18.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/126


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2392 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2015. december 17.)

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes hatóságoknak történő bejelentéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU rendeletre (1), és különösen annak 32. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 596/2014/EU rendelet tényleges vagy lehetséges megsértését az illetékes hatóságoknak bejelentő személyek (visszaélést bejelentő személyek) az illetékes hatóságok számára olyan új információkat szolgáltatnak, amelyek segítik ez utóbbiakat a piaci visszaélések feltárásában és az azokra vonatkozó szankciók kiszabásában. A visszaélés bejelentésétől azonban visszatarthat a megtorlástól, a hátrányos megkülönböztetéstől vagy a személyes adatok közlésétől való félelem. A visszaélés bejelentése tekintetében ezért olyan megfelelő intézkedésekre van szükség, amelyek biztosítják a visszaélést bejelentő, valamint a megvádolt személyek alapvető jogainak általános védelmét és tiszteletben tartását. Az illetékes hatóságoknak tudatosan hamis vagy félrevezető információkat jelentő személyek nem minősíthetők visszaélést bejelentő személynek, így nem részesülhetnek a védelmi mechanizmusok nyújtotta előnyökből.

(2)

Az illetékes hatóságoknak lehetővé kell tenniük a névtelenséget garantáló bejelentést, és az ebben az irányelvben meghatározott védelmi mechanizmusokat kell alkalmazni akkor is, ha egy visszaélést névtelenül bejelentő személy egy későbbi időpontban úgy dönt, hogy felfedi személyazonosságát az illetékes hatóság előtt. A visszaélést bejelentő személyek választhatnak, hogy a belső eljárásokon keresztül – ahol ilyenek léteznek – vagy közvetlenül az illetékes hatóságnak tegyenek bejelentést.

(3)

Az illetékes hatóságoknál szakmailag képzett – a vonatkozó adatvédelmi szabályokban is jártas – kijelölt munkatársakra van szükség az 596/2014/EU rendelet megsértésére vonatkozó bejelentések kezelésére, és a bejelentő személlyel való kommunikáció, valamint a bejelentés megfelelő nyomon követésének biztosítása érdekében.

(4)

Az 596/2014/EU rendelet tényleges vagy lehetséges megsértését bejelenteni szándékozó személyek számára lehetővé kell tenni, hogy tájékozott döntést hozzanak arról, hogyan és mikor tegyenek bejelentést. Az illetékes hatóságoknak ezért nyilvánosságra kell hozniuk és könnyen hozzáférhetővé kell tenniük az illetékes hatóságokkal való érintkezésre szolgáló kommunikációs csatornákról, a vonatkozó eljárásokról, valamint a hatóságon belül kijelölt, a jogsértések bejelentéseivel foglalkozó munkatársakról szóló információkat. A jogsértések bejelentésére vonatkozó valamennyi információnak átláthatónak, könnyen érthetőnek és megbízhatónak kell lennie annak érdekében, hogy inkább ösztönözze, mintsem visszatartsa a jogsértések bejelentését.

(5)

A kijelölt munkatársakkal való hatékony kommunikáció érdekében arra van szükség, hogy az illetékes hatóság olyan különböző kommunikációs csatornákat tartson fenn és használjon, amelyek felhasználóbarátok és lehetővé teszik az írásbeli és szóbeli, valamint az elektronikus és nem elektronikus kommunikációt.

(6)

Fontos, hogy az 596/2014/EU rendelet megsértését bejelentő, vagy annak megsértésével vádolt, munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek védelmére vonatkozó eljárások – függetlenül e személyek munkaviszonyának természetétől, illetve attól a ténytől, hogy részesülnek-e fizetésben vagy sem – megvédjék ezeket a személyeket a megtorlástól, a hátrányos megkülönböztetéstől vagy a tisztességtelen bánásmód egyéb közvetlen vagy közvetett formáitól. A tisztességtelen bánásmód a körülményektől függően nagyon eltérő lehet. Az ilyen egyedi eseteket a nemzeti jogban rendelkezésre álló vitarendezési szabályok vagy bírósági eljárások útján kell értékelni.

