9.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 5/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/28 RENDELETE

(2014. december 17.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 2, az IFRS 3 és az IFRS 8 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 16, az IAS 24 és az IAS 38 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

2013. december 12-én a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) a standardok karcsúsítását és pontosítását célzó rendszeres felülvizsgálat keretében közzétette a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javításokat (a továbbiakban: az éves javítások). Az éves javítások célja, hogy bevezesse azokat a nem sürgős, de szükséges módosításokat, amelyeket az IASB a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (az IFRS-ek) következetlenségeivel, illetve a pontosítást igénylő megfogalmazásokkal foglalkozó, 2010-ben kezdődő projektciklus keretében vetett fel. Az IFRS 8 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 16, az IAS 24 és az IAS 38 nemzetközi számviteli standard módosítása a szóban forgó standardok pontosítását vagy javítását tartalmazza. Az IFRS 2 és az IFRS 3 módosításai a hatályos előírások módosításait tartalmazzák vagy további iránymutatást adnak az előírások végrehajtásához.

(3)

Az IFRS 3 módosítása a nemzetközi számviteli standardok közötti összhang biztosítása érdekében maga után vonja az IAS 37 és az IAS 39 módosítását.

(4)

A hatályos standardok említett módosításai az IFRS 9 standardra való hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek jelenleg nem alkalmazhatók, mivel az IFRS 9 standardot az Európai Unió még nem fogadta el. Ezért az e rendelet mellékletében az IFRS 9 standardra vonatkozó hivatkozásokat az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardra való hivatkozásként kell értelmezni.

(5)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (TEG) folytatott konzultáció megerősítette, hogy a javítások megfelelnek az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak.

(6)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a számviteli szabályozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1126/2008/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

az IFRS 2 Részvényalapú kifizetés standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

b)

az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

c)

az IFRS 8 Működési szegmensek standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

d)

az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

e)

az IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

f)

az IAS 38 Immateriális javak standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;

g)

az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések és az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardok az IFRS 3 e rendelet mellékletében szereplő módosításainak megfelelően módosulnak.

(2)   Az e rendelet mellékletében az IFRS 9 standardra vonatkozó hivatkozásokat az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett módosításokat minden társaság legkésőbb a 2015. február 1-jén vagy az azt követően kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmazza.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. november 3-i 1126/2008/EK rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.)


MELLÉKLET

Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus (1)

Az IFRS 2 Részvényalapú kifizetés standard módosítása

A 15. és a 19. bekezdés módosult, a standard a 63B. bekezdéssel egészült ki.

Ügyletek, amelyekben szolgáltatást kapnak

15.

Amennyiben a nyújtott tőkeinstrumentumok nem válnak megszolgálttá, amíg a másik fél nem tölt le egy meghatározott szolgálati időszakot, a gazdálkodó egységnek azt kell vélelmeznie, hogy az adott tőkeinstrumentumok ellenértékeként a másik fél által nyújtandó szolgáltatások a jövőben, a megszolgálási időszak alatt teljesítésre kerülnek. A gazdálkodó egységnek akkor kell ezeket a szolgáltatásokat – a kapcsolódó sajáttőke-növekedéssel együtt – elszámolnia, amikor azokat a másik fél a megszolgálási időszak alatt nyújtja. Például:

a)

b)

ha a munkavállaló olyan részvényopciókat kap, amelyek egy meghatározott teljesítményfeltételhez, valamint ahhoz vannak kötve, hogy a munkavállaló e teljesítményfeltételnek való megfelelésig a gazdálkodó egység alkalmazásában maradjon, és a megszolgálás időtartama attól függően változik, hogy az adott teljesítményfeltétel mikor teljesül, a gazdálkodó egységnek azt kell vélelmeznie, hogy a munkavállaló által a részvényopció ellenértékeként nyújtott szolgáltatások a jövőben, a várható megszolgálási időszak alatt teljesítésre kerülnek. …

A megszolgálási feltételek kezelése

19.

