30.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 24/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/140 RENDELETE

(2015. január 29.)

a 965/2012/EU rendeletnek a zavarásmentes pilótafülke tekintetében történő módosításáról és a rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes légi járművek üzemben tartásában érintett üzemben tartóknak és személyzetnek meg kell felelniük a 216/2008/EK rendelet IV. melléklete 8.b. pontjában foglalt, rájuk vonatkozó alapvető követelményeknek.

(2)

A 965/2012/EU bizottsági rendelet (2) megteremti a légi járművek biztonságos üzemben tartásának feltételeit.

(3)

A repülés bizonyos fázisaiban a repülőszemélyzet megzavarásából, illetve figyelmének elterelődéséből adódó esetleges hibákkal összefüggő kockázatok kezelése érdekében meg kell követelni az üzemben tartóktól annak biztosítását, hogy a személyzet tagjainak a repülés kritikus fázisaiban, ne kelljen semmi olyan feladatot végezniük, amely nem a légi jármű biztonságos üzemeltetéséhez szükséges.

(4)

A 965/2012/EU rendelet határt szab az egyedi műveletek során a fedélzeten szállítható személyek számának. Ezt a számot azonban nem biztonsági okok indokolják. Az 5. cikk (7) bekezdését ezért módosítani kell.

(5)

A 71/2014/EU bizottsági rendelet (3) a 965/2012/EU rendeletet kiegészítette egy 9a. cikkel. Ezt követően a 83/2014/EU bizottsági rendelet (4) egy második 9a. cikkel egészítette ki a 965/2012/EU rendeletet, amelyet 9b. cikknek kellett volna számozni. Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a 83/2014/EU rendelettel beiktatott 9a. cikket ki kell cserélni és megfelelően kell számozni.

(6)

A jogbiztonság és a 216/2008/EK rendeletben használt fogalmakkal való összhang biztosítása érdekében bizonyos nyelveken helyesbíteni kell a 965/2012/EU rendelet által használt bizonyos kifejezéseket.

(7)

A 965/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(8)

Az e rendeletben szereplő rendelkezések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiadott véleményen (5) alapulnak.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 965/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő repülőgépek és helikopterek, valamint a ballonok és vitorlázó repülőgépek üzemben tartóinak nem kereskedelmi célú műveletek, ide értve a nem kereskedelmi célú egyedi műveleteket is, végzésekor a légi járműveket a VII. mellékletben előírt rendelkezésekkel összhangban kell üzemben tartaniuk.”

;

b)

az (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

egyéb repülőgépek és helikopterek, valamint ballonok és vitorlázó repülőgépek esetében a VII. melléklet rendelkezéseivel összhangban.”

;

c)

a (7) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A személyzet tagjain és a küldetéshez elengedhetetlen személyeken kívül más személyek nem szállíthatók a fedélzeten.”.

2.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 216/2008/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésében említett, kereskedelmi légi szállítási műveletekben használt légi járműveket repülőgépek esetében a 2009. október 14-i C(2009) 7633 bizottsági határozatban meghatározott feltételekkel kell üzemben tartani.”

;

b)

a (4a) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„(4a)   Az 5. cikk (1) és (6) bekezdésétől eltérve, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő repülőgépekkel és helikopterekkel, valamint ballonokkal és vitorlázó repülőgépekkel az alábbi légi szállítási műveletek végezhetők a VII. melléklettel összhangban:”

.

3.

A 83/2014/EU rendelet által beiktatott 9a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9b. cikk

Felülvizsgálat

Az Ügynökség folyamatosan felülvizsgálja a repülési és szolgálati idő korlátaira és a pihenési követelményekre vonatkozó, a II. és a III. mellékletben foglalt rendelkezések hatékonyságát. Legkésőbb 2019. február 18-ig az Ügynökség elkészíti első jelentését a fenti felülvizsgálat eredményeiről.

A felülvizsgálatnak tudományos szakértelemre kell támaszkodnia és a tagállamok segítségével e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően, hosszú távon összegyűjtött műveleti adatokon kell alapulnia.

