26.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2183 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. november 24.)

az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó értesítések közös formátumának meghatározásáról

(az értesítés a C(2015) 8087. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (13) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/40/EU irányelv úgy rendelkezik, hogy az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok gyártói és importőrei kötelesek az érintett tagállamok illetékes hatóságai számára értesítést benyújtani az általuk forgalomba hozni tervezett, valamint a 2016. május 20-án már forgalomban lévő ilyen típusú termékekről. Az értesítést hat hónappal az új vagy jelentősen módosított termékek tervezett forgalomba hozatala előtt kell benyújtani. Az értesítésnek meg kell határozni a formátumát.

(2)

A formátum meghatározása során az indokolt körben figyelembe kell venni a dohánytermékek összetevőire vonatkozó adatszolgáltatás meglévő formátumaival kapcsolatban szerzett tapasztalatokat és ismereteket.

(3)

Az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó információk benyújtásához felhasználandó közös elektronikus értesítési formátumnak lehetővé kell tennie a tagállamok és a Bizottság számára a rögzített információk feldolgozását, egybevetését, elemzését és a következtetések levonását. Az adatok a szóban forgó termékek egészségi hatásainak értékeléséhez is szolgáltatnak alapot.

(4)

A 2014/40/EU irányelvben foglalt értesítési kötelezettség egységes teljesítése szempontjából alapvető fontosságú, hogy az adatszolgáltatás közös elektronikus adatbeviteli kapun keresztül történjék. A közös adatbeviteli kapu egyszerűbbé teszi és összehangolja különösen a gyártók és az importőrök által a tagállamok felé teljesítendő adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatási folyamat ésszerűsítése emellett csökkenti a gyártók, az importőrök és a nemzeti szabályozó hatóságok adminisztratív terheit, és megkönnyíti az adatok egybevetését. A tömeges adatfeltöltés megkönnyítése érdekében a közös adatbeviteli kapu szintjén adattár hozható létre, amelynek segítségével megadható a kapcsolódó nem bizalmas dokumentumok elérhetősége.

A közös adatbeviteli kapunak olyan információszolgáltatási eszközöket kell tartalmaznia, amelyek megfelelőek mind a rendszerek közötti közvetlen adatátadást lehetővé tévő átfogó informatikai megoldásokkal rendelkező, mind pedig az ilyen megoldásokkal nem rendelkező vállalatok számára, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra. A vállalatokhoz benyújtóazonosítót kell rendelni, és a vállalatoknak minden adatszolgáltatás alkalmával meg kell adniuk ezt a számot.

(5)

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az e határozatban meghatározott információszolgáltatási eszközöket a 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (7) bekezdése szerinti információszolgáltatás céljára is felhasználják. Az eszközök emellett más, az elektronikus cigarettákkal és az utántöltő flakonokkal összefüggésben a 20. cikkben meghatározott információk benyújtását is segíthetik. A gyártókat és az importőröket bátorítani kell arra, hogy a tagállamoknak szolgáltatott adataikat naprakészen tartsák. Az adatok Unión belüli egybevetésének megkönnyítése érdekében a tagállamoknak bátorítaniuk kell a gyártókat és az importőröket arra, hogy az adatok aktualizálását a tárgyidőszakot követő naptári év első felében elvégezzék. Az ebben a formátumban szolgáltatott eladási adatoknak ezzel szemben az adott naptári évre kell vonatkozniuk.

(6)

Az adatok újbóli benyújtásakor, ideértve a korábban benyújtott adatok helyesbítését is, az információkat a közös adatbeviteli kapun keresztül kell megadni.

(7)

A benyújtott adatok minőségének és egybevethetőségének biztosítása érdekében a tagállamoknak indokolt esetben bátorítaniuk kell a gyártókat és az importőröket az elfogadott szabványok és vizsgálati módszerek alkalmazására. Elfogadott uniós vagy nemzetközi szabványok és vizsgálati módszerek hiányában a gyártóknak és az importőröknek egyértelműen meg kell jelölniük értesítésükben az alkalmazott mérési módszereket, és biztosítaniuk kell azok megismételhetőségét.

(8)

Az adminisztratív terhek csökkentése és a benyújtott adatok összevethetőségének biztosítása érdekében a tagállamoknak bátorítaniuk kell a gyártókat és az importőröket arra, hogy a külön áruként forgalomba hozott elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok vizsgálata céljára együtt felhasználható termékeket válasszanak ki.