A tőkeinstrumentumok nyújtása függhet meghatározott megszolgálási feltételek teljesítésétől. Például a munkavállalóknak történő részvény- vagy részvényopció-nyújtást tipikusan függővé teszik attól, hogy a munkavállaló egy meghatározott időtartamra a gazdálkodó egység alkalmazásában marad-e. Lehetnek teljesítményfeltételek is, amelyeket teljesíteni kell, mint pl. a gazdálkodó egység bizonyos mértékű nyereségnövekedése, vagy a gazdálkodó egység részvényárának meghatározott emelkedése. A megszolgálási feltételeket, kivéve a piaci feltételeket, nem kell figyelembe venni az értékelés időpontjában a részvények vagy részvényopciók valós értékének megállapításánál. Ehelyett a megszolgálás feltételeit úgy kell figyelembe venni, hogy a tőkeinstrumentumoknak az ügylet összegének értékeléséhez felhasznált darabszámát módosítják úgy, hogy végső soron a nyújtott tőkeinstrumentumok ellenértékeként kapott javakra és szolgáltatásokra vonatkozóan elszámolt érték olyan számú tőkeinstrumentumon alapuljon, amit végül megszolgáltak. Ennek megfelelően halmozott alapon a kapott javakra és szolgáltatásokra vonatkozóan semmilyen összeget nem számolnak el, ha a nyújtott tőkeinstrumentumok nem válnak megszolgálttá, mivel a megszolgálási feltétel nem teljesült, pl. a másik fél nem tölti le a meghatározott munkaviszonyt, vagy egy teljesítményfeltétel nem teljesül, a 21. bekezdés követelményeit is figyelembe véve.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

63B.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 15. és a 19. bekezdést. Az A. függelékben a „megszolgálási feltételek” és a „piaci feltétel” fogalommeghatározását módosították, továbbá kiegészítették a „teljesítményfeltétel” és a „szolgálati feltétel” fogalommeghatározásával. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a jövőre nézve, a 2014. július 1-jén, vagy azt követően nyújtott részvényalapú kifizetési ügyletekre kell alkalmazniuk. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység ezt a módosítást egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

Az A. függelékben módosul a „piaci feltétel” és a „megszolgálási feltételek” fogalommeghatározása, továbbá kiegészül a „teljesítményfeltétel” és a „szolgálati feltétel” fogalommeghatározásával.

A. függelék

Meghatározott fogalmak

Ez a függelék az IFRS szerves részét képezi.

 

Piaci feltétel

Olyan teljesítményfeltétel, amelytől a tőkeinstrumentum lehívási ára, megszolgálása vagy lehívhatósága függ, amely a gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak (vagy egy ugyanahhoz a csoporthoz tartozó másik gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak) piaci árához (vagy értékéhez) kapcsolódik, mint például:

a)

egy meghatározott részvényárnak, vagy egy részvényopció meghatározott belső értékének az elérése, vagy

b)

egy olyan meghatározott cél elérése, amely a gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak (vagy egy ugyanahhoz a csoporthoz tartozó másik gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak) piaci árán (vagy értékén) alapul, más gazdálkodó egységek tőkeinstrumentumainak piaci árán alapuló indexhez képest.

A piaci feltétel megköveteli, hogy a másik fél meghatározott szolgálati időszakot töltsön le (szolgálati feltétel); a szolgálat letöltésére vonatkozó előírás lehet kifejezett vagy hallgatólagos.

 

Teljesítményfeltétel

Olyan megszolgálási feltétel, amely megköveteli, hogy:

a)

a másik fél meghatározott szolgálati időszakot töltsön le (szolgálati feltétel); a szolgálat letöltésére vonatkozó előírás lehet kifejezett vagy hallgatólagos; valamint

b)

meghatározott teljesítménycél(ok) teljesüljenek, miközben a másik fél az a) pontban előírt szolgálatot tölti.

A teljesítménycél(ok) elérésének időszaka:

a)

nem lépheti túl a szolgálati időszak végét; valamint

b)

a szolgálati időszakot megelőzően is megkezdődhet, feltéve ha a teljesítménycél kezdőnapja nem előzi meg jelentősen a szolgálati időszak kezdetét.

A teljesítménycélt az alábbiakra való hivatkozás révén határozzák meg:

a)

a gazdálkodó egység működése (tevékenységei) vagy egy ugyanahhoz a csoporthoz tartozó másik gazdálkodó egység működése vagy tevékenységei (nem piaci feltétel); vagy

b)

a gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak vagy egy ugyanahhoz a csoporthoz tartozó másik gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak (beleértve a részvényeket és a részvényopciókat) ára (vagy értéke) (piaci feltétel).

A teljesítménycél kapcsolódhat a gazdálkodó egység egészének, vagy egy részének (vagy a csoport egy részének) a teljesítményéhez, például egy részlegéhez vagy egy adott munkavállalóéhoz.

