22.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/46


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2433 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. december 18.)

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2015) 9168. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) járványügyi intézkedéseket ír elő a határozat mellékletében felsorolt tagállamokban (a továbbiakban: az érintett tagállamok), illetve régióikban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatban. E rendelkezések az élő sertéseknek, a sertésspermának, sertéspetesejteknek és -embrióknak, a sertéshúsnak, az előkészített sertéshúsnak, a sertéshústermékeknek és minden egyéb, sertéshúst tartalmazó terméknek, valamint a sertésből származó állati melléktermékeket tartalmazó szállítmányoknak (a továbbiakban: termékek) az érintett tagállamok bizonyos területeiről való szállítása tilalmára terjednek ki. Az említett határozat melléklete körülhatárolja és felsorolja ezen területeket, az adott tagállamok járványügyi helyzete alapján fennálló kockázati szintek figyelembevétele mellett.

(2)

A 2014/709/EU végrehajtási határozatban előírt járványügyi intézkedéseknek a tagállami területek járványügyi helyzetében bekövetkezett változások figyelembevételével történő kiigazítása, valamint a terméktípusokhoz kapcsolódóan megállapított eltérő kockázati szintek figyelembevétele érdekében helyénvaló bizonyos eltéréseket biztosítani a szóban forgó végrehajtási határozat mellékletének különböző részeiben felsorolt területekről származó egyes terméktípusok esetében. Az eltéréseknek egyúttal összhangban kell állniuk azokkal a behozatalra vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedésekkel, amelyeket az Állat-egészségügyi Világszervezet a Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében (5) az afrikai sertéspestis tekintetében előír. Az említett végrehajtási határozatban elő kell írni továbbá az eltérések engedélyezése esetében alkalmazandó kiegészítő védintézkedéseket és állat-egészségügyi követelményeket is.

(3)

A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének III. részében felsorolt területekről történő élősertés-szállítás tilalma egy különösen szigorú előírás, ennélfogva logisztikai és állatjóléti problémákhoz vezethet az adott tagállamon belül, vagy egy, a mellékletben felsorolt másik tagállam területén olyan esetben, ha az érintett területek – különösen megfelelő vágóhíd hiányában vagy korlátozott vágási kapacitás okán – nem tudnak sertésvágást végezni az említett melléklet III. részében felsorolt érintett területeken.

(4)

Az élő sertések azonnali vágás céljából történő szállítása kisebb kockázatot vet fel, mint az élő sertések más típusú szállítása, feltéve, hogy kockázatcsökkentő intézkedések vannak érvényben. Ezért indokolt felhatalmazni az érintett tagállamokat arra, hogy a (3) preambulumbekezdésben említett körülmények fennállása esetén kivételesen eltérést engedélyezzenek az azonnali vágásra szánt élő sertéseknek a melléklet III. részében felsorolt területekről ugyanazon tagállam más területén vagy a mellékletben feltüntetett más tagállamban lévő vágóhídra történő szállítása tekintetében, amennyiben kockázatcsökkentő intézkedések biztosítják a járványügyi intézkedések zavartalan érvényesülését.

(5)

Az afrikai sertéspestis terjedésének kockázatát tekintve a sertésekből származó termékek szállítása az adott terméktől függően különböző szintű kockázattal jár. Általánosságban elmondható, hogy a korlátozás alá tartozó területekről származó sertéssperma szállítása a kitettség és a következmények tekintetében jelentős kockázatot jelent. Ugyanakkor kiegészítő kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása, úgymint bizonyos vizsgálatok elvégzése és a biológiai biztonság növelése mellett kivételeket lehet megállapítani a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének II. és III. részében felsorolt területeken begyűjtött sperma tekintetében. Ezért az említett végrehajtási határozat 9. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Bizonyos kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása esetén jogosan alkalmazhatók eltérések egyes, a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének II. és III. részében felsorolt területekről származó élő sertéseknek az említett melléklet II. és III. részében felsorolt, ugyanolyan állat-egészségügyi státusú másik tagállam területére történő szállítására is. Az új intézkedések nyújtotta rugalmasság közép- és hosszú távon fontos az intézkedések megfelelő végrehajtásához. Mindezek biztonságos, a tranzit- és a célállomás szerinti tagállam illetékes hatóságai által végzett szigorú ellenőrzés mellett folyatatott terelőeljárások előírását teszik szükségessé. Ezért az említett végrehajtási határozat 3. és 4. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