(9)

Mindamellett, hogy az e határozat hatálya alá tartozó adatok összegyűjtése, ellenőrzése, szükség szerinti elemzése, tárolása és terjesztése a tagállamok feladata, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a hozzájuk benyújtott adatokat a Bizottság eszközein tárolják. A Bizottság által ennek érdekében kínált szolgáltatásnak olyan technikai eszközöket kell tartalmaznia, amelyek megkönnyítik a tagállamok számára a 2014/40/EU irányelv 20. cikkében foglalt kötelezettségeik teljesítését. Ebből a célból a Bizottság kidolgozza a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások mintáját. Indokolt, hogy a Bizottság a 2014/40/EU irányelv alkalmazása keretében a közös adatbeviteli kapun keresztül benyújtott adatokról helyi másolatot készítsen és tároljon.

(10)

Akkor, amikor azonos összetételű és azonos kivitelű termékekről szolgáltatnak adatokat, a gyártóknak és az importőröknek – függetlenül attól, hogy a termék milyen márkanév alatt kerül forgalomba és melyik altípushoz tartozik, valamint attól, hogy egy vagy több tagállamban kerül-e forgalomba – a lehetőségek szabta keretek között ugyanazt a termékazonosító számot kell megadniuk.

(11)

Meg kell határozni a bizalmas adatok Bizottság általi kezelésének szabályait, és ezáltal biztosítani kell, hogy a termékinformációk a nagyközönség számára a lehető legnagyobb mértékben átláthatók legyenek, miközben az üzleti titoktartás igénye is kellő figyelmet kapjon. Megfelelő egyensúlyt kell találni a fogyasztóknak az általuk elfogyasztandó termékek összetételére vonatkozó megfelelő tájékoztatás iránti jogos elvárása, valamint a gyártóknak a termékeik receptjének védelméhez fűződő érdeke között. E két egymással versengő érdekre való tekintettel elvi szinten az azon összetevők jelenlétére utaló adatokat kell bizalmasan kezelni, amelyek egy adott termékben csak kis mennyiségben fordulnak elő.

(12)

A személyes adatokat a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) foglalt szabályoknak és biztosítékoknak megfelelően kell feldolgozni.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/40/EU irányelv 25. cikke szerinti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó információszolgáltatás közös formátumát határozza meg.

2. cikk

Az információszolgáltatás formátuma

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok gyártói és importőrei a 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információkat, ideértve a módosításokat és a piacról való kivonás eseteit is, a mellékletben megállapított formátumban nyújtsák be.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok gyártói és importőrei az (1) bekezdésben említett információkat egy közös adatbeviteli kapun keresztül nyújtsák be.

3. cikk

Az adatok tárolása

Amennyiben előzetesen megállapodást írnak alá a Bizottsággal a szolgáltatási szintre vonatkozóan, a tagállamok a 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében igénybe vehetik a Bizottság által kínált adattárolási szolgáltatásokat.

4. cikk

Az adatszolgáltató azonosító száma

Mielőtt e határozat alapján először szolgáltat információkat a tagállamok számára, a gyártó vagy importőr köteles a közös adatbeviteli kapu üzemeltetőjénél azonosító számot (a továbbiakban: benyújtóazonosító) igényelni. A gyártó vagy importőr köteles kérésre olyan okiratot benyújtani, amely a vállalat letelepedésének helye szerinti tagállam nemzeti jogának megfelelően lehetővé teszi a vállalat azonosságának megállapítását, és hitelt érdemlően igazolja tevékenységét. Kiadása után a benyújtóazonosítót minden adatszolgáltatás alkalmával meg kell adni és minden levelezésben meg kell jelölni.

5. cikk

Termékazonosító szám

(1)   A 4. cikk szerinti benyújtóazonosító segítségével a gyártó vagy importőr minden bejelentendő termékhez köteles termékazonosító számot (a továbbiakban: elektronikuscigaretta-azonosító szám) rendelni.

(2)   Akkor, amikor azonos összetételű és kivitelű termékekről szolgáltatnak adatokat, és különös tekintettel azokra az esetekre, amikor az adatokat egy adott vállalatcsoport különböző tagjai szolgáltatják, a gyártók és az importőrök – a lehetőségek szabta keretek között – kötelesek ugyanazt az elektronikuscigaretta-azonosító számot megjelölni. Ezt a szabályt a márkanévtől, az altípustól, valamint attól függetlenül kell alkalmazni, hogy a terméket hány piacon fogják forgalomba hozni.

