29.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/3


A TANÁCS (EU) 2015/1293 HATÁROZATA

(2015. július 20.)

a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Tanács 1999. július 16-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európa Tanács keretein belül az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytasson a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló egyezményről.

(2)

A feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezményt (a továbbiakban: az egyezmény) az Európa Tanács 2001. január 24-én elfogadta, és az 2003. július 1-jén hatályba lépett.

(3)

Az egyezménnyel a 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) által meghatározottal közel azonos keretszabályozás jön létre.

(4)

Az egyezményt az Unió nevében 2011. december 21-én aláírták (2).

(5)

Az egyezmény megkötése révén előmozdítható a 98/84/EK irányelvben foglaltakhoz hasonló rendelkezések kiterjesztése az Unió határain túlra, és olyan jogi szabályozás jöhet létre a feltételes hozzáférésen alapuló szolgáltatásokra vonatkozóan, amely az európai kontinens egészén alkalmazandó.

(6)

Az egyezményt az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezményt (3) az Európai Unió nevében jóváhagyja.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje azon személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) arra, hogy az egyezmény 12. cikkében említett jóváhagyási okiratot az Unió nevében letétbe helyezze (helyezzék) annak kifejezéséül, hogy az Unió az egyezményt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  Az európai parlamenti és a Tanács 1998. november 20-i 98/84/EK irányelve a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről (HL L 320., 1998.11.28., 54. o.)

(2)  Az egyezményt a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Unió nevében történő aláírásáról szóló, 2011. november 29-i 2011/853/EU tanácsi határozat (HL L 336., 2011.12.20., 1. o.) alapján írták alá. Az említett határozatot időközben felváltotta a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Unió nevében történő aláírásáról szóló, 2014. április 14-i 2014/243/EU tanácsi határozat (HL L 128., 2014.4.30., 61. o.).

(3)  Az egyezmény szövegét a Hivatalos Lap következő oldalán tették közzé: HL L 336., 2011.12.20., 2. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ NYILATKOZATA  (1)

Az Unió teljes mértékben elismeri a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezmény célkitűzéseit, ugyanakkor véleménye szerint aggodalomra ad okot az egyezmény 9. cikkének és 10. cikke (3) bekezdésének alkalmazása az Uniónak az egyezményhez történő csatlakozását követően, figyelembe véve az Unió kizárólagos hatáskörét.

Ez a nyilatkozat nem érinti az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában alkalmazott szavazási eljárásokat.


(1)  Az Európa Tanács főtitkárával közlendő az egyezményre vonatkozó jóváhagyási okirat letétbe helyezésekor.