További kockázatcsökkentő intézkedésként egy terelőeljárást is be kell vezetni az afrikai sertéspestissel való fertőzöttség szempontjából magasabb kockázatot jelentő területekről származó állatok elkülönítésére. E célból egyértelműsíteni és pontosítani kell az élő sertések szállítására, tranzitjára és kiszállítására vonatkozó eljárásokat.

(8)

A 2014/709/EU végrehajtási határozatban az élő állatok és a sperma afrikai sertéspestis szempontjából hasonló kockázattal bíró területek közötti szállítására vonatkozóan meghatározott eltérések csak azon esetekre alkalmazhatók, amikor a tranzit és a célállomás szerinti tagállamok illetékes hatóságai előzetesen engedélyezték az adott szállítást.

(9)

A 64/432/EGK tanácsi irányelv (6) lefekteti, hogy az élő állatokat szállításuk során egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Amennyiben a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében felsorolt területekről származó élő sertések szállításának tilalmától való eltérést Unión belüli kereskedelemre szánt élő sertések esetében alkalmazzák, az említett egészségügyi bizonyítványoknak – annak érdekében, hogy a vonatkozó bizonyítványok megfelelő és pontos egészségügyi információkat tartalmazzanak – hivatkozást kell tartalmazniuk az említett végrehajtási határozatra.

(10)

A 2014/709/EU végrehajtási határozatban előírt járványügyi intézkedések alkalmazási időtartamának meghatározása során figyelembe kell venni az afrikai sertéspestis epidemiológiáját és az afrikai sertéspestistől mentes státus visszanyerésének feltételeit az Állat-egészségügyi Világszervezet Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexének megfelelően. A 2014/709/EU végrehajtási határozat alkalmazási időtartamát ennek megfelelően 2019. december 31-ig meg kell hosszabbítani

(11)

Az Észtországban és Lettországban vaddisznóknál előforduló sertéspestises esetek közül több is a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének II. és III. részében felsorolt területeket érint. Ezen megbetegedések az említett melléklet I. részében felsorolt területek közvetlen közelében fordultak elő.

(12)

Lengyelországnak a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének II. részében jelenleg felsorolt legészakibb területeire vonatkozóan eddig még sosem jelentettek afrikai sertéspestises eseteket.

(13)

Az Észtország, Lettország és Lengyelország afrikai sertéspestissel kapcsolatos állat-egészségügyi helyzetéből adódó kockázatok értékelése során figyelembe kell venni a szóban forgó betegséggel kapcsolatos jelenlegi uniós járványügyi helyzet alakulását. A járványügyi intézkedések célzottá tétele és az afrikai sertéspestis továbbterjedésének megelőzése, továbbá az Unión belüli kereskedelem szükségtelen zavarának elkerülése és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem indokolatlan akadályainak kiküszöbölése érdekében módosítani kell a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. és II. részében előírt járványügyi intézkedések hatálya alá tartozó területek uniós jegyzékét, tekintettel az érintett három tagállamnak a szóban forgó betegséggel kapcsolatos jelenlegi állat-egészségügyi helyzetére.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/709/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

A bevezető mondat helyébe az alábbi szöveg lép:

„A 2. cikk a) pontjában előírt tilalomtól eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik az élő sertéseknek a melléklet II. részében felsorolt valamely területen elhelyezkedő gazdaságból ugyanazon tagállam területének más részére vagy egy másik tagállamnak az említett melléklet II. vagy III. részében felsorolt területére történő szállítását, amennyiben:”

b)

A cikk az következő 4. ponttal egészül ki:

„4.