(3)   Azokban az esetekben, amikor a gyártó vagy importőr nem tudja biztosítani, hogy az azonos összetételű és kivitelű termékekre vonatkozó adatszolgáltatás egyazon elektronikuscigaretta-azonosító szám megjelölésével történjék, köteles a lehetőségek szabta keretek között legalább azokat a különböző elektronikuscigaretta-azonosító számokat megjelölni, amelyeket e termékekhez korábban hozzárendeltek.

6. cikk

Bizalmas adatok, az adatok felfedése

(1)   Amikor adatokat szolgáltatnak, a gyártók és az importőrök kötelesek megjelölni azokat az információkat, amelyeket üzleti titoknak vagy másként bizalmas adatnak tekintetnek, és kérésre kötelesek e választásukat kellőképpen megindokolni.

(2)   A 2014/40/EU irányelv és az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alkalmazásában benyújtott adatok közül a Bizottság elvi szinten nem tekinti bizalmas vagy üzleti titkot képező adatnak:

a)

a folyadék végső formulációjában 0,1 %-nál nagyobb mennyiségben jelen lévő összetevőket;

b)

a 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott, ezen belül különösen a toxicitásra és a függőséget okozó tulajdonságra vonatkozó tanulmányokat és adatokat. Ha a tanulmányok meghatározott márkákra vonatkoznak, akkor a márkára való kifejezett és áttételes utasításokat törölni kell a szövegből, és egy szerkesztett változatot kell hozzáférhetővé tenni.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 127., 2014.4.29., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(3)  Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).


MELLÉKLET

1.   MEZŐLEÍRÁSOK

A közös formátum összes mezőjét kötelező megadni (K).

A szűrőfeltétel függvényében kötelező mezők (Sz) akkor kötelezőek, ha egy korábbi változó értéke egy meghatározott értékkel egyenlő.

A rendszer által generált mezőket (AUTO) a szoftverrendszer automatikusan tölti ki.

Azon mezők esetében, amelyek esetében a választ listáról kell kiválasztani, a Bizottság létrehozza, karbantartja és az interneten közzéteszi a megfelelő referenciatáblázatokat.

2.   AZ ADATSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az adatszolgáltató a szolgáltatott adatokért felelős gyártó vagy importőr.

Mező#

Mező

Leírás

Jelleg

Az adatszolgáltató szerint bizalmas információ?

 

Benyújtóazonosító

A 4. cikk alapján kiadott benyújtóazonosító

K

 

 

Benyújtónév

Az adatszolgáltató neve tagállami szinten, ahogyan azt héaazonosító száma meghatározza

K

 

 

Benyújtó_kkv

Annak jelzése, hogy az adatszolgáltató vagy anyavállalata, ha van, a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (1) szerint kkv-nak minősül-e

K

 

 

Benyújtó_héa

Az adatszolgáltató héaazonosító száma

K

 

 

Benyújtó_típusa

Annak jelzése, hogy az adatszolgáltató gyártó vagy importőr-e

K

 

 

Benyújtó_címe

Az adatszolgáltató postacíme

K

 

 

Benyújtó_országa

Az adatszolgáltató székhelye/lakóhelye szerinti ország

K

 

 

Benyújtó_telefonja

Az adatszolgáltató hivatalos/munkahelyi telefonszáma

K

 

 

Benyújtó_e-mailje

Az adatszolgáltató hivatalos/munkahelyi funkcionális e-mail címe

K

 

 

Benyújtónak_van_anyavállalata

Akkor jelölendő meg, ha az adatszolgáltatónak van anyavállalata

K

 

 

Benyújtónak_van_kapcsolt_vállalkozása

Akkor jelölendő meg, ha az adatszolgáltatónak van kapcsolt vállalkozása

K

 

 

Benyújtó_kijelölt_adatbevivőt

Akkor jelölendő meg, ha az adatszolgáltató harmadik személyt jelölt ki az adatbevitelre („adatbevivő”)

K

 

2.1.   A gyártó vagy importőr anyavállalatának adatai

Az anyavállalat következő adatait kell megadni: benyújtóazonosító, ha van; hivatalos név; postacím; ország; hivatalos telefonszám; hivatalos funkcionális e-mail cím.

