hogy rendelkezik-e a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 10. cikkében említett biztonsági tanúsítvánnyal.

(12)

A verseny szempontjából döntő fontosságúak az új vasúti társaságok, de számukra gyakorlati nehézséget okozhat a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség bizonyítása, amelynek a 2012/34/EU irányelv 20. cikke (1) és (2) bekezdése szerint reális feltételezésekkel élve 12 hónapos időtartamra kell kiterjednie. Míg az uniós jogalkotók az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 5. cikkének (3) bekezdése szerint egyes kisebb légi fuvarozókra vonatkozóan megteremtették az egyszerűsített igazolás lehetőségét, addig az engedélyért folyamodó vasúti társaságok esetében az engedélyszerzési eljárás a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség bizonyítását célzó eljárás megkönnyítésével veheti tekintetbe ezeket a gyakorlati nehézségeket.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2012/34/EU irányelv 62. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet részletesen szabályozza az engedélyezési okmány egységes sablonjának használatát. A rendelet az engedély megadására irányuló eljárás egyes vonatkozásairól is rendelkezik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az „engedélyezési okmány” az e rendelet I. és II. mellékletében meghatározott, kitöltött és jogszerűen aláírt egységes sablon, amelyet be kell nyújtani az Európai Vasúti Ügynökséghez.

3. cikk

Az engedélyezési okmány egységes sablonjának használata

(1)   A 2012/34/EU irányelv III. fejezetével összhangban kiadott engedélyezési okmányokhoz az e rendelet I. és II. mellékletében előírt egységes sablont kell használni.

Amennyiben új engedély kerül kiadásra, az engedélyező hatóság a 2007/756/EK bizottsági határozat (5) 2. függelékében ismertetett, Európai Azonosító Számként (EIN) ismert összehangolt számozási rendszer szerint EK engedélyértesítési számot rendel hozzá.

Engedély megadása, az engedélyezési okmány szempontjából lényeges módosítása, felfüggesztése, visszavonása vagy ideiglenes engedéllyel való felváltása esetén az engedélyező hatóság e sablon alapján állítja ki az engedélyezési okmányt.

(2)   Az engedélyező hatóságok a 2012/34/EU irányelv 24. cikke (8) bekezdésének megfelelően tájékoztatják az Európai Vasúti Ügynökséget, az általuk elfogadott kommunikációs protokollban előírtak szerint megküldve az engedélyezési okmány másolatát.

(3)   A 2012/34/EU irányelv 22. cikkében említett, a polgári jogi felelősség pénzügyi fedezetére vonatkozó információkat az engedélyezési okmány mellékletében kell feltüntetni az e rendelet II. mellékletében meghatározott sablont használva. Az engedélyt kiadó hatóság a mellékletet csatolja az engedélyezési okmányhoz. Ez a melléklet az egyes sorszámot (1.) kapja.

(4)   Az e rendelet II. mellékletében előírt, a felelősségre vonatkozó mellékletekben megadott információk alapján egy adott tagállam engedélyező hatósága vagy valamely pályahálózat-működtető ellenőrizheti, hogy a vasúti társaság által nyújtott és más engedélyező hatóságok által elfogadott, a polgári jogi felelősségre vonatkozó fedezet az adott tagállamban is elegendő-e. Ha az engedélyező hatóság úgy ítéli meg, hogy a fedezet nem elegendő, a hatóság felszólíthatja a vasúti társaságot arra, hogy nyújtson további fedezetet. A vasúti társaság megadja az engedélyező hatóságnak a fedezetre vonatkozóan kért információkat.

(5)   Amint az engedélyező hatóság kielégítőnek találja a fedezetet, tájékoztatja erről az Európai Vasúti Ügynökséget oly módon, hogy aktualizálja az ugyanazon tagállam engedélyező hatósága által már rendelkezésre bocsátott, meglévő mellékletet, vagy az említett melléklethez olyan további mellékletet csatol, amely a II. mellékletben megadott sablont követi, és amelyhez a soron következő sorszámot (2., 3., 4. stb.) rendeli.

(6)   A polgári jogi felelősségre vonatkozó mellékleteknek tartalmazniuk kell a fedezet összegét, hatályát, például földrajzi hatályát vagy a szolgáltatások típusát, valamint a kezdetét és adott esetben lejáratát. A engedélyértesítési számot minden egyes mellékletben fel kell tüntetni, hogy egyértelműen az engedélyezett vasúti társasághoz lehessen kapcsolni. Az engedélyező hatóság aktualizálja a mellékletet, amennyiben a polgári jogi felelősségre vonatkozó fedezet változásáról szerez tudomást, és a mellékletet megküldi az Európai Vasúti Ügynökségnek.

4. cikk

Engedélyezési díjak

A tagállamok engedélyezési díjat számíthatnak fel a kérelmek elbírálásáért. Az engedélyezési díjakat megkülönböztetésmentesen kell kiróni.