Élő sertések egy másik tagállamnak a melléklet II. vagy III. részében felsorolt területére történő szállítására az alábbi kiegészítő követelményeknek vonatkoznak:

a)

a sertésekre teljesülnek más, megfelelő állat-egészségügyi garanciák, mivel azon kockázatelemzések eredménye alapján, amelyeket a származási hely szerinti tagállam illetékes hatósága az afrikai sertéspestis terjedése ellen hozott intézkedésekkel kapcsolatban végez, és amelyet a tranzit és a célállomás szerinti tagállamok illetékes hatósága az állatok szállítását megelőzően jóváhagyott, megfelelőnek bizonyulnak;

b)

a származási hely szerinti tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az a) pontban említett állat-egészségügyi garanciákról és illetékes hatóságok általi jóváhagyásról;

c)

a 16a. cikknek megfelelően terelőeljárást alkalmaznak, melyet a származási hely, a tranzit és a célállomás szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőriznek, ezáltal biztosítva, hogy az a) pontban említett kiegészítő követelmények teljesülése mellett szállított állatok mozgása biztonságos körülmények között történik, és azokat nem szállítják tovább egy másik tagállamba.

d)

Azon élő sertések esetében, amelyek megfelelnek az e cikk 4. pontjában felsorolt kiegészítő követelményeknek, a sertésekre a 64/432/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt adott egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni a következő mondatot:

»A sertések megfelelnek a 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkében előírt követelményeknek.«”.

2.

A szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk

Eltérés az élő sertéseknek a melléklet III. részében felsorolt területekről való szállításának tilalmától

A 2. cikk a) pontjában előírt tilalomtól eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik az élő sertéseknek a melléklet III. részében felsorolt valamely területről ugyanazon tagállamon belüli, a melléklet II. részében felsorolt területre, vagy egy másik tagállamnak az említett melléklet II. vagy III. részében felsorolt területére történő szállítását, amennyiben:

1.

a sertések olyan, az illetékes hatóság által jóváhagyott és felügyelt gazdaságból származnak, amelynek biológiai biztonsági szintje megfelelő, és eleget tesznek a 3. cikk 1. pontjában, továbbá a 3. cikk 2. vagy 3. pontjában meghatározott követelményeknek;

2.

a sertéseket körülvevő legalább három kilométeres sugarú területen található valamennyi gazdaság összes állatára teljesülnek a 3. cikk 1. pontjában, továbbá a 3. cikk 2. vagy 3. pontjában meghatározott feltételek;

3.

a feladó gazdaságot felügyelő illetékes hatóság kellő időben tájékoztatja a célgazdaság illetékes hatóságát a sertések tervezett szállításáról, a célgazdaságot felügyelő illetékes hatóság pedig értesíti a feladó gazdaság illetékes hatóságát a sertésszállítmány megérkezéséről;

4.

a sertések olyan területeken belül vagy keresztül történő szállítására, amelyek a melléklet III. részében felsorolt területeken kívül találhatók, meghatározott szállítási útvonalakon kerül sor, valamint a sertések szállítására használt járműveket a kirakodás után a lehető leghamarabb kitakarítják, szükség esetén pedig rovarirtóval kezelik, és fertőtlenítik;

5.

az élő sertések egy másik tagállamnak a melléklet II. vagy III. részében felsorolt területére történő szállítására az alábbi kiegészítő követelményeknek vonatkoznak:

a)

a sertésekre teljesülnek más, megfelelő állat-egészségügyi garanciák, mivel azon kockázatelemzések eredménye alapján, amelyeket a származási hely szerinti tagállam illetékes hatósága az afrikai sertéspestis terjedése ellen hozott intézkedésekkel kapcsolatban végez, és amelyet a tranzit és a célállomás szerinti tagállamok illetékes hatósága az állatok szállítását megelőzően jóváhagyott, megfelelőnek bizonyulnak;

b)

a származási hely szerinti tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az a) pontban említett állat-egészségügyi garanciákról és illetékes hatóságok általi jóváhagyásról, és jóváhagyja az állat-egészségügyi garanciákat teljesítő gazdaságok jegyzékét;

c)

a 16a. cikknek megfelelően terelőeljárást alkalmaznak, melyet a származási hely, a tranzit és a célállomás szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőriznek, ezáltal biztosítva, hogy az a) pontban említett kiegészítő követelmények teljesülése mellett szállított állatok mozgása biztonságos körülmények között történik, és azokat nem szállítják tovább egy másik tagállamba;

d)

azon élő sertések esetében, amelyek megfelelnek az e cikkben felsorolt valamennyi feltételnek, a sertésekre a 64/432/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt adott egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni a következő mondatot:

»A sertések megfelelnek a 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat 3a. cikkében előírt követelményeknek.«”.