(7)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok megfelelő védelmi eljárásokkal rendelkezzenek a jogsértésekről szóló bejelentések és a bejelentett személy személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan. Az ilyen eljárásoknak az eljárás valamennyi szakaszában biztosítaniuk kell minden bejelentő és bejelentett személy személyazonosságának védelmét. Ez a kötelezettség nem érinti az információk közlésére vonatkozó kötelezettség szükségességét és arányosságát, amikor az információközlést az uniós vagy a nemzeti jog írja elő ezen jogrendszerek megfelelő biztosítékai mellett, például vizsgálatok vagy bírósági eljárások során vagy mások szabadságának védelme érdekében, ideértve a bejelentett személy védelemhez való jogát.

(8)

Nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy az illetékes hatóság kijelölt munkatársai, valamint az illetékes hatóság azon munkatársai, akik hozzáférést kapnak a bejelentő személy által az illetékes hatósághoz benyújtott információkhoz, eleget tegyenek a szakmai titoktartásra és a bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettségüknek az adatok illetékes hatóságon belüli és kívüli továbbítása során, abban az esetben is, amikor az illetékes hatóság vizsgálatot vagy nyomozást vagy későbbi jogérvényesítési tevékenységet indít a jogsértésekről szóló bejelentéssel kapcsolatban.

(9)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell valamennyi jogsértésről szóló bejelentés megfelelő nyilvántartását, és azt, hogy minden bejelentés visszakereshető legyen az illetékes hatóságnál, valamint hogy a bejelentések révén szerzett információkat adott esetben bizonyítékként lehessen felhasználni a jogérvényesítési eljárás során. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) előírásainak, valamint a 95/46/EK irányelvet átültető tagállami jogszabályoknak való megfelelést.

(10)

A bejelentő és bejelentett személy személyes adatainak védelme kulcsfontosságú a személyes – különösen az érintett személy személyazonosságát felfedő – adatok feltárása miatt bekövetkező tisztességtelen bánásmód vagy hírnévrontás elkerülése érdekében. A 95/46/EK irányelvet átültető tagállami adatvédelmi jogszabályokon kívül az illetékes hatóságoknak megfelelő, kifejezetten a bejelentő és bejelentett személy védelmét szolgáló adatvédelmi eljárásokat, és ezek körében az illetékes hatóságon belül biztonságos, csak az arra feljogosított munkatársak számára hozzáférhető rendszert kell létrehozni.

(11)

A jogsértésekről szóló bejelentések értékeléséhez, valamint a szükséges vizsgálati és jogérvényesítési intézkedések meghozatalához szükség lehet arra, hogy az illetékes hatóság a jogsértésekről szóló bejelentésekhez kapcsolódó személyes adatokat továbbítson. Az illetékes hatóságon belüli vagy harmadik felek részére történő adattovábbítás esetén az illetékes hatóságnak – a tagállami joggal összhangban – a lehető legnagyobb mértékben fenn kell tartani a bizalmas kezelést.

(12)

A hírnévrontás vagy más negatív következmények elkerülése érdekében meg kell védeni az 596/2014/EU rendelet megsértésével megvádolt, bejelentett személy jogait. Ezenkívül a bejelentett személy védelemhez való jogát és a jogorvoslathoz való hozzáférését maradéktalanul tiszteletben kell tartani a bejelentést követő eljárás valamennyi szakaszában. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a bejelentett személy védelemhez való jogát, amely magában foglalja az iratbetekintéshez való jogot, a meghallgatáshoz való jogot, valamint azt a jogot, hogy a tagállami jogban meghatározott alkalmazandó eljárások – a vizsgálatok vagy azt követő igazságügyi eljárások – során hozott döntésekkel szemben a bejelentett személy hatékony jogorvoslattal éljen.

