14.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1842 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. október 9.)

a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére, kialakítására és alakjára vonatkozó műszaki előírásokról

(az értesítés a C(2015) 6729. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/40/EU irányelv új szabályokat állapított meg a dohányzásra szánt dohánytermékeken elhelyezendő egészségvédő és kombinált egészségvédő figyelmeztetésekre vonatkozóan. A kombinált egészségvédő figyelmeztetéseknek az irányelv I. mellékletében felsorolt szöveges figyelmeztetések egyike mellett az irányelv II. mellékletének képtárából a felirathoz választott színes képet és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt kell tartalmazniuk. A kombinált egészségvédő figyelmeztetéseknek a csomagolási egység mind elülső, mind hátsó oldala külső felületének, valamint minden gyűjtőcsomag felületének 65 %-át ki kell tölteniük.

(2)

Meg kell határozni – a csomagok különböző alakját figyelembe véve – a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére, kialakítására és alakjára vonatkozó műszaki előírásokat. Az egyes elemek teljes láthatóságának biztosítása érdekében meg kell határozni a kombinált egészségvédő figyelmeztetésen belül különösen a fénykép, a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ elhelyezését, az egyes elemek méretét, elrendezését, színét és betűtípusát.

(3)

Mivel különféle alakú és méretű csomagok vannak forgalomban, helyénvaló előírni, hogy a kombinált egészségvédő figyelmeztetés egyes elemeit egymás alatt vagy egymás mellett rendezzék el. Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága meghaladja a szélessége 70 %-át, az elemeket egymás alatt kell elrendezni. Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 20 %-a, de kisebb, mint a 65 %-a, az elemeket egymás mellett kell elrendezni. Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága a szélességének legalább 65 %-a, de legfeljebb 70 %-a, meg kell engedni a dohánytermékek gyártói számára, hogy maguk válasszák meg a figyelmeztetés elrendezését, feltéve, hogy a kombinált figyelmeztetés összes eleme teljesen látható marad és nem torzul.

(4)

A kombinált egészségvédő figyelmeztetésen belüli elemek egymás alatti elrendezése esetén felülre, egymás melletti elrendezése esetén pedig a csomagolás bal felére kell helyezni a fényképet, hogy az a lehető legszembeötlőbb helyen legyen. Emellett a kombinált egészségvédő figyelmeztetésen belül a fényképnek kell a legnagyobb kiterjedésű elemnek lennie.

(5)

Amennyiben a csomagolási egység vagy a gyűjtőcsomag alakja miatt a kombinált egészségvédő figyelmeztetés szélessége jóval meghaladja magasságát, külön szabályokat kell meghatározni a kombinált egészségvédő figyelmeztetés egyes elemeinek mérete tekintetében, hogy a fénykép ne torzuljon a méretarányok változtatásakor, továbbá, hogy a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ teljes mértékben látható és jól olvasható maradjon.

(6)

A kombinált egészségvédő figyelmeztetés láthatóságának és egyértelműségének biztosítása érdekében szabályokat kell megállapítani az alkalmazott színek, a minimális felbontás, a betűtípus és a sorok közötti távolság tekintetében. Az elkerülhetetlen nyomtatási eltérések megengedettek.

(7)

Helyénvaló külön szabályokat megállapítani az olyan felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységek elülső oldalán elhelyezendő kombinált egészségvédő figyelmeztetések tekintetében, amelyeknél a fedél a fénykép elhelyezésére szánt felület 50 %-ánál nagyobb vagy kisebb felületet eltakar, és a fedél felnyitása kettéosztaná a képet, a figyelmeztetés szövegét vagy a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt. Ezekben az esetekben indokolt rugalmasabban szabályozni a kombinált egészségvédő figyelmeztetés három elemének méretét. Ha az ilyen csomagok elülső részén a kombinált egészségvédő figyelmeztetést több nyelven is feltűntetik, vagy az olyan, dohányzásra szánt – a cigarettától, a cigarettadohánytól és a vízipipadohánytól eltérő – dohánytermékeknél, ahol ez elkerülhetetlen, a gyártóknak és importőröknek meg kell engedni, hogy – az egyes elemek teljes láthatóságának biztosítása mellett – a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ szövegénél használt betűtípus méretét és a sorok közötti távolságot csökkentsék.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/40/EU irányelv 25. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a határozat szabályokat állapít meg a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére, kialakítására és alakjára vonatkozóan.

2. cikk

A kombinált egészségvédő figyelmeztetés elrendezése és alakja

(1)   Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 70 %-a, a gyártóknak a melléklet 1. szakaszában található illusztrációnak megfelelően, egymás alatt kell elhelyezniük a figyelmezetés egyes elmeit.

Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 20 %-a, de kisebb, mint a 65 %-a, a gyártóknak a melléklet 2. szakaszában található illusztrációnak megfelelően, egymás mellett kell elhelyezniük a figyelmezetés egyes elmeit.

Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága a szélességének legalább 65 %-a, de legfeljebb 70 %-a, a dohánytermékek gyártói maguk választhatják meg, hogy a figyelmeztetés egyes elemeit egymás alatt vagy egymás mellett rendezik el, feltéve, hogy a kombinált figyelmeztetés összes eleme teljesen látható marad és nem torzul.

(2)   Az elemek egymás alatti elrendezése esetén a fényképet a melléklet 1. szakaszában található illusztrációnak megfelelően a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a figyelmeztető szöveg és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ fölött kell elhelyezni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 50 %-át, a szöveges figyelmeztetés a 38 %-át, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 12 %-át foglalja el.

Az elemek egymás melletti elrendezése esetén a fényképet a melléklet 2. szakaszában található illusztrációnak megfelelően a kombinált egészségvédő figyelmeztetés bal felén, a szöveges figyelmeztetést a jobb felső, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt pedig a jobb alsó részén kell elhelyezni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 50 %-át, a szöveges figyelmeztetés a 40 %-át, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 10 %-át foglalja el.

(3)   Amennyiben a csomagolási egység vagy a gyűjtőcsomag alakja miatt a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága a szélességének legfeljebb 20 %-a, a kombinált egészségvédő figyelmeztetést a melléklet 3. szakaszában található illusztrációnak megfelelő extra széles, egymás melletti elrendezésben kell feltüntetni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 35 %-át, a szöveges figyelmeztetés az 50 %-át, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 15 %-át foglalja el.

3. cikk

A kombinált egészségvédő figyelmeztetés kialakítása

(1)   A kombinált egészségvédő figyelmeztetés nyomtatásánál a CMYK színrendszer négy színét kell használni. A fekete elemeknél a C0, M0, Y0 és K100, a napsárga elemeknél pedig a C0, M10, Y100 és K0 színkeveréket kell használni.

A kombinált egészségvédő figyelmeztetés minimális felbontása a valós méretben való nyomtatáskor 300dpi.

(2)   A szöveges figyelmeztetést fekete háttéren, fehér karakterekkel kell megjeleníteni.

Amennyiben a dohányzásra szánt dohánytermékeket olyan tagállamokban kívánják forgalomba hozni, ahol egynél több hivatalos nyelv van, a szöveges figyelmeztetést az első nyelven fehérrel, a második nyelven napsárgával és adott esetben egy harmadik nyelven ismét fehérrel kell megjeleníteni.

A dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt – a mellékletben található illusztrációnak megfelelően – napsárga háttéren, fekete karakterekkel kell megjeleníteni.

(3)   Ha az egyes elemeket egymás mellett, fordított sorrendben egymás alatt vagy egymás mellett extra széles formátumban rendezik el, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információs panelen belül egy 1 mm vastag fekete szegéllyel kell elválasztani a fényképet és az információ szövegét.

(4)   A gyártóknak és importőröknek gondoskodniuk kell arról, hogy a fényképet:

a)

külön effektek alkalmazása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér megnövelése nélkül helyezzék a csomagolásra;

b)

ne vágják ki a kép fókuszpontjához képest túl közel vagy túl távol; és

c)

arányosan alakítsák át anélkül, hogy széthúznák vagy összenyomnák.

(5)   A gyártó biztosítja, hogy:

a)

a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ balra és függőlegesen középre legyen igazítva;

b)

a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ megjelenítésénél a Neue Frutiger Condensed Bold betűtípust használják;

c)

a szöveges figyelmeztetéshez egységes betűméretet használjanak;

d)

a szöveg lehető legjobb láthatóságának biztosítása érdekében a szöveges figyelmeztetéshez és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információhoz szövegéhez a lehető legnagyobb betűméretet válasszák;

e)

a szöveges figyelmeztetéshez és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információhoz használt betűméret legalább 6 pt, illetve 5 pt legyen;

f)

a sortávolság 2 pt-vel nagyobb legyen, mint a szöveges figyelmeztetés és 1–2 pt-vel nagyobb, mint a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ betűmérete;

g)

a szöveges figyelmeztetés – a nagybetűk használata tekintetében, de a számozástól eltekintve – a 2014/40/EU irányelv I. mellékletében meghatározottakhoz igazodjon.

Az e) és f) ponttól eltérve a cigarettától, a cigarettadohánytól és a vízipipadohánytól eltérő, dohányzásra szánt dohánytermékek gyártói és importőrei a kombinált egészségvédő figyelmeztetés egyes elemei teljes láthatóságának biztosítása mellett csökkenthetik a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ szövegénél használt betűtípus méretét és a sorok közötti távolságot, amennyiben ez elkerülhetetlen.

4. cikk

Egyes felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységekre vonatkozó egyedi szabályok

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a következő szabályok alkalmazandók a felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységek elülső oldalán elhelyezendő kombinált egészségvédő figyelmeztetésekre:

a)

abban az esetben, ha a csomagolási egység fedele kisebb, mint a 2. cikk (2) bekezdésében a fénykép elhelyezésére szánt felület, és a fenti előírásnak való megfelelés miatt a fedél felnyitása kettéosztaná a fényképet:

i.

a melléklet 4. szakaszában található illusztrációnak megfelelően a szöveges figyelmeztetést a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ és a fénykép fölött kell elhelyezni; valamint

ii.

a fényképnek a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felületének legalább 50 %-át, a szöveges figyelmeztetésnek legalább 30 %-át és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információnak legalább 10 %-át, de legfeljebb 12 %-át kell elfoglalnia:

b)

abban az esetben, ha a csomagolási egység fedele nagyobb, mint a 2. cikk (2) bekezdésében a fénykép elhelyezésére szánt felület, és a fenti előírásnak való megfelelés miatt a fedél felnyitása kettéosztaná a szöveges figyelmeztetést vagy a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt:

i.

a melléklet 1. szakaszában található illusztrációnak megfelelően a fényképet a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ fölött kell elhelyezni; valamint

ii.

a fényképnek a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felületének legalább 50 %-át, a szöveges figyelmeztetésnek legalább 30 %-át és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információnak legalább 10 %-át, de legfeljebb 12 %-át kell elfoglalnia.

A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a csomagolási egység felnyitása a kombinált egészségvédő figyelmeztetés három eleme közül egyiket se ossza ketté.

(2)   A 3. cikk (5) bekezdésének e) és f) pontjától eltérve a felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységben forgalmazott cigaretta, cigarettadohány és vízipipadohány gyártói és importőrei a kombinált egészségvédő figyelmeztetés egyes elemei teljes láthatóságának biztosítása mellett csökkenthetik a csomagolás elülső oldalán található szöveges figyelmeztetés és dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ szövegénél használt betűtípus méretét és a sorok közötti távolságot, amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetést több nyelven is feltűntetik.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 9-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 127., 2014.4.29., 1. o.


MELLÉKLET

1.   Egymás alatti elrendezés (2. cikk (1) és (2) bekezdés és 4. cikk (1) bekezdés b) pont)

Image

2.   Egymás melletti elrendezés (2. cikk (1) és (2) bekezdés)

Image

3.   Egymás melletti elrendezés, extra széles formátum (2. cikk (3) bekezdés)

Image

4.   Fordított egymás alatti elrendezés (4. cikk (1) bekezdés a) pont)

Image