3.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

A bevezető mondat helyébe az alábbi szöveg lép:

„A 2. cikk a) és c) pontjában előírt tilalomtól eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik az azonnali vágásra szánt élő sertéseknek a melléklet III. részében felsorolt területekről ugyanazon tagállam területének más részére vagy egy másik tagállamnak az említett melléklet II. vagy III. részében felsorolt területére történő szállítását, amennyiben az illetékes hatóság által a 12. cikknek megfelelően engedélyezett, a melléklet III. részében felsorolt területeken található vágóhidak vágási kapacitása tekintetében logisztikai korlátozás lép fel, feltéve, hogy:”

b)

A cikk a következő 10. ponttal egészül ki:

„10.

az élő sertések egy másik tagállamnak a melléklet II. vagy III. részében felsorolt területére történő szállítására az alábbi kiegészítő követelményeknek vonatkoznak:

a)

a sertésekre teljesülnek más, megfelelő állat-egészségügyi garanciák, mivel azon kockázatelemzések eredménye alapján, amelyeket a származási hely szerinti tagállam illetékes hatósága az afrikai sertéspestis terjedése ellen hozott intézkedésekkel kapcsolatban végez, és amelyet a tranzit és a célállomás szerinti tagállamok illetékes hatósága az állatok szállítását megelőzően jóváhagyott, megfelelőnek bizonyulnak;

b)

a származási hely szerinti tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az a) pontban említett állat-egészségügyi garanciákról és illetékes hatóságok általi jóváhagyásról, és jóváhagyja az állat-egészségügyi garanciákat teljesítő gazdaságok jegyzékét;

c)

a 16a. cikknek megfelelően terelőeljárást alkalmaznak, melyet a származási hely, a tranzit és a célállomás szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőriznek, ezáltal biztosítva, hogy az a) pontban említett kiegészítő követelmények teljesülése mellett szállított állatok mozgása biztonságos körülmények között történik, és azokat nem szállítják tovább egy másik tagállamba;

d)

azon élő sertések esetében, amelyek megfelelnek az e cikkben felsorolt valamennyi feltételnek, a sertésekre a 64/432/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt adott egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni a következő mondatot:

»A sertések megfelelnek a 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat 4. cikkében előírt követelményeknek.«”.

4.

A 8. cikkben a (1) bekezdés bevezető mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1)   A 3. cikk, a 3a. cikk és a 4. cikk sérelme nélkül az érintett tagállamok biztosítják, hogy a területükről ne szállítsanak élő sertéseket más tagállamokba és harmadik országokba, kivéve abban az esetben, ha a szállított élő sertések:”

5.

A 9. cikk helyébe az alábbi szöveg lép:

„9. cikk

A mellékletben felsorolt területeken begyűjtött sertéssperma, -petesejtek és -embriók más tagállamokba és harmadik országokba való szállításának tilalma

(1)   Az érintett tagállamok biztosítják, hogy a területükről ne szállítsanak más tagállamokba vagy harmadik országokba olyan szállítmányokat, amelyek az alábbiakat tartalmazzák:

a)

sertéssperma, kivéve, ha azt az e határozat mellékletének II., III. és IV. részében felsorolt területeken kívül elhelyezkedő, a 90/429/EGK tanácsi irányelv (7) 3. cikkének a) pontjában említett feljogosított spermagyűjtő központban tartott donor kanoktól gyűjtötték be;

b)