A felülvizsgálatnak értékelnie kell legalább a következőknek a repülőszemélyzet éberségére tett hatását:

a)

a kedvezőbb napszakban a 13 órát meghaladó szolgálati idő;

b)

a kedvezőtlenebb napszakban a 10 órát meghaladó szolgálati idő;

c)

a 11 órát meghaladó szolgálati idő ismeretlen akklimatizálódási állapotú személyzet esetében;

d)

a nagy szektorszámot (6-ot meghaladó) tartalmazó szolgálati idő;

e)

repülési szolgálati időt követő ügyeleti szolgálat, például készenlét vagy tartalék szolgálat; és

f)

bioritmust megzavaró beosztás.”

.

4.

Az I., III., IV., VI. és VIII. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 965/2012/EU rendeletet a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

A 6. cikk (7) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép:

„(7)   Az V. melléklet SPA.PBN.100 pontjától eltérve a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő repülőgépek nem kereskedelmi célú üzemben tartását teljesítményalapú navigációs eljárások szerint, illetve olyan légtérben vagy útvonalakon, ahol teljesítményalapú navigációra vonatkozó előírások érvényesek, a kapcsolódó végrehajtási szabályok elfogadásáig és hatálybalépéséig továbbra is a vonatkozó tagállami jogszabályokkal összhangban kell végezni.”

.

2.

A II., III., IV., VII. és VIII. mellékletet az e rendelet II. mellékletének megfelelően kell helyesbíteni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 3. pontját azonban 2016. február 18-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. január 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról| (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(3)  A Bizottság 71/2014/EU rendelete (2014. január 27.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 23., 2014.1.28., 27. o.).

(4)  A Bizottság 83/2014/EU rendelete (2014. január 29.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 28., 2014.1.31., 17. o.).

(5)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013. június 10-i 05/2013 sz. véleménye a zavarásmentes pilótafülke eljárásokra vonatkozó végrehajtási szabályokat meghatározó bizottsági rendeletről.


I. MELLÉKLET

A 965/2012/EU rendelet I., III., IV., VI. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következő 109a. ponttal egészül ki:

„109a.   »Zavarásmentes pilótafülke«: olyan időszak, amikor a repülőszemélyzet tagjait a légi jármű biztonságos üzemeltetése vagy a légi járműben tartózkodók biztonsága szempontjából kritikus fontosságú ügyektől eltekintve nem szabad zavarni, illetve nem szabad a figyelmüket elvonni;”

.

2.

A III. melléklet (ORO része) a következőképpen módosul:

a)

Az ORO.GEN.110 f) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„f)

Az üzemben tartónak eljárásokat kell kidolgoznia és képzéseket kell tartania minden egyes légijármű-típus biztonságos üzemben tartására. Ezeknek tartalmazniuk kell a földi és légi személyzet feladatait és kötelezettségeit valamennyi földi és légi műveletre vonatkozóan. Ezek az eljárások és képzések nem írhatják elő a személyzet tagjainak, hogy a repülés kritikus szakaszaiban a légi jármű biztonságos üzemben tartásához szükségeseken kívül bármilyen egyéb tevékenységet folytassanak. Az említett eljárásoknak és képzéseknek zavarásmentes pilótafülkére vonatkozó eljárásokat és képzéseket is tartalmazniuk kell.”

;

b)

Az ORO.MLR.105 a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A 216/2008/EK rendelet IV. mellékletének 8.a.3. pontja szerint létre kell hozni a minimális felszerelésjegyzéket (MEL) a vonatkozó standard minimális felszerelésjegyzék (MMEL) alapján, amelyet a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően összeállított adatok határoztak meg. Amennyiben az üzemeltetési alkalmassági adatok között nem került kidolgozásra a standard minimális felszerelésjegyzék (MMEL), a minimális felszerelésjegyzék (MEL) adott esetben az üzemben tartó állama vagy a nyilvántartó állam által jóváhagyott, vonatkozó MMEL alapján is elkészíthető.”