2.2.   A gyártó vagy importőr kapcsolt vállalkozásának adatai

Mindegyik kapcsolt vállalkozásról a következő adatokat kell megadni: benyújtóazonosító, ha van; hivatalos név; postacím; ország; hivatalos telefonszám; hivatalos funkcionális e-mail cím.

2.3.   Az adatszolgáltató helyett az adatokat a rendszerben rögzítő adatbevivő

Az adatbevivő következő adatait kell megadni: benyújtóazonosító, ha van; hivatalos név; postacím; ország; hivatalos telefonszám; hivatalos funkcionális e-mail cím.

3.   A TERMÉK ADATAI ÉS LEÍRÁSA – A. RÉSZ

Mező#

Mező

Leírás

Jelleg

Az adatszolgáltató szerint bizalmas információ?

 

Benyújtás_típusa

A termékkel kapcsolatos adatszolgáltatás típusa

K

 

 

Benyújtás_kezdőnapja

Az adatszolgáltatás időpontját a rendszer automatikusan rögzíti akkor, amikor a felhasználó rögzíti a termék adatait

AUTO

 

 

Termékazonosító

A termék rendszerbeli azonosítására szolgáló elektronikuscigaretta-azonosító szám „benyújtóazonosító-év-termékszám” (NNNNN-NN-NNNNN) formátumban, ahol:

 

„benyújtóazonosító” az adatszolgáltató azonosító száma (lásd fent),

 

„év” azon év sorszámának utolsó két számjegye, amelyben a termék adatai először kerültek rögzítésre,

 

„termékszám” pedig az a szám, amelyet az adatszolgáltató az első adatszolgáltatáskor a termékhez rendelt

K

 

 

Termék_más_termékazonosítóval

Annak jelzése, hogy ismer-e az adatszolgáltató olyan egy vagy több másik terméket, amely kivitelét és összetételét tekintve azonos az adatszolgáltatás tárgyát képező termékkel, és az EU területén más elektronikuscigaretta-azonosító számmal forgalomban van

K

 

 

Termék_más_termékazonosító

Az adatszolgáltatás tárgyát képező termékkel azonos kivitelű és összetételű termék(ek) elektronikuscigaretta-azonosító számainak felsorolása. Ha az adatszolgáltató nem ismeri az elektronikuscigaretta-azonosító számo(ka)t, akkor legalább a termék(ek) teljes márka- és altípusnevét és azon tagállam(ok) nevét meg kell adni, amely(ek)ben a termék(ek) már forgalomban van(nak)

Sz

 

 

Termék_azonos_összetétellel

Annak jelzése, hogy ismer-e az adatszolgáltató egy vagy több olyan másik terméket, amely az e-folyadék összetételét tekintve azonos az adatszolgáltatás tárgyát képező termékkel, de eltérő kivitelű

K

 

 

Termék_azonos_összetétellel_azonosító

Az adatszolgáltatás tárgyát képező termékkel az e-folyadék összetételét tekintve azonos, de eltérő kivitelű termék(ek) elektronikuscigaretta-azonosító számainak felsorolása. Ha az adatszolgáltató nem ismeri az elektronikuscigaretta-azonosító számo(ka)t, akkor legalább a termék(ek) márka- és altípusnevét és azon tagállam(ok) nevét meg kell adni, amely(ek)ben a termék(ek) már forgalomban van(nak)

Sz

 

 

Termék_típusa

Az érintett termék típusa

K

 

 

Termék_e-folyadék_tömege

A termék egy darabjában lévő e-folyadék össztömege milligrammban

Sz

 

 

Termék_e-folyadék_térfogata

A termék egy darabjában lévő e-folyadék össztérfogata milliliterben

Sz

 

 

Termék_gyártó_adatai

Ha az adatszolgáltató nem azonos a gyártóval, akkor a termék gyártójának (gyártóinak) hivatalos vállalatneve és kapcsolattartási adatai (2)

Sz

 

 

Termék_gyártási_hely_címe

Mindegyik gyártó esetében azon helyszín(ek) postacíme, ahol a gyártást befejezik

K

 

 

Termék_CLP_besorolás

A termék általános besorolása anyagok keverékeként (beleértve a címkézési követelményeket is) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alapján, a „Guidance on the Application of the CLP Criteria” („Iránymutatás a CLP-követelmények alkalmazásáról”) című iránymutatásban (4) leírtaknak megfelelően

Sz

 

3.   A TERMÉK ADATAI ÉS LEÍRÁSA – B. RÉSZ

Ha a terméket több formában is forgalmazzák vagy ugyanazt a terméket több tagállamban is forgalmazzák, akkor az alábbi adatokat minden formára és minden tagállamra vonatkozóan meg kell adni.