sertéspetesejtek és -embriók, kivéve, ha azok a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelő, a melléklet II., III. és IV. részében felsorolt területeken kívül elhelyezkedő gazdaságokban tartott, a sertésfélékhez tartozó donor kocától származnak, és az embriók mesterséges megtermékenyítéssel fogant, in vivo embriók vagy az e bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő spermával történt megtermékenyítés útján fogant in vitro embriók.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 2. cikk b) pontjában előírt tilalomtól eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik a sertéssperma ugyanazon tagállamnak vagy egy másik tagállamnak a melléklet II. vagy III. részében felsorolt területére történő szállítását, ha azt az e határozat mellékletének II. és III. részében felsorolt területeken elhelyezkedő, a 90/429/EGK irányelv 3. cikkének a) pontja szerinti feljogosított olyan spermagyűjtő központban tartott donor kanoktól gyűjtötték be, amely az afrikai sertéspestis vonatkozásában minden biológiai biztonsági szabályt betart, feltéve, hogy:

a)

a sertéssperma szállítmányára teljesülnek más, megfelelő állat-egészségügyi garanciák, mivel azon kockázatelemzések eredménye alapján, amelyeket a származási hely szerinti tagállam illetékes hatósága az afrikai sertéspestis terjedése ellen hozott intézkedésekkel kapcsolatban végez, és amelyet a célállomás szerinti tagállam illetékes hatósága a sperma szállítását megelőzően jóváhagyott, megfelelőnek bizonyulnak;

b)

a származási hely szerinti tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az a) pontban említett állat-egészségügyi garanciákról;

c)

a donor kanok megfelelnek a 3. cikk 1. pontjában, továbbá a 3. cikk 2. vagy 3. pontjában meghatározott követelményeknek;

d)

a donor kanokon a szállítandó sperma begyűjtésének időpontját megelőző öt napon belül egyenként elvégezték az afrikai sertéspestis kórokozójának kimutatására szolgáló vizsgálatot, az eredmény negatív, és a vizsgálat eredményei mellékelve vannak a spermaszállítmányt kísérő állat-egészségügyi bizonyítványhoz;

e)

a 90/429/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett adott állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolják a következő kiegészítő tanúsítványt:

»A sertéssperma megfelel az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 9-i 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat 9. cikkében előírt követelményeknek.«

(7)  A Tanács 1990. június 26-i 90/429/EGK irányelve a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.).”"

6.

A szöveg a következő 16a. cikkel egészül ki:

„16a. cikk

Terelőeljárás

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a terelőeljárás az alábbi követelmények szerint történjen:

1.

az élő sertések szállítására használt tehergépjárművek, illetve más járművek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a)

a feladó tagállam illetékes hatósága egyenként nyilvántartásba vette őket mint élő sertések terelőeljárás keretében végzett szállítására feljogosított gépjárművet;

b)

berakodás után a hatósági állatorvos plombával lezárta őket; a plombát csak az illetékes hatóság nevében eljáró személy távolíthatja el, illetve helyettesítheti újjal; az illetékes hatóság valamennyi berakodásról és plombacseréről értesítést kap;

2.

a szállítás:

a)

közvetlenül, megállás nélkül történik;

b)

az illetékes hatóság által jóváhagyott útvonalon történik;

3.

a célgazdaság felelős hatósági állatorvosa valamennyi szállítmány érkezését megerősíti a származási hely illetékes hatósága felé;

4.

az élő sertések szállítása során használt tehergépjárművet, járművet és egyéb berendezést a kirakodás után a célállomás zárt területén a hatósági állatorvos felügyelete mellett teljes egészében kitakarítják és fertőtlenítik. A 2002/60/EK irányelv 12. cikkének a) pontja alkalmazandó;

5.

a melléklet III. részében felsorolt területekről történő első szállítást megelőzően a származási hely szerinti illetékes hatóság az érintett hatóságokkal együtt biztosítja a 2002/60/EK irányelv VI. mellékletének c) pontjában foglaltak szerinti intézkedések meghozatalát a vészhelyzeti terv, az utasítási lánc, valamint a szolgálatok közötti teljes körű együttműködésének biztosítása érdekében a szállítás közben előforduló balesetek, a tehergépjármű vagy egyéb jármű komoly meghibásodása vagy az üzemeltető csalárd tevékenysége esetére. Baleset, illetve a tehergépjármű vagy egyéb jármű komoly meghibásodása esetén a jármű üzemeltetője haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot.”