5. cikk

A polgári jogi felelősségre vonatkozó fedezettel és a megfelelő garanciákkal összefüggő követelmények egyes szempontjai

(1)   Az engedélyező hatóság közzéteszi az előírt legkisebb fedezet mértékét, valamint azt, ha a fedezetet a nemzeti jog határozza meg.

(2)   Az engedélyező hatóság nem kérheti, hogy a fedezet az előtt lépjen hatályba, mielőtt a vasúti társaság megkezdené a vonatok üzemeltetését.

(3)   Az engedélyt kiadó engedélyező hatóság minden engedéllyel rendelkező vasúti társaságot felszólít arra, hogy legkésőbb 2015. augusztus 25-ig igazolja a baleset esetén felmerülő lehetséges polgári jogi felelősségére vonatkozó meglévő fedezetének mértékét és körét, amennyiben nem kötött erre vonatkozó biztosítást, vagy amennyiben a hatóság még nem rendelkezik ezzel az információval. A hatóság abban az esetben is kérhet ilyen bizonyítékot a vasúti társaságoktól, ha kétségei merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a társaságok fedezete megfelel a 2012/34/EU irányelv 22. cikkében említett követelményeknek.

(4)   Amennyiben a társaság nem igazolja, hogy megfelelő biztosítással rendelkezik, de megfelelő garanciákkal rendelkezik a fedezetre, az engedélyező hatóság – adott esetben a szabályozó szervezettel történő egyeztetést követően – megvizsgálja, hogy a társaság ugyanolyan piaci feltételek mellett szerezte-e meg a garanciákat, amilyenek mellett egy azonos pénzügyi helyzetben lévő és azonos kockázati kitettséggel rendelkező másik társaság tette volna.

(5)   Amennyiben az engedélyező hatóság a 2012/34/EU irányelv 24. cikkének (1) bekezdése szerint felfüggeszti az engedélyt vagy az említett irányelv 24. cikkének (3) bekezdése szerint ideiglenes engedélyt ad ki, erről minden olyan, az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) említett illetékes hatóságot tájékoztat, amellyel tudomása szerint a vasúti társaság szolgáltatási szerződést kötött. Amennyiben az engedélyező hatóságnak kételyei merülnek fel azt illetően, hogy a polgári jogi felelősségre vonatkozó fedezettel összefüggő garanciák összeegyeztethetők-e az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokkal, a szükséges információkat továbbíthatja az állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzéséért felelős hatóságoknak.

6. cikk

Összefüggés a biztonsági tanúsítványokkal

(1)   Az engedély megadása nem tehető függővé attól, hogy a társaság rendelkezik-e a 2004/49/EK irányelv 10. cikkében említett biztonsági tanúsítvánnyal.

(2)   Ha egy társaság rendelkezik biztonsági tanúsítvánnyal, az engedélyező hatóság az engedély megadásakor nem ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a biztonsági tanúsítvány követelményei.

7. cikk

Az engedély megadására irányuló eljárás egyes vonatkozásai

(1)   Az engedélyező hatóság a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a társaságot arról, hogy a dokumentáció teljes, vagy hogy kiegészítő információkat kér. Ez a határidő kivételes körülmények között további két héttel meghosszabbítható, amiről a társaságot tájékoztatni kell. A kiegészítő információk kézhezvételét követően az engedélyező hatóság legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja a társaságot arról, hogy a dokumentáció teljes-e.

(2)   Az engedélyező hatóság csak a 2012/34/EU irányelv III. fejezetben említett vagy a nemzeti jogszabályok által előírt dokumentumok benyújtását kérheti. Az engedélyező hatóság közzéteszi e dokumentumok felsorolását és tartalmát, és nem kérheti további dokumentumok benyújtását a társaságoktól. Amennyiben ezt a felsorolást aktualizálják és közzéteszik, a társaságok továbbra is tekintetbe vehetik a korábbi felsorolást az aktualizálás előtt benyújtott kérelmeik vonatkozásában.

(3)   Olyan társaság esetében, amelynek a vasúti szállítási tevékenységből származó éves bevétele kevesebb, mint 5 millió EUR, az engedélyező hatóság úgy tekintheti, hogy az a 2012/34/EU irányelv 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően teljesíti azon követelményt, hogy működésének megkezdésétől számított 12 hónapig képes megfelelni a tényleges és lehetséges kötelezettségeinek, amennyiben a társaság igazolni tudja, hogy nettó tőkéje legalább 100 000 EUR vagy a szabályozó szervezet által elfogadott más összeg. Az engedélyező hatóság az említett összeget közzéteszi.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. június 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 32. o.

(2)  HL L 113., 2004.4.20., 37. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/49/EK irányelve a közösségi vasutak biztonságáról (HL L 164., 2004.4.30., 44. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).

(5)  A Bizottság 2007. november 9-i 2007/756/EK határozata a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról (HL L 305., 2007.11.23., 30. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az engedélyezési okmány egységes sablonja

Image

Image


II. MELLÉKLET

A vasúti engedélyhez csatolt, a polgári jogi felelősségre vonatkozó melléklet egységes sablonja

Image

Image