5.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1985 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. november 4.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (3) bekezdése alapján egy citromsavval átitatott, vírusölő papírzsebkendőről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Belgium 2015. április 28-án felkérte a Bizottságot, hogy az 528/2012/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében döntsön arról, hogy egy, „a papírzsebkendőbe kerülő, meghűlést és influenzát okozó vírusok 99,9 %-át megöli” állítással forgalomba hozott vírusölő papírzsebkendő biocid termék vagy kezelt árucikk-e, és ha biocid terméknek tekintendő, akkor az 1. terméktípusba (humán-egészségügy) vagy a 2. terméktípusba (nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek) tartozik-e.

(2)

A Belgium által közölt információk szerint egy olyan háromrétegű papírzsebkendőről van szó, amelynek középső rétege citromsavval van átitatva. Az állítás szerint a citromsav irreverzibilis kötéssel kapcsolódik a papírzsebkendő szerkezetéhez, és a termék teljes életciklusa során benne marad. A papírzsebkendő használata után, azaz miután a papírzsebkendőbe történő tüsszentés, köhögés vagy orrfújás útján nedvesség éri a középső réteget, a citromsav az állítás szerint deaktiválja a papírzsebkendőbe kerülő vírusokat, meggátolva, hogy azok visszakerüljenek a kézre, kézről kézre terjedjenek, illetve átkerüljenek a papírzsebkendővel érintkezésbe kerülő felületekre.

(3)

A papírzsebkendő megfelel az „árucikk” 528/2012/EU rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt fogalommeghatározásának.

(4)

A papírzsebkendő megfelel a „kezelt árucikk” 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének l) pontjában előírt fogalommeghatározásának, mivel szándékoltan tartalmaz citromsavat azzal a céllal, hogy deaktiválja a vírusokat és korlátozza az e vírusokkal való keresztszennyeződést.

(5)

A vírusok megfelelnek a „károsító szervezetek” 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában előírt fogalommeghatározásának, mivel ártalmas hatást gyakorolhatnak az emberekre.

(6)

A károsító szervezetek bármely módon való elpusztítása, elriasztása, ártalmatlanná tétele, hatásuk kifejtésében való megakadályozása vagy azokkal szemben más gátló hatás kifejtése biocid funkció.

(7)

Ezért ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy a papírzsebkendő kezelt termék vagy biocid termék-e, alapvető fontosságú annak megállapítása, hogy a papírzsebkendő elsődleges biocid funkcióval rendelkezik-e, vagy sem.

(8)

A papírzsebkendő csomagolásán és reklámjában szereplő állítás szerint az „a papírzsebkendőbe kerülő, meghűlést és influenzát okozó vírusok 99,9 %-át megöli”. Ez az állítás nagyobb hangsúlyt és elsődleges jelentőséget ad a papírzsebkendő biocid funkciójának, mint az egyéb funkcióinak (például annak, hogy orrfújásra szolgál). Ezért a vírusölő papírzsebkendő elsődleges biocid funkcióval rendelkezik.

(9)

Mivel az 1. terméktípusba a bőr vagy fejbőr fertőtlenítésére használt biocid termékek, a 2. terméktípusba pedig a szélesebb körű felhasználásra, például felületek, anyagok vagy a levegő fertőtlenítésére használt biocid termékek tartoznak, a papírzsebkendő rendeltetése inkább az utóbbi terméktípusnak felel meg.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A citromsavval átitatott és „a papírzsebkendőbe kerülő, meghűlést és influenzát okozó vírusok 99,9 %-át megöli” állítással forgalomba hozott vírusölő papírzsebkendő biocid terméknek minősül az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint, és az említett rendelet V. mellékletében meghatározott 2. terméktípusba tartozik.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.