3.

A IV. melléklet (CAT része) a következő ponttal egészül ki:

„CAT.GEN.MPA.124   A légi járművek gurulása

A biztonságos üzemeltetés biztosítása és a futópálya biztonságának javítása érdekében az üzemben tartónak eljárásokat kell kidolgoznia a légi járművek gurulására vonatkozóan.”

.

4.

A VI. melléklet (NCC része) a következő ponttal egészül ki:

„NCC.GEN.119   A légi járművek gurulása

A biztonságos üzemeltetés biztosítása és a futópálya biztonságának javítása érdekében az üzemben tartónak eljárásokat kell kidolgoznia a gurulására vonatkozóan.”

.

5.

A VIII. melléklet (SPO része) a következő ponttal egészül ki:

„SPO.GEN.119   A légi járművek gurulása

A biztonságos üzemeltetés biztosítása és a futópálya biztonságának javítása érdekében az üzemben tartónak eljárásokat kell kidolgoznia a légi járművek gurulására vonatkozóan.”

.

II. MELLÉKLET

A 965/2012/EU rendelet II., III., IV., VII. és VIII. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

A II. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az ARO.GEN.220 a) 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„8.

nem kereskedelmi célú üzemben tartók által a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekkel végzett műveletek ellenőrzése;”

;

b)

Az ARO.GEN.300 a) 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek nem kereskedelmi célú üzemben tartóinak az alkalmazandó követelményeknek való folyamatos megfelelése; valamint”

.

2.

A III. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az ORO.GEN.110 k) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő, egy hajtóműves, 5-öt meg nem haladó legnagyobb üzemi utasülésszámú helikopterrel,”

;

b)

Ez a rendelkezés a magyar nyelvi változatot nem érinti.

c)

Ez a rendelkezés a magyar nyelvi változatot nem érinti.

d)

Ez a rendelkezés a magyar nyelvi változatot nem érinti.

e)

Ez a rendelkezés a magyar nyelvi változatot nem érinti.

3.

Ez a rendelkezés a magyar nyelvi változatot nem érinti.

4.

A VII. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Ez a rendelkezés a magyar nyelvi változatot nem érinti.

b)

Az NCO.SPEC.100 pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

„NCO.SPEC.100   Hatály

Ez az alrész a parancsnokpilóta által a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművel végzett nem kereskedelmi célú műveletek végzésekor teljesítendő követelményeket határozza meg.”

.

5.

A VIII. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az SPO.GEN.005 b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

Az a) pont sérelme nélkül a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművel végzett nem kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveleteket a VII. melléklettel (NCO rész) összhangban kell végezni.”

;

b)

Az SPO.GEN.005 c) pontjának bevezető szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„c)

Az a) pont sérelme nélkül a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművel végzett alábbi műveleteket a VII. melléklettel (NCO rész) összhangban kell végezni:”

;

c)

Az SPO.IDE.A.160 c) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„c)

hajtóművel rendelkező komplex repülőgépnek nem minősülő repülőgépek esetében egypontos kioldóval rendelkező, a felsőtestet rögzítő hevederrel kombinált biztonsági öv a hajózó személyzet minden tagjának ülésénél.”

;

d)

Az SPO.IDE.H.195 pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

„Víz feletti repülés – hajtóművel rendelkező komplex helikopternek nem minősülő helikopterek”

;

e)

Az SPO.IDE.H.203 pont bevezető szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:

„Hajtóművel rendelkező komplex helikopterekkel víz felett, kedvezőtlen környezetben, a szárazföldtől rendes utazósebességgel 10 perc repült időnek megfelelőnél nagyobb távolságban, illetve hajtóművel rendelkező komplex helikopternek nem minősülő helikopterekkel víz felett, kedvezőtlen környezetben, a szárazföldtől 50 NM távolságra végrehajtott műveletek esetében a helikoptereknek:”

.