Mező#

Mező

Leírás

Jelleg

Az adatszolgáltató szerint bizalmas információ?

 

Termék_márkanév

Az adatszolgáltatás céltagállamában a termék forgalmazásakor használt márkanév

K

 

 

Termék_márkanév_altípus

Az adatszolgáltatás céltagállamában forgalmazott termék „altípusának neve”, ha van

K

 

 

Termék_bevezetés_dátuma

Az az időpont, amikor az adatszolgáltató bevezeti/bevezette a terméket a piacra

K

 

 

Termék_kivonás_jelzése

Annak jelzése, hogy az adatszolgáltató ki tervezi-e vonni a terméket a piacról

K

 

 

Termék_kivonás_dátuma

Az az időpont, amikor az adatszolgáltató kivonja/kivonta a terméket a piacról

Sz

 

 

Termék_benyújtó_szám

Az adatszolgáltató által használt belső azonosító szám

K

E számok közül legalább egyet egyazon adatszolgáltató minden adatszolgáltatásában egységesen kell használni

 

 

Termék_UPC_kód

A termék UPC-12 kódja (egységes termékkódja)

 

 

Termék_EAN_szám

A termék EAN-13 vagy EAN-8 száma (európai gyártmánykódja)

 

 

Termék_GTIN_szám

A termék GTIN száma (globális áruazonosító száma)

 

 

Termék_SKU_szám

A termék SKU száma (készlet-nyilvántartási alapegységkódja)

 

 

Termék_nemzeti_piac

Az adatszolgáltatás céltagállama

K

 

 

Termék_csomag_darabszám

A termékcsomagban lévő termékdarabok száma

K

 

4.   A TERMÉK ÖSSZETEVŐINEK LEÍRÁSA

A következő szakaszban felsorolt mezők adatait a termékben felhasznált valamennyi összetevőre vonatkozóan meg kell adni (5). Ha a termék több olyan eszközt tartalmaz, amelyben van összetevő, akkor az alábbi értékeket minden ilyen eszközre vonatkozóan meg kell adni.

Mező#

Mező

Leírás

Jelleg

Az adatszolgáltató szerint bizalmas információ?

 

Összetevő_neve

Az összetevő kémiai neve

K

 

 

Összetevő_CAS

CAS-szám (a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat által kiadott szám)

K

 

 

Összetevő_CAS_további

További CAS-számok, ha vannak

Sz

 

 

Összetevő_FEMA_szám

FEMA-szám (az Ízesítő- és Kivonatgyártók Szövetsége által kiadott szám)

Sz

Ha nincs CAS-szám, e négy szám közül legalább egyet meg kell adni. Több szám megadása esetén az egyes számokat a következő fontossági sorrendben kell jelölni: FEMA > összetevő > aroma > EK

 

 

Összetevő_adalékanyag_szám

Ha az összetevő élelmiszer-adalékanyag, akkor az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) II. és III. melléklete szerinti „E-szám”

 

 

Összetevő_FL_szám

Az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) I. melléklete szerinti európai aromaszám

 

 

Összetevő_EK_szám

Európai közösségi szám (EK-szám) (8), ha van

 

 

Összetevő_funkciója

Az összetevő funkciója/funkciói

K

 

 

Összetevő_funkciója_más

Az összetevő funkciója, ha „más”

Sz

 

 

Összetevő_mennyiség_receptben

Az összetevő tömege a termék egy darabjában (milligramm) a recept szerint

K

 

 

Összetevő_ párásítatlan_állapot

Annak jelzése, hogy a párásítatlan állapotú összetevő rendelkezik-e ismert toxikus tulajdonsággal vagy rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító tulajdonsággal

K

 

 

Összetevő_REACH_regisztráció

Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) szerinti regisztrációs szám, ha van

K

 

 