(13)

Az illetékes hatóságok eljárásaira vonatkozó rendszeres és legalább kétévente lebonyolított felülvizsgálatnak garantálnia kell, hogy ezek az eljárások megfelelőek és korszerűek legyenek, és ezáltal betöltsék funkciójukat. Fontos ezért, hogy az illetékes hatóságok kiértékeljék saját tapasztalataikat, és azokat a bevált gyakorlatokkal együtt megosszák más illetékes hatóságokkal.

(14)

Mivel a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló részletes szabályok megnehezítenék a tagállamok számára, hogy biztosítsák a nemzeti rendszereikkel való összeegyeztethetőséget és a műveleti összeférhetőséget az adminisztratív, eljárási és intézményi vonatkozások tekintetében, ezért a végrehajtási aktusnak némi rugalmasságot kell biztosítania. Mivel ilyen rugalmasságot leginkább az irányelvek és nem a rendeletek révén lehet elérni, ezért az irányelv tűnik a legmegfelelőbb eszköznek arra, hogy a tagállamok hatékonyan hozzáigazíthassák a jogsértések bejelentésére vonatkozó rendszert nemzeti rendszereikhez, ezen belül az intézményi keretekhez.

(15)

Mivel az 596/2014/EU rendelet 2016. július 3-tól alkalmazandó, ezért helyénvaló, hogy a tagállamok 2016. július 3-ig átültessék, és ugyanettől az időponttól kezdve alkalmazzák az ezzel az irányelvvel kapcsolatos rendelkezéseket.

(16)

Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban állnak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv szabályokat állapít meg, amelyek meghatározzák az 596/2014/EU rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében említett eljárásokat, beleértve a bejelentések megtételének és nyomon követésének módjait, valamint a munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek és a személyes adatok védelmével kapcsolatos intézkedéseket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

1.   „bejelentő személy”: az a személy, aki az 596/2014/EU rendelet tényleges vagy lehetséges megsértését jelenti be az illetékes hatóságnak;

2.   „bejelentett személy”: az a személy, akit a bejelentő személy az 596/2014/EU rendelet megsértésével vagy megsértésének szándékával vádol;

3.   „jogsértésről szóló bejelentés”: a bejelentő személy által az illetékes hatósághoz eljuttatott bejelentés az 596/2014/EU rendelet tényleges vagy lehetséges megsértéséről.

II. FEJEZET

A JOGSÉRTÉSRŐL SZÓLÓ BEJELENTÉSEK ÁTVÉTELÉRE ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

3. cikk

Kijelölt munkatársak

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek a jogsértésről szóló bejelentések kezelésére kijelölt munkatársakkal (a továbbiakban: kijelölt munkatársak). A kijelölt munkatársak a jogsértésről szóló bejelentések kezelésére vonatkozó szakmai képzésben részesülnek.

(2)   A kijelölt munkatársak az alábbi feladatköröket látják el:

a)

minden érdeklődőt tájékoztatnak a jogsértések bejelentésével kapcsolatos eljárásokról;

b)

átveszik és nyomon követik a jogsértésről szóló bejelentéseket;

c)

kapcsolatot tartanak a bejelentő személlyel, amennyiben az felfedte személyazonosságát.

4. cikk

A jogsértésről szóló bejelentések átvételére és azok nyomon követésére vonatkozó információk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok információkat tegyenek közzé honlapjuk egy elkülönült, könnyen azonosítható és hozzáférhető részén a (2) bekezdésben meghatározott, jogsértésről szóló bejelentések átvételéről.

