22.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/20


A TANÁCS (EU) 2015/799 HATÁROZATA

(2015. május 18.)

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a halászhajók személyzetének képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezményéhez az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra a tagállamoknak adott felhatalmazásról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 46. cikkére, 53. cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával, valamint 218. cikke (8) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) a halászhajók személyzetének képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezményét (a továbbiakban: az egyezmény) 1995. július 7-én fogadták el az IMO által Londonban összehívott nemzetközi konferencián.

(2)

Az egyezmény 2012. szeptember 29-én lépett hatályba.

(3)

Az egyezmény nemzetközi szinten nagymértékben hozzájárul a halászati ágazat fejlesztéséhez az élet és a tulajdon biztonságának a tengeren történő előmozdítása révén, amivel a tengeri környezet védelméhez ugyancsak hozzájárul. Ezért az egyezmény rendelkezéseit kívánatos mielőbb végrehajtani.

(4)

A tengeri halászat az egyik legveszélyesebb szakma, éppen ezért a megfelelő képzés és képesítések a balesetszám csökkentésének elengedhetetlenül fontos eszközei. A személyzetnek a tagállamok halászhajóinak fedélzetén való tartózkodása semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti a tengerbiztonságot.

(5)

A harmadik országokkal kötött fenntartható halászati partnerségi megállapodások (a továbbiakban: a megállapodások) keretében fontos, hogy valamely tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajók fedélzetén szolgálatot teljesítő személyzet a lobogó szerinti állam által elfogadott tanúsítványokkal igazolt megfelelő szakmai képesítésekkel rendelkezzen, mégpedig azért, hogy a megállapodásokban megállapított feltételek mellett lehetséges legyen tengerészeket felvenni. A tagállamoknak minden erejükkel azon kell lenniük, hogy az egyezmény alkalmazásakor elkerüljék a nemzetközi jog és az uniós jog közötti összeütközést, ideértve minden olyan esetleges hatást is, amely hátrányosan érintheti a megállapodások megkötését és végrehajtását. Ezen túlmenően az érintett harmadik országokat ösztönözni kell arra, hogy váljanak az egyezmény részes feleivé.

(6)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elő kívánja mozdítani a tengeri közlekedés biztonságát és a munkahelyi biztonságot, valamint a halászhajók fedélzetén szolgálatot teljesítő személyzet szakmai képesítésének a javítását. Az Unió az Európai Halászati Alapon és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapon keresztül pénzügyi támogatást nyújt a halászati ágazatban szervezett képzésekhez.

(7)

Az egyezmény mellékletének I. fejezetében szereplő 7. előírás – a halászhajók legénysége egyes kategóriái szakmai képesítésének elismerésére vonatkozó uniós szabályok tekintetében – az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, és érinti a Szerződés rendelkezéseit és a másodlagos uniós jogszabályokat, különösen a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2), amennyiben a szóban forgó előírás olyan uniós polgárokat érint, akik egy tagállam vagy egy harmadik ország által kiállított releváns tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(8)

Az Unió nem lehet az egyezmény részes fele, mivel annak részes felei kizárólag államok lehetnek.

(9)

Egyes tagállamok még nem csatlakoztak az egyezményhez, mások viszont már megtették azt. Azok a tagállamok, amelyek még nem részes felei az egyezménynek, de a lobogójuk alatt közlekedő halászhajókkal, a halászhajók legénységének képzésére szolgáló intézményekkel vagy olyan kikötőkkel rendelkeznek, amelyek az egyezmény hatálya alá tartozó tengerjáró halászhajókat is fogadnak, felkérést kapnak arra, hogy csatlakozzanak az egyezményhez.

(10)

Amíg az összes olyan tagállam, amely a lobogója alatt közlekedő halászhajókkal, a halászhajók legénységének képzésére szolgáló intézményekkel vagy olyan kikötőkkel rendelkezik, amelyek az egyezmény hatálya alá tartozó tengerjáró halászhajókat is fogadnak, nem csatlakozott az egyezményhez, addig az egyezményhez már csatlakozott minden tagállamnak élnie kell az egyezményben biztosított rugalmassággal, és biztosítania kell az uniós joggal való jogszabályi összeegyeztethetőséget – különösen ami az egyezmény melléklete I. fejezetének 10. előírásában szereplő, az egyenértékűségre vonatkozó rendelkezéseket illeti –, és az egyezmény alkalmazását össze kell hangolnia a 2005/36/EK irányelvvel.

(11)

Az egyezményhez még nem csatlakozott tagállamokból érkező migráns munkavállalók szakmai képesítésének a 2005/36/EK irányelv szerinti elismerése mellett az egyezményhez csatlakozott minden egyes tagállamnak meg kell győződnie arról, hogy az érintett munkavállaló szakmai képesítéséről a megfelelő vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy az megfelel az egyezményben megállapított minimumelőírásoknak.

(12)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanácsnak ezért fel kell hatalmaznia az említett tagállamokat arra, hogy az Európai Unió érdekében csatlakozzanak az egyezményhez,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy az Unió hatáskörébe tartozó részek vonatkozásában csatlakozzanak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a halászhajók személyzetének képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló, 1995. július 7-én elfogadott nemzetközi egyezményéhez.

A tagállamoknak – amikor az egyezmény 4. cikkének megfelelően megküldik az IMO főtitkára részére az ott előírt információkat – adott esetben az egyezmény melléklete I. fejezetének 10. előírására hivatkozva tájékoztatást kell nyújtaniuk az egyezmény hatálya alá tartozó halászhajók fedélzetén szolgálatot teljesítő személyzet alkalmassági bizonyítványainak elismerésére vonatkozó nemzeti rendelkezésekről, figyelemmel a képesítések elismerésére vonatkozó releváns uniós jogszabályokban meghatározott kötelezettségeikre.

2. cikk

Azoknak a tagállamoknak, amelyek még nem részes felei az egyezménynek, de a lobogójuk alatt közlekedő halászhajókkal, a halászhajók legénységének képzésére szolgáló intézményekkel vagy olyan kikötőkkel rendelkeznek, amelyek az egyezmény hatálya alá tartozó tengerjáró halászhajókat is fogadnak, törekedniük kell azon lépések megtételére, amelyek ahhoz szükségesek, hogy csatlakozási okirataikat ésszerű időn belül, lehetőség szerint 2017. május 23-ig a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet főtitkáránál letétbe helyezzék. A Bizottság 2018. május 23-ig az egyezményhez való csatlakozás folyamatának előrehaladását vizsgáló jelentést nyújt be a Tanácsnak.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. SEILE


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).