 

Szolgálati feltétel

Olyan megszolgálási feltétel, amely megköveteli, hogy a másik fél meghatározott szolgálati időszakot töltsön le, melynek során szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodó egységnek. Amennyiben a másik fél a megszolgálási időszak alatt bármilyen okból felhagy a szolgáltatásnyújtással, nem teljesíti a feltételt. A szolgálati feltétel nem kötődik teljesítménycél eléréséhez.

 

Megszolgálási feltételek

Az a feltétel, amely meghatározza, hogy a gazdálkodó egység megkapja-e azokat a szolgáltatásokat, amelyek a másik felet jogosulttá teszik pénzeszköznek, egyéb eszközöknek vagy a gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak átvételére egy részvényalapú kifizetési megállapodás alapján. A megszolgálási feltétel vagy szolgálati feltétel, vagy teljesítményfeltétel.

Az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása

A 40. és az 58. bekezdés módosul, és a standard a 64I. és a 67A. bekezdéssel, valamint az azokhoz tartozó címmel bővül.

Függő ellenérték

40.

A felvásárlónak egy a pénzügyi instrumentum fogalommeghatározásának megfelelő függő ellenérték fizetésére vonatkozó kötelmet pénzügyi kötelezettségként vagy saját tőkeként kell besorolnia, a tőkeinstrumentumnak és a pénzügyi kötelezettségnek az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás standard 11. bekezdésében foglalt meghatározása alapján. A felvásárlónak eszközként kell besorolnia azt a jogot, hogy amennyiben meghatározott feltételek teljesülnek, a korábban átadott ellenértéket visszaadják neki. Az 58. bekezdés ad útmutatást a függő ellenérték későbbi elszámolásához.

Függő ellenérték

58.

A függő ellenérték valós értékében bekövetkezett egyes változások, amelyeket a felvásárló az akvizíció időpontja után jelenít meg, származhatnak olyan további információkból, amelyeket a felvásárló az akvizíció időpontjában fennálló tényekről és körülményekről azt az időpontot követően szerzett meg. Az ilyen változtatások az értékelési időszaki módosítások, a 45–49. bekezdéseknek megfelelően. Ugyanakkor az akvizíció időpontja után bekövetkezett eseményekből eredő változások, mint például egy eredménycél teljesítése, egy megadott részvényárfolyam elérése vagy egy kutatási-fejlesztési projektben egy mérföldkő elérése nem értékelési időszaki módosítások. A felvásárlónak azokat a változásokat kell elszámolnia a függő ellenérték valós értékében, amelyek nem értékelési időszaki módosítások, a következők szerint:

a)

b)

Egyéb függő ellenérték, amely:

i.

ha az IFRS 9 standard hatókörébe tartozik, akkor valamennyi beszámoló-fordulónapon valós értéken értékelendő, és a valós értékben bekövetkezett változásokat az IFRS 9 standardnak megfelelően nyereségként vagy veszteségként kell megjeleníteni;

ii.

ha nem az IFRS 9 standard hatókörébe tartozik, akkor valamennyi beszámoló-fordulónapon valós értéken értékelendő, és a valós értékben bekövetkezett változásokat nyereségként vagy veszteségként kell megjeleníteni.

Hatálybalépés napja

64I.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 40. és az 58. bekezdést, és a standard a 67A. bekezdéssel, valamint az ahhoz tartozó címmel bővült. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a jövőre nézve kell alkalmazniuk azokra az üzleti kombinációkra, amelyeknél az akvizíció időpontja 2014. július 1-je vagy annál későbbi időpont. A korábbi alkalmazás megengedett. A gazdálkodó egységek korábban is alkalmazhatják a módosítást, feltéve, hogy az IFRS 9 standardot és az IAS 37 standardot is alkalmazzák (Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus által módosított formában). Ha a gazdálkodó egység ezt a módosítást korábban alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

HIVATKOZÁS AZ IFRS 9 STANDARDRA

67A.

Ha a gazdálkodó egység alkalmazza ezt a standardot, de még nem alkalmazza az IFRS 9 standardot, akkor az IFRS 9 standardra való hivatkozásokat az IAS 39 standardra való hivatkozásként kell értelmezni.

Más IFRS standardoknak az IFRS 3 standard módosítása nyomán szükségszerű módosításai

Az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard módosítása (közzététel: 2009. november)

Az 5.4.4. bekezdés módosul, és a standard a 8.1.4. bekezdéssel bővül.

Tőkeinstrumentumokba történő befektetések

5.4.4.

