12.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/123


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/2332 HATÁROZATA

(2015. december 4.)

az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére vonatkozó eljárási keretről (EKB/2015/43)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (2) bekezdésének első mondatára,

mivel:

(1)

Azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: euroövezeti tagállamok), az Európai Központi Bank (EKB) által jóváhagyott mennyiségben jogosultak euroérmék kibocsátására.

(2)

Amennyiben valamely tagállam vonatkozásában megszűnik az eltérés, e tagállamnak jogosultnak kell lennie arra, hogy a készpénzcserét megelőző évben részt vegyen az engedélyezési eljárásban annak érdekében, hogy az euroérmék kibocsátására vonatkozó jogát attól a naptól kezdve gyakorolhassa, amikor euroövezeti tagállammá válik.

(3)

A 651/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 5. cikkének (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően a gyűjtőknek szánt érmék kibocsátásait az Európai Központi Bank által jóváhagyandó mennyiségekben kell nyilvántartani, összesített alapon.

(4)

Meg kell határozni az érmekibocsátás mennyiségének engedélyezésére vonatkozó eljárási keretekhez kapcsolódó szabályokat.

(5)

Az EKB engedélyének megszerzése érdekében az euroövezeti tagállamoknak engedélyezés iránti kérelmet kell benyújtaniuk az EKB-hoz.

(6)

Míg az érmék iránti igény becslésére vonatkozó módszertanok az egyes euroövezeti tagállamokban bizonyos fokig eltérhetnek, bizonyos minimális szintű információkat az EKB rendelkezésére kell bocsátani ahhoz, hogy az ellenőrizni tudja az érmekibocsátás jóváhagyni kért mennyiségére vonatkozó igényt.

(7)

Az érmekibocsátás jóváhagyott mennyisége az EKB előzetes engedélye nélkül nem növelhető.

(8)

Annak érdekében, hogy az euroövezeti tagállamok számára elegendő idő álljon rendelkezésére a kért adatok összeállítására, e határozatnak csak 2016. január 1-jén kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „pénzforgalmi érme” és „emlékérme”: jelentése megegyezik a 729/2014/EU tanácsi rendelet (2) 2. cikkében meghatározottakkal;

2.   „gyűjtőknek szánt érme”: jelentése megegyezik a 651/2012/EU tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározottakkal;

3.   „érmekibocsátás mennyisége”: az adott naptári évben valamely euroövezeti tagállam által kibocsátott euroérmék összesített mennyisége és az ezen euroövezeti tagállamhoz visszaszolgáltatott euroérmék összesített mennyisége közötti, névértéken kifejezett nettó különbözet.

2. cikk

Évenkénti engedélyezés iránti kérelem

(1)   Minden egyes euroövezeti tagállam évente kérelmet nyújt be az EKB-hoz a következő évben az adott tagállamra jutó érmekibocsátás mennyiségének engedélyezése érdekében. A kérelmet legkésőbb a kérelem tárgyát képező évet megelőző év szeptember 30-ig kell benyújtani.

(2)   A kérelemnek a kérelmet benyújtó euroövezeti tagállam becsült érmeigényén kell alapulnia, és különbséget kell tennie a pénzforgalmi érmék és a gyűjtőknek szánt érmék között. Minden kérelemnek tartalmaznia kell az igény becsléséhez használt módszertanra vonatkozó általános magyarázatot.

(3)   A pénzforgalmi érmék esetében a kért mennyiség tartalmazhat a becsült igényt meghaladó bizonyos további összeget egy ésszerű biztonsági tartalék biztosítása érdekében.

(4)   A pénzforgalmi érmék tekintetében a kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a kérelem tárgyát képező évet megelőző év június 30-ra, vagy más időpontra vonatkozó pénzforgalmi adatot, amely a kérelmet benyújtó euroövezeti tagállam által választott módszertannak megfelelően a kérelem tárgyát képező év érmeigényének becslése alapjául szolgál;

b)

a kérelmező euroövezeti tagállam által választott módszertannak megfelelően az euroövezeti tagállam által benyújtott kérelem értékeléséhez szükséges bármely más releváns adatot;

c)

annak megjelölését, hogy a kért mennyiség tartalmaz-e a (3) bekezdésnek megfelelően igényelt kiegészítő mennyiséget, és ha igen, milyen mértékben; valamint

d)

az érmekibocsátás engedélyezni kért mennyiségét.

