23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/97


Helyesbítés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 337., 2015. december 23. )

1.

A 42. oldalon, a (47) preambulumbekezdés harmadik mondatában:

a következő szövegrész:

„…Ez a megközelítés összhangban van a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó Pénzügyi Akció Munkacsoport VI. különleges ajánlásában foglalt érveléssel, amely egy olyan mechanizmus bevezetését irányozza elő, amely alapján az említett ajánlásban meghatározott összes feltételt teljesíteni nem képes pénzforgalmi szolgáltatók mégis pénzforgalmi intézményként kezelhetők…”,

helyesen:

„…Ez a megközelítés összhangban van a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó Pénzügyi Akció Munkacsoport 14. ajánlásában foglalt érveléssel, amely egy olyan mechanizmus bevezetését irányozza elő, amely alapján az említett ajánlásban meghatározott összes feltételt teljesíteni nem képes pénzforgalmi szolgáltatók mégis pénzforgalmi intézményként kezelhetők…”.

2.

A 62. oldalon, az 5. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„…eleget tudjanak tenni a 73., 89., 90. és 92. cikkben meghatározott…”,

helyesen:

„…eleget tudjanak tenni a 73., a 90. és a 92. cikkben meghatározott…”.

3.

A 86. oldalon, az 52. cikk 5. pontja f) alpontjában:

a következő szövegrész:

„a 89. cikkel összhangban a pénzforgalmi szolgáltatónak a fizetési műveletek kezdeményezéséért és teljesítéséért viselt felelőssége;”,

helyesen:

„a 89. és a 90. cikkel összhangban a pénzforgalmi szolgáltatónak a fizetési műveletek kezdeményezéséért és teljesítéséért viselt felelőssége;”.

4.

A 89. oldalon, a 61. cikk (1) bekezdése első mondatában:

a következő szövegrész:

„…valamint a 72., a 74., a 76., a 77., a 80. és a 89. cikk részben vagy egészben nem alkalmazandó.”,

helyesen:

„…valamint a 72., a 74., a 76., a 77., a 80., a 89. és a 90. cikk részben vagy egészben nem alkalmazandó.”.

5.

A 89. oldalon, a 62. cikk (1) bekezdése első mondatában:

a következő szövegrész:

„…ha arról a 79. cikk (1) bekezdése, a 80. cikk (5) bekezdése és a 88. cikk (2) bekezdése másként rendelkezik.”,

helyesen:

„…ha arról a 79. cikk (1) bekezdése, a 80. cikk (5) bekezdése és a 88. cikk (4) bekezdése másként rendelkezik.”.

6.

A 97. oldalon, a 76. cikk (1) bekezdése negyedik albekezdésében:

a következő szövegrész:

„A (3) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az ezen bekezdésben említett jogon túl, a 260/2012/EU rendelet 1. cikkében említett beszedési műveletek esetében a fizető fél az ezen irányelv 77. cikkében meghatározott időszakon belül feltétlen visszatérítési joggal rendelkezzen.”,

helyesen:

„E cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az e bekezdés első albekezdésében említett jogon túl, a 260/2012/EU rendelet 1. cikkében említett beszedési műveletek esetében a fizető fél az ezen irányelv 77. cikkében meghatározott időszakon belül feltétlen visszatérítési joggal rendelkezzen.”.

7.

A 103. oldalon, a 89. cikk (2) bekezdése negyedik albekezdése első mondatában:

a következő szövegrész:

„Olyan nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet esetében, amelyért az első és a második albekezdés értelmében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem felel, a fizető fél felé a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója tartozik felelősséggel…”,

helyesen:

„Olyan nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet esetében, amelyért az első és a harmadik albekezdés értelmében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem felel, a fizető fél felé a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója tartozik felelősséggel…”.