A kezdeti megjelenítéskor a gazdálkodó egység visszavonhatatlanul dönthet amellett, hogy az e standard hatókörébe tartozó, nem kereskedési céllal tartott tőkeinstrumentumba történő befektetés valós értékének későbbi változásait az egyéb átfogó jövedelemben mutatja be, feltéve hogy a tőkeinstrumentum nem minősül egy az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard hatókörébe tartozó üzleti kombináció felvásárlója által átadott függő ellenértéknek.

8.1.   HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

8.1.4

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította az 5.4.4. bekezdést, ami az IFRS 3 standard módosítása nyomán szükségszerű módosítás volt. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a jövőre nézve kell alkalmazniuk azokra az üzleti kombinációkra, amelyekre az IFRS 3 standard módosítása vonatkozik.

Az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard módosítása (közzététel: 2010. október)

A 4.2.1. és az 5.7.5. bekezdés módosul, és a standard a 7.1.4. bekezdéssel bővül.

4.2.   A pénzügyi kötelezettségek osztályozása

4.2.1.

A gazdálkodó egységek valamennyi pénzügyi kötelezettséget az effektívkamatláb-módszer alkalmazásával a későbbiekben amortizált bekerülési értéken osztályoznak, kivéve az alábbiakat:

a)

e)

felvásárló által átadott függő ellenérték az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard hatókörébe tartozó üzleti kombinációban. Az ilyen függő ellenértéket a későbbiekben valós értéken kell értékelni.

Tőkeinstrumentumokba történő befektetések

5.7.5.

A kezdeti megjelenítéskor a gazdálkodó egység visszavonhatatlanul dönthet amellett, hogy az e standard hatókörébe tartozó, nem kereskedési céllal tartott tőkeinstrumentumba történő befektetés valós értékének későbbi változásait az egyéb átfogó jövedelemben mutatja be, feltéve hogy a tőkeinstrumentum nem minősül egy az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard hatókörébe tartozó üzleti kombináció felvásárlója által átadott függő ellenértéknek.

7.1.   HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

7.1.4.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 4.2.1 és az 5.7.5. bekezdést, ami az IFRS 3 standard módosítása nyomán szükségszerű módosítás volt. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a jövőre nézve kell alkalmazniuk azokra az üzleti kombinációkra, amelyekre az IFRS 3 standard módosítása vonatkozik.

Az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések standard módosítása

Az 5. bekezdés módosul, a standard a 99. bekezdéssel bővül.

HATÓKÖR

5.

Amennyiben a céltartalék, függő kötelezettség vagy függő követelés egy bizonyos típusát egy másik standard tárgyalja, úgy a gazdálkodó egységnek a jelen standard helyett azt a standardot kell alkalmaznia. Például, a céltartalékok bizonyos típusai tekintetében a következőkre vonatkozó standardok alkalmazandók:

a)

d)

munkavállalói juttatások (lásd az IAS 19 Munkavállalói juttatások standardot);

e)

biztosítási szerződések (lásd az IFRS 4 Biztosítási szerződések standardot). Ugyanakkor a jelen standard alkalmazandó egy biztosító olyan céltartalékaira, függő kötelezettségeire és függő követeléseire, amelyek nem az IFRS 4 hatókörébe tartozó biztosítási szerződések alapján fennálló szerződéses kötelmeiből és törvényes jogaiból származnak; valamint

f)

felvásárló által átadott függő ellenérték üzleti kombinációban (lásd az IFRS 3 Üzleti kombinációk standardot).

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

99.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította az 5. bekezdést, ami az IFRS 3 standard módosítása nyomán szükségszerű módosítás volt. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a jövőre nézve kell alkalmazniuk azokra az üzleti kombinációkra, amelyekre az IFRS 3 standard módosítása vonatkozik.

Az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standard módosítása  (2)

A 9. bekezdés módosul, és a standard a 108F. bekezdéssel bővül.

Fogalommeghatározások

9.

A következő kifejezések ebben a standardban a következőkben meghatározott értelemben használatosak:

A pénzügyi instrumentumok négy kategóriájának fogalmai

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség olyan pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség, amelyik megfelel az alábbi kritériumok bármelyikének.

a)

aa)

Egy felvásárló által átadott függő ellenérték az IFSR 3 Üzleti kombinációk standard hatókörébe tartozó üzleti kombinációban.

b)

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA ÉS ÁTTÉRÉS

108F.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 9. bekezdést, ami az IFRS 3 standard módosítása nyomán szükségszerű módosítás volt. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a jövőre nézve kell alkalmazniuk azokra az üzleti kombinációkra, amelyekre az IFRS 3 standard módosítása vonatkozik.

