23.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/51


A TANÁCS (KKBP) 2015/972 HATÁROZATA

(2015. június 22.)

az Európai Unió Földközi-tenger déli-középső részén folytatott katonai műveletének (EUNAVFOR MED) elindításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére, valamint 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Uniónak a Földközi-tenger déli-középső részén folytatott katonai műveletéről (EUNAVFOR MED) szóló, 2015. május 18-i (KKBP) 2015/778 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. május 18-án elfogadta a (KKBP) 2015/778 határozatot.

(2)

A műveleti parancsnok ajánlása alapján az EUNAVFOR MED műveletet 2015. június 22-én el kell indítani.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. Következésképpen Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó, és ezért nem vesz részt e művelet finanszírozásában sem,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács jóváhagyja az Európai Uniónak a Földközi-tenger déli-középső részén folytatott katonai műveletére (EUNAVFOR MED) vonatkozó műveleti tervet és művelet-végrehajtási szabályokat.

2. cikk

(1)   Az EUNAVFOR MED műveletet 2015. június 22-én el kell indítani.

(2)   A (KKBP) 2015/778 határozat 2. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Tanács elbírálja, hogy teljesültek-e az első szakaszból a további szakaszokba történő átmenet feltételei, figyelembe véve az ENSZ Biztonsági Tanácsának alkalmazandó határozatait és az érintett parti államok hozzájárulását. Figyelemmel a Tanács által lefolytatott elbírálás eredményére, valamint a (KKBP) 2015/778 határozat 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Politikai és Biztonsági Bizottság rendelkezik hatáskörrel annak eldöntésére, hogy mikor kerüljön sor a művelet különböző szakaszai közötti átmenetre.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 122., 2015.5.19., 31. o.