(5)   A pénzforgalmi érméket illetően szolgáltatandó további információk között szerepelhetnek a következők, amennyiben azok rendelkezésre állnak és a kérelmező euroövezeti tagállam ezeket az engedélyezés iránti kérelem alátámasztása szempontjából fontosnak tartja:

a)

a nemzeti szinten az érmeigényt befolyásoló főbb tényezők;

b)

az érmeigényre vonatkozó részletesebb információk, címlet szerinti bontásban; valamint

c)

annak megjelölése, hogy nemzeti szinten az érmeigényt befolyásolja-e más euroövezeti tagállamok érmeigénye, és ha igen, mennyiben.

(6)   A gyűjtőknek szánt érmék tekintetében a kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a gyűjtőknek szánt érmék aggregált névértéken mért teljes mennyisége, ideértve a gyűjtőknek szánt érmék denominációjának a listáját is; és

b)

annak megjelölése, hogy a kérelem tartalmaz-e biztonsági tartalékot a gyűjtőknek szánt euroérméken megörökítendő, még ismeretlen eseményekre.

(7)   Amennyiben megállapodás jön létre az Európai Unió és valamely olyan állam vagy terület között, amely nem az Európai Unió tagállama, az állam vagy terület arra való jogosultságára vonatkozóan, hogy az eurót hivatalos pénznemeként használja (a továbbiakban: monetáris megállapodás), és e monetáris megállapodás euroérmék kibocsátására való jogot biztosít az államnak vagy területnek, az adott állam vagy terület általi érmekibocsátás mennyiségét hozzá kell adni a monetáris megállapodásban megjelölt euroövezeti tagállam éves kérelméhez.

(8)   Amennyiben valamely tagállam vonatkozásában megszűnik az eltérés, az EKB a készpénzcserét megelőző évben elbírálja az ilyen tagállam által az e cikk követelményeinek megfelelően, önkéntesen benyújtott, az érmekibocsátásnak a készpénzcserét követően e tagállamra jutó mennyiségének engedélyezése iránti kérelmet.

(9)   A Kormányzótanács az engedélyezés iránti kérelmek tárgyát képező évet megelőző naptári év vége előtt határozatot hoz az euroövezetre vonatkozóan az érmekibocsátás éves mennyiségének engedélyezéséről.

3. cikk

Értesítés és eseti engedélyezés iránti kérelem

(1)   Az EKB által az egyes euroövezeti tagállamok vonatkozásában egy naptári évre jóváhagyott érmekibocsátás mennyisége az adott naptári évben nem léphető túl az EKB előzetes engedélye nélkül.

(2)   Az euroövezeti tagállamok folyamatosan figyelemmel kísérik az érmék iránti igényt. Ha valamely euroövezeti tagállamban az euroérmék iránti tényleges igény várhatóan meghaladja az érmekibocsátás adott naptári évre jóváhagyott mennyiségét, az érintett tagállam haladéktalanul értesíti az EKB-t.

(3)   Az értesítésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

azon érmecímlet vagy címletek megjelölése, amelyre vonatkozóan a vártnál magasabb igény mutatkozik; és

b)

az érmeigény váratlan emelkedését okozó főbb tényezők részletes leírása.

(4)   Az értesítés kézhezvételétől számított tíz EKB-munkanapon belül az EKB – az EKB döntéshozó testületeinek részvételét nem igénylő operatív szinten – előzetesen értékelheti az értesítést, és nem kötelező erejű útmutatással szolgálhat az értesítést benyújtó euroövezeti tagállam számára. Az EKB így különösen ajánlhatja az érmekibocsátás további mennyiségének növelését, amennyiben a bejelentett magasabb érmeigény nem tűnik elegendőnek a tényleges igény kielégítésére, ami az (1) bekezdés szerinti kötelezettség lehetséges megsértéséhez vezetne.

(5)   Amennyiben a magasabb érmeigény a (4) bekezdésben említett időtartam eltelte után is fennáll, az euroövezeti tagállam indokolatlan késedelem nélkül az érmekibocsátás további mennyiségére vonatkozó, eseti engedélyezés iránti kérelmet nyújt be az EKB-hez.

(6)   Az eseti engedélyezés iránti kérelemben meg kell határozni az érmekibocsátás mennyiségének javasolt emelését, és részletes információkkal kell szolgálni az érmék iránti igény váratlan, az éves engedélyezési kérelemben előre nem látott növekedését okozó főbb tényezőkről.

(7)   A Kormányzótanács egyedi határozatot hoz az eseti engedélyezés iránti kérelemről.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2016. január 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határoznak az euroövezeti tagállamok a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. december 4-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 651/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az euroérmék kibocsátásáról (HL L 201., 2012.7.27., 135. o.).

(2)  A Tanács 729/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (HL L 194., 2014.7.2., 1. o.).