7.

A 21. cikkben a „2018. december 31-ig” időpont helyébe a „2019. december 31-ig” szöveg lép.

8.

A melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 18-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  A Bizottság 2014. október 9-i végrehajtási határozata az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2014.10.11., 63. o.).

(5)  Állat-egészségügyi Világszervezet, Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexe (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  A Tanács 1964. június 26-i 64/432/EGK irányelve a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról (HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

I. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Keila linn,

Kunda linn,

Loksa linn,

Maardu linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Saue linn,

Tallinn linn,

Läänemaa maakond,

Kuusalu valdnak a 1-es úttól (E20) északra fekvő része,

Are vald,

Audru vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Harku vald,

Jõelähtme vald,

Keila vald,

Kernu vald,

Kiili vald,

Koonga vald,

Lavassaare vald,

Nissi vald,

Padise vald,

Paikuse vald,

Raasiku vald,

Rae vald,

Rägavere vald,

Saku vald,

Saue vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Varbla vald,

Vasalemma vald,

Vihula vald,

Viimsi vald,

Viru-Nigula vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Ogres novads területén Suntažu és Ogresgala pagasts,

Ādažu novads,

Amatas novads,

Carnikavas novads,

Garkalnes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Jurbarkas rajono savivaldybė területén Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus és Juodaičių seniūnija,

Pakruojis rajono savivaldybė területén Klovainių, Rozalimo és Pakruojo seniūnija,

Panevežys rajono savivaldybė területén Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio és Smilgių seniūnija,

Raseiniai rajono savivaldybė területén Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų és Šiluvos seniūnija,

Šakiai rajono savivaldybė területén Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų és Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwo területén:

Augustowski powiat területén Augustów gmina Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin és Bargłów Kościelny városával,

Białostocki powiat területén Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady és Dobrzyniewo Duże gmina, valamint Zabłudów gmina egy része (a gminának a 19-es és a 685-ös út alkotta egyenes által határolt délnyugati része),

Hajnowski powiat területén Czyże és Hajnówka gmina Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele és Czeremcha városával,

Siemiatycki powiatban Grodzisk, Dziadkowice és Milejczyce gmina,

Wysokomazowiecki powiat területén Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły és Wysokie Mazowieckie gmina Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo és Ciechanowiec városával,

Sejneński powiat,

Suwalski powiatban Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki és Raczki gmina,

Zambrowski powiatban Rutki gmina,

Sokólski powiatban Suchowola és Korycin gmina,

Bielski powiat,

M. Białystok powiat,

M. Suwałki powiat,

Moniecki powiat.

II. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Kallaste linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Vändra linn,

Viljandi linn,

Ida-Virumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Kuusalu valdnak a 1-es úttól (E20) délre fekvő része,

Palamuse valdnak a Tallinn–Tartu vasútvonaltól keletre fekvő része,

Pärsti valdnak a 24126-os úttól nyugatra fekvő része,

Suure-Jaani valdnak a 49-es úttól nyugatra fekvő része,

Tabivere valdnak a Tallinn–Tartu vasútvonaltól keletre fekvő része,

Tamsalu valdnak a Tallinn–Tartu vasútvonaltól északkeletre fekvő része,

Tartu valdnak a Tallinn–Tartu vasútvonaltól keletre fekvő része,

Viiratsi valdnak a következők által meghatározott vonaltól nyugatra fekvő része: a 92-es út nyugati része a 155-ös útig, a 155-ös út a 24156-os útig, a 24156-os út a Verilaske folyóig, majd a Verilaske folyó a vald déli pereméig,

Abja vald,

Aegviidu vald,

Alatskivi vald,

Anija vald,

Häädemeeste vald,

Haaslava vald,

Halliste vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kasepää vald,

Kõpu vald,

Kose vald,

Kõue vald,

Laekvere vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Pala vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rakvere vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Surju vald,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Vändra vald,