(2)   A (1) bekezdésben említett információk az alábbiak mindegyikét tartalmazzák:

a)

a jogsértésről szóló bejelentések átvételére és nyomon követésére, valamint a kijelölt munkatársakkal való kapcsolatfelvételre szolgáló kommunikációs csatornák a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban, egyebek mellett:

1.

a telefonszámok, annak feltüntetésével, hogy a megadott telefonszám felhívásakor a beszélgetés rögzítésre kerül-e vagy sem;

2.

a kijelölt munkatársakkal való kapcsolatfelvétel céljára szolgáló elektronikus és postai címek, amelyek biztonságosak, és biztosítják a bizalmas kezelést;

b)

az 5. cikkben említett, a jogsértésről szóló bejelentésekre vonatkozó eljárások;

c)

a jogsértésről szóló bejelentések bizalmas kezelésére vonatkozó szabályozás az 5. cikkben említett, a jogsértésről szóló bejelentésekre vonatkozó eljárásokkal összhangban;

d)

a munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek védelmére szolgáló eljárások;

e)

arra vonatkozó, egyértelmű nyilatkozat, hogy az illetékes hatóságok részére valamely személy által az 596/2014/EU rendelettel összhangban nyújtott tájékoztatás nem minősül az információközlés bármely, szerződésben vagy bármely jogalkotási, szabályozási vagy igazgatási rendelkezésben meghatározott korlátozása megsértésének, és azért a bejelentő személy semmilyen módon nem vonható felelősségre.

(3)   Az illetékes hatóságok a jogsértésekről szóló bejelentések átvételére és nyomon követésére vonatkozóan a (2) bekezdésben meghatározottaknál részletesebb információkat is közzétehetnek honlapjukon.

5. cikk

A jogsértések bejelentésére alkalmazandó eljárások

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a jogsértésről szóló bejelentésekre alkalmazandó eljárásoknak az alábbi információk mindegyikét egyértelműen fel kell tüntetniük:

a)

a jogsértésről szóló bejelentéseket névtelenül is be lehet nyújtani;

b)

a mód, ahogy az illetékes hatóság felkérheti a bejelentő személyt arra, hogy tegye egyértelművé a bejelentett információkat, vagy adjon meg további, a bejelentő személy számára hozzáférhető információkat;

c)

a jogsértésről szóló bejelentés eredményével kapcsolatban a bejelentő személy számára várhatóan biztosított visszajelzés típusa, tartalma és határideje;

d)

a jogsértésről szóló bejelentésekre bizalmas kezelésére vonatkozó szabályozás, ezen belül azon körülmények részletes leírását, amelyek mellett a bejelentő személy bizalmas adatai az 596/2014/EU rendelet 27., 28. és 29. cikkével összhangban közölhetők.

(2)   Az (1) bekezdés d) pontjában említett részletes leírásnak a bejelentő személyben tudatosítania kell, hogy bizonyos rendkívüli esetekben az adatok bizalmas kezelése nem biztosítható, egyebek mellett akkor, amikor az adatok közlése az uniós vagy tagállami jog által előírt szükséges és arányos kötelezettség, ezen jogrendszerek megfelelő biztosítékai mellett, például vizsgálatok vagy bírósági eljárások során vagy mások szabadságának védelme érdekében, ideértve a bejelentett személy védelemhez való jogát.

6. cikk

Kijelölt kommunikációs csatornák

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok a jogsértésről szóló bejelentések átvétele és nyomon követése céljára független és autonóm kommunikációs csatornákat jelöljenek ki, amelyek biztonságosak, és biztosítják a bizalmas kezelést (a továbbiakban: kijelölt kommunikációs csatornák).

(2)   A kijelölt kommunikációs csatornákat akkor lehet függetlennek és autonómnak tekinteni, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a)

elkülönülnek az illetékes hatóság általános kommunikációs csatornáitól, ezen belül azoktól, amelyeken keresztül az illetékes hatóság a belső kommunikációját és harmadik felekkel folytatott kommunikációját folytatja a szokásos működése során;

b)

ezeket a kommunikációs csatornákat oly módon tervezték, hozták létre és működtették, amely biztosítja az információk teljességét, sértetlenségét és bizalmas jellegét, továbbá megakadályozza az illetékes hatóság fel nem jogosított munkatársainak hozzáférését;

c)

lehetővé teszik az információk tartós tárolását a 7. cikkel összhangban a későbbi vizsgálatok érdekében.

