4.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/863 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2015. március 31.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a korlátozott anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását korlátozó szabályokat határoz meg az emberi egészség és a környezet védelméhez – ezen belül az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetvédelmi szempontból megfelelő hasznosításához és ártalmatlanításához – történő hozzájárulás érdekében.

(2)

A 2011/65/EU irányelv tilalmat rendel el az ólomnak, a higanynak, a kadmiumnak, a hat vegyértékű krómnak, a polibrómozott bifenileknek (PBB) és a polibrómozott difenil-étereknek (PBDE) az Unió piacán forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazására. A korlátozott anyagok jegyzékét az említett irányelv II. melléklete tartalmazza.

(3)

A hexabróm-ciklododekán (HBCDD), a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a benzil-butil-ftalát (BBP) és a dibutil-ftalát (DBP) használatából származó, az emberi egészségre és a környezetre nézve veszélyt jelentő kockázatokat a korlátozott anyagok II. mellékletben szereplő jegyzékének rendszeres felülvizsgálata során kiemelt fontosságúnak kell tekinteni. Az anyagok további korlátozása érdekében újra meg kell vizsgálni azokat az anyagokat, amelyek korábbi értékelések tárgyát képezték.

(4)

A 2011/65/EU irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban az érdekelt felek, köztük a gazdasági szereplők, az újrafeldolgozó és hulladékkezelő üzemek, a környezetvédelmi szervezetek, valamint a munkavállalók és fogyasztók szövetségei konzultációkban vettek részt, és alapos értékelésre került sor.

(5)

A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a benzil-butil-ftalát (BBP), a dibutil-ftalát (DBP) és a diizobutil–ftalát (DIBP) a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) közé tartozik. A DIBP-t, amely alkalmas a DBP helyettesítésére, a Bizottság korábban többször is vizsgálta. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy elektromos és elektronikus berendezésekben való használatuk esetén a szóban forgó négy anyag – az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási műveletek során – káros hatást fejthet ki az újrahasznosításra, az emberi egészségre és a környezetre.

(6)

A legtöbb elektromos és elektronikus berendezés esetében léteznek a DEHP, a BBP, a DBP és DIBP anyagoknál kevésbé káros hatású helyettesítő anyagok. A szóban forgó anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását tehát korlátozni kell. A DEHP, a BBP és a DBP esetében az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) XVII. mellékletének 51. pontja már rendelkezik korlátozásról, amelynek értelmében a DEHP, a BBP és a DBP anyagokat a műanyagra számított 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó játékok nem hozhatók forgalomba az Unió piacán (a tömegszázalék a három ftalát együttes mennyiségére vonatkozik). A kettős szabályozást elkerülendő, a játékokban használt DEHP-, BBP- és DBP-tartalomra a jövőben is a REACH XIV. mellékletének 51. pontjában szereplő korlátozás lesz az egyetlen alkalmazandó rendelkezés.

(7)

Az átmenet megkönnyítése és a lehetséges társadalmi-gazdasági hatások csökkentése érdekében kellő átmeneti időszakot kell biztosítani, amelynek során a gazdasági szereplők a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének megfelelően az anyagra vonatkozó korlátozások alóli mentességért folyamodhatnak. Az átmeneti időszak meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az orvostechnikai eszközök, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközök esetében hosszabb az innovációs ciklus. A DEHP, a BBP, a DBP és a DIBP használatának korlátozását tehát 2021. július 22-től az orvostechnikai eszközökre, köztük az in vitro orvostechnikai eszközökre, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközökre, köztük az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökre is ki kell terjeszteni.

(8)

A kettős szabályozás és a szükségtelen terhek elkerülése érdekében fontos, hogy a 2011/65/EU irányelv III. és IV. mellékletének azon módosításai, amelyek a DEHP és a DBP tekintetében rendelkeznek mentességről, összhangban legyenek az 1907/2006/EK rendelet szerinti, a szóban forgó anyagoknak az elektromos és elektronikus berendezésekben való használatára vonatkozó engedélyezési eljárással. Fontos, hogy azok a vállalkozók, akik mérlegelik, hogy folyamodjanak-e a 2011/65/EU irányelv szerinti mentességért, tudják, hogy a mentesség az elektromos és elektronikus berendezések teljes élettartamára, így a gyártási szakaszra is kiterjed.

(9)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv II. mellékletének helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2016. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A rendelkezéseket 2019. július 22-től alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében említett korlátozott anyagok és homogén anyagokban még elfogadható maximális tömegszázalékos koncentrációjuk

 

Ólom (0,1 %)

 

Higany (0,1 %)

 

Kadmium (0,01 %)

 

Hat vegyértékű króm (0,1 %)

 

Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1 %)

 

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1 %)

 

Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) (0,1 %)

 

Benzin-butil-ftalát (BBP) (0,1 %)

 

Dibutil-ftalát (DBP) (0,1 %)

 

Diizobutil-ftalát DIBP (0,1 %)

A DEHP-re, a BBP-re, a DBP-re és a DIBP-re vonatkozó korlátozás az orvostechnikai eszközök, köztük az in vitro orvostechnikai eszközök, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközök, köztük az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök esetében 2021. július 22-től alkalmazandó.

A DEHP-re, a BBP-re, a DBP-re és a DIBP-re vonatkozó korlátozás nem alkalmazandó a 2019. július 22. előtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus eszközök, továbbá a 2021. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközök, köztük az in vitro orvostechnikai eszközök, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközök, köztük az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök javításához, újrahasználatához, funkcionális frissítéséhez vagy kapacitásuk javításához felhasznált kábelekre vagy cserealkatrészekre.

A DEHP-re, a BBP-re és a DBP-re vonatkozó korlátozás nem alkalmazandó azokra a játékokra, amelyekre a DEHP-, BBP- és DBP-tartalom tekintetében az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 51. pontja értelmében már most is korlátozás vonatkozik.”