Vara vald,

Vinni vald,

Võnnu vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Krimuldas novads,

Limbažu novads területén Skultes, Vidridžu, Limbažu és Umurgas pagasts,

Ogres novads területén Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles és Taurupes pagasts,

Priekuļu novads,

Salacgrīvas novads területén Liepupes pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Apes novads,

Baltinavas novads,

Balvi novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiepalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Anykščiai rajono savivaldybė területén Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis és Troškūnai seniūnija, valamint Svėdasai seniūnijának a 118-as úttól délre fekvő része,

Jonava rajono savivaldybė területén Šilų és Bukonių seniūnija, valamint Žeimių seniūnija területén Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka és Naujokai kaimas,

Kaišiadorys rajono savivaldybė területén Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių és Žiežmarių apylinkės seniūnija, valamint Rumšiškių seniūnijának az A1-es úttól délre fekvő része,

Kaunas rajono savivaldybė területén Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių és Zapyškio seniūnija,

Kėdainiai rajono savivaldybė területén Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos és Kėdainių miesto seniūnija,

Panevėžys rajono savivaldybė területén Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių és Velžio seniūnija,

Šalčininkai rajono savivaldybė területén Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių és Dieveniškių seniūnija,

Varėna rajono savivaldybė területén Kaniavos, Marcinkonių és Merkinės seniūnija,

Alytus miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Alytus rajono savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Prienai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwo területén:

Białostocki powiat területén Czarna Białostocka, Supraśl és Wasilków gmina, valamint Zabłudów gmina egy része (a gminának a 19-es és a 685-ös út alkotta egyenes által határolt északkeleti része),

Sokólski powiat területén Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór és Sidra gmina,

Augustowski powiat területén Lipsk gmina,

Hajnowski powiat területén Narew, Narewka és Białowieża gmina.

III. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Elva linn,

Jõgeva linn,

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Palamuse valdnak a Tallinn–Tartu vasútvonaltól nyugatra fekvő része,

Pärsti valdnak a 24126-os úttól keletre fekvő része,

Suure-Jaani valdnak a 49-es úttól keletre fekvő része,

Tabivere valdnak a Tallinn–Tartu vasútvonaltól nyugatra fekvő része,

Tamsalu valdnak a Tallinn–Tartu vasútvonaltól délnyugatra fekvő része,

Tartu valdnak a Tallinn–Tartu vasútvonaltól nyugatra fekvő része,

Viiratsi valdnak a következők által meghatározott vonaltól keletre fekvő része: a 92-es út nyugati része a 155-ös útig, a 155-ös út a 24156-os útig, a 24156-os út a Verilaske folyóig, majd a Verilaske folyó a vald déli pereméig,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Limbažu novads területén Viļķenes, Pāles és Katvaru pagasts,

Salacgrīvas novads területén Ainažu és Salacgrīvas pagasts,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Anykščiai rajono savivaldybė területén Viešintos seniūnija és Svėdasai seniūnija 118-as úttól északra fekvő része,

Jonava rajono savivaldybė területén Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių és Kulvos seniūnija, valamint Žeimiai seniūnija területén Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai és Žeimių miestelis kaimas,

Kaišiadorys rajono savivaldybė területén Palomenės és Pravieniškių seniūnija, valamint Rumšiškių seniūnijának az A1-es úttól északra fekvő része,

Kaunas rajono savivaldybė területén Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos és Neveronių seniūnija,

Kėdainiai rajono savivaldybė területén Pelėdnagių seniūnija,

Šalčininkai rajono savivaldybė területén Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos és Kalesninkų seniūnija,

Varėna rajono savivaldybė területén Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos és Vydenių seniūnija,

Jonava miesto savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Moletai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Švencionys rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwo területén:

Białostocki powiat területén Gródek és Michałowo gmina,

Sokólski powiat területén Krynki, Kuźnica, Sokółka és Szudziałowo gmina.

IV. RÉSZ

Olaszország

Olaszországban a következő területek:

Szardínia minden területe.”