Összetevő_CLP_besorolás_van

Annak jelzése, hogy az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) alapján meghatározták-e az összetevő besorolását, és az összetevő szerepel-e az osztályozási és címkézési jegyzékben

K

 

 

Összetevő_CLP_besorolás

Az összetevő besorolása az 1272/2008/EK rendelet alapján

Sz

 

 

Összetevő_Tox_adatok

Annak jelzése, hogy állnak-e rendelkezésre toxikológiai adatok az anyagra magára vagy a keverékben lévő anyagra vonatkozóan. Mindegyik esetben meg kell adni, hogy a toxikológiai adatok az anyag felhevített vagy hevítetlen állapotára vonatkoznak-e

K

 

 

Összetevő_Tox_kibocsátás

Annak jelzése, hogy léteznek-e tanulmányok a kibocsátások kémiai viselkedéséről és/vagy toxicitásáról

Sz/K

 

 

Összetevő_Tox_rákkeltő

Annak jelzése, hogy léteznek-e tanulmányok az összetevő rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatásáról

Sz/K

 

 

Összetevő_Tox_szív_tüdő

Annak jelzése, hogy léteznek-e in vitro vagy in vivo vizsgálatok az összetevő által a szívre, az érrendszerre vagy a légutakra gyakorolt toxikus hatásról

Sz/K

 

 

Összetevő_Tox_függőség

Annak jelzése, hogy léteznek-e elemzések az összetevő esetleges függőséget okozó tulajdonságáról

Sz/K

 

 

Összetevő_Tox_más

Annak jelzése, hogy léteznek e más, a fentiekben nem említett toxikológiai adatok

Sz/K

 

 

Összetevő_Tox/Függőség_dokumentáció

Ide kell feltölteni az előző hat mezőben (toxikológiai adatok, kibocsátások, rákkeltő/mutagén/reprodukciót károsító, szív/érrendszer/légutak, függőséget okozó, más) megjelölt tanulmányokat

Sz/K

 

5.   KIBOCSÁTÁSOK

Több kibocsátás mérése esetén a következő mezőket minden egyes kibocsátásra vonatkozóan ki kell tölteni. Ha a termék több eszközt tartalmaz, vagy egy elektronikus cigaretta vagy utántöltő flakon több kombinációját is tartalmazza, akkor az alábbi értékeket minden eszközre, illetve kombinációra vonatkozóan meg kell adni.

Mező#

Mező

Leírás

Jelleg

Az adatszolgáltató szerint bizalmas információ?

 

Kibocsátás_vizsg_termék_e-cigaretta_azonosító

Ha a termék használatához kiegészítő termék(ek)re van szükség, akkor meg kell adni a vizsgálatok során felhasznált kiegészítő termék(ek) elektronikuscigaretta-azonosító számát. Ha az adatszolgáltató nem ismeri az elektronikuscigaretta-azonosító számo(ka)t, akkor legalább a kiegészítő termék márka- és altípusnevét (neveit) és azon tagállam(ok) nevét meg kell adni, amely(ek)ben a termék(ek) már forgalomban van(nak)

Sz

 

 

Kibocsátás_termékkombináció

Ha a termék több eszközt tartalmaz, vagy egy elektronikus cigaretta vagy utántöltő flakon több kombinációját is tartalmazza, akkor a kibocsátás méréséhez felhasznált eszköz vagy kombináció megadása

Sz

 

 

Kibocsátás_módszer_dokumentáció

A kibocsátások vizsgálatára alkalmazott mérési módszerek ismertetése, beleértve a jóváhagyott szabvány megjelölését is, ha van

K

 

 

Kibocsátás_név

A termék vizsgálata során felszabaduló kibocsátás neve

K

 

 

Kibocsátás_CAS

A kibocsátás CAS-száma (a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat által kiadott szám)

Sz

 

 

Kibocsátás_IUPAC

A kibocsátás IUPAC-neve (Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója által adott név), ha nincs CAS-szám

Sz

 

 

Kibocsátás_mennyiség

A termék használata során felszabaduló kibocsátás mennyisége az alkalmazott mérési módszerrel meghatározva

K

 

 

Kibocsátás_mértékegység

Az a mértékegység, amelyben a kibocsátás meghatározása történt

Sz

 

6.   A TERMÉK KIVITELE

Mező#

Mező

Leírás

Jelleg – elektronikus cigaretta

Az adatszolgáltató szerint bizalmas információ?

