26.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 110/5


Helyesbítés a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 336., 2015. december 23. )

1.

Az 5. oldalon, a (31) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(31)

A védjegyek csak akkor töltik be rendeltetésüket, azaz az áruk és szolgáltatások megkülönböztetést, valamint…”

helyesen:

„(31)

A védjegyek csak akkor töltik be rendeltetésüket, azaz az áruk és szolgáltatások megkülönböztetését, valamint…”.

2.

A 7. oldalon, a 4. cikk (1) bekezdése d) pontjában:

a következő szövegrész:

„d)

a védjegy kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak;”

helyesen:

„d)

a védjegy kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban vagy a tisztességes és állandó üzleti gyakorlatban szokásosan alkalmaznak;”.

3.

A 8. oldalon, a 4. cikk (1) bekezdése l) pontjában:

a következő szövegrész:

„…azonos vagy rokon fajba tartozó növényfajta tekintetében.”

helyesen:

„…azonos vagy közeli rokon fajba tartozó növényfajta tekintetében.”.

4.

A 9. oldalon, az 5. cikk (3) bekezdése b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

ha ügynök vagy a védjegy jogosultjának képviselője…”

helyesen:

„b)

ha a védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője…”.

5.

A 9. oldalon, az 5. cikk (6) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(6)   Bármely tagállam előírhatja, hogy – az 1–5. cikkekben foglaltaktól eltérően…”

helyesen:

„(6)   Bármely tagállam előírhatja, hogy – az (1)–(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően…”.

6.

A 11. oldalon, a 10. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(3)   A (2) bekezdésben foglalt feltételek megvalósulása esetén tilos különösen:”

helyesen:

„(3)   A (2) bekezdésben foglalt feltételek megvalósulása esetén különösen a következők tilthatók meg:”.

7.

A 11. oldalon, a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

a megjelölést hordozó áru eladásra való felkínálása, forgalomba hozatala, valamint forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása, illetve szolgáltatás kínálása vagy annak nyújtása a megjelölés alatt;”

helyesen:

„b)

a megjelölést hordozó áru eladásra való felkínálása, forgalomba hozatala, valamint eladásra való felkínálás vagy forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása, illetve szolgáltatás kínálása vagy annak nyújtása a megjelölés alatt;”.

8.

A 11. oldalon, a 10. cikk (4) bekezdése első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„…vagy olyan védjegy, amelyet lényegében nem lehet megkülönböztetni az említett védjegytől.”

helyesen:

„…vagy olyan védjegy, amelyet lényeges vonásai alapján nem lehet megkülönböztetni az említett védjegytől.”.

9.

A 12. oldalon, a 11. cikk b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

bármely olyan csomagolás, címke, függőcímke, biztonsági vagy eredetiséget igazoló elem vagy eszköz, illetve bármely egyéb olyan eszköz eladásra való felkínálása, forgalomba hozatala vagy ilyen célú raktáron tartása, az országba történő behozatala vagy az onnét történő kivitele, amelyen a védjegyet elhelyezték.”

helyesen:

„b)

bármely olyan csomagolás, címke, függőcímke, biztonsági vagy eredetiséget igazoló elem vagy eszköz, illetve bármely egyéb olyan eszköz eladásra való felkínálása, forgalomba hozatala vagy ilyen célokból történő raktáron tartása, az országba történő behozatala vagy az onnét történő kivitele, amelyen a védjegyet elhelyezték.”

10.

A 13. oldalon, a 15. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ezzel a védjeggyel ő hozott forgalomba, vagy amelyeket az ő kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Unióban.”

helyesen:

„(1)   A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ezzel a védjeggyel ő hozott forgalomba, vagy amelyeket az ő hozzájárulásával hoztak forgalomba az Unióban.”.

11.

A 14. oldalon, a 19. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   A védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani, ha a jogosult a védjegy tényleges használatára…”

helyesen:

„(1)   A védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani, ha a jogosult a védjegy tényleges használatát…”.

12.

A 14. oldalon, 19. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(3)   A jogosult javára nem vehető figyelembe a védjegyhasználat megkezdése, illetve újrakezdése, ha a jogosult a tényleges védjegyhasználatot a kérelem benyújtását megelőző – de legkorábban a használat elmulasztásának megszakítás nélküli, ötéves időtartama lejártakor kezdődő – három hónapban csupán azt követően kezdi meg, illetve kezdi újra, hogy tudomására jut, hogy a használat hiánya miatt a megszűnés megállapítását kérhetik.”

helyesen:

„(3)   A védjegyhasználat megkezdése, illetve újrakezdése nem vehető figyelembe, ha a jogosult a kérelem benyújtását megelőző – de legkorábban a használat elmulasztásának megszakítás nélküli, ötéves időtartama lejártakor kezdődő – három hónapban csupán azt követően tesz a védjegyhasználat megkezdésére, illetve újrakezdésére előkészületeket, hogy tudomására jut, hogy a használat hiánya miatt a megszűnés megállapítását kérhetik.”.

13.

A 16. oldalon, a 28. cikk (2) bekezdése, második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„A tagállamok előírhatják, hogy a megjelölés hitelesítési jegyként vagy tanúsító védjegyként csak akkor részesíthető oltalomban, ha a bejelentő jogosult a bejegyzendő hitelesítési jeggyel vagy tanúsító védjeggyel érintett áruk, illetve szolgáltatások tanúsítására.”

helyesen:

„A tagállamok előírhatják, hogy a megjelölés hitelesítési jegyként vagy tanúsító védjegyként csak akkor részesíthető oltalomban, ha a bejelentő szakértelemmel rendelkezik a bejegyzendő hitelesítési jeggyel vagy tanúsító védjeggyel érintett áruk, illetve szolgáltatások tanúsítására.”.

14.

A 19. oldalon, a 40. cikk (1) bekezdése, első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„…írásbeli észrevételt nyújthat be a hivatalhoz arra vonatkozóan, hogy a megjelölés valamely hivatalból vizsgálandó okból nem részesülhet védjegyoltalomban.”

helyesen:

„…írásbeli észrevételt nyújthat be a hivatalhoz, amelyben kifejtheti, hogy a megjelölés védjegyként való lajstromozását mely okból kellene hivatalból elutasítani.”.

15.

A 20. oldalon, a 43. cikk (1) bekezdésében és a 45. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… hatékony és gyorsított közigazgatási eljárást biztosítanak…”

helyesen:

„… hatékony és gyors közigazgatási eljárást biztosítanak…”.

16.

A 21. oldalon, a 46. cikk (5) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(5)   E cikk (1) és (4) bekezdését akkor is alkalmazni kell,…”

helyesen:

„(5)   E cikk (1)–(4) bekezdését akkor is alkalmazni kell,…”.

17.

A 23. oldalon, az 54. cikk (1) bekezdése, első mondatában:

a következő szövegrész:

„(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 3–6. cikk, a 8–14. cikk, a 16., 17. és 18. cikke a 22–39. cikk, a 41. cikknek és a 43–50. cikknek 2019. január 14-ig megfeleljenek.”

helyesen:

„(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 3–6. cikknek, a 8–14. cikknek, a 16., 17. és 18. cikknek, a 22–39. cikknek, a 41. és 44. cikknek, valamint a 46–50. cikknek 2019. január 14-ig megfeleljenek.”.

18.

A 24. oldalon, az 56. cikk második bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Az 1., 7., 15., 19., 20., 21. és 54–57. cikk 2019. január 15-től alkalmazandó.”

helyesen:

„Az 1., 7., 15., 19., 20. és 21. cikk 2019. január 15-től alkalmazandó.”.