Az IFRS 8 Működési szegmensek standard módosítása

A 22. és a 28. bekezdés módosul, és a standard a 36C. bekezdéssel bővül.

Általános információk

22.

A gazdálkodó egység a következő általános információkat teszi közzé:

a)

a gazdálkodó egység bemutatandó szegmenseinek meghatározásához használt tényezők, ideértve a vállalatszervezési alapelveket (például hogy a vezetőség mi köré szervezi a gazdálkodó egységet: a termékekben és szolgáltatásokban meglévő különbségek, földrajzi területek, szabályozási környezet, vagy bizonyos tényezők kombinációja köré, valamint hogy összesítésre kerültek-e a működési szegmensek);

aa)

a 12. bekezdésben foglalt összesítési kritériumok alkalmazásakor a vezetés által mérlegelt szempontok. Ezek közé tartozik az ilyen módon összesített működési szegmensek rövid ismertetése, valamint az annak meghatározásához értékelt gazdasági mutatók, hogy az összesített működési szegmensek hasonló gazdasági jellemzőkkel rendelkeznek-e; valamint

b)

azon termék- és szolgáltatástípusok, amelyekből az egyes bemutatandó szegmensek bevétele származik.

Egyeztetések

28.

A gazdálkodó egységnek a következők mindegyikét egyeztetnie kell:

a)

c)

a bemutatandó szegmensek összes eszköze a gazdálkodó egység eszközeihez viszonyítva, amennyiben a szegmenseszközök a 23. bekezdéssel összhangban kerültek bemutatásra.

d)

ÁTTÉRÉS ÉS HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

36C.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 22. és a 28. bekezdést. A gazdálkodó egységeknek ezeket a módosításokat a 2014. július 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmazniuk. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha egy gazdálkodó egység ezeket a módosításokat egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

Az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések standard módosítása

A 35. bekezdés módosul, és a standard a 80A. és a 81H. bekezdéssel bővül.

Átértékelési modell

35.

Amikor az ingatlanok, gépek és berendezések valamely tétele átértékelésre kerül, az eszköz könyv szerinti értékét az átértékelt összeghez igazítják. Az átértékelés időpontjában az eszközt az alábbi módok valamelyikén kell kezelni:

a)

a bruttó könyv szerinti értéket oly módon igazítják ki, hogy az eszköz könyv szerinti értékének átértékelésével konzisztens legyen. A bruttó könyv szerinti érték például újra megállapítható a megfigyelhető piaci adatokra történő hivatkozás révén, vagy a könyv szerinti érték változásával arányban. Az átértékelés időpontjában a halmozott értékcsökkenést oly módon igazítják ki, hogy megegyezzen a bruttó könyv szerinti érték és az eszköz halmozott értékvesztés miatti veszteségek figyelembevételét követő könyv szerinti értéke közötti különbséggel; vagy

b)

a halmozott értékcsökkenés kivezetésre kerül az eszköz bruttó könyv szerinti értékével szemben.

A halmozott értékcsökkenés kiigazításának összege részét képezi a könyv szerinti érték növekedésének vagy csökkenésének, amelyet a 39. és 40. bekezdésben foglaltaknak megfelelően számolnak el.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

80A.

Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 35. bekezdést. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást valamennyi megjelenített átértékelés tekintetében a módosítás első alkalmazásának időpontjában vagy azt követően kezdődő éves időszakban, valamint az azt közvetlenül megelőző éves időszakban kell alkalmazniuk. A gazdálkodó egység bemutathat módosított összehasonlító információkat is bármely korábbi bemutatott időszak vonatkozásában, de nem köteles ezt megtenni. Amennyiben a gazdálkodó egység módosítatlan összehasonlító információkat mutat be bármely korábbi időszak vonatkozásában, egyértelműen azonosítania kell a módosítatlan információt, utalnia kell arra, hogy azt eltérő alapon mutatták be, és ismertetnie kell ezt az alapot.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

81H.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 35. bekezdést, és a standardot a 80A. bekezdéssel bővítette. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a 2014. július 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmazniuk. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység ezt a módosítást egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

Az IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek standard módosítása

A 9. bekezdés módosul, és a standard a 17A., a 18A. és a 28C. bekezdéssel bővül.

FOGALMAK

9.

Az alábbi kifejezések a jelen standardban a következőkben meghatározott értelemben használatosak:

A kapcsolt fél olyan magánszemély vagy gazdálkodó egység, amely kapcsolt viszonyban áll a pénzügyi kimutatásait készítő gazdálkodó egységgel (a jelen standard utóbbira „beszámolót készítő gazdálkodó egység”-ként hivatkozik).

a)

b)

A gazdálkodó egység kapcsolt viszonyban áll a beszámolót készítő gazdálkodó egységgel, ha a következő feltételek közül bármelyik teljesül:

i.

viii.

A gazdálkodó egység vagy annak a csoportnak bármely tagja, amelyiknek a gazdálkodó egység részét képezi, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatásokat nyújt a beszámolót készítő gazdálkodó egységnek vagy a beszámolót készítő gazdálkodó egység anyavállalatának.

Minden gazdálkodó egység

17A.

Amennyiben egy gazdálkodó egység egy másik gazdálkodó egységtől („vezetést ellátó gazdálkodó egység”) kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatásokban részesül, az irányítási testület által munkavállalóinak vagy igazgatóinak kifizetett vagy kifizetendő kompenzációra vonatkozóan a gazdálkodó egység nem köteles alkalmazni a 17. bekezdésben rögzített követelményeket.

18.

18A.

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összegeket közzé kell tenni.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA ÉS ÁTTÉRÉS

28C.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 9. bekezdést, és a standardot a 17A. és a 18A. bekezdéssel bővítette. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a 2014. július 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmazniuk. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység ezt a módosítást egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

Az IAS 38 Immateriális javak standard módosítása

A 80. bekezdés módosul, és a standard a 130H. és a 130I. bekezdéssel bővül.

Átértékelési modell

80.

Ha egy immateriális eszköz átértékelésre kerül, az eszköz könyv szerinti értékét az átértékelt összeghez igazítják. Az átértékelés időpontjában az eszközt az alábbi módok valamelyikén kell kezelni:

a)

a bruttó könyv szerinti értéket oly módon igazítják ki, hogy az eszköz könyv szerinti értékének átértékelésével konzisztens legyen. A bruttó könyv szerinti érték például újra megállapítható a megfigyelhető piaci adatokra történő hivatkozás révén, vagy a könyv szerinti érték változásával arányban. Az átértékelés időpontjában a halmozott amortizációt oly módon igazítják ki, hogy megegyezzen a bruttó könyv szerinti érték és az eszköz halmozott értékvesztés miatti veszteségek figyelembevételét követő könyv szerinti értéke közötti különbséggel; vagy

b)

a halmozott amortizáció kivezetésre kerül az eszköz bruttó könyv szerinti értékével szemben.

A halmozott amortizáció kiigazításának összege részét képezi a könyv szerinti érték növekedésének vagy csökkenésének, amelyet a 85. és 86. bekezdésben foglaltaknak megfelelően számolnak el.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ÉS HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

130H.

A 2013 decemberében közzétett Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus módosította a 80. bekezdést. A gazdálkodó egységeknek ezt a módosítást a 2014. július 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmazniuk. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység ezt a módosítást egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

130I.

A gazdálkodó egységeknek Az IFRS standardok éves javításai: 2010–2012. évi ciklus révén bevezetett módosítást valamennyi megjelenített átértékelés tekintetében a módosítás első alkalmazásának időpontjában vagy azt követően kezdődő éves időszakban, valamint az azt közvetlenül megelőző éves időszakban kell alkalmazniuk. A gazdálkodó egység bemutathat módosított összehasonlító információkat is bármely korábbi bemutatott időszak vonatkozásában, de nem köteles ezt megtenni. Amennyiben a gazdálkodó egység módosítatlan összehasonlító információkat mutat be bármely korábbi időszak vonatkozásában, egyértelműen azonosítania kell a módosítatlan információt, utalnia kell arra, hogy azt eltérő alapon mutatták be, és ismertetnie kell ezt az alapot.


(1)  „Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”

(2)  A 2010 októberében közzétett IFSR 9 Pénzügyi instrumentumok standard és a 2013 novemberében közzétett Pénzügyi instrumentumok (Fedezeti elszámolások és az IFRS 9, az IFRS 7 és az IAS 39 standardok módosítása) az IAS 39 standard 9. bekezdéséből törölte „A pénzügyi instrumentumok négy kategóriájának fogalmai” részt.