Jelleg – utántöltő flakon

Az adatszolgáltató szerint bizalmas információ?

 

E-cigaretta_leírás

A termék olyan leírása, amely segíti egyértelmű azonosítását, és tartalmazza az összes eszköz és az egyes alkotórészek (alkatrészek, e-folyadék) ismertetését

K

 

K

 

 

E-cigaretta_folyadék_térfogat/űrtartalom

Térfogat/űrtartalom milliliterben (eszközök esetében a tartály mérete, patronok/cartomizerek és utántöltő flakonok esetében a forgalomba hozott termék tényleges folyadéktérfogata)

K

 

K

 

 

E-cigaretta_nikotinkoncentráció

Nikotinkoncentráció mg/ml mértékegységben

Sz

 

K

 

 

E-cigaretta_akku_típus

Az akkumulátor típusának megnevezése

Sz

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_akku_típus_kapacitás

Az akkumulátor kapacitása mAh mértékegységben

Sz

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_feszültség/teljesítmény_állítható

Annak jelzése, hogy az elektronikus cigaretta feszültsége vagy teljesítménye állítható-e

K

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_feszültség

Az elektronikus cigaretta névleges feszültsége, ha nem állítható; az ajánlott feszültség, ha állítható

Sz

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_feszültség_alsó_érték

A legkisebb lehetséges feszültség

Sz

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_feszültség_felső_érték

A legnagyobb lehetséges feszültség

Sz

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_teljesítmény

Leadott névleges teljesítmény, ha nem állítható; az ajánlott teljesítmény, ha állítható

Sz

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_teljesítmény_alsó_érték

A legkisebb lehetséges teljesítmény

Sz

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_teljesítmény_felső_érték

A legnagyobb lehetséges teljesítmény

Sz

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_légáram_állítható

Annak jelzése, hogy az elektronikus cigaretta légárama állítható-e

K

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_kanóc_cserélhető

Annak jelzése, hogy a fogyasztó állíthatja/módosíthatja/kicserélheti-e a kanócot

K

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_mikroprocesszor

Annak jelzése, hogy az elektronikus cigaretta tartalmaz-e mikroprocesszort

K

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_fűtőszál_összetétele

A kazán fűtőszálának kémiai összetétele

K

 

N. a.

 

 

E-cigaretta_nikotin_adagolás/felvétel_dokumentáció

Az állandó adagolás és a nikotinfelvétel vizsgálatára alkalmazott mérési módszerek ismertetése, beleértve a jóváhagyott szabvány megjelölését is, ha van. A vizsgálat eredményeinek ismertetése

K

 

K

 

 

E-cigaretta_gyártás_dokumentáció

A végtermék gyártási folyamatának ismertetése, ideértve a sorozatgyártást is

K

 

K

 

 

E-cigaretta_gyártás_megfelelés

Nyilatkozat arról, hogy a gyártási folyamat biztosítja a követelményeknek való megfelelést (ideértve, de nem kizárólag, a sorozatgyártásra vonatkozó információkat is)

K

 

K

 

 

E-cigaretta_minőség_biztonság

Nyilatkozat arról, hogy a gyártó és az importőr teljes felelősséget vállal a termék minőségéért és biztonságosságáért annak forgalomba hozatala és rendeltetésszerű, illetve ésszerűen előre látható körülmények között történő felhasználása esetére

K

 

K

 

 

E_cigaretta_nyitó/utántöltő_dokumentáció

A nyitó- és utántöltő mechanizmus leírása, ha alkalmazandó

Sz

 

K

 


(1)  A Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlása a mikro-, a kis- és a középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

(2)  Mindegyik gyártóról a következő adatokat kell megadni: azonosító szám, ha van; hivatalos név; postacím; ország; hivatalos telefonszám; hivatalos funkcionális e-mail cím.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

(5)  Ebben a szakaszban a „K” és az „Sz” jelölés csak a terméktípusokra, az indokolt esetekben vonatkozik.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1334/2008/EK rendelete az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (HL L 354., 2008.12.31., 34. o.).

(8)  Lásd az Európai Bizottság 1981. május 11-i 81/437/EGK határozatát a tagállamok Bizottság felé történő, vegyi anyagok jegyzékével kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettsége kritériumainak megállapításáról (HL L 167., 1981.6.24., 31. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.)

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).