(3)   A kijelölt kommunikációs csatornák lehetővé teszik a tényleges vagy lehetséges jogsértések bejelentését legalább az összes alábbi módon:

a)

a jogsértésről szóló, elektronikus vagy papíralapú írásbeli bejelentés;

b)

a jogsértésről szóló szóbeli bejelentés, telefonvonalon, függetlenül attól, hogy rögzítésre kerül-e vagy sem;

c)

az illetékes hatóság kijelölt munkatársaival való személyes találkozó.

(4)   Az illetékes hatóság a jogsértésről szóló bejelentés átvétele előtt, vagy legkésőbb annak átvételekor a bejelentő személy rendelkezésére bocsátja a 4. cikk (2) bekezdésében említett információkat.

(5)   Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a nem az e cikkben említett kijelölt kommunikációs csatornán beérkezett jogsértésről szóló bejelentés módosítás nélkül, haladéktalanul továbbításra kerüljön az illetékes hatóság kijelölt munkatársaihoz a kijelölt kommunikációs csatornákat használva.

7. cikk

A beérkezett bejelentések nyilvántartása

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok minden jogsértésről szóló bejelentést nyilvántartsanak.

(2)   Az illetékes hatóságok késedelem nélkül visszaigazolják a jogsértésről szóló írásbeli bejelentést a bejelentő személy által feltüntetett postai vagy elektronikus címen, kivéve, ha a bejelentő személy kifejezetten kérte ennek mellőzését, vagy ha az illetékes hatóság ésszerűen feltételezi, hogy az írásbeli bejelentés visszaigazolása meghiúsítaná a bejelentő személy személyazonosságának védelmét.

(3)   Ha a jogsértés bejelentése rögzített telefonbeszélgetés útján történik, az illetékes hatóságnak joga van a szóbeli jelentés dokumentálására az alábbi formákban:

a)

hangfelvétel készítése a beszélgetésről tartós és könnyen visszakereshető formában; vagy

b)

a beszélgetés teljes és pontos átirata, amelyet az illetékes hatóság kijelölt munkatársai készítenek el. Azokban az esetekben, amikor a bejelentő személy felfedte személyazonosságát, az illetékes hatóság lehetőséget ad a bejelentő személynek, hogy ellenőrizze, kijavítsa és aláírásával elfogadja az átiratot.

(4)   Ha a jogsértés bejelentése nem rögzített telefonbeszélgetés útján történik, az illetékes hatóságnak joga van a szóbeli jelentés dokumentálására a beszélgetésről az illetékes hatóság kijelölt munkatársai által készített pontos jegyzőkönyv formájában. Azokban az esetekben, amikor a bejelentő személy felfedte személyazonosságát, az illetékes hatóság lehetőséget ad a bejelentő személynek, hogy ellenőrizze, kijavítsa és aláírásával elfogadja a jegyzőkönyvet.

(5)   Amennyiben a bejelentő személy személyes találkozót kér az illetékes hatóság kijelölt munkatársaival egy jogsértésnek a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontjával összhangban történő bejelentésére, az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a találkozóról készült teljes és pontos feljegyzéseket tartós és visszakereshető formában tárolják. Az illetékes hatóságnak joga van a személyes találkozóról készült feljegyzés alábbi módon történő dokumentálására:

a)

hangfelvétel készítése a beszélgetésről tartós és könnyen visszakereshető formában; vagy

b)

a találkozóról készített pontos jegyzőkönyv, amelyet az illetékes hatóság kijelölt munkatársai készítenek el. Azokban az esetekben, amikor a bejelentő személy felfedte személyazonosságát, az illetékes hatóság lehetőséget ad a bejelentő személynek, hogy ellenőrizze, kijavítsa és aláírásával elfogadja a találkozóról készített jegyzőkönyvet.

8. cikk

A munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek védelme

(1)   A tagállamok olyan eljárásokat vezetnek be, amelyek biztosítják az illetékes hatóságok és más olyan érintett hatóságok közötti hatékony információcserét és együttműködést, amelyek az 596/2014/EU rendelet megsértését bejelentő, vagy ilyen jogsértés elkövetésével vádolt, munkaszerződés alapján foglalkoztatott azon személyek védelmével foglalkoznak, akiket az 596/2014/EU rendelet jogsértésének bejelentése miatt vagy azzal kapcsolatban ér megtorlás, diszkrimináció vagy másfajta tisztességtelen bánásmód.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott eljárások legalább az alábbiakat biztosítják:

a)

a bejelentő személyek átfogó tájékoztatásban és tanácsadásban részesülnek a tagállami jogban rendelkezésre álló, őket a tisztességtelen bánásmóddal szemben védő jogorvoslatokról és eljárásokról, köztük a vagyoni kártérítési követelés érvényesítésére szolgáló eljárásokról;

b)

az illetékes hatóságok biztosítják a bejelentő személyek hatékony támogatáshoz való hozzáférését bármilyen, a tisztességtelen elbánás elleni védelmükben érintett hatóság előtt, például oly módon, hogy a bejelentő személyt visszaélést bejelentő személyként igazolják a munkaügyi vitákban.

9. cikk

A személyes adatok védelmére vonatkozó eljárás

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok a 7. cikkben említett nyilvántartásokat bizalmas és biztonságos rendszerben tárolják.

(2)   Az (1) bekezdésben említett rendszerhez való hozzáférés korlátozott, ami biztosítja, hogy az abban tárolt adatok az illetékes hatóság csak azon munkatársai számára elérhetőek, akik számára az ezen adatokhoz való hozzáférés szakmai kötelezettségük teljesítéséhez szükséges.

10. cikk

Az adatok illetékes hatóságon belüli és kívüli továbbítása

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok megfelelő eljárásokkal rendelkezzenek a bejelentő és a bejelentett személy személyes adatainak illetékes hatóságon belüli és kívüli továbbítására vonatkozóan.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a jogsértés bejelentésével kapcsolatos adatok illetékes hatóságon belüli vagy kívüli továbbítása nem fedi fel közvetlenül vagy közvetve a bejelentő vagy a bejelentett személy személyazonosságát, vagy nem utal olyan körülményekre, amelyek lehetővé tennék a bejelentő vagy a bejelentett személy személyazonosságának kikövetkeztetését, kivéve, ha az ilyen továbbítás összhangban van az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett, bizalmas kezelésre vonatkozó szabályozással.

11. cikk

A bejelentett személyek védelmére vonatkozó eljárások

(1)   Amennyiben a bejelentett személyek személyazonossága nem ismert a nyilvánosság előtt, az érintett tagállamnak biztosítania kell, hogy személyazonosságuk legalább olyan mértékű védelemben részesüljön, mint azon személyeké, akik ellen az illetékes hatóság vizsgálatot folytat.

(2)   A 9. cikkben meghatározott eljárások a bejelentett személy személyazonosságának védelmére is vonatkoznak.

12. cikk

Az eljárások illetékes hatóságok általi felülvizsgálata

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik rendszeresen, legalább kétévente felülvizsgálják a jogsértésről szóló bejelentések átvételére és nyomon követésére vonatkozó eljárásaikat. Az ilyen eljárások felülvizsgálata során az illetékes hatóságok figyelembe veszik saját és más illetékes hatóságok tapasztalatait, és azoknak megfelelően – valamint a piaci és a műszaki fejlődéssel összhangban – kiigazítják eljárásaikat.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Átültetés

A tagállamok legkésőbb 2016. július 3-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2016. július 3-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

15. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

(2)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.