23.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/27


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/811 HATÁROZATA

(2015. március 27.)

az illetékes nemzeti hatóságok birtokában lévő európai központi banki dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (EKB/2015/16)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 34. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére, 6. cikke (7) bekezdésével együtt,

tekintettel a felügyeleti testület javaslatára, valamint az illetékes nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációra,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés rendszerét az EKB/2004/3 határozat (2) rögzíti.

(2)

Az EKB dokumentumai az illetékes nemzeti hatóságok birtokában is lehetnek az 1024/2013/EU rendelet alapján fennálló azon kötelezettségeik következében, hogy segítséget nyújtsanak az EKB-nak, valamint az EKB-val jóhiszemű együttműködést és információcserét folytassanak. Az EKB-ra ruházott felügyeleti feladatok ellátását, valamint az egységes felügyeleti mechanizmus eredményes működését akadályozhatja, ha az EKB-val nem konzultálnak az illetékes nemzeti hatóságok birtokában levő EKB-dokumentumokhoz biztosítandó hozzáférés terjedelméről, illetve ha az ilyen dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket nem irányítják át az EKB-hoz. Ezért az ilyen dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket vagy át kell irányítani az EKB-hoz, vagy az EKB-val konzultálni kell a hozzáférhetővé tételről szóló bármely döntés meghozatala előtt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

1.   „dokumentum” és „EKB dokumentum”: az adathordozótól (papír, elektronikus forma vagy hang-, kép- vagy audiovizuális felvétel) függetlenül, az EKB által készített vagy az EKB birtokában lévő és annak az 1024/2013/EU rendelet szerinti politikáival, tevékenységeivel és döntéseivel kapcsolatos adattartalom;

2.   „illetékes nemzeti hatóság”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott jelentéssel rendelkezik. Ez a jelentés nem érinti az olyan nemzeti jogi szabályozást, amely egyes felügyeleti feladatokat az illetékes nemzeti hatóságként ki nem jelölt nemzeti központi bankra (NKB) telepít. Az ilyen szabályozásra tekintettel az ebben a határozatban az illetékes nemzeti hatóságra való hivatkozás az NKB-ra is vonatkozik, a nemzeti joggal arra telepített felügyeleti feladatok vonatkozásában.

2. cikk

Az illetékes nemzeti hatóságoknál található dokumentumok

Amennyiben egy illetékes nemzeti hatósághoz valamely, a birtokában lévő EKB-dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet nyújtanak be, az illetékes nemzeti hatóság a hozzáférhetővé tételről szóló döntés meghozatala előtt konzultál az EKB-val a hozzáférés terjedelmét illetően, amennyiben nem egyértelmű, hogy az adott dokumentum hozzáférhetővé tehető-e vagy nem.

Az illetékes nemzeti hatóság a kérelmet át is irányíthatja az EKB-hoz.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak az illetékes nemzeti hatóságok a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. március 27-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  EKB/2004/3 határozat (2004. március 4.) az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 80., 2004.3.18., 42. o.).