4.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/15


A TANÁCS (EU) 2015/1340 HATÁROZATA

(2015. július 13.)

az Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló, egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland közötti megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak a 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve (a továbbiakban: a Kiotói Jegyzőkönyv) 2005. február 16-án hatályba lépett, és a B. mellékletében felsorolt részes felekre vonatkozóan jogilag kötelező érvényű kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket határozott meg az első, 2008 és 2012 közötti kötelezettségvállalási időszakra. Az Unió 2002/358/EK tanácsi határozatában (2) jóváhagyta a Kiotói Jegyzőkönyvet. Az Unió és tagállamai megerősítették a Kiotói Jegyzőkönyvet, és vállalták, hogy az első kötelezettségvállalási időszakban közösen teljesítik az abban szereplő kötelezettségeket. Izland 2002. május 23-án erősítette meg a Kiotói Jegyzőkönyvet.

(2)

2009. december 15-i ülésén a Tanács üdvözölte Izland arra irányuló kérését, hogy a második kötelezettségvállalási időszakban rá háruló kötelezettségeket az Unióval és annak tagállamaival közösen teljesíthesse, és felkérte a Bizottságot, hogy fogalmazzon meg ajánlást egy Izlanddal megkötendő olyan megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdése érdekében, amely összhangban áll az Uniónak az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó csomagjában lefektetett elvekkel és kritériumokkal.

(3)

2012 decemberében a dohai éghajlat-változási konferencián a Kiotói Jegyzőkönyv valamennyi részes fele elfogadta a dohai módosítást, amely a Kiotói Jegyzőkönyv tekintetében egy (2013. január 1-jétől2020. december 31-ig tartó) második kötelezettségvállalási időszakot hoz létre. A dohai módosítás a Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletének módosításával további jogilag kötelező érvényű kibocsátásmérséklési kötelezettségeket ír elő a második kötelezettségvállalási időszak vonatkozásában a szóban forgó mellékletben felsorolt részes felek számára, és módosítja, illetve részletesebben kifejti a második kötelezettségvállalási időszakban a részes felekre háruló kötelezettségek teljesítését szabályozó rendelkezéseket.

(4)

Az Unió, annak tagállamai és Izland által teljesítendő célszámokat a dohai módosítás egy olyan lábjegyzet kíséretében tartalmazza, amely kimondja, hogy a célszámok azon a feltevésen alapulnak, hogy azokat a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően közösen fogják teljesíteni. Emellett a dohai módosítás elfogadásakor az Unió, annak tagállamai és Izland 2012. december 8-án közös nyilatkozatot tettek, amelyben kifejezték azon szándékukat, hogy a második kötelezettségvállalási időszakban együtt teljesítik a kötelezettségeiket. A nyilatkozatról az uniós miniszterek ad hoc találkozóján állapodtak meg Dohában, és azt a Tanács 2012. december 17-én hagyta jóvá.

(5)

Ugyanebben a nyilatkozatban az Unió, annak tagállamai és Izland – összhangban a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének (1) bekezdésével, amely lehetővé teszi a részes felek számára a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke alapján fennálló kötelezettségeik közös teljesítését – azt is kinyilvánították, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének (7b) bekezdését az Unió, annak tagállamai, Horvátország és Izland által a közös teljesítés tárgyában megkötött megállapodás szerinti közös kibocsátható mennyiségre fogják alkalmazni, nem pedig egyedileg a tagállamokra, Horvátországra vagy Izlandra.

(6)

A Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének (1) bekezdése előírja a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke szerinti kötelezettségeik közös teljesítésében megállapodó részes felek számára, hogy a megállapodásban rögzítsék a megállapodás egyes feleire vonatkozó kibocsátási szinteket. A Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a közös teljesítést előirányzó megállapodások részes felei kötelesek a megerősítő vagy jóváhagyó okiratuk letétbe helyezésekor értesíteni a Kiotói Jegyzőkönyv titkárságát a megállapodásban foglalt feltételekről.

(7)

A Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésére vonatkozó megállapodás feltételeit (EU) 2015/1339 tanácsi határozat (3) vonatkozó melléklete határozza meg. Ugyanezeket a feltételeket tartalmazza az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai másrészről Izland közötti Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 2. melléklete is.

(8)

Annak biztosítására, hogy a közös teljesítés során Izlandot terhelő kötelezettségek meghatározása és alkalmazása megkülönböztetésmentes legyen, és Izland a tagállamokkal azonos elbánásban részesüljön, Izland kibocsátási szintje olyan módon került meghatározása, amely megfelel mind a dohai módosítással módosított Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletének harmadik oszlopában szereplő mennyiségileg meghatározott kibocsátáscsökkentési kötelezettségnek, mind az uniós jogszabályoknak, köztük a 2009. évi, az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó csomagnak, valamint azoknak az elveknek és kritériumoknak, amelyeken a csomagban szereplő jogszabályok célkitűzései alapulnak.

(9)

A megállapodás az (EU) 2015/146 tanácsi határozatával (4) összhangban 2015. április 1-jén aláírásra került.

(10)

A dohai módosítás gyors hatálybalépése érdekében, még azelőtt, hogy sor kerülne az Egyesült Nemzetek 2015 végén, Párizsban tartandó éghajlat-változási konferenciájára, amelyen új, jogilag kötelező érvényű eszközt terveznek elfogadni a 2020 utáni időszakra vonatkozóan, valamint hangsúlyozva az Unió, annak tagállamai és Izland amelletti elkötelezettségét, hogy a második kötelezettségvállalási időszak minél előbb jogi erővel bírjon, az Uniónak, a tagállamoknak és Izlandnak törekedniük kell arra, hogy legkésőbb 2015 harmadik negyedévében megerősítsék mind a dohai módosítást, mind a megállapodást.

(11)

A megállapodást az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai másrészről Izland közötti megállapodást az Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli a megállapodás 10. cikkében meghatározott megerősítő okmánynak az Unió nevében történő letétbe helyezésére jogosult személy(eke)t, hogy kifejezze, az Európai Unió a megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. ETGEN


(1)  2015. június 10-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács 2002. április 25-i 2002/358/EK határozata az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről (HL L 130., 2002.5.15., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2015/1339 határozata (2015. július 13.) az UNFCCC-hez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről, valamint a belőle származó kötelezettségek közös teljesítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(4)  A Tanács (EU) 2015/146 határozata (2015. január 26.) az Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló, egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai másrészről Izland közötti megállapodás Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 26., 